Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кондратєва.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
824.83 Кб
Скачать

39

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-2.02

.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА

м. Запоріжжя

__________________________ Кондратєва Даря Андріївна _____

(

Фото

Студента

прізвище, ім’я, по батькові студента)

__________________

(код студента)

________________

(підпис студента)

М.П.

Дата „_____” _______________ 20 13__ року

Напрям підготовки ___6.030508 «Фінанси і кредит»_________

Спеціальність ______ «Фінанси і кредит»____________________ _________________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ____бакалавр_______________________

(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Інститут, факультет, відділення____ЕГІ , ФЕУ_______________________

Група ___________________________________________________

Календарний строк навчання _______2 роки________________________

Форма навчання _______________денна___________________________

Директор інституту, декан факультету,

завідувач відділення____________________ (________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Проректор, заступник директора _________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

ПЕРШИЙ

№ з/п

Назви навчальних

дисциплін

ПЕРШИЙ

Тривалість семестру ________ тижнів

Кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

індивідуальна

робота

Нормативні навчальні

1

Інформатика

3

108

16

32

60

2

Історія української культури

2

72

16

16

40

3

Соціологія

4

144

32

16

96

4

Іноземна мова

3

108

48

60

5

Політична економія

5

180

32

32

116

6

Вища математика

4

144

32

32

80

7

Історія України

3

108

32

16

60

8

Інформатика

3

108

16

32

60

9

Іноземна мова

2

72

48

24

10

Економіка підприємств

4

144

32

32

80

11

Макроекономіка

4

144

32

32

80

12

Вища математика

3

108

16

32

60

13

Регіональна економіка

4

144

32

16

96

14

Політологія

2

72

32

16

24

15

Макроекономіка

К/Р

16

Фінанси

5

180

32

48

100

17

Українська мова (за професійним спрямуванням

1

36

16

20

18

Менеджмент

4

144

32

16

96

19

Маркетинг

4

144

32

16

96

Всього

60

2160

416

432

64

1248

1

Х

______________ ________________________ ______________ _______________________

(підпис студента) (прізвище та ініціали) (підпис куратора) (прізвище та ініціали

КУРС Календарний термін навчання

з „____” ______________ 20 ____ року до „_____” ________________ 20 _____ року

СЕМЕСТР (1,2,5С.)

Форма семестрового контролю (екзамен, залік)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Оцінка за національною шкалою

Кількість балів

Оцінка за шкалою ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

дисципліни

залік

Зарах.

75

С

Корольков В.В.

п/з

екзамен

екзамен

добре

75

С

Корольков В.В.

п/з

залік

Зарах.

90

А

Корольков В.В.

п/з

екзамен

добре

75

С

Корольков В.В.

п/з

Залік

Зарах.

75

С

Корольков В.В.

п/з

екзамен

добре

75

С

Корольков В.В.

п/з

екзамен

залік

Зарах.

90

А

Корольков В.В.

п/з

екзамен

добре

75

С

Корольков В.В.

п/з

екзамен

екзамен

екзамен

залік

д/з

екзамен

екзамен

екзамен

добре

75

С

Корольков В.В.

п/з

екзамен

добре

75

С

Корольков В.В.

п/з

Х

Х

Х

Х

Х

Х

_________________________________ ________________________

(підпис директора, декана, завідувача) (прізвище та ініціали)

ПЕРШИЙ

№ з/п

Назви навчальних

дисциплін

ПЕРШИЙ

Тривалість семестру ________ тижнів

Кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

Загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

індивідуальна

робота

Вибіркові навчальні

1

Університетська освіта

1,5

54

16

38

2

Вступ до спеціальності

3

108

16

16

76

3

Релігієзнавство

1,5

54

16

38

4

Фізвиховання

64

64

5

Правознавство

3

108

16

16

76

6

Етика та естетика

2

72

16

56

7

Комп’ютерна практика

3

108

108

8

Фізичне виховання

64

64

9

Психологія і педагогіка

2

72

16

16

40

10

Банківські операції

5

180

32

32

116

11

Банківські операції

К/Р

12

Культурологія

4

144

16

16

112

13

Фінансова статистика

5

180

32

32

116

Всього

30

1208

176

256

776

1

1.

2

3

4

Всього за семестр:

90

3368

592

688

64

2024

2

______________ ________________________ ______________ _______________________

(підпис студента) (прізвище та ініціали) (підпис куратора) (прізвище та ініціали)

КУРС Календарний термін навчання

з „____” ____________ 20 ____ року до „_____” _______________ 20 _____ року

СЕМЕСТР

Форма семестрового контролю (екзамен, залік)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Оцінка за націо-нальною шкалою

Кількість балів

Оцінка за шкалою ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

дисципліни

залік

Залік

Залік

залік

залік

Зарах.

