Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Стилістика. Типові помилки Числівник.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
183.3 Кб
Скачать

9. Підсумковий тестовий модуль по темах

ЧИСЛІВНИК” І “ЗАЙМЕННИК”

І варіант

1. Як відмінюються кількісні дробові числівники?

а) перша частина відмінюється як кількісний числівник, друга частина

— як порядковий;

б) відмінюється тільки останнє слово;

в) як прикметник;

г) як порядкові числівники.

2. Якими членами речення виступають числівники?

а) другорядними членами речення;

б) підметом і додатком;

в) будь–якими членами речення;

г) складеними обставинами.

3. Замість яких частин мови вживаються займенники?

а) замість дієслів;

б) замість іменників, прикметників, числівників;

в) замість прислівників;

г) замість іменників і прикметників.

4. Які займенники називають неозначеними?

а) ті, що вказують на існуючі, але невідомі, неозначені особи чи

предмети та їх якості, властивості, прикмети;

б) ті, що вказують на неозначену кількість предметів і явищ;

в) ті, що вказують на неозначені особи чи предмети;

г) ті, що вказують на абстраговане виділення якогось предмета з ряду

інших.

5. У якому рядку всі числівники є збірними?

а) обидва, двійко, два, двоєчко;

б) обидва, обидві, обоє, двоє;

в) обидві, дві, двоє, двійко;

г) обидві, дві, двійко, два.

6. У якому рядку синтаксичний зв’язок між числівниками півтора, півтори та іменниками неправильний?

а) півтори доби, півтора метра, півтора літра;

б) півтора аркуша, півтори години, півтори склянки;

в) півтора кілометра, півтора кілограма, півтори доби;

г) півтора села, півтори дні, півтори групи.

7. У якому рядку є неправильна форма непрямого відмінка числівника сім?

а) Р. семи, сімох; Д. семи, сімом; Ор. сьома, сімома;

б) Зн. сім, сімох; М. (на) семи, сімох;

в) Р. семи, сімох; Ор. сіма, сімома; Д. семи, сімом;

г) Р. семи, сімох; М. ( у) семи, сімох

8. У якому рядку всі займенники присвійні?

а) побачила її, їх сад, не знаю його, їх багато;

б) його зошит, їх компьютери, було їх двоє, її стиль;

в) брати його за руку, його зошит, помітила його, його вчинок;

г) його машина, її дитина, їхня справа, моя подорож.

9. У якому рядку всі займенники відмінюються як прикметники твердої групи?

а) той, отой, такий, наш, кожний;

б) мій, себе, їхній, ця, деякий;

в) твій, чийсь, весь, їхній, жоден;

г)цей, ці, такий, інший, дещо.

10. Укажіть речення, в якому простежується явище прономіналізації.

а) Сім раз відміряй, один раз відріж.

б) Цілий день ми працювали в бібліотеці;

в) Вже другий день іде дощ;

г) Подарований сервіз ще довго залишався цілим.

ІІ варіант

1. На які розряди за значенням поділяються кількісні числівники?

а) якісні, відносні, присвійні;

б) прості, складні, складені;

в) власне кількісні, збірні, дробові, неозначено–кількісні;

г) цілі, дробові, збірні.

2. Як відмінюються порядкові числівники?

а) як займенники;

б) як прикметники твердої групи, крім числівника третій ( як м’якої групи);

в) як прикметники м’якої групи;

г) як прикметники твердої і м’якої групи.

3. У якому рядку правильно названі розряди займенників за їх співвідношенням з іменними частинами мови?

а) субстантивні, ад’єктивні, прикметникові;

б) субстантивні, атрибутивні, кількісні;

в) субстантивні, ад’єктивні, суплетивні;

г) іменникові, прикметникові, прислівникові.

4. На що вказують заперечні займенники?

а) на повну відсутність предмета як суб’єкта аабо об’єкта дії, його ознаки та кількості;

б) на існуючі, але невідомі, неозначені особи чи предмети;

в) на неозначену кількість;

г) на невизначеність.

5. В якому рядку всі числівники є складними?

а) обидві, півтора, дванадцять, тринадцять;

б) тринадцять, сотий, декілька, двійко;

в) стонадцять, чимало, мільйон, обоє;

г) сімнадцять, дев’яносто, півтори, мільярд.

6. У якому рядку є неправильно утворений непрямий відмінок числівника шість?

а) Р. шести шістьох; Д. шести, шістьом;

б) Зн. шість або шістьох; Ор. шістьма, шістьома;

в) М. (на) шести, шістьох; Р. шости, шістьом;

г) Д. шести, шістьом; Зн. шість або шістьох.

7. У якому реченні слово багато виступає в ролі неозначено–кількісного числівника?

а) У дружній сім’ї живемо багато.

