Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
задачі 3.doc
Скачиваний:
78
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
543.23 Кб
Скачать

Тема 5. Управління прибутком

Задача 31. Визначимо прибутковість взаємовідносин із клієнтом А, якому здійснюються поставки товарів 1,2,3,4 . Визначимо необхідність зменшення витрат на обслуговування клієнта, якщо цільовий рівень прибутковості продажу для підприємства становить 20%.

У розрізі продуктів

Усього по клієнту

Товар 1

Товар 2

Товар 3

Товар 4

1

Виручка від реалізації, тис грн

35,7

26,5

42,3

27,1

131,6

2

Собівартість товарів, тис грн

26,24

21,15

27,83

22,63

97,85

3

Накладні витрати, пов’язані з клієнтом, тис грн

1,00

0,64

1,31

0,76

3,71

4

Сума прибутку, тис грн

8,46

4,72

13,16

3,71

30,05

5

Індекс прибутковості, % (р4\р1)

22,83

Отже, усереднена прибутковість господарських операцій із клієнтів А становить приблизно 22,8%, що більше за цільовий рівень на 2,8 п.п. Відповідно витрати на обслуговування клієнтів А можуть бути збільшені на 2,8% від обсягів поставок такому клієнту із збереженням цільового рівня прибутковості підприємства.

Задача 32

Визначити можливість зменшення в результаті скорочення на 7,5% умовно-постійних витрат підприємства оптової ціни одиниці продукції за умови збереження абсолютної величини прибутку підприємства.

Показник

Порядок розрахунку

Значення

До скорочення умовно-постійний витрату

1

Обсяг реалізації, тис шт

125,00

2

Ціна виробника од продукції

12,5

3

Середні умовно змінні витрати, грн

9,25

4

Маржинальний прибуток, грн

Р.2 –р.3

3,25

5

Умовно-постійні витрати, тис грн

324,85

6

Прибуток підприємства, тис грн

Р1*р4 – р5

81,4

Після скорочення умовно-постійних витрат на 7.5%

7

Очікуваний обсяг реалізації, тис шт

Р1

125,00

8

Цільовий рівень прибутку, тис грн.

Р6

81,4

9

Умовно-постійні витрати, тис грн.

(1-0,075)*р5

300,49

10

Маржинальний прибуток, грн

(Р8+р9)\р7

3,06

11

Середні умовно змінні витрати, грн

Р3

9,25

12

Ціна виробника од продукції, грн

Р10 +р11

12,31

Скорочення умовно-постійних витрат на 7.5% дає змогу підприємству зменшити оптову ціну одиниці продукції на 19 ком (або1,5%) без зменшення абсолютної величини прибутку.

Тема 6. Управління активами

Задача33. Річна потреба певного виду сировини матеріалів становить 2000 одиниць, середня вартість витрат на організацію одного замовлення 150 грн , середні витрати на зберігання запасів - 75 грн.

Оптимальний середній розмір партіїї поставок = ?

СЗ = ОРЗ \2

ОРЗ = √, де ОРЗ- оптимальний розмір замовлень матеріальних цінностей у натуральному виразі; З – затрати на підготовку замовлень у розрахунку на одне замовлення, грн.; Р – річна потреба в одиницях матеріальних цінностей; В – витрати на зберігання запасів та складування в розрахунку на од запасів, грн..

ОРЗ = √ = 89,4 од.

СЗ = 89,4 \2 = 44,7 од.

Задача 34.

На початок року дебіторська заборгованість за товари становила 1192 тис. грн.., а на кінець року – 531 тис грн. Відповідно загальна вартість оборотних активів підприємства становила 8680 тис грн. та 6474 тис грн. Виручка від реалізації продукції за звітній період = 28744грн.

Знайти коеф відволікання оборотних активів на початок та кінець звітного періоду та середній період інкасації дебіторської заборгованості та кількість оборотів дебіторської заборгованості?

1)Коеф відволікання на початок та кінець звітного року:

Квоа= Дз\За , де Квоа = коеф відвол оборот активів; Дз – дебітор заборгов за товарними операціями за минулий період, ; За – загальна сума оборот активів під-ва

Квоа = 1192\8690 = 0,14 , Квоа = 531 \ 6474 = 0,08

2) Підз = Дзс\Вд, де Підз – середній період інкасації дебітор заборгованості; Дзс – середній залишок дебітор заборгован у звітному періоді; Вд – одноденна виручка від реалізації продукції у звітному періоді.

Визначаємо одноденну виручку від реаліз продукції = 28744\360 = 79,8 тис грн.

