Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
217.09 Кб
Скачать

9. Методика активізації процесу навчання

Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни «Фінансовий менеджмент» здійснюється на основі використання активних методів навчання, що дозволяє вирішити проблему зростаючого інформаційного навантаження на студентів, поліпшити якість засвоєння ними вивченого матеріалу.

Серед навчальних технологій, що знаходять застосування для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Фінансовий менеджмент», можна виділити наступні:

  • проблемні лекції. Проблемні лекції знаходять широке застосування при розгляді кожної теми курсу;

  • міні-лекції. В умовах обмеженості часу проведення аудиторних лекційних занять частину програмних питань, які докладно розібрані в підручнику, що написаний колективом кафедри «Фінансовий менеджмент», викладач освітлює у формі міні-лекції. Це відбувається переважно за допомогою розроблених викладачем структурно-логічних схем, які охоплюють основний зміст питання, що розглядається, у структурованому вигляді, що є найзручнішим та найефективнішим способом сприйняття студентами ємної інформації у короткі проміжки часу.

2.6.3. Зразок екзаменаційного білету

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

Спеціальність_____________ Семестр____ ___________

Навчальний предмет _______________________________

Фінансовий менеджмент____________________________

Екзаменатор ______________________________________

Білет № 1

  1. Сутність власного капіталу підприємства.

  2. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошей з урахуванням фактора інфляції.

  3. Тестове завдання.

3.1. Санація підприємства це...

а) надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги;

б) задоволення вимог кредиторів і виконання зобов’язань перед бюджетом;

в) сукупність всіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення;

г) те саме, що реструктуризація.

До основних інструментів нейтралізації ризиків належать:

а) франчайзинг;

б) формування резервів;

в) компаундирування;

г) бенчмаркінг.

Ануїтет це...

а) грошові надходження, які отримує підприємство від реалізації інвестиційного проекту;

б) грошові витрати, що здійснює підприємство на виробництво та реалізацію продукції;

в) грошові надходження, які пов’язані з отриманням дивідендів по цінним паперам, якими володіє підприємство;

г) потік односпрямованих платежів з однаковими сумами і інтервалами між послідовними платежами протягом певної кіль- кості років.

3.4. До складових фінансового менеджменту відносять:

а) фінансові інструменти;

б) фінансову стратегію;

в) фінансову політику;

г) фінансову інформацію.

3.5. «Синхронізація грошових потоків» означає:

а) регулярне перевищення надходжень грошових потоків над їх витрачанням;

б) організацію почергового надходження та витрачання грошових коштів;

в) відповідність сум і строку надходження коштів моменту і обсягу їх витрачання;

г) оптимальну структуру грошових потоків.

  1. Тестове завдання.

4.1. Фінансова рівновага підприємства характеризується:

а) високим рівнем фінансової стійкості;

б) рівновагою активів та пасивів;

в) рівновагою власного та позичкового капіталу;

г) рівновагою доходів і витрат.

4.2. Для того, щоб зменшити середньозважену вартість капіталу фірми, необхідно застосовувати такі прийоми, як:

а) збільшити виплати дивідендів;

б) зменшити виплати дивідендів;

в) збільшити залучення довгострокових банківських кредитів;

г) надати перевагу короткостроковим банківським кредитам замість кредиторської заборгованості.

4.3. Ієрархічна будова центрів управління підприємством передбачає...

а) їх розподіл за видами діяльності;

б) виділення різних рівнів управління;

в) їх розподіл за функціями управління;

г) розподіл всіх структурних одиниць на відокремлені центри відповідальності.

4.4. Санація підприємства — це :

а) Задоволення претензій кредиторів в результаті продажу майна підприємства;

б) Угода між боржником і кредиторами про відстрочку виконання ним зобов’язань;

в) Сукупність всіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення;

г) Форма реструктуризації.

4.5. Знайдіть вірну відповідь. Який з записів відображає взаємозв’язок, що

існує між показниками чистого приведеного ефекту (NPV), індексу рентабельності (PI), норми рентабельності (IRR) і ціною авансованого капіталу (CC), які використовуються при аналізі інвестиційних проектів:

а) якщо СС>NPV, то PI>NPV і IRR>1;

б) якщо NPV>PI, то CC>IRR і PI>0;

в) якщо NPV>0, то IRR>CC і PI>0;

г) якщо IRR>0, то CC>PI і IRR>1.

  1. Задача. Керівництво фірми пропонує збільшити виручку від реалізації продукції на 15 %. Поточна виручка складає 52 000 г.о. При цьому змінні витрати — 40 000 г.о., постійні — 5 000 г.о.

Необхідно:

— визначити суму прибутку при новому об’ємі реалізації;

— зробити висновок про зміни рівня рентабельності цього підприємства.

  1. Задача. Проект, який розрахований на п’ятнадцять років, потребує інвестицій в розмірі 150 000 у.г.о. В перші п’ять років ніяких надходжень не очікується, але в наступні 10 років щорічний дохід буде складати 50 000 у.г.о.

Необхідно відповісти, чи слід приймати такий проект до реалізації, якщо коефіцієнт дисконтування

1 де С — семінарські заняття; (П) — практичні заняття; Л — лабораторні заняття; IКР — індивідуально-консультаційна робота; СРС — самостійна робота студентів.

1

Соседние файлы в папке Normative_discipline