б) Багато хліба вродило на нашому полі.

в) Поїдеш далеко, побачиш багато.

г) Письменники показали багато обдаровану душу народу.

8. В якому рядку всі займенники належать до розряду вказівних?

а) цей, сей, оцей, всякий, кожний;

б) цей, оцей, той, такий, стільки;

в) той, такий, стільки, цей;

г) цей, той, такий, будь–який, стільки.

9. Знайдіть рядок, у якому займенники після прийменників уживаються з приставним н ( у непрямих відмінках).

а) мій, себе, він, вона, свій;

б) я, ти, він, вона, вони;

в) він, вона, воно, вони;

г) він, я, вона, вони.

10. У якому рядку допущено помилку в написанні займенників?

а) ніхто, дехто, хто–небудь, будь–який, абихто;

б) казна у кого, хто зна що, абищо, якийсь, деякий;

в) хтось, нічий, будь–хто, казна–що, ні з чим;

г) дещо, ніскільки, кого–небудь, хтозна з ким, щось.

ІІІ варіант

1. На які групи поділяються числівники за структурою?

а) числівники з непохідною основою, прості і складні;

б) числівники з похідною основою, складні і складені;

в) числівники з непохідною основою, з позідною основою, прості і складні;

г) прості, складні і складені.

2. Що означають неозначено–кількісні числівники?

а) загальну, точно не визначену кількість однорідних предметів або неозначену абстраговану кількість;

б) у ціліх одиницях абстраговано–математичне число;

в) кількість предметів як сукупність;

г) кількість, що складається з певного числа частин одиниці чи одиниць.

3. За чим змінюються атрибутивні займенники?

а) за відмінками;

б) за родами і числами;

в) за особами, відмінками, числами;

г) за відмінками, родами, числами.

4. Як називається явище переходу різних частин мови в займенники?

а) нумералізація;

б) прономіналізація;

в) партикуляція;

г) інтер’єктивація.

5. У якому рядку всі займенники є неозначено–кількісними?

а) дехто, декілька, чимало, скільки;

б) мало, немало, кілька, кільканадцять;

в) скільки, стільки, кількасот, багато;

г) декілька, скількись, будь–скільки, мало.

6. В якому рядку є неправильно утворений непрямий відмінок числівника вісім?

а) Р. восьми, вісьмох; Д. вісьми, вісьмом;

б) Зн. вісім або вісьмох; Ор. вісьма, вісьмома ;

в) М. (на) восьми, вісьмох; Р. восьми, вісьмох;

г) Д. восьми, вісьмом; Ор. вісьма, вісьмома.

7. У якому рядку правильно поєднано числівники з іменниками?

а) сім книг, два стола, двоє дівчат;

б) три сьомих метрів, двадцять спортсменів, двоє товаришів;

в) одна літра, п’ятнадцять зошитів, два інженера;

г) десятеро зайчат, мало снігу, десять овець.

8. У якому рядку всі займенники належать до розряду означальних?

а) всякий, сам, самий, такий, жодний;

б) весь, той, кожен, кожний, стільки;

в) деякий, інший, кожний, всякий, жодний;

г) весь, кожен, жодний, інший, самий.

9. У якому рядку під час відмінювання займенників спостерігається явище суплетивізму?

а) він, вона, щось, дехто, ніхто;

б) вони, хтось, якийсь, будь–що, дехто;

в) ми, ви, вони, твій, хто–небудь;

г)я, ти, він, вона, себе.

10. У якому рядку всі займенники написано правильно?

а) будь–хто, будь у чому, хтозна–який, нічий, дечиїх;

б) будь–чий, ні докого, нічого, казна–хто, хтось;

в) аби–хто, будь з ким, який–небудь, декого, ніщо;

г) ні скільки, абиякий, нічий, будь–що, будь в кого.

ІV варіант

1. Які граматичні особливості кількісних числівників?

а) вони не мають категорій роду, числа, відмінка;

б) вони не мають, за окремими винятками, граматичних категорійроду,

числа, змінюються за відмінками;

в) вони мають тільки категорію відмінка;

г) вони мають граматичні категорії роду, числа, відмінка?

2. Що означають збірні числівники?

а) кількість предметів у сукупності, в їх неподільній єдності;

б) число, кількість предметів;

в) не один предмет, а їх велику кількість;

г) частину від цілого.

3. У якому рядку названі всі розряди займенників за значенням?

а) особові, зворотний, присвійні, вказівні, означальні, узагальнені,

кількісні, питальні, неозначені;

б) особові, зворотний, присвійні, вказівні, заперечні, неозначені,

атрибутивні, питально– відносні;

в) особові, зворотний, особово–вказівні, означальні, неозначені,

питальні, відносні, присвійні;

г) особові, зворотний, присвійні, вказівні, означальні, питальні,

відносні, заперечні, неозначені.