Середній залишок дебітор заборгов у звіт році = (1192+531 )\2 = 861,5 тисг грн..

Середній період інкасації = Підз = 861,5\79,8 = 10,8 днів

3)кількість оборотів дебіторської заборгованості = Кодз=ВР\Дз, де Вр – виручка від реалізації продукції за звітний період;

Кодз = 28744\861,5 = 33,4 оборота

Задача 35.

Підпримєство продало комерційному банку право на стягнення дебіторської заборгованості на суму 100 тис грн. Розмір установленої банком комісійної плати становить 2% від суми боргу.

Банк надає підприємству кредит у формі попередньої оплати 80% від загальної суми боргу під 20% річних. Середній рівень рентабельності активів підприємства – 25%. Середній рівень процентної ставки на ринку грошових ресурсів – 23%. Середній період дебіторської заборгованості – 30 днів.

Визначити чи покриваються витрати на рефінансування дебіторської заборгованості за допомогою факторингу.

Розвязок

 1. комісійна плата = 2000, бо 100 тис грн. *0,02 = 2000

 2. сума процентів за кредит = (100 тис грн.*0.8)*(0,2\12) = 1336 грн

 3. загальна сума витрат на рефінансування = 2000+1336 = 3336 грн

Ціна рефінансуванн дебіторської заборгованості у відсотках становитиме: 3336*(100 000*0,8)*100% = 4,2%.

Отже, витрати на рефінансування дебіторської заборгованості за допомогою факторингу повністю покриваються за рахунок прибутку, оскільки відсотки витрат за факторинговими операціями менші рівня рентабельності активів (4.2% ≤ 25%). Крім того, проценти витрат, повязаних з факторингами операціями, менші процентти за кредит (4,2≤23).

Задача 36.

Векселль на суму 30 000 грн з терміном платежу 1 травня поточного року взято до обліку комерційними банком 1 лютого поточного року. Облікова ставка комерційного банку 30% річних. Необхідно визначити дисконтну суму векселя.

Д = = = 2250 грн

Задача 37.

Продавець реалізує продукцію на таких умовах: ціна одиниці товару – 850 грн, знижка – 2% за умови сплати продукції в 15-денний термін, договірний термін сплати – 30 днів, середня процентна ставка банківського кредиту – 20%.

Визначити ціну відмови від наданої продавцем знижки

Цз = (З\100-З)*100*(360\Дт-Пз) = (2\100-2)*100*(360\30-15)=48,9%

Додаткова вигода покупця від дострокової сплати продукції = 850*0,489 = 416 грн.

сума процентів за кредит = 850*0,2 = 170 грн

чиста вигода покупця в розрахунку на рік = 416-170 = 246 грн

чиста вигода покупця в розрахунку на місяць = 246\12=20,5 грн. \

Оскільки потенційна вимога покупція 48,9% перевищує проценти за банківський кредит 20% є скористатися пропозиція продавця щодо знижки з ціни товару і сплатити його протягом пільгового терміну. Водночас продавець також проводить розрахунки щодо обґрунтування доцільного надання знижки покупцеві за дострокову сплату дебіторської заборгованості.

Задача 38.

Підприємство надає покупцеві знижку за дострокову сплату дебіторської заборгованості в різмірі 2% до суми платежу, середній період обороту ДЗ за минулий період становить 37 днів , середня річна процентна ставка банківського кредиту – 20%.

Визначити річну норму процентної ставки за комерційний кредит.

Розвязання

ПСк=З*360 \СПо, де ПСк- річна норма процентної ставки за комерційниї кредит,%; З – знижка, що надається покупцям за дострокову сплату продукці,%; СПо –середній період обороту дебіторської заборгованості за результатами аналізу минулого періоду, днів

ПСк = (2*360)\37 = 19,5%

Річна норма процентної ставки за комерційний кредит становить 19,5%, а середня річна процента ставка банківського кредиту – 20%, тобто рівень процентної ставки банківського кредиту перевищує рівень процентної ставки за комерційний кредит на 0,5%. Це свідчить про доцільність надання знижки за довгострокову сплату продукції в розмірі 2%.

Задача 39.

За даними балансу підприємства станом на початок року грошові кошти становили 107 тис грн., а на кінець року – 51 тис грн.; середня сума оборотних активів за минулий рік становили 8680 тис грн., а на кінець року – 6474 тис грн. Виручка від реалізації продукції за минулий рік – 22883 тис грн., звітного року – 28744 тис грн..

