Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задания для семинаров по МСЗПиСЧ.DOC
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.03.2015
Размер:
44.03 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

юридичний факультет

кафедра історії та теорії держави і права

  1. Завдання для проведення семінарів

З ДИСЦИПЛІНИ

Міжнародні стандарти по захисту прав і свобод людини

для студентів-магістрів денної/заочної форми навчання

по спеціальності 8.03040101 „правознавство”

на базі кваліфікаційно-освітнього рівня „бакалавр, спеціаліст”

Укладач: к.ю.н.,

доцент Регушевський Е.Є.

Розглянуті і рекомендовані

на засіданні кафедри історії і теорії держави

і права від «18» червня 2013 р. (протокол № 12)

Сімферополь

Семінар групові практичні заняття під керівництвом викладача зі студентами у вищому навчальному закладі. На семінарському занятті розглядаються найскладніші питання курсу. Знання цих питань дозволяє розібратися в правових проблемах, підвищує правову культуру студентів, примушує їх ширше мислити самостійно, націлює на майбутню нову роботу, полегшує її організацію, орієнтує їх на правильне вживання норм галузі, що вивчається, на практиці.

Готуючись до семінарського заняття і беручи участь в ньому, студент вчиться обґрунтовувати і формулювати свої думки, набуває навиків публічних виступів, ведення дискусій, визначає свою наукову і ідейну позиції, вчиться їх відстоювати. Нарешті, підготовка до семінару і участь в ньому розвиває у студента відчуття самоконтролю, відповідальності за свою роботу, укріплює впевненість в знаннях, твердість в переконаннях.

Семінар – це колективна форма роботи. Мета семінару може бути досягнута лише зусиллями всіх його учасників, оскільки в семінарі вивчаються найзначущі й великі за об’ємом питання.

Метою цих занять є допомога студентам у засвоєнні найскладніших і найважливіших питань теорії, в засвоєння ними необхідних практичних навиків для самостійного вивчення і вживання в повсякденній діяльності законів України, підзаконних і інших нормативних актів, навчальної літератури, в ознайомленні з монографіями і іншими науковими роботами з предмету, що вивчається.

Ефективність семінару повністю залежить від попередньої роботи студента, його добросовісній підготовці до заняття. Студентам пропонується тема і план семінарського заняття, література, закони та інші нормативно-правові акти, які відносяться до теми. План заняття формує і демонструє основні питання, які підлягають вивченню.

Приступаючи до підготовки семінару, студент по-перше повинний звернутися до свого конспекту лекцій з курсу і прочитати відповідний розділ підручника, щоб відновити в пам'яті весь матеріал щодо зазначеної теми заняття. Вивчаючи окремо кожне питання плану, студентові необхідно використовувати першоджерела і літературу, що рекомендуються.

ПЕРШОДЖЕРЕЛАМИ – є Міжнародні акти по захисту прав і свобод людини, закони України та інші нормативні акти. Література, що рекомендується до семінару, дає уявлення про стан наукової розробленості теми заняття і її окремих положень. Вельми корисно для кращого розуміння джерел, які вивчаються, робити нотатки з них, а так само записувати власні думки, які з'явилися при читанні цих джерел.

Отриману при підготовці до семінару інформацію необхідно проаналізувати. Якщо підготовка до семінару здійснювалася правильно, відповідально і добросовісно, то студент, в результаті вивчення всіх рекомендованих матеріалів, здобуває ясне, аргументоване уявлення про питання семінару, про їх тлумачення, яке є в літературі. Дуже важливо визначити і висвітити свою власну точку зору щодо теми. Оволодівши матеріалом майбутнього семінару, слід подумати над планом виступу на семінарі з кожного питання.

Виступаючи на семінарі, студент має чітко і ясно охарактеризувати обговорюване питання теми, прагнучи до стислості викладу. При цьому дозволяється звертатися до свого конспекту, але не зачитувати його, замість усного виступу.

У ряді випадків викладач, погодившись з важливістю і складністю окремих розділів курсу, може доручити одному або декільком студентам виступ на семінарі з рефератом (докладом), тема якого доповнить і розвине окреслені питання семінару. Учасники семінару повинні уважно прослуховувати виступи своїх колег, наголосити на спірних або помилкових висловах, при необхідності ставити питання, доповнити доповідачів, внести пропозиції, представити свої заперечення або обґрунтування.

Результати участі кожного студента на семінарському занятті, об’єм його самостійній роботі, засвоєння навчального і додаткового матеріалу оцінюються викладачем.

Плани семінарських занять по курсу

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.