Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Rinokfnansovihposlug.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
307.71 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

КАФЕДРА "ФІНАНСОВІ РИНКИ"

Затверджую:

Проректор з навчальної роботи

_______________________А.М. Колот

«____» _________________ 2010 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРАГНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ,

ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ЇХ ЗНАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ринок фінансових послуг»

Укладачі: к.е.н., доцент Стеценко Б.С.

Декан факультету

____________________________ В.К. Хлівний

«____»_______________________ 2010 р.

Завідувач кафедри

____________________________ М.А. Гапонюк

«____»_______________________ 2010 р.

КИЇВ – КНЕУ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

КАРТА САМОСТІЙНОЇРОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

І. Обов’язкові

За виконання завдань та відповіді на консультаціях

1.1. Підготовка до консультацій, робота у малих групах, участь у рольовій грі

Протягом семестру

Представлення виконаних робіт на консультаціях

15

За виконання модульних завдань

1.2. Підготовка до модульних робіт

Протягом семестру

Перевірка правильності виконання модульних робіт

15

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Написання реферату

-//-

Перевірка правильності написання реферату

10

1.4. Виконання індивідуальної роботи на базі практики

-//-

Перевірка правильності написання індивідуального завдання

10

Разом за обов’язкові види робіт 50

ІІ. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Підготовка матеріалів для наукових студентських конференцій

-//-

Обговорення під час ІКР

10

2.2. Підготовка публікації у фаховому економічному виданні

-//-

Обговорення під час ІКР

10

Разом балів за вибіркові види СРС 10

Всього балів

50

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Вечірня форма навчання

І. Обов’язкові

За виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях, консультаціях

1.1. Підготовка до семінарських, практичних занять

Протягом семестру

Відвідування семінарських (практичних) занять

6

Експрес-контроль

11

Активна участь в проведенні, оцінка відповідей

13

За виконання модульних завдань

1.2. Підготовка до модульних робіт

Протягом семестру

Перевірка правильності виконання модульних робіт

12

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Написання реферату

-//-

Перевірка правильності написання реферату

8

Разом за обов’язкові види робіт 50

ІІ. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Підготовка матеріалів для наукових студентських конференцій

-//-

Обговорення під час ІКР

10

2.2. Підготовка публікації у фаховому економічному виданні

-//-

Обговорення під час ІКР

10

Разом балів за вибіркові види СРС 10

Всього балів

50

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Заочна форма навчання

І. Обов’язкові

За виконання модульних контрольних завдань

1.1. Підготовка до письмової контрольної роботи

Протягом семестру

Перевірка правильності виконання контрольних робіт

30

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.2. Написання реферату

-//-

Перевірка правильності написання реферату

20

Разом за обов’язкові види робіт 50

ІІ. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Підготовка матеріалів для наукових студентських конференцій

-//-

Обговорення під час ІКР

10

2.2. Підготовка публікації у фаховому економічному виданні

-//-

Обговорення під час ІКР

10

Разом балів за вибіркові види СРС 10

Всього балів

50

Самостійна робота студентів при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни полягає у вивченні та опрацюванні відповідних літературних джерел, законодавчих та нормативних документів, виконанні індивідуальних навчальних завдань. В ході самостійної роботи студенту необхідно за допомогою рекомендованої літератури вивчити весь матеріал, передбачений програмою курсу по відповідній темі, виконати навчальні завдання.

Самостійна робота студентів при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни передбачає наступні форми:

написання рефератів,

проведення колоквіумів.

Реферат – одна з основних форм самостійної роботи студентів. Мета реферату – закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань, отриманих студентом в процесі вивчення окремих тем.

Написання реферату дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, узагальнювати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми щодо особливостей функціонування окремих сегментів та інститутів як вітчизняного так і зарубіжних ринків фінансових послуг. Результати самостійно проведеного дослідження студентом оформляються у вигляді реферату за однією з запропонованих тем на вибір студента (або викладача).

Підготовка реферату включає такі етапи: вибір теми, підбір спеціальних літературних джерел та фактичного статистичного матеріалу; консультація з викладачем; передача його викладачу для оцінювання або усний виступ перед студентами всієї групи на основі матеріалів реферату.

Літературу з теми реферату студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Для підготовки реферату студент повинен використовувати спеціальну літературу, що стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Консультацію з питань підбору літератури студент може отримати у викладача чи у працівників бібліотеки.

Обсяг реферату становить 8-10 стандартних аркушів (А4) тексту набраного на комп’ютері (інтервал – 1,5; шрифт – 14; поля 2 см.)

Реферат повинен бути грамотно і охайно надрукований або написаний чітким розбірливим почерком. Слід уникати в роботі книжкових висловів і фраз. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень та протиріч між окремими положеннями реферату. Реферати, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються на доопрацювання.

Реферати обговорюються в ході проведення консультацій.

Проведення колоквіуму передбачає самостійну підготовку студентів до визначеної теми, виходячи з переліку питань для самостійного вивчення програмного матеріалу. Для підготовки до усного обговорення запропонованих тем студент повинен використовувати спеціальну літературу, що стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Мінстату України, Мінекономіки України, Мінфіну, Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, періодичних виданнях та звітах про господарсько-фінансову діяльність підприємств та фінансово-кредитних установ.

Тематика рефератів

 1. Передумови виникнення ринку фінансових послуг. Попит і пропозиція фінансових фондів.

 2. Роль та функції ринку фінансових послуг.

 3. Класифікація суб’єктів ринку фінансових послуг:

 4. Класифікація суб’єктів ринку фінансових послуг: за формою,

 5. Класифікація суб’єктів ринку фінансових послуг: за функціями,

 6. Класифікація суб’єктів ринку фінансових послуг: за рольовою ознакою.