90

А

Корольков В.В.

п/з

залік

д/з

добре

75

С

Корольков В.В.

п/з

залік

Зарах.

90

А

Корольков В.В.

п/з

залік

екзамен

д/з

залік

Зарах.

90

А

Корольков В.В.

п/з

залік

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Переведений на ________ курс _____________________________ ______________________

наказ від _____________ №____ (підпис директора, декана, завідувача) (прізвище та ініціали)

ПЕРШИЙ

№ з/п

Назви навчальних

дисциплін

ДРУГИЙ

Тривалість семестру ________ тижнів

Кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

Загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

індивідуальна

робота

Нормативні навчальні

1

Мікроекономіка

4

144

32

32

80

2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1

36

16

20

3

Історія економіки та економічної думки

5

180

32

32

116

4

Гроші та кредит

3

108

32

16

60

5

Теорія ймовірностей та мат.статистика

5

180

32

32

116

6

Філософія

3

108

32

16

60

7

Статистика

4

144

32

16

96

8

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1

36

16

16

4

9

Оптимізаційні методи та моделі

4

144

32

32

80

10

Гроші та кредит

7

252

32

16

204

11

Безпека життєдіяльності

2

72

16

16

40

12

Економетрика

3

108

16

32

60

13

Фінанси

5

180

32

16

132

14

Бухгалтерський облік

4

144

32

48

64

15

Фінанси

К/Р

16

Міжнародна економіка

4

144

32

32

80

17

Економіка праці й соц.-трудові відносини

4

144

32

16

96

18

Банківська система

5

180

32

48

100

19

Податкова система

5

180

32

48

100

КУРС Календарний термін навчання

з „____” _____________ 20 ____ року до „_____” ________________ 20 _____ року

СЕМЕСТР (3,4,6с)

Форма семестрового контролю (екзамен, залік)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Оцінка за націо-нальною шкалою

Кількість балів

Оцінка за шкалою ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

дисципліни

екзамен

залік

Зарах.

90

А

Корольков В.В.

п/з

Екзамен

Залік

Екзамен

екзамен

добре

75

С

Корольков В.В.

п/з

екзамен

добре

75

С

Корольков В.В.

п/з

Залік

Зарах.

90

А

Корольков В.В.

п/з

екзамен

екзамен

добре

75

С

Корольков В.В.

п/з

д/залік

добре

75

С

Корольков В.В.

п/з

екзамен

залік

екзамен

Д/З

Екзамен

екзамен

добре

75

С

Корольков В.В.

П/З

Екзамен

Екзамен

добре

75

С

Корольков В.В.

П/З

ПЕРШИЙ

№ з/п

Назви навчальних

дисциплін

ДРУГИЙ

Тривалість семестру ________ тижнів

Кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

Загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

індивідуальна

робота

Нормативні навчальні

1

Фінанси підприємств

5

180

32

48

100

2

Фінанси підприємств

К/Р

3

Загальноекономічна практика

4,5

162

162

4

5

6

ВСЬОГО:

78,5

2826

544

512

1770

2

Вибіркові навчальні

1

Фізичне виховання

64

64

2

Бухгалтерський облік

5

180

32

48

100

3

Іноземна мова

4

144

32

112

4

Фізичне виховання

64

64

5

Біржова діяльність

1

36

16

16

4

6

Державна атестація

1,5

54

54

Всього

11,5

542

48

224

270

Всього за семестр

90

3368

592

736

2040

2

______________ ________________________ ______________ _______________________

(підпис студента) (прізвище та ініціали) (підпис куратора) (прізвище та ініціали)

КУРС Календарний термін навчання

з „____” _____________ 20 ____ року до „_____” ________________ 20 _____ року

СЕМЕСТР

Форма семестрового контролю (екзамен, залік)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Оцінка за націо-нальною шкалою

Кількість балів

Оцінка за шкалою ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

дисципліни

екзамен

Д/З

Д/З

дисципліни

залік

Зарах.

90

А

Корольков В.В.

п/з

д/залік

добре

75

С

Корольков В.В.

п/з

екзамен

залік

Зарах.

90

А

Корольков В.В.

п/з

залік

екзамен

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Переведений на ________ курс _______________________________ ______________________

наказ від _____________ №____ (підпис директора, декана, завідувача) (прізвище та ініціали)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.