Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tolkovui_gornui_slovar.doc
Скачиваний:
148
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
2.83 Mб
Скачать

Інститути, університети, науково-виробничі та громадські гірничі організації

АВТОМАТИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІНСТИТУТ, *Автоматизации угольной промышленности институт - розташований у Москві. Заснований у 1953 році. Основні наукові напрями: створення і впровадження авторматизованих систем управління технологічними процесами, обладнання виробничо-технологічного зв`язку.

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В ГІРНИЧОРУДНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ІНСТИТУТ, *Безопасности труда в горнорудной промышленности институт -Заснований 1971 року у Кривому Розі як науково-дослідний заклад. Напрями діяльності: розробка способів безпечного ведення робіт, вивчення причин виникнення рудникових пожеж, завалів і затоплень, створення методів запобігання їм і ведення гірничо-рятувальних робіт. Є аспірантура. Інститут видає збірник праць.

ВСЕСВІТНІЙ ГІРНИЧИЙ КОНГРЕС, *Всемирный горный конгресс - міжнародна неурядова організація, яка об’єднує фахівців та вчених різних країн, що працюють у галузі освоєння родовищ корисних копалин. Перший конгрес відбувся 1958 року у Варшаві. Основне завдання конгресу — сприяння науково-технічному співробітництву в галузі гірничої науки і техніки, охорона навколишнього середовища.

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІНСТИТУТ, *Угольной промышленности институт - науково-дослідний, проектно-конструкторький і проектний (УкрНДІпроект) — заснований 1959 року в Києві. Основні напрями діяльності: проектування шахт, удосконалення і створення нової техніки і технології розробки вугільних родовищ відкритим способом; розробка схем і засобів механізації й автоматизації технологічних комплексів поверхонь шахт, розрізів та збагачувальних фабрик. Видає науково-технічний збірник.

ВУГЛЕХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Углехимический институт (УХИН) - український науково-дослідний — заснований 1930 року в Харкові. Основні напрямки діяльності: дослідження в галузі термічної переробки вугілля, уловлювання й переробки продуктів коксування.

ГАЗОВІ ІНСТИТУТИ, *газовые институты - займаються проектуванням і дослідженнями в галузі видобутку, первинної переробки й транспортування природного газу. В Україні: ПівденНДІпрогаз (Донецьк), ВНДПІтрансгаз (Київ), Спецморнафто-газпроект (Сімферополь), НДПІАСУтрансгаз (Харків). Газові інститути на території країн СНД розташовані також у Баку, Москві, Санкт-Петербурзі, Саратові, Тюмені, Оренбурзі, на Сахаліні.

ГАЗУ ІНСТИТУТ - інститут НАН України. Створений 1949 року (до 1963 р. — інститут використання газу в комунальному господарстві і промисловості у Києві). Проводить дослідження по підвищенню ефективності використання природного газу в народному господарстві і захисту навколишнього середовища від забруднення, по вдосконаленню технологічних процесів, пов’язаних із застосуванням газу у промисловості та хімічною переробкою вуглеводних газів. Видає періодичні збірники “Хімічна технологія” і “Каталическая конверсия углеводородов”.

ГАЙМЕК” ( від англ. hydraulic-гідравлічний, mechanization-механізація) - українське науково-виробниче об'єднання, яке досліджує, розробляє і впроваджує технології та апарати в галузі гідротранспорту сипучих матеріалів, зокрема вугілля, приготування нових видів палива на основі вугілля, зокрема висококонцентрованих водовугільних суспензій (ВВУС), розчинів для буріння тощо. Розташоване в Донецьку.

ГЕОЛОГІЇ І ГЕОХІМІЇ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН ІНСТИТУТ НАН УКРАЇНИ, *Геологии и геохимии горючих ископаемых институт НАН Украины - заснований 1951 року у Львові на базі Львівського відділення геологічних наук Інституту АН України; до 1963 р. — Інститут геології корисних копалин. Вивчає закономірності утворення й розміщення нафтових і газових родовищ, різних марок вугілля, геологію родовищ горючих сланців і сірки.

ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК ІНСТИТУТ НАН УКРАЇНИ, *Геологических наук институт НАН Украины - заснований 1926 року в Києві. Розробляє теоретичні питання геологічної науки на основі всебічного вивчення будови та історії геологічного розвитку території України, досліджує корисні копалини, проблеми морської геології.

ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ, *Геологоразведывательный институт - український науково-дослідницький. Заснований 1952 року у Львові (до 1957 р. — відділення Всесоюзного науково-дослідницького геологорозвідувального нафтового інституту); перебуває в системі Міністерства геології України. Основний напрям наукових досліджень — обгрунтування методів пошуків розвідування нафтових і газових родовищ в Україні. Має відділення у Києві, Полтаві, Чернігові, Харкові.

ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІНСТИТУТ НАН УКРАЇНИ, *Геотехнической механики институт НАН Украины - заснований 1967 року у Дніпропетровську. Основні напрями діяльності: вивчення процесів, що відбуваються у гірському масиві на великій глибині, вишукування методів і способів керування ними, створення комплексів машин для видобування і збагачення корисних копалин.

ГЕОФІЗИКИ ІНСТИТУТ ім. С.І. СУББОТІНА НАН УКРАЇНИ, *Геофизики институт им. С.И.Субботина НАН Украины - заснований 1960 року у Києві на базі Геологічних наук інституту АН України. Головні наукові напрями: вивчення земої кори та верхньої мантії, розробка теорії й методики геофізичних досліджень, створення автоматизованих систем інтерпретації даних, нової апаратури. Видає “Геофизический журнал”.

ГЕОХІМІЇ І ФІЗИКИ МІНЕРАЛІВ ІНСТИТУТ НАН УКРАЇНИ, *Геохимии и физики минераллов институт НАН Украины - заснований 1969 року у Києві на базі Геологічних наук інституту АН України. Досліджує природу, структуру та властивості мінеральної речовини земної кори. Видає міжвідомчі збірники.

ГІГІЄНИ ПРАЦІ І ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ІНСТИТУТ, *Гигиены труда и профессиональных заболеваний институт - Донецький науково-дослідний — установа МОЗ України. Заснований 1929 року на базі філіалу Українського інституту робітничої медицини. Основні напрями наукових досліджень: вивчення умов праці, стану здоров’я профілактики й лікування професійних захворювань у працівників вугільної промисловості та чорної металургії, спостереження й оздоровлення виробничого середовища.

ГІРНИЧОЇ МЕХАНІКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. М.М. ФЕДОРОВА, *Горной механики научно-исследовательский институт им. М.М.Федорова - заснований 1934 року у Києві; з 1956 р. працює у Донецьку. Основні напрями діяльності інституту: розробка наукових основ створення, експлуатації і ремонту шахтних, стаціонарних машин і комплексів, шахтного підйому, вентиляторних і водовідливних установок, підвищення надійності та довговічності шахтних стаціонарних установок і устаткування.

ГІРНИЧОЇ СПРАВИ ІНСТИТУТ АН КАЗАХСТАНУ, *Горного дела тнститут АН Казахстана - знаходиться в Алма-Аті. Основний науковий напрям — розробка теоретичних основ, нових методів і засобів підвищення ефективності видобутку і переробки мінеральної сировини.

ГІРНИЧОЇ СПРАВИ ІНСТИТУТ ІМ. О.О. СКОЧИНСЬКОГО, *Горного дела институт им. О.О.Скочинского - розташований у м. Люберці Московської області, Росія. Основний науковий напрям — проблеми теоретичного переоснащення підземної і відкритої розробки вугільних та сланцевих родовищ, прогноз науково-технічного розвитку вугільної промисловості.

ГІРНИЧОЇ СПРАВИ ІНСТИТУТ, *Горного дела институт - розташований у Катеринбурзі. Є центральним закладом, що вивчає проблеми видобутку залізних, марганцевих та хромових руд і нерудних копалин.