4. В які частини мови можуть переходити займенники?

а) у прикметники і числівники;

б) в іменники;

в) в іменники і частки;

г) в іменники й прикметники.

5. У якому реченні числівник виступає в ролі підмета?

а) І ось відтоді минуло п’ять років.

б) Місто ділиться на п’ять районів.

в) Не так страшно п’яти вовків, як улесливого лиходія.

г) Біля п’яти років віддав він цій справі.

6. В якому рядку є неправильно утворена форма непрямого відмінка числівника п’ятсот?

а) Р. п’ятисот; Д. п’ятиста;

б) Ор. п’ятьмастами; Зн. п’ятсот;

в) Р. п’ятисот; Д. п’ятистам;

г) Зн. п’ятсот; М. (на) п’ятистах.

7. В якому рядку правильно написані числівники?

а) ноль, сорок, п’ятсот, восьма;

б) кілька сот, мільйон, шістьсот, двоє;

в) двохсот, п’ятидесяти, шістнадцять, мільярд;

г) одинадцятеро, дев’ятсот, півтора, нуль.

8. В якому рядку всі займенники належать до розряду неозначених?

а) дехто, будь–який, абищо, хтось, казна–котрий;

б) дехто, будь–коли, абияк, деякий, котрийсь;

в) хтось, щось, десь, казна–хто, хтозна–що;

г) абичий, дехто, що–небудь, котрийсь, нічий.

9. Знайдіть рядок займенників, які в непрямих відмінках мають інші основи, ніж у називному.

а) весь, хто, що, я, ти;

б) все, той, щось, він, вона;

в) хто, що, я, ми, вони;

г) він, вона, ніхто, ніщо, чиє.

10. У якому рядку всі займенники написано правильно?

а) ніхто, абиякі, будь–зчим, хтось, звідкілясь;

б) абичий, будь–чий, декотрий, щось, з кимсь;

в) деколи, будь–кому, хто зна чий, ніхто, котрогось;

г) будь з чим, хто зна що, дехто, декуди, якогось.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити/ За ред. О.Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

2. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо/ Б.Д.Антоненко-Давидович. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

3. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч.посібник/ Н.Д.Бабич. – Львів: Світ, 2003. – 432 с.

4. Бабій І.М. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Практикум/ І.М.Бабій, Т.П.Вільчиньська. – Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002. – 61 с.

5. Вільчиньська Т.П., Бабій І.М. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Практикум/ І.М.Бабій, Т.П.Вільчиньська. – Частина 2. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002. – 76 с.

6. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: Навч. Посібник/ Г.Й. Волкотруб. – К.: МАУП, 2002. – 208 С. 7.

7. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови: Використання морфологічних засобів мов/ Г.Й.Волкотруб. – К.: ТОВ «ЛДЛ», 1998. – 176 с.

8. Волощак Марія. Неправильно – правильно. Довідник з українського слововживання/ Марія Волощак. – К.: Марія Волощак, 2007. – 224 с.

9. Головащук С.І. Словник–довідник з українського літературного слововживання/ С.І.Головащук. – К.: Рідна мова, 2000. – 351 с.

10. Головащук С. І. Російсько– український словник сталих словосполучень/ С.І.Головащук. – К.: Наукова думка, 2001.– 638 с.

11. Гринчишин Д. Словник–довідник з культури української мови/ Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. – 3–тє вид., випр., –К.: Знання, 2006. – 368 с.

12. Гуць М.В. Українська мова у професійному спілкуванні: Навч. Посіб./ М.В.Гуць, І.Г.Олійник, І.П.Ющук. – К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2004. – 336 с.

13. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навч.посібник/ А.О.Капелюшний . – Вид 2–ге, перероблене. – Львів: ПАІС, 2007. – 400 с.

14. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне “я”/ С.Караванський. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 204 с.

15. Караванський С. Секрети української мови/ С.Караванський. – 2–ге розширене. – Львів: БаК, 2009. – 344 с.

16. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Знання, 2007. – 310 с.

17. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. Посіб./ О.Д.Пономарів. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

18. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови/ О.Д. Пономарів – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2000,– 248 с.

19. Пономарів О.Д. Сучасна українська мова/ О.Д.Пономарів, В.В.Різун та ін.. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.

20. Сербенська О.А. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем/ О.А.Сербенська, М.Й.Волощак. – К.: Видавничий центр « Просвіта», 2001. – 204 с.

21. Чак Є.Д. Складні випадки правопису та слововживання/ Є.Д.Чак. – К.: А.С.К., 1998. – 272 с.

22. Чак Є.Д. Чи правильно ми говоримо? / Є.Д.Чак. – К.: Освіта, 1997. – 240 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.