 7. Взаємозв’язок систем класифікації суб’єктів ринку фінансових послуг.

 8. Поняття фінансового посередництва.

 9. Функції фінансових посередників.

 10. Сегментарна структура ринку фінансових послуг

 11. Інституційна структура ринку фінансових послуг

 12. Функції послуг на валютному ринку.

 13. Функції послуг на грошовому ринку.

 14. Роль послуг на ринку позичкового капіталу.

 15. Значення фінансових послуг на фондовому ринку.

 16. Місце та роль ринку послуг з управління ризиками в процесі руху фінансових активів.

 17. Розміщення капіталу в банківських установах.

 18. Короткострокове фінансування через фінансових посередників.

 19. Операції з інструментами грошового ринку.

 20. Державні фінансові інститути на грошовому ринку.

 21. Фінансові послуги недержавних пенсійних фондів

 22. Фінансові послуги з короткострокового кредитування

 23. Ринок послуг міжсуб’єктного кредитування.

 24. Послуги зі страхування життя як форма здійснення заощаджень.

 25. Фінансові послуги як складовий елемент інкасової форми розрахунку.

 26. Фінансові послуги як складовий елемент акредитивної форми розрахунку.

 27. Фінансові послуги як складовий елемент розрахунків за допомогою блокованих-рахунків.

 28. Фінансові послуги як складовий елемент валютно-клірінгових розрахунків.

 29. Ринок операцій СПОТ.

 30. Операції на форвардному валютному ринку.

 31. Валютні фьючерси.

 32. Валютні опціони.

 33. Операції СВОП.

 34. Банківський кредит (реферати за окремими видами банківського кредиту).

 35. Факторинг.

 36. Лізинг.

 37. Види обслуговування емісійних операцій на фондовому ринку.

 38. Емісійна діяльність держави на фондовому ринку.

 39. Посередницькі послуги при вкладанні капіталу в цінні папери.

 40. Біржові операції з цінними паперами.

 41. Випуск облігацій державних позик та бюджетна політика держави.

 42. Випуск та обіг ADR.

 43. Управління портфелем цінних паперів.

 44. Довірче управління фінансовими активами.

 45. Послуги зі спільного інвестування.

 46. Посередницькі операції на страховому ринку.

 47. Перейняття ризику страховими компаніями.

 48. Хеджування ризиків за допомогою послуг фінансових посередників

 49. Перейняття валютного ризику фінансовими посередниками.

 50. Авальний і акцептний кредит як інструмент управління ризиком.

 51. Форфетування як інструмент управління ризиком.

 52. Перейняття ризиків при гарантуванні кредитів фінансовими посередниками.

 53. Перейняття інвестиційного ризику фінансовими посередниками

 54. Система інфраструктури ринку фінансових послуг.

 55. Організаційно оформлені ринки.

 56. Національна депозитарна система.

 57. Інформаційно-аналітичні системи.

 58. Функції та взаємозв’язок окремих елементів інфраструктури фінансового ринку.

 59. Вплив реєстраторської діяльності на ринок фінансових послуг.

 60. Вплив депозитарної діяльності на ринок фінансових послуг.

 61. Значення розрахунково-клірінгової діяльності для розвитку ринку фінансових послуг.

 62. Вплив діяльності інформаційно-аналітичних систем на ринок фінансових послуг.

 63. Основні завдання державного регулювання ринку фінансових послуг.

 64. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.

 65. Саморегулівні організації фінансових посередників.

 66. Захист прав споживачів фінансових послуг.

 67. Взаємодія органів державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.

 68. Регулювання діяльності фінансових посередників (реферати за окремими видами фінансових посередників).

 69. Державне регулювання діяльності організаторів торгівлі на фінансовому ринку.

 70. Державне регулювання діяльності учасників Національної депозитарної системи (реферати за окремими видами учасників).

 71. Здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами

Виконання індивідуальних завдань на базах практики є складовою частиною навчального процесу підготовки магістрів.

Виконане студентом індивідуальне завдання показує, наскільки глибоко студент засвоїв теоретичний курс та набув навичок в розв’язанні конкретних практичних питань з дисципліни “Ринок фінансових послуг”.

Мета індивідуальних завдань полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом в процесі вивчення курсу, розвитку навичок самостійного опрацювання навчальної, спеціальної літератури і статистичних матеріалів, узагальнення зібраної інформації та обґрунтування зроблених висновків, а також письмового викладу отриманих результатів.

Індивідуальне завдання виконується під час проходження практики та його результати використовуються потім для написання дипломної роботи магістра.

Результати виконання індивідуального завдання оформлюються окремим звітом.

Виконане студентом індивідуальне завдання показує, наскільки глибоко студент засвоїв теоретичний курс та набув навичок в розв’язанні конкретних практичних питань з дисципліни “Ринок фінансових послуг”.

Результати виконання індивідуального завдання оформлюються окремим звітом.

Звіт складається з:

Титульного аркуша

Змісту звіту

Текстової частини

Списку використаної літератури

Підпису студента та дати складання звіту

В звіті про виконання індивідуального завдання студент повинен:

визначити теоретичні та практичні аспекти функціонування відповідного сегменту ринку фінансових послуг

показати добрі знання літературних джерел і нормативних актів, статистичних та інших матеріалів,

всебічно і глибоко розкрити зміст обраної проблеми, відповідно до визначених в тексті завдання структури питань та вимог щодо їх розкриття.

Загальний обсяг звіту становить - 20-25 сторінок рукопису формату А4, розмір кеглю 12, міжрядковий інтервал 1.4, поля 2 см, нумерація сторінок під текстом з правого боку

Звіт про результати індивідуальної роботи подається на кафедру фінансів для перевірки у встановлений термін.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]