ГІРНИЧОЇ СПРАВИ КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІНСТИТУТ, *Горного дела цветной металлургии институт - розташований у Москві. Основний науковий напрям — вдосконалення технології розробки родовищ кольорових металів, збагачення і металургія благородних металів.

ГРУЗИНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Грузинский политехничес-кий институт - розташований у Тбілісі. 24 факультети, в тому числі гірничий та геологічний. 100 кафедр.

ДАЛЕКОСХІДНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Дальневосточный политехнический институт - розташований у Владивостоці. Дев’ять факультетів; 51 кафедра. Є спеціальності гірничо-геологічного профілю.

ДЕРЖАВНА ГІРНИЧА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ (ДГАУ) - утворена в 1994 р. на базі Дніпропетровського гірничого інституту. Провідний науковий заклад України в галузі гірничої справи. Готує фахівців за 22 спеціальностями. Напрямки підготовки: економіка, менеджмент, геологія, комп’ютерні науки, інженерна механіка, гірництво (зокрема, підземна розробка родовищ корисних копалин, збагачення корисних копалин, шахтне та підземне будівництво, відкриті гірничі роботи, маркшейдерська справа тощо), електротехніка, автоматика та управління, електромеханіка. Див. Дніпропетровський гірничий інститут.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ(ДВ УкрДІМР), *Днепропетровское отделение украинского государственного института минеральных ресурсов(ДО УкрГИМР) - науково-дослідний структурний підрозділ Інституту мінеральних ресурсів України. Засновано в 1959 р. Діяльність відділення спрямована на виконання науково-дослідних, методичних, конструкторських робіт по оцінці та розвитку мінерально-сировинної бази України, удосконаленню техніки та технології буріння геологорозвідувальних свердловин, а також на екологічні дослідження. Відділення має чотири наукових підрозділи: геології вугільних родовищ, гідрогеології та екогеології, рудної геології і геофізики, техніки та технології буріння свердловин.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГІРНИЧІЙ ІНСТИТУТ (нині Державна гірнича академія України), *Днепропетровский горный институт - заснований 1899 року як Катеринославське вище гірниче училище. Інститут з 1912 року. Гірничий, механіко-машинобудівний, шахтобудівний, електротехнічний, геологорозвідувальний, заочний та вечірній факультети, 22 лабораторії, 42 кафедри.

ДОНБАСЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ІНСТИТУТ, *Донбасский горно-металлургический институт - розташований у м. Алчевську Донецької області. Заснований 1957 року. Має 9 факультетів. Готує спеціалістів по 15 спеціальностям, зокрема, по гірничому обладнанню, підземній розробці родовищ корисних копалин, шахтобудуванню. Філія у м. Стаханові.

ДОНЕЦЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ ІНСТИТУТ (Донвугі), *Донецкий угольный институт (Донуги) - заснований 1946 року. Основні напрями діяльності: дослідження і розробка технології підземного видобування вугілля, вдосконалення виробничих процесів.

ДОНЕЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ, *Донецкий научно-исследовательский институт - розташований у м. Горлівка. Заснований 1990 року. Основні напрями діяльності: розробка техніки і технології для розробки крутих вугільних пластів.

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, *Донецкий государственный технический университет - засновано в 1921 р. 15 факультетів, в тому числі гірничий та гірничоелектромеханічний, готує спеціалістів за 51 спеціальностями. Напрямки підготовки гірничого профілю: геологія, геодезія, картографія, гірництво (зокрема, фізичні процеси гірничого та нафтогазового виробництва, підземна розробка корисних копалин, збагачення корисних копалин, шахтне будівництво, відкриті гірничі роботи тощо). При ДДТУ діє Гірничий інститут. Філії - у м. Горлівці та м.Червоноармійську.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАФТИ І ГАЗУ, *Ивано-Франковский институт нефти и газа - заснований 1967 року. Дев’ять факультетів; 36 кафедр. Готує фахівців 21 спеціальності. Напрямки підготовки гірничого профілю: геологія, геодезія, картографія, гірництво (зокрема, шахтне і підземне будівництво, розробка та експлуатація нафтових і шахтних родовищ, проектування та експлуатація газонафтопроводів, буріння нафтових та газових свердловин).

