Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
8.docx
Скачиваний:
26
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
53.67 Кб
Скачать

8.1.4.1 Вимоги до підготовки аналітичної записки за заданою тематикою (завдання 1.1)

Аналітична записка готується відповідно до  плану, який, на думку студента, зможе більш повно та всебічно розкрити запропоновану тему (див. приклад аналітичної записки). Теми для підготовки аналітичної записки, об’єднано у 7 блоків:

 • Доходи населення;

 • Заробітна плата працівників;

 • Економічна активність населення та її рівень;

 • Зайнятість населення та її рівень;

 • Безробіття та його рівень;

 • Потреба підприємств у працівниках;

 • Працевлаштування незайнятих трудовою діяльністю громадян.

Тему блоку для аналітичної записки для групи студенів визначає викладач.

В межах кожного з блоків можливе виконання 27 тем відповідно до окремих територіально-адміністративних одиниць України (АР Крим, 24 області, м. Київ, м. Севастополь). Блок тем обирає викладач. Зміст аналітичної записки має включати наступні розділи:

 • розділ 1 – систематизація, узагальнення теоретичних аспектів проблеми - визначення основного поняття, розкриття економічних, соціальних, правових та організаційних аспектів проблеми;

 • розділ 2 – аналіз статистичної інформації за даними офіційного сайту Держкомстату - www.ukrstat.gov.ua,додаткової статистичної та фактичної інформації про стан та фактори впливу на явища і процеси в певній адміністративно-територіальній одиниці;

 • розділ 3 – розробка пропозицій щодо вирішення проблеми в певній адміністративно-територіальній одиниці на основі першого та другого розділів.

Структурно аналітична записка містить:

 • титульний аркуш; - зміст; - вступ; - основну частину; - список використаної літератури та інших джерел інформації.

Метою аналітичної записки є надання вичерпної і переконливої аргументації для обґрунтування поданих пропозицій щодо вирішення виявлених проблем.

Обсяг роботи має бути настільки великим, наскільки це потрібно для надання докладної і переконливої аргументації, але не більше 5-10 сторінок. Також слід пам’ятати про необхідність стисло і конкретно викласти основні положення виступу.

Зміст – це загальна схема структури документа, яка складається з системи заголовків і підзаголовків. Заголовки повинні бути конкретними. Зміст повинен відповідати обраній темі та поставленим завданням.

Вступ – є скороченою версією всього документа, він повинен бути коротким (до 1 сторінки). У вступі повинно бути зазначено: в чому полягає актуальність обраної теми, окреслено основне коло питань, які будуть висвітлені у дослідженні, мета дослідження, його завдання та основна ідея. Вступ повинен давати можливість швидко зрозуміти, про що буде йти мова у аналітичній записці. Також слід зазначити матеріали, які використані.

В основній частині стисло і конкретно вказуються висновки з окресленого кола питань, які висвітлюють тему, зазначаються наявні проблеми та вказуються шляхи їх вирішення, пропозиції студентів. Пропозиції можуть бути розроблені студентами як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах, періодичній, насамперед галузевій пресі. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і насамперед практичну цінність.

При описі наявних проблем слід зазначити суть проблеми, яка досліджується, умови та причини її виникнення, навести аргументи на користь того, що проблема вимагає певних дій для її розв’язання. При цьому слід запропонувати можливі варіанти (альтернативи) вирішення наявних проблем, аргументацію на користь обраної альтернативи, довести, що запропоноване альтернативне її вирішення якнайкраще підходить для результативного її розв’язання.

Важливим елементом аналітичної записки є висновки та пропозиції, які синтезують основні результати дослідження, окреслюють запропонований курс дій щодо розв’язання  проблеми. В цій частині досягається кінцева мета аналітичного документа, висвітлюються лише важливі результати аналізу, зазначаються практичні кроки, які доцільно зробити для впровадження запропонованої альтернативи.

Також додається список використаних документальних та літературних джерел. Слухач зобов'язаний використати законодавчі та нормативні акти, документи і матеріали Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, навчальну та сучасну спеціальну літературу із запропонованої теми.

Текстова частина аналітичної записки оформлюється за допомогою комп’ютера відповідно до ДСТУ 3008-95.

Друк здійснюється на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через півтора міжрядкових інтервали (до 30 рядків на сторінці), шрифтом Times New Roman (розмір 14).

