Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Організація псих.служби_Нагула.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
316.42 Кб
Скачать

9

Міністерство освіти і науки україни

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Б.Д. ГРІНЧЕНКА

Інститут психології і соціальної педагогіки

Кафедра практичної психології

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

для спеціальності 6.010100 «Практична психологія »

напрям підготовки 0101 ”Педагогічна освіта”

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Б.Д. ГРІНЧЕНКА

Інститут психології і соціальної педагогіки

Кафедра практичної психології

«ПОГОДЖЕНО»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор з навчально-методичної роботи

Вченою радою Інституту психології і соціальної педагогіки

_________________О.Б. Жильцов

Протокол № 1 від  27 серпня 2012 р.

«___»_____________ 2012р.

Учений

Секретар Мельниченко Т.В.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

для спеціальності 6.010100 „Практична психологія „

напрям підготовки 0101 ”Педагогічна освіта”

(освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр)

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри практичної психології,

Протокол № 1 від 27 серпня 2012р.

Завідувач кафедри__________ О.М. Лозова

Київ 2012

УДК

ББК

Організація психологічної служби. – К.: Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка, 2010. – с.

Укладач: Нагула Олена Леонідівна, викладач кафедри практичної психології.

ББК

© КМПУ, 2010 р.,

О.Л. Нагула

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма з дисципліни «Організація психологічної служби» є нормативним документом КМПУ імені Б.Д. Грінченка, який розроблено кафедрою практичної психології на основі освітньо-професійної програми перепідготовки та другої вищої освіти відповідно до навчального плану для спеціальності «Практична психологія» та «Психологія» заочної форми навчання.

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати фахівець відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Організація психологічної служби», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

«Організація психологічної служби» є складовою частиною дисциплін психологічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає підвищення професійної компетентності практичних психологів та сприяє ефективній самореалізації їх, як фахівців.

Мета курсу – розкрити специфіку організації психологічної служби в різних сферах діяльності практичного психолога; підвищити компетентність майбутніх практичних психологів щодо безпосередньої професійної діяльності.

Завдання курсу:

  • ознайомлення з законодавчою базою організації психологічної служби;

  • розкриття змісту організації психологічної служби;

  • сприяння формуванню професійної компетентності в організації психологічної служби в різних сферах діяльності майбутнього практичного психолога.

Вивчення лекційного курсу та індивідуальної навчально-дослідницької роботи студентів спрямовано на засвоєння таких знань:

  • зміст та структура організації психологічної служби;

  • нормативно-законодавча база психологічної служби;

  • базові засади організації психологічної служби у сфері освіти;

  • базові засади організації психологічної служби в реабілітаційних та соціально-психологічних центрах;

Опанування курсу повинно сприяти формуванню низки практичних навичок:

  • здатність до організації психологічних служб в різних сферах професійної діяльності;

  • вміння оформлювати документацію, складати плани, програми, звіти роботи практичного психолога.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 72 год. із них:

- для другої вищої освіти: лекції - 6 год., практичні зайняття - 2 год., самостійна робота – 53 год.;

- для бакалаврів: лекції – 4год., семінарські зайняття – 12 год., практичні заняття – 4 год., лабораторні – 4льта год., індивідуальна робота – 8 год., модульний контроль – 4 год., консультації – 4,5 год., самостійна робота – 29,5 год.

Вивчення навчальної дисципліни «Організація психологічної служби» завершується складанням заліку (2 год.).

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет – організація психологічної служби: процес організації роботи практичним психологом, що ґрунтується на нормативно-правовій базі та може реалізуватись в різних сферах його професійної діяльності (освітній, медичній, виробничій, тощо).

Курс:

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

2 кредити

Змістові модулі:

2 модулі

Загальний обсяг дисципліни (години): 72 годин

Тижневих годин:

Шифр та

назва напряму

Шифр та назва спеціальності:

Практична психологія

Освітньо-кваліфікаційний

Рівень

Друга вища освіта

Нормативна

Рік підготовки: 4.

Семестр: 7 (8).

Аудиторні заняття: 8 годин, з них:

Лекції (теоретична підготовка): 6 годин Практичні заняття

2 години.

Індивідуальна робота:

Самостійна робота: 53 годин

Модульний контроль:

Вид контролю: залік.

Курс:

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

2 кредити

Змістові модулі:

2 модулі

Загальний обсяг дисципліни (години):

72 години

Тижневих годин:

Шифр та

назва напряму

Шифр та назва спеціальності:

Практична психологія

Освітньо-кваліфікаційний

рівень

бакалавр

Нормативна

Рік підготовки: 3.

Семестр: 6.

Аудиторні заняття:

42,5 годин, з них:

Лекції (теоретична підготовка): 4  годин Семінарські заняття: 

12 години.

Практичні: 4 год.

Лабораторні: 4 год.

Індивідуальна робота:

8 год.

Самостійна робота: 

29,5 годин

Модульний контроль:

4 год.

Консультації: 4,5 год.

Вид контролю: залік.

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.