ІНСТИТУТ БІОКОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ (ІБКХ НАНУ), *Институт биоколлоидной химии НАН Украины (ИБКХ НАНУ)- науково-дослідний, розташований в Києві. Відомий як розробник нового прогресивного методу біохімічного збагачення золотоносних матеріалів з низькою концентрацією корисного компонента.

ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ НАН УКРАЇНИ (ІКХХВ НАНУ), *Интитут коллоидной химии и химии воды НАН Украины (ИКХХВ НАНУ) - науково-дослідний, знаходиться у Києві. Інституту належать розробки в галузі теорії висококонцентрованих водовугільних суспензій.

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (ДІМР), *Государственный институт минеральных ресурсов Украины (ГИМР) - державний, науково-дослідний, розташований у Сімферополі, відділення - у Дніпропетровську. ДІМР України засновано в 1959 р. Знаходиться у підпорядкування Державного комітету України з геології та використанню надр. Основні напрямки діяльності - геолого-економічна та геолого-технологічна оцінка мінерально-сировинної бази родовищ твердих корисних копалин та підземних вод України. Інститут вивчає також проблеми збагачення руд благородних металів та алмазів, проводить еколого-геологічні дослідження.

ІНСТИТУТ ФІЗИКО-ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА ВУГЛЕХІМІЇ ім. Л.М.Логвиненко НАН УКРАЇНИ (ІНФОВ НАНУ), *Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М.Логвиненко НАН Украины (ИНФОУ НАНУ) - науково-дослідний, знаходиться в Донецьку. Основні напрями діяльності: кінетика і механізм хімічних реакцій органічних сполук, металокомплексний каталіз і органічні каталізатори; розробка нових хіміко-фізичних методів дослідження вугілля та його компонентів, процесів переробки вугілля та хімічних продуктів і перспективних видів палива тощо. Відомий рядом фундаментальних розробок в галузі вуглехімії, зокрема надмолекулярної структури вугілля, окиснення та самозаймання твердого палива, висококонцентрованих водовугільних суспензій, термопереробки вугілля після його імпрегнування та їн. Періодично видає збірники наукових праць в яких подаються результати новітніх досліджень в галузі вуглехімії.

ІРКУСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Иркутский политехнический институт - заснований 1930 року. Має 22 факультети; 96 кафедр. Має гірничий та геологорозвідувальний факультети.

КАЗАХСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Казахский политехнический институт - розташовваний у Алма-Аті. Заснований 1934 року. Має 16 факультетів; 80 кафедр. Має гірничий, геологорозвідувальний, гідрогеологічний та нафтовий факультетах.

КАРАГАНДИНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Карагандинский политехнический институт - засновано 1953 року як гірничий. Нинішня назва з 1959 року. Вісім факультетів, 50 кафедр, гірничий та гірничо-електромеханічний факультети.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.Т.ШЕВЧЕНКА, *Киевский университет им. Т. Шевченко - один з провідних вищих навчальних закладів України. Серед напрямків підготовки фахівців гірничого профілю є геологія (геологічна зйомка, геофізичні методи, гідрологія та інженерія) та геодезія, а також картографія.

КРАСНОЯРСЬКИЙ ІНСТИТУТ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ, *Красноярский институт цветных металлов - заснований 1930 року. 7 факультетів, 30 кафедр, 14 спеціальностей, з них 8 — гірничих .

КРИВОРІЗЬКИЙ ГІРНИЧОРУДНИЙ ІНСТИТУТ, *Криворожский горнорудный институт - заснований (як технікум) 1922 року. 16 факультетів. 26 спеціальностей. Напрямки підготовки гірничого профілю: геологія, геодезія, картографія, гірництво (підземна розробка родовищ корисних копалин, шахтне будівництво, відкриті гірничі роботи, маркшейдерська справа тощо).

КУЗБАСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Кузбасский политехнический институт - розташований у м. Кемерово. Утворений 1965 року на базі Кемеровського гірничого інституту, заснованого 1950 року. Має 9 факультетів, в тому числі гірничий, гірничо-електромеханічний та шахтобудівний.

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, *Львовский государственній университет - один з провідних вузів країни. Заснований у 1661 р. Сьогодні серед інших готує фахівців за такими спеціальностями гірничого профілю: геологічна зйомка, пошуки і розвідка корисних копалин, геохімія, мінералогія та петрологія, екологічна геологія.

ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, *Львовский университет “Львівська політехніка” - один з провідних вузів країни. Заснований в 1844 р. Сьогодні серед інших готує фахівців за такими спеціальностями гірничого профілю: інженерна геодезія, астрономогеодезія, геоінформаційні системи та технології, космічна геодезія та ін.

МАКІЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО БЕЗПЕЦІ РОБІТ В ГІРНИЧІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ (МакНДІ), *Макеевский государственный научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ) - створений 19 травня 1927 р. на базі Центральної Макіївської гірничорятувальної і науково-дослідної станції, заснованої у 1907 р. Знаходиться в м.Макіївка Донецької області. Має 12 відділів та біля 50 лабораторій. Головне спрямування інституту - розробка, вдосконалення та впровадження нових технічних рішень в галузі безпеки гірничих робіт, експертиза технічної документації та дослідних зразків вибухобезпечного гірничого обладнання, держконтрольні випробовування нової гірничої техніки, технічна експертиза обставин аварій на шахтах, наукове обґрунтування правил безпеки у вугільних шахтах, вимог і норм безпеки до обладнання, машин, механізмів та матеріалів, які застосовуються у вугільних шахтах та ін. підприємствах гірничої промисловості. Основні напрямки діяльності: методи та засоби провітрювання гірничих виробок та їх дегазації; боротьба з раптовими викидами вугілля, породи та газу; боротьба з рудниковим пилом; засоби безпечного ведення підривних робіт; безпека робіт на рудниковому транспорті; засоби індивідуального захисту шахтаря; безпека робіт при застосуванні електроенергії в шахтах та ін. При МакНДІ діє аспірантура та спеціалізована вчена рада за спеціальністю “Охорона праці та пожежна безпека”.

МЕХАНОБР, *Механобр - інститут механічної обробки корисних копалин. Створений 1920 року. Розташований у Санкт-Петербурзі. Основні наукові напрямки — розробка нових і вдосконалення існуючих процесів та технологій збагачення руд, впровадження їх у промисловість, створення нового та модернізація існуючого технологічного обладнання; розробка перспективних планів розвитку кольорової металургії в галузі збагачення руд і т.п. Видає збірник “Обогащение руд”.

МОСКОВСЬКИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ, *Московский геологоразведывательный институт - заснований 1930 року. Сім факультетів, 36 кафедр. Видає в серії “Известия вузов” журнал “Геология и разведка”.

МОСКОВСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ ІНСТИТУТ, *Московский горный институт - заснований 1930 року на базі Московської гірничої академії. Вісім факультетів, 36 кафедр.

МОСКОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАФТИ І ГАЗУ, *Московский институт нефти и газа - заснований 1930 року. 16 факультетів, 52 кафедри, 22 спеціальності, в тому числі шість — гірничого профілю.

НАФТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІНСТИТУТ, *Нефтяной промышленности институт - науково-дослідний і проектний (УкрДІПРОНДІнафта). Заснований 1966 року в Києві. Основні напрями діяльності інституту: обґрунтовування пошуків та розвідування нафтових і газових родовищ; розробка й удосконалення техніки і технології буріння свердловин, добування нафти й газу; проектування об’єктів нафтових і газових родовищ.

