Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Експериментальна психол -Циганчук Т_В.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
491.01 Кб
Скачать

Структура програми навчальної дисципліни і. Опис предмета навчальної дисципліни

Предмет: процес формування знань, вмінь, та навичок експериментального дослідження.

Курс:

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

4,5 кредитів

Змістові модулі:

6 модулів

Загальний обсяг дисципліни (години): 162 годин

Тижневих годин: 4 (2) години

Шифр та назва напряму

0301 "Соціально-політичні науки "

Шифр та назва спеціальності:

6.030103 «Практична психологія»

Освітньо-кваліфікаційний

рівень

"бакалавр"

Нормативна

Рік підготовки: 3.

Семестр: 5, 6.

Аудиторні заняття: 78 годин, з них:

Лекції (теоретична підготовка): 30 годин

Семінарські заняття: 

40 годин

Практичні заняття: 8 годин

Індивідуальна робота:

22 години

Самостійна робота: 52 годин

Модульний контроль:

10 годин

Вид контролю: екзамен.

Іі. Тематичний план навчальної дисципліни

з/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекцій

Практичних

Семінарських

Індивідуальна

робота

Самостійна

робота

Підсумковий

контроль

Змістовий модуль І.

Вступ до експериментальної психології

1.

Предмет і завдання експериментальної психології

Загальнонаукові методи дослідницької роботи

9

4

2

2

1

4

2

Історія розвитку експериментальної психології

9

6

2

4

1

3

3

Типи експериментів у психології

16

8

2

2

4

2

4

2

Разом

35

18

6

2

10

4

11

2

Змістовий модуль ІІ.

Проблема вибірки в експерименті

4

Стратегії формування вибірки

12

6

2

4

2

4

5

Особливості досліджуваних при

проведенні експерименту

14

6

2

2

2

2

4

2

Разом

26

12

4

2

6

4

8

2

Змістовий модуль ІІІ.

Організація експерименту в психології

6

Надійність і валідність

експериментального дослідження

9

4

2

2

1

3

7

Гіпотези в структурі психологічного дослідження

8

6

2

4

1

2

8

Змінні в психології. Вимір змінних

12

4

2

2

2

4

2

Разом

29

14

6

8

4

9

2

Змістовий модуль IV.

Структура експериментального дослідження

9.

Етапи експериментального дослідження психіки

12

6

2

4

2

4

10.

Контроль в експериментальному дослідженні

13

6

2

2

2

2

4

1

Разом

25

12

4

2

6

4

8

1

Змістовий модуль V.

Планування та контроль психологічного експерименту

11-12.

Плани експериментального дослідження

12

6

4

2

2

4

13.

Спеціальні методи планування експериментального дослідження

13

6

2

4

2

4

1

Разом

25

12

6

6

4

8

1

Змістовий модуль VI.

Аналіз та представлення результатів психологічних експериментів

14

Аналіз та інтерпретація результатів експериментів

8

4

2

2

4

15.

Узагальнення та представлення результатів експериментальних досліджень

14

6

2

2

2

2

4

2

Разом

22

10

4

2

4

2

8

2

Разом за навчальним планом

162

78

30

8

40

24

52

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.