Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Експериментальна психол -Циганчук Т_В.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
491.01 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Інститут психології та соціальної педагогіки

Кафедра практичної психології

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

для спеціальності 6.030103 «Практична психологія »

напрям підготовки 0301«Соціально-політичні науки»

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Інститут психології та соціальної педагогіки

Кафедра практичної психології

«ПОГОДЖЕНО»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор з науково-методичної та навчальної роботи

Вченою радою Інституту психології та соціальної педагогіки

_________________О. Б. Жильцов

Протокол № 1 від «27» серпня 2012 р.

«___»_____________ 2012 р.

Учений

Секретар _______Мельніченко Т.В.

Робоча навчальна програма експериментальна психологія

для спеціальності 6.030103 „Практична психологія „

напрям підготовки 0301 ”Соціально-політичні науки”

(освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр)

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри практичної психології,

Протокол № 1 від 27 серпня 2012 р.

Завідувач кафедри__________

О.М. Лозова

Київ 2012

УДК 378.1(073)

ББК 74.580

Експериментальна психологія. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка, 2009. – с.39

Укладач: Циганчук Тетяна Володимирівна, викладач кафедри практичної психології.

Пояснювальна записка

Робоча навчальна програма з дисципліни «Експериментальна психологія» є нормативним документом КМПУ імені Б.Д. Грінченка, який розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра».

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Експериментальна психологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Мета курсу – ознайомлення студентів із методологією психологічного експерименту, висвітлення особливостей планування, організації, проведення експериментального дослідження психіки, розгляд можливостей обробки та інтерпретації експериментальних даних.

Завдання курсу:

· надати студентам інформацію про історію розвитку експерименту в психології, місце експериментальної психології в системі наукового знання, особливості становлення експериментального методу в психології;

· ознайомити студентів із необхідними та обов’язковими вимогами до знань і вмінь експериментатора, деонтологією дослідницької діяльності;

· ознайомити студентів із теорією і практикою експерименту: типами експериментів та їх особливостями, структурою експериментального дослідження, його плануванням і процедурами, методами виміру експериментального ефекту та опрацювання результатів;

· озброїти студентів практичними прийомами планування, організації та проведення експериментів, інтерпретації і репрезентації результатів;

· ознайомити студентів з класичними експериментальними дослідженнями, проведеними в різних галузях психологічної науки

Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:

  • використання експериментального методу в практичному дослідженні;

  • формулювання гіпотез, щодо причинно-наслідкових зв’язків між фактами;

  • складання та реалізація програми експерименту;

  • обробки та інтерпретації отриманих у ході проведення експерименту даних

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 162 год., із них 30 год. – лекції, 40 год. – семінарські заняття, 8 год. – практичні заняття, 22 год. – індивідуальна робота, 52 год. – самостійна робота, 10 год. – підсумковий контроль.

Вивчення навчальної дисципліни "Експериментальна психологія" завершується складанням заліку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.