Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Moskovkina_I_Istoriya_literaturi_ta_mistetstva

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
853.85 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Харківський

національний

університет

імені В. Н . Каразіна

МЕТОДИЧНА

ЛІТЕРАТУРА

1.1. Московкіна

ІСТОРІЯ

ЛІТЕРАТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

Навчально-методичний посібник

для студентів філософського факультету

Харків — 2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

I. L Московкіна

ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету

Харків - 2012

УДК 82’0:7(075.8) ББК 83.3(0)я7

М 82

Рецензенти:

Безхутрий Ю. М .- доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Лагунов О. І. - доктор філологічних наук, професор кафедри історії

російської літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Затверджено до друку рішенням Науково-методичноїради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 4 від 11.05.2012 р. )

 

Московкіна 1.1.

 

М 82

Історія літератури та

мистецтва : навчально-методичний посібник для

 

студентів філософського

факультету / І. І. Московкіна. - X. : ХНУ іме­

ні В.Н. Каразіна, 2012. - 32 с.

Мета навчально-методичного посібника - допомогти студентам в осмислен­ ні основних етапів розвитку та досягнень світової літератури та мистецтва; в підготовці до модульних контрольних робіт та екзамену; в самостійному вивченні наукової літератури та орієнтації в історії мистецтва та його сучасному стані.

Для студентів філософського факультету' денної та заочної форм навчання.

УДК 82’0:7(075.8) ЬБК 83.3(0)и7

© Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012

© Московкіна 1.1., 2012 © Дончик І. М., макет обкладинки, 2012

ВСТУП

Художня література та інші види мистецтва завжди грали важливу роль в духовному та соціально-історичному житті людства. Тому мета курсу «Історія літератури та мистецтва» - ознайомити студентів-філо­ софів з основними досягненнями світової та вітчизняної літератури, театру, живопису, музики, архітектури та інших видів мистецтва; визначи­ ти їх специфіку, функції та місце в системі культури: взаємодію з філо­ софією і релігією, а також історією, психологією, етикою та іншими науками і сферами людської діяльності.

Курс спрямований на розвиток загальної ерудиції студентів, формування у них естетичних та етико-філософських уявлень, збагачення їх духовного світу. Феномен художньої творчості розглядається в різноаспектних вимірах - естетичному, гносеологічному, ментальному, ігрово­ му, семіотичному та ін. Відтак значну увагу приділено варіативності підходів до художнього твору та його інтерпретацій.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: основні по­ няття теорії та історії літератури і мистецтва; основні закономірності та етапи розвитку світової літератури та мистецтва; основні напрями, течії, стилі, жанри в літературі та мистецтві; специфіку художніх систем ви­ датних письменників та митців; сучасні підходи до аналізу художніх творів.

Студенти також повинні вміти: аналізувати та інтерпретувати кла­ сичні та сучасні твори; орієнтуватися в науковій літературі з літературо­ знавства та мистецтвознавства; написати реферат та виступити з ним перед аудