Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

вопр к экзамену бул Яз

.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
16.03 Кб
Скачать

Пытанні да экзамену па БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

для студэнтаў III курса факультэта пачатковай адукацыі дзённай формы навучання 2012-2013 навучальны год.

1. Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова. Дзеяслоўныя прыметы дзеепрыметніка. Рысы прыметніка ў дзеепрыметніках.

2. Дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану, іх утварэнне. Асаблівасці ўжывання дзеепрыметнікаў у сучаснай беларускай мове (у параўнанні з рускай).

3. Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова. Дзеяслоўныя прыметы дзеепрыслоўя. Прыметы прыслоўя ў дзеепрыслоўях.

4. Дзеепрыслоўі закончанага і незакончанага трывання, іх утварэнне. Правілы ўжывання дзеепрыслоўяў у сказе.

5. Прыслоўе як часціна мовы. Разрады прыслоўяў паводле значэння.

6. Ступені параўнання якасных прыслоўяў і формы суб'ектыўнай ацэнкі.

7. Спосабы ўтварэння прыслоўяў. Утварэнне прыслоўяў ад розных часцін мовы.

8. Правапіс прыслоўяў.

9. Правапіс спалучэнняў, блізкіх да прыслоўяў.

10. Безасабова-прэдыкатыўныя словы (лексічнае значэнне, марфалагічныя катэгорыі, сінтаксічная функцыя). Утварэнне безасабова-прэдыкатыўных слоў. Погляды на безасабова-прэдыкатыўныя словы ў лінгвістычнай літаратуры.

11. Прыназоўнік як службовая часціна мовы. Разрады прыназоўнікаў паводле паходжання і структуры.

12. Ужыванне прыназоўнікаў са склонамі. Асноўныя значэнні прыназоўнікаў. Сінаніміка прыназоўнікаў. Правапіс прыназоўнікаў.

13. Злучнік як службовая часціна мовы. Разрады злучнікаў паводле паходжання, структуры і спосабе ўжывання. Злучальныя словы, іх адрозненне ад падпарадкавальных злучнікаў.

14. Разрады злучнікаў паводле сінтаксічнай функцыі.

15. Часціца як службовая часціна мовы. Разрады часціц паводле функцыянальнага значэння, саставу і паходжання.

16. Правапіс часціц. Значэнне і ўжыванне часціцы НЕ.

17. Значэнне і ўжыванне часціцы НІ. Пераход часціц у марфемы.

18. Правапіс часціц НЕ(НЯ), НІ з рознымі часцінамі мовы.

19. Мадальнасць і сродкі яе выражэння. Мадальныя словы і іх характарыстыка. Суадноснасць мадальных слоў з рознымі часцінамі мовы.

20. Выклічнік як часціна мовы. Разрады выклічнікаў паводле значэння і паходжання. Гукапераймальныя словы.

21. Сінтаксіс, яго змест і задачы. Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. Тыпы словазлучэнняў.

22. Віды падпарадкавальнай сувязі ў словазлучэннях.

23. Асаблівасці будовы словазлучэнняў у сучаснай беларускай літаратурнай мове.

24. Сказ як асноўная сінтаксічная адзінка. Граматычныя прыметы сказа.

Тыпы сказаў паводле мэты выказвання.

25. Тыпы сказаў паводле адносін выказвання да рэчаіснасці і граматычнай

структуры.

26. Дзейнік двухсастаўнага сказа, яго тыпы. Спосабы выражэння дзейніка.

27. Выказнік двухсастаўнага сказа, яго тыпы. Спосабы выражэння выказніка.

28. Звязкі, іх тыпы. Каардынацыя выказніка з дзейнікам.

29. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам.

30. Галоўныя і даданыя члены сказа. Марфалагізаваныя і немарфалагізаваныя члены сказа. Размежаванне даданых членаў сказа.

31. Дапаўненне. Прамыя і ўскосныя дапаўненні, спосабы іх выражэння. Прыдзеяслоўныя, прыйменныя і прыадвербіяльныя дапаўненні.

32. Азначэнне. Дапасаваныя азначэнні, спосабы іх выражэння.

33. Недапасаваныя азначэнні, спосабы іх выражэння.

34. Прыдатак як разнавіднасць дапасаванага азначэння. Адзіночныя і развітыя прыдаткі, спосабы іх выражэння. Размежаванне прыдатка і паяснёнага назоўніка.

35. Акалічнасць. Акалічнасці месца, часу, прычыны, спосабы іх выражэння.

36. Акалічнасці мэты, умовы, уступкі, спосабу дзеяння, меры і ступені, спосабы іх выражэння.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.