Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Testi_i_termini.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
309.76 Кб
Скачать

Т. 1. Інтернаціоналізація економічного розвитку

Вправа 1. Для кожного положення, наведеного нижче, знайдіть відповідні йому термін або поняття.

1. Галузь економічної науки, що вивчає світове господарство як ціле, його основні складові, а також міжнародні економічні процеси та явища.

2. Процес встановлення і поглиблення стійких зв’язків між підприємствами різних країн і країнами в цілому.

3. Вихід продуктивних сил за національні кордони, створення всесвітніх продуктивних сил.

4. Сукупність національних економік, взаємопов’язаних між собою та взаємодіючих на основі міжнародного розподілу праці (МРП).

5. Спеціалізація окремих країн на виробництві різних видів продукції з метою поставки їх на світовий ринок.

6. Спеціалізація підприємств різних країн на виготовленні кінцевих продуктів та їх складових.

7. Стійкий обмін продукцією, що сформувався на основі міжнародної спеціалізації.

8. Розподіл праці всередині ТНК

Терміни і поняття

а) міжнародний розподіл праці; б) міжнародна спеціалізація;

в) міжнародна економіка; г) світогосподарський розподіл праці;

д) інтернаціоналізація виробництва; е) світове господарство;

є) інтернаціоналізація господарського життя; ж) міжнародна кооперація.

Вправа 2. Знайдіть правильну відповідь

1. Сукупність національних господарств різних країн, пов'язаних між собою системою міжнародних економічних відносин та міжнародним розподілом праці - це визначення:

а) світового ринку;

б) світового господарства;

в) міжнародної організації;

г) МРТ.

 1. Світовий ринок ґрунтується на:

а) частинах національних ринків, які пов’язані із зарубіжними країнами;

б) міжнародному поділі праці та інших факторів виробництва;

в) розподілі ринків на оптові, роздрібні, ринки праці, ринки капіталу, частина яких орієнтована на іноземних покупців;

г) правильна відповідь відсутня.

3. Виберіть найбільш відповідні ключові слова для визначення поняття "Світова економіка": а) сукупність національних господарств; б) міжнародний поділ праці; в) універсальна система відносин між національними господарствами;

г) самовідтворювальна система виробничих сил і виробничих відносин; д) правильна відповідь у п. а, б.

4. Виберіть із запропонованих характеристик найбільш відповідні для визначення змісту світової економіки а) розпад колоніальної системи країн; б) створення світового ринку; в) інтернаціоналізація виробництва й обміну; г) торговельний обмін між країнами. д) правильна відповідь у п. б, в, г.

5. До основних тенденцій розвитку світового господарства відносяться:

а) лібералізація торгівлі;

б) посилення позицій ТНК;

в) загострення глобальних проблем;

г) поглиблення процесів інтернаціоналізації;

д) всі відповіді вірні.

6. Міжнародна економіка - це:

а) наука, яка вивчає закономірності руху між країнами конкретних товарів та факторів виробництва, а також їх ринкові характеристики ( попит, пропозиція, ціна та ін.);

б) частина теорії ринкової економіки, яка вивчає закономірності взаємодії господарчих суб’єктів різної державної приналежності у сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та фінансування, а також формування економічної політики;

в) наука, яка вивчає закономірності функціонування відкритих національних економік та світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків.

г) правильна відповідь у п. а, б.

 1. До цілей розвитку міжнародної економіки належать:

а) оптимізація поведінки споживачів;

б) підтримання стабільного рівня цін;

в) оптимізація регулювання національної економіки;

г) оптимізація взаємодії національних економік.

 1. Об’єктом вивчення міжнародної економіки як науки виступає:

а) макрорівень національної економіки;

б) мікрорівень глобальної господарської системи;

в) мегарівень глобальної господарської системи;

г) мезорівень глобальної господарської системи.

9. Не є формою міжнародних економічних відносин:

а) світова торгівля;

б) міжнародна міграція робочої сили;

в) інтеграція;

г) міжнародний рух капіталу;

д) міжнародні валютно-фінансові відносини.

10. Яка з названих проблем належить до предмета міжнародної економіки як науки:

а) оптимізація діяльності фірми;

б) оптимізація міжрегіонального розподілу праці;

в) підтримання високого рівня зайнятості в економіці;

г)оптимізація зовнішньоторгівельних відносин країни.

 1. З особливостей МЕВ на сучасному етапі вкажіть ту, яка зумовлює переплетення національних і міжнародних економічних відносин:

а) зміна соціально-економічної моделі світу;

б) активний вплив НТР на МЕВ;

в) посилення взаємозв’язку між національними та інтернаціональними інтересами;

г) посилення механізмів регулювання МЕВ.

 1. Методологічну функцію міжнародної економіки як науки становить:

а) вивчення економічних явищ і процесів, що відбуваються у світовому господарстві;

б) те, що вона виступає теоретичним фундаментом комплексу функціональних наук, дослідження окремих аспектів функціонування і розвитку світового господарства;

в) вироблення практичних рекомендацій щодо заходів зовнішньо-економічної політики.

