Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TP_KSR_2011 (1).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
436.22 Кб
Скачать

2

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

Запорізький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни

„Трудове право”

для студентів спеціальності 6.030402 „Правознавство”

усіх форм навчання

2011

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Трудове право” для студентів спеціальності 6.030402 „Правознавство” усіх форм навчання // Укл. О.І. Надієнко. – Запоріжжя: ЗНТУ, – 2011. – 58 с.

Укладач: О.І. Надієнко, ст. викладач

Рецензент: Л.С. Гамбург, доцент, к.ю.н.

Затверджено

на засіданні кафедри

правознавства

Протокол № 10,

від 08 червня 2011 р.

ЗМІСТ

Мета і завдання курсової роботи ………………..…….……….. 4

Організаційні вказівки …………………………………….……. 7

Методичні вказівки до виконання розділів

курсової роботи …………………….………………………….. 10

Вказівки щодо оформлення і захисту

курсової роботи ……………………….………………..……… 16

Рекомендована література ...……………...…………………… 25

Список використаних джерел ………………..………….……. 51

Додаток А. Тематика курсових робіт

з дисципліни „Трудове право” …………...……… 52

Додаток Б. Приклад оформлення титульного аркуша …...….. 53

Додаток В. Приклад оформлення змісту ……….…………….. 54

Додаток Г. Приклад оформлення переліку умовних позначень,

символів, одиниць, скорочень і термінів ……….. 55

Додаток Д. Приклад оформлення списку

використаних джерел …………………………….. 56

Додаток Е. Приклад оформлення додатків ………..…………. 58

Мета і завдання курсової роботи

Навчальний процес у Запорізькому національному технічному університеті передбачає різні форми індивідуальної роботи студентів, зокрема виконання курсової роботи, рівень підготовки якої значною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру.

Виконуючи письмові роботи, студенти, із застосуванням сучасних наукових методів, самостійно досліджують певні проблеми, вивчають нормативні та правозастосовчі документи, набувають навичок їх правильного розуміння та тлумачення, вчаться аналізувати наукову та навчальну літературу, критично оцінювати її, полемізувати з авторами статей, висловлювати власні думки, аргументувати та відстоювати їх, робити правильні наукові, теоретичні та практичні висновки.

У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння:

– самостійно формулювати проблему дослідження;

– визначати мету, основні завдання, предмет, об’єкт дослідження;

– здійснювати пошук і добір потрібної наукової інформації;

– аналізувати практичну діяльність різних організацій та їх керівників;

– логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції;

– правильно оформлювати науково-довідковий матеріал;

– публічно захищати підготовлену роботу.

Виконання студентами курсової роботи передбачено Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що затверджено наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161.

Курсова робота займає важливе місце у процесі оволодіння студентом ґрунтовними знаннями, навичками дослідження, творчої діяльності. Це самостійне дослідження студента, яке виконується з певного курсу або окремих його розділів.

Курсова робота з трудового права – порівняно невелика за об’ємом науково-дослідницька або науково-практична робота. Для її створення студент використовує як науково-методичну літературу, так і свої спостереження і факти, результати експерименту, якщо він проводився, може висувати власні гіпотези тощо.

Вчені та методисти схиляються до думки, що курсова робота може мати і реферативний характер. У такому випадку вона пишеться на основі аналізу й узагальнення ряду літературних джерел: монографій, брошур, статей, методичних рекомендацій тощо. Студент повинен взяти з літератури основний матеріал, який стосується проблеми, що вивчається, дати оцінку вивченим роботам, висловити свою точку зору; зв’язано, грамотно, логічно обґрунтувати вибрану тему, зробити висновки [3, с. 161].

Виконання курсової роботи з трудового права має на меті:

  • закріплення, поглиблення, узагальнення знань, отриманих в теоретичному курсі, та застосування цих знань до комплексного вирішення конкретного завдання;

  • прищеплення навичок роботи з нормативними актами, монографіями, довідковою літературою, підручниками, типовими документами, зразками тощо;

  • опанування методологією проведення дослідження з проблеми;

  • закріплення навичок з виконання практичних завдань та оформлення документації.

Курсова робота з трудового права повинна торкатися розв’язання актуальних і перспективних проблем сучасного розвитку зазначеної галузі, демонструвати знання студентом літератури з теми, історії досліджуваної проблеми; розкривати вміння студента чітко характеризувати предмет дослідження, узагальнювати результати, робити висновки.

Основними вимогами до курсової роботи є:

  • структурно-логічна послідовність викладення матеріалів роботи за розділами;

  • зміст роботи повинен відповідати темі;

  • формулювання повинні бути чіткими і простими для сприйняття;

  • аргументація повинна бути переконливою, а висновки – обґрунтованими [3, с. 162].

Виконання курсової роботи з трудового права заплановано у п’ятому семестрі для студентів спеціальності 6.030402 „Правознавство” усіх форм навчання Запорізького національного технічного університету.

Методичні вказівки встановлюють загальні вимоги до підбору й опрацювання навчальної та нормативної літератури, структури, написання, оформлення і захисту курсової роботи з трудового права.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]