Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
адаптація в 5 класі.docx
Скачиваний:
41
Добавлен:
02.06.2015
Размер:
58.81 Кб
Скачать

Орієнтовний план роботи творчої групи вчителів початкових класів та вчителів, які викладатимуть предмет в 5-му класмі:

Дата

Зміст роботи

Відповідальний вчитель

Примітка про виконання

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перше засідання - друга декада вересня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обговорити вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти  та загальної середньої освіти.

 

2. Обговорити вимоги Програми для початкової школи,  загально навчальні та предметні вміння,  які учні мають досягти по закінченню початкової школи.

 

3. Визначити єдині технології та принципи за якими будуть навчатися четвертокласники.

 

4. Ознайомити вчителів з фізіологічними та психологічними особливостями учнів четвертих класів.

 

5. Скласти графік відвідування уроків на І семестр у четвертому класі, які відвідуватимуть вчителі «предметними».

 

В період між засіданнями - ВІДВІДУВАННЯ УРОКІВ В ЧЕТВЕТОМУ КЛАСІ.

 

 

Заступник директора навчального закладу, вчитель, який викладає іноземну мову в  четвертому  класі, вчитель, який викладає предмет з п’ятого класу, практичний психолог.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Друге засідання –  грудень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третє засідання – лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверте засідання – кінець квітня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П’яте засідання - перша декада вересня

1.Обговорення відвіданих уроків з позиції ознайомлення вчителів-предметників з принципами та методами та формами  роботи в початковій школі. (Кожен вчитель-предметник за три місяці має відвідати не менше 3 уроки).

 

2.Обговорення та вирішення проблем, які виникають в процесі навчання.

 

 

 

 

 

 

1.Розробка та проведення вчителями-переметниками разом з вчителями четвертого класу інтегрованих уроків по своїм предметам в четвертому класі.

 

2.Надання вчителем класоводом та шкільним психологом методичних порад вчителям середньої школи щодо вибору методів та засобів навчання відповідно до психофізіологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку.

 

3.Обговорити з вчителем –класоводом  вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та загально навчальних вимог Програм.

 

1.Відвідування вчителями-предметниками уроків в четвертому класі з метою виконання учнями вимог Програми на кінець навчання у початковій школі.

 

2.Обговорення нагальних проблем та пошук шляхів їх вирішення.

3.Проведення контрольного зрізу знань  по предметам з метою визначення рівня навчальних досягнень учнів на кінець четвертого класу.

4.Підведення підсумків роботи творчої групи за рік.

 

 

1.Відвідування уроків в п’ятих класах вчителем класоводом для полегшення адаптації своїх випускників.

 

2.Відвідування уроків в п’ятому класі адміністрацією школи та керівником шкільної творчої групи з метою відслідковування наступності навчання.

методист РМК, заступник директора школи

вчитель четвертого класу,  шкільний психолог

 

 

 

 

 

 

 

заступник директора школи, всі члени творчої групи, шкільний психолог.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

заступник директора, вчителі-предметники, вчитель - класовод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заступник директора школи,

всі учасники творчої групи, вчитель – класовод

 

 

 

 

 

 

Потреба громадянина Європи у володінні кількома іноземними

мовами зумовлена не тільки економічними потребами, а є фактором

загального політичного та культурного розвитку особистості. Багато-

мовність – невід’ємна частина дня сьогоднішнього та майбутнього

європейських країн. Освічена людина є продуктом своєї культури, і

це дає їй змогу бути толерантною. Толерантність освіченої людини

слід розуміти не тільки як необхідність бути терпимою, а й як

визнання іншого світосприйняття як рівноправного, іншої особистос-

ті та культури як необхідної умови збагачення власного існування у

сучасному світі. Готовність бути мобільним як відповідь на

глобалізаційні процеси в сучасній економіці Європи та світу – це

підготовка учнів до вільного пересування завдяки володінню іншими

мовами у межах ЄС із співрозмовниками, для яких мова, що вивча-

ється, є як рідною, так і іноземною. Професійна конкурентоспромож-Теоретико-методологічні проблеми створення та вдосконалення

сучасних підручників

5

ність громадян Європи – це достатньо високий рівень володіння

іншомовною та міжкультурною компетенцією майбутніх громадян,

щоб витримувати професійне суперництво з іншими спеціалістами в

межах ЄС, відсутність мовної перешкоди [5].

Отже, сьогодні галузь навчання іноземних мов поруч з іншими

предметами гуманітарного профілю відіграє особливу роль у форму-

ванні та розвитку особистості громадян інтегрованої Європи. В

умовах багатомовного та полікультурного суспільства галузь навчан-

ня іноземних мов має задовольняти потреби багатьох мільйонів його

громадян, створити необхідні умови для особистісно зорієнтованого

навчання іншомовного спілкування, в основі якого є учень із влас-

ними потребами та інтересами. Усі ці фактори мають бути взятими до

уваги й закладеними у зміст підручників із тим, щоб потім бути

реалізованими практично у школах різних європейських країн. Це

завдання не з легких, але задля його вирішення в різних країнах

Європи відбуваються революційні зміни, які стосуються усунення

протиріч між традиціями іншомовної освіти, встановленими

нормами, характерними для різних країн, механізмами врегулювання

та змінами, що відбуваються у європейському освітньому просторі.

Розглянемо фактори, які, на наш погляд, мають найбільший вплив на

процес підручникотворення в європейських країнах [3].

Фактор перший. Виникнення нового підходу до навчання. За

післявоєнний період в особі вчителя іноземної мови у школах країн

Європи звичним стало поєднання викладання з дослідженням. Досить

часто вчителі діяли на власний розсуд, зокрема звертали увагу учнів

на систему мови, що вивчалася, чи попри рекомендації поверталися

до вправ мовного характеру, без яких навчальний процес втрачає

значну частину своєї ефективності. Дослідницький підхід до викла-

дання іноземних мов, оснований на вивченні результатів великої кіль-

кості експериментів та аналізі систематичної практики викладання

протягом певного періоду, у багатьох вчителів викликав розчаруван-

ня в ефективності тих чи інших прийомів роботи, характерних для

комунікативного підходу. У кінці 90-х років ХХ ст. існувало тверд-

ження, що на зміну цьому підходу приходить “посткомунікативна

ера”. Проте слід зазначити, що і сьогодні погляди фахівців у різних

країнах Європи щодо використання комунікативного підходу дуже

відрізняються. Оскільки у рамках цього підходу успішна комунікаціяТеоретико-методологічні проблеми створення та вдосконалення

сучасних підручників

6

є більш важливою, ніж засоби, за допомогою яких вона відбувається,

тому часто опануванню граматики, лексики та вимові приділяли

недостатню увагу. Вирішити більшість із цих проблем претендує

новий, так званий “інтегративний” підхід до навчання іноземних мов.

Насправді це група підходів, об’єднаних такою назвою. Необхідність

його появи та розвитку зумовлена існуванням нових цінностей у

європейському суспільстві та освітньому просторі; наявністю змін у

меті навчання, які пов’язані із політичними змінами на карті Європи;

вимогою рівноцінності іншомовної компетенції як на структурно-

лінгвістичному рівні (пріоритет граматико-перекладного підходу),

так і на рівні його адекватного використання та опанування реальним

соціокультурним контекстом функціонування іноземної мови (пріо-

ритет комунікативно-міжкультурної дидактики)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.