 1. Практичну функцію міжнародної економіки як науки становить:

а) вивчення економічних явищ і процесів, що відбуваються у світовому господарстві;

б) те, що вона виступає теоретичним фундаментом комплексу функціональних наук, дослідження окремих аспектів функціонування і розвитку світового господарства;

в) вироблення практичних рекомендацій щодо заходів зовнішньо-економічної політики.

 1. Яке з наведених визначень характеризує міжнародні економічні відносини?

а) стійкі економічні зв’язки на основі спільних намірів, закріплених у довгострокових економічних угодах;

б) найпростіші економічні зв’язки, що мають епізодичний характер, регулюються одноразовими угодами;

в) переплетення економік країн, погодження державної політики у взаємних економічних відносинах та у відносинах з третіми країнами;

г) тісні економічні зв’язки кооперативного типу на основі спільних і погоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних договорах і угодах.

 1. Яке з наведених визначень характеризує міжнародну економічну взаємодію?

а) стійкі економічні зв’язки на основі спільних намірів, закріплених у довгострокових економічних угодах;

б) найпростіші економічні зв’язки, що мають епізодичний характер, регулюються одноразовими угодами;

в) вищий рівень розвитку МЕВ, переплетення економік країн, погодження державної політики у взаємних економічних відносинах та у відносинах з третіми країнами;

г) тісні економічні зв’язки кооперативного типу на основі спільних і погоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних договорах і угодах.

 1. Яке з наведених визначень характеризує міжнародне економічне співробітництво?

а) стійкі економічні зв’язки на основі спільних намірів, закріплених у довгострокових економічних угодах;

б) найпростіші економічні зв’язки, що мають епізодичний характер, регулюються одноразовими угодами;

в) вищий рівень розвитку МЕВ, переплетення економік країн, погодження державної політики у взаємних економічних відносинах та у відносинах з третіми країнами;

г) тісні економічні зв’язки кооперативного типу на основі спільних і погоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних договорах і угодах.

 1. Яке з наведених визначень характеризує міжнародну економічну інтеграцію?

а) стійкі економічні зв’язки на основі спільних намірів, закріплених у довгострокових економічних угодах;

б) найпростіші економічні зв’язки, що мають епізодичний характер, регулюються одноразовими угодами;

в) вищий рівень розвитку МЕВ, переплетення економік країн, погодження державної політики у взаємних економічних відносинах та у відносинах з третіми країнами;

г) тісні економічні зв’язки кооперативного типу на основі спільних і погоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних договорах і угодах.

18. В основі міжнародного поділу праці (МПП) лежить принцип:

а) галузевої відособленості;

б) територіальної відособленості;

в) техніко-технологічної спільності;

г) природного поділу праці.

19. Формами міжнародного поділу праці є:

а) кооперація;

б) інтеграція;

в) спеціалізація;

г) регіоналізація;

д) правильна відповідь у п. а, в.

20. Економічні вигоди від участі країни в МПП полягають в:

а) отриманні достовірної інформації про конкурентів;

б) економії національних витрат на відмові від внутрішнього виробництва товарів і послуг за рахунок їх більш дешевого імпорту;

в) одержанні земельної ренти;

г) одержанні різниці (вигоди) між інтернаціональною й національною вартістю експортованих і імпортованих товарів і послуг.

 1. Який з факторів міжнародного поділу праці є найважливішим у сучасних умовах:

а) природно-географічні фактори;

б) науково-технічний прогрес;

в) соціально-економічні фактори;

г) політичні фактори.

 1. Який з факторів визначав у минулому міжнародний поділ праці:

а) природно-географічні фактори;

б) науково-технічний прогрес;

в) соціально-економічні фактори;

г) політичні фактори.

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.

 1. Міжнародна економіка являє собою мезорівень реалізації економічних відносин.

 2. Міжнародні економічні відносини являють собою історично зумовлену форму функціонування світової економіки.

 3. Першою історичною формою МЕВ є міжнародний обмін технологіями.

 4. Великі географічні відкриття є головним фактором становлення світового ринку.

 5. Ключовою ознакою сучасного етапу розвитку світового господарства є міжнародна економічна інтеграція - домінуюча форма МЕВ.

 6. Світове господарство – сукупність національних економік, пов’язаних між собою та взаємодіючих на основі міжнародного поділу праці.

 7. Інтернаціоналізація економічної діяльності не призводить до посилення залежності національної економіки від економік інших країн.

 8. Причинами розвитку МЕВ є виключно природно географічні відмінності.

 9. Позитивним наслідком інтернаціоналізації економіки є посилення залежності національної економіки від світового господарства.

 10. Інтернаціоналізація оптимізує умови виробництва.

 11. Міжнародна кооперація – це рудимент в МЕВ.

 12. Основним фактором спеціалізації країни є ресурсні можливості.

 13. Міжнародне кредитне підприємництво не є сучасною формою МЕВ.

 14. Форма взаємодії між країнами, при якій розподіл праці представляє собою форму об’єднання праці на різних стадіях виробництва і реалізації товарів і послуг називається міжнародною кооперацією.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]