Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
217.09 Кб
Скачать

4. Програма дисципліни та рекомендована література

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

Сутність фінансового менеджменту. Складові фінансового менеджменту. Матеріальна основа фінансового менеджменту. Структурно — логічна схема фінансового менеджменту. Мета і завдання фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту, їх зміст та прояв в фінансовому управлінні фінансами.

Організація фінансового менеджменту. Об’єкти фінансового менеджменту та їх класифікація за окремими ознаками. Методи та прийоми фінансового менеджменту.

Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Фінансова стратегія як система довгострокових цілей діяльності підприємства. Формування фінансової стратегії та його етапи. Фінансова політика як складова фінансової стратегії.

Організаційно-економічні заходи забезпечення реалізації фінансової стратегії. Оцінка ефективності фінансової стратегії. Стра­тегічний фінансовий менеджмент. Оперативно-тактичний фінансовий менеджмент.

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту

Організаційне забезпечення фінансового менеджменту як сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів підприємства, які забезпечують розроблення і прийняття управлінських рішень. Принципи організаційного забезпечення фінансового менед­жменту. Принципи формування фінансових служб управління підприємством.

Формування системи організаційного забезпечення фінансового управління на основі центрів відповідальності.

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Класифікація інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Звітна та оперативна інформація. Інформативна та інструктивна інформація. Планово-прогнозна інформація. Довідково-аналі­тична інформація.

Вимоги до інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Значення та вимоги до фінансової звітності. Принципи побудови фінансової звітності.

Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формується із зовнішніх джерел, їх класи- фікація.

Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формується із внутрішніх джерел, їх класифікація.

Тема 3. Управління грошовими потоками

Грошові потоки як об’єкт фінансового менеджменту. Поняття грошового потоку. Грошові потоки як основа самофінансування суб’єкта підприємництва. Формування грошового потоку як результат прояву сукупності фінансово-економічних відносин при здійсненні господарських операцій, пов’язаних з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю. Основні функціонально-організаційні характеристики грошових потоків.

Класифікація грошових потоків суб’єкта господарювання. Класифікаційна сукупність видів грошових потоків суб’єкта господарювання. Узгодження вхідних та вихідних грошових потоків. Типова сукупність вхідних грошових потоків суб’єкта господарювання. Типова сукупність вихідних грошових потоків суб’єкта господарювання.

Структурування грошових потоків за видами діяльності. Грошові потоки суб’єкта господарювання за видами діяльності та джерелами формування. Грошовий потік від операційної діяльності. Алгоритм розрахунку операційного грошового потоку суб’єкта господарювання. Грошовий потік від фінансової діяльності. Чистий грошовий потік. Прямий та непрямий методи розрахунку операційного CASH flow. Розрахунок чистого грошового потоку підприємства.

Інструментарій управління грошовими потоками. Необхідність управління грошовими потоками та принципи його організації. Політика управління грошовими потоками: її обґрунтування та реалізація. Детермінанти політики управління грошовими потоками. Кількісна оцінка грошових потоків.

Моделювання управління грошовими потоками як цілісна система. Структура моделі управління грошовими потоками. Основні етапи управління грошовими потоками підприємства, характеристика їх змісту та задач. Управління операційними грошо­вими потоками, та його особливості. Управління операційними грошовими потоками підприємства на основі касового розриву. Управління інвестиційними та фінансовими грошовими потоками та їх його особливості.

Соседние файлы в папке Normative_discipline