Текст необхідно розміщати на аркуші, дотримуючись таких розмірів полів: ліве – 25 мм, верхнє і нижнє – 20 мм; праве – 20 мм. Щільність тексту повинна бути однаковою. Заголовки структурних частин роботи  (ЗМІСТ, ВСТУП, ОСНОВНА ЧАСТИНА, ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА) друкуються симетрично до тексту великими літерами. Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) і таблиці в аналітичній записці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Нумерацію сторінок  подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи  є титульний аркуш, другою – зміст. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. Нумерація починається з третьої сторінки (з вступу). Номери  сторінок проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки.

Використана література. Першоджерела, включені до списку, повинні мати  бібліографічний опис – сукупність бібліографічних відомостей про документ, наведених за певними правилами, необхідних та достатніх для загальної характеристики та ідентифікації документа. Бібліографічний опис регламентується ДСТУ 2394-94. Список використаної літератури складається у встановленій послідовності:

 • Конституція України;

 • закони України;

 • укази Президента України;

 • постанови Кабінету Міністрів України;

 • інструкції та нормативні акти галузевих міністерств, інших міністерств і відомств;

 • наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами, публікації в періодичній пресі;

 • наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.

Літературні джерела вміщуються у список в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Книги і брошури слід записувати у такій формі: прізвище та ініціали автора, назва книги, місто видання, назва видавництва, рік видання, обсяг (кількість сторінок). Міста Москва, Київ позначаються першими літерами: М., К., а назви інших міст подаються повністю.

Журнальні та газетні статті треба записувати так: прізвище та ініціали автора, назва статті, назва журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи газети.

Оцінювання аналітичної записки здійснюватиметься за наступними критеріями:

Критерій

Максимальна бальна оцінка

Логічна послідовність викладу матеріалу

2

Стислість і точність формулювань

2

Обґрунтованість висновків та  пропозицій

4

Відповідність вимогам до оформлення

2

Приклад змісту та оформлення аналітичної записки наведено нижче.

Приклад аналітичної записки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Тема:

Заборгованість із виплати заробітної плати

в Автономній Республіці Крим

за 2005 – 2010 рр.

Виконала студентка

3 курсу, спец. 6503, 2групи

Іванова Іванна Іванівна

КРИТЕРІЙ

ОЦІНКА

Логічна послідовність викладу матеріалу

Стислість і точність формулювань

Обґрунтованість висновків та  пропозицій

Відповідність вимогам до оформлення

КИЇВ-2012

ЗМІСТ

Вступ

 1. Теоретичні основи виникнення заборгованості із заробітної плати.

1.1.Сутність заборгованості із заробітної плати: економічні, соціальні, правові та політичні аспекти.

1.2.Фактори впливу на розміри заборгованості із заробітної плати.

2. Аналіз заборгованості із заробітної плати в Автономній Республіці Крим.

2.1. Аналіз заборгованості із виплати заробітної плати.

2.2. Характеристика основних причин заборгованості із заробітної плати.

3. Пропозиції щодо зниження розмірів заборгованості із заробітної плати в Автономній Республіці Крим.

ВСТУП

Актуальність обраної теми полягає в необхідності вироблення адекватних сучасним умовам підходів до зниження розмірів заборгованості із заробітної плати.

Метою дослідження є обґрунтування   пропозицій прикладного характеру щодо зниження рівня заборгованості із заробітної плати у Автономній Республіці Крим.

Завданнями данного дослідження є:

 • визначення економічних, соціальних, правових та політичних аспектів заборгованості із заробітної плати та їх особливостей в Автономній Республіці Крим;

 • виявлення факторів впливу на розміри заборгованості із заробітної плати та аналіз причин виникнення заборгованості із заробітної плати в Автономній Республіці Крим;

 • розробка та обґрунтування доцільності пропозицій щодо зниження розмірів заборгованості із заробітної плати з урахуванням економічного, соціального, правового та політичного аспектів.

Предметом цього дослідження є теоретичні, методологічні, прикладні аспекти виникнення заборгованості із заробітної плати та розробки пропозицій щодо зниження її розміру в Автономній Республіці Крим.

Об'єктом дослідження є оплата праці в Автономній Республіці Крим.

У процесі підготовки виступу використано матеріали законодавчих та виконавчих органів влади України, публікації фахових видань, газетні статті,  методи економічних досліджень тощо.

Розділ 1. Теоретичні основи виникнення заборгованості із заробітної плати

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]