НАФТОПЕРЕРОБНОЇ І НАФТОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІНСТИТУТ, *Нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности институт - науково-дослідний і проектно-конструкторський. Заснований 1966 року у Києві. Є головним у галузі досліджень і проектування нафтопереробних заводів, розробки автоматизованих систем керування ними тощо. Інститут видає тематичні збірники.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” ( КПІ ), *Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт (КПИ) - заснований 1898 року. Має 22 факультети, в тому числі гірничо-електромеханічний факультет. Має філіали в Чернігові, Жиромирі й Черкасах. Напрямки підготовки гірничого профілю: гірництво (шахтне і підземне будівництво, відкриті гірничі роботи, екологічні технології, обладнання в гірництві тощо).

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”, *Национальный университет Украины “Киево-Могилянская Академия” - один з провідних вищих навчальних закладів України. Створена в 1632 р. Традиційно викладалися науки про Землю. Існувала до 1817 р. Відновлена в 1990-і роки після відновлення української держави. Сьогодні серед спеціальностей, за якими йде підготовка студентів є геоекологія.

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗАЦІЇ ШАХТНОГО БУДІВНИЦТВА ІНСТИТУТ, *Организации и механизации шахтного строительства институт - науково-дослідний інститут, заснований 1947 року у Харкові. Головний у галузі організації й механізації шахтного будівництва. Розробляє наукові основи організації будівництва і реконструкції шахт, рудників та ін.; розробляє і впроваджує досконаліші види шахтного устаткування, апаратури тощо; складає нормативні документи. Видає збірник “Вопросы организации и механизации шахтного ствоительства”.

ПЕРМСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Пермский политехнический институт - заснований 1930 року. 11 факультетів, 78 кафедр, 38 спеціальностей. Найбільший факультет — гірничий (9 спеціальностей).

ПІВНІЧНО-КАВКАЗЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ІНСТИТУТ, *Северо-Кавказский горно-металлургический институт - розташований у Владикавказі. Створений 1931 року. Шість факультетів, 12 спеціальностей.

ПІВНІЧНО-КАВКАЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ, *Северо-Кавказский научно-исследовательский институт природных газов - розташований у м. Ставрополі (відділ у Краснодарі). Основні наукові напрями: проблеми будівництва газових і газоконденсатних свердловин, нормування матеріально-технічних та паливно-енергетичних ресурсів буріння, експлуатація газових родовищ Північного Кавказу.

ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЄННЯ НАДР ІНСТИТУТ РАН, *Проблем комплексного осноения недр институт РАН - розташований у Москві. 16 лабораторій. Наукові напрямки: комплексне освоєння родовищ, первинна переробка мінеральної сировини, розробка родовищ на великих глибинах, боротьба з газами та пилом у шахтах, збагачення мінеральної сировини.

ПРОБЛЕМ КУРСЬКОЇ МАГНІТНОЇ АНОМАЛІЇ ІНСТИТУТ, *Проблем курской магнитной аномалии институт - розташований у м. Губкіні Бєлгородської області Росії. 26 лабораторій, в тому числі 12 гірничо-геологічного профілю. Наукові напрямки: дослідження питань геології, економіки, перспектив використання родовищ Курської магнітної аномалії.

САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ГІРНИЧИЙ ІНСТИТУТ, *Санкт-Петербургский горный институт - заснований 1773 року. Дев’ять факультетів.

ТУЛЬСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Тульский политехнический институт - створений 1963 року. 11 факультетів, 56 кафедр. Має гірничий факультет.

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА, *Украинская государственная академия водного хозяйства - знаходиться в м. Рівне. Серед інших спеціальностей готує фахівців з відкритих гірничих робіт.

УКРАЇНСЬКЕ МІНЕРАЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО, *Украинское минералоги-ческое общество - добровільна науково-громадська організація, основним завданням якої є сприяння розвиткові й популяризації досягнень мінералогії. Створено 1970 року. В складі товариства 550 дійсних членів.

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, *Харьковский государственный университет - один з провідних вузів України. Заснований у 1805 р. Сьогодні серед інших готує фахівців за спеціальностями: геологічна зйомка, пошуки та розвідка корисних копалин, гідрогеологія, інженерна геологія.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]