Необхідно визначити коефціентів участі грошових коштів в оборотних коштах у минулому і звітному періодах; середній період обороту грошових коштів; кількість оборотів грошових коштів

Розвязання

 1. коефіцієнт участі грошових коштів в оборотних активах

Ку = СЗгк\СА де СЗгк – середній залишок коштів в аналізованому періоді

СА – середня сума оборотних активів в аналізованому періоді

Ку за минул рік = 107\8680 = 0,012

Ку за звіт рік = 51\6474=0,008

Коефі участі грош коштів в оборотних активах у динаміці зменшується, тобто ефективніше використовують грошові кошти

 1. середній період обороту грошових коштів: По = Сз\Вд, де Вд – одноденна виручка від реалізації продукції

Вд за мин період = 22883\360= 63,6 тис грн.

Вд за звіт період = 28744\360 = 79,8 тис грн.

По мин рік == 8680\63,6 = 136 день

По звіт рік = 6474\79,8 = 81 день

Дані показують, що у звіт періоді відбулося прискорення обороту грошових коштів на 55 днів (136-81), у результаті цього наявність грошових коштів зменшилися на 56 тис грн. (107 – 51), що є позитивним у роботі підприємства.

 1. кількість оборотів грошових коштів = Ко = Вр \СЗгк, де Вр – виручка від реалізації продукції; СЗгк = середній залишок грошових коштів

к-ть оборотів грош коштів за минулий рік = =266 оборотів

к-ть оборотів грош коштів за звіт період = = 364об

Визначаємо суму коштів, які вивільнюють з обігу в результаті прискорення їх оборотності : (28744\266 )- 86 = 22 тис грн

Отже, у звітному році вивільнилося з обігу 22 тис грн. за рахунок прискорення оборотності грошових коштів.

Задача 40. Підприємство у звітному періоді мало такі результати господарської діяльності: обсяг реалізованої продукції – 3024ис грн., собівартість реалізованої продукції – 2223 тис грн., амортизаційні відрахування – 403 тис грн., середні залишки оборотних активів – 956 тис грн., сума можливих невідкладних витрат складає 12 тис грн.

Розвязання

 1. визначаємо оборотність оборотних активів О = (Сз*Д)\Р, де Сз – середній залишок оборотних активів, Д – к-тьднів у періоді, за який визначається оборотність оборот активів; Р – обсяг реалізації продукції

О = (956*360) \ 3024 = 114 днів

 1. визначаємо оптимальний залишок грошових коштів за формулою

Згко = (Сп-А) \ О = (2223-403) \ 114 = 16 тис грн.

Задача 41.

За даними балансу підприємства вартість операційних необоротних активів на початок року становила 14 182 тис грн., на кінець року – 13 580 тис грн., вартість оборотних активів на початок року дорівнювала 3327 тис грн., на кінець року – 4376 тис грн..

Визначити коеф участі операційних необоротних активів узагальній сумі активів.

Розвязання

Ку = , де ВАс – середня вартсіть операційних необоротних активів під-ва у минулому періоді, ОА с – середня сума оборотних активів підприємства в минулому періоді

Ку = = 0,78

Якщо значення цього коефіцієнта в динаміці збільшуються, то це позитивно характеризує роботу підприємства, якщо навпаки – негативно.

Задача 42.

За даними балансу підприємства знос операційних необоротних активів на кінець звітного року становив 2220 тис грн. Середня вартість операційних необоротних активів у звітному періоді дорівнювала 13 881 тис грн..

Визначити коефіцієнт зносу операційних необоротних активів; крефіціент придатності необоротних активів; період обороту операційний необоротних активів;

Розвязання

 1. коефіцієнт зносу операційних необоротних активів (якшо Кз≥0,5 , то під-ву необхідно негайно вжити заходи щодо оновлення необоротних активів)

Кз = Зк \ ВАс, де Зк – сума знову операційних необоротних активів на кінець звітного року; ВАс -середня вартсіть операційних необоротних активів під-ва у минулому періоді

Кз = 2220 \ 13 881 = 0,16

 1. коефіцієнт придатності операційних необоротних активі Кп = ВАз\ВАп, де ВАз – залишкова вартість операційних необоротних активів; ВАп – первісна вартість операційних необоротних активів

Кп = (13 881 – 2220)\13881 = 0,84

 1. період обороту операційних необоротних активів: По =ВАсеред \Зк

Зк – сума знову операційних необоротних активів на кінець звітного року; ВАс -середня вартсіть операційних необоротних активів під-ва у минулому періоді

По = 13881\2220 = 6,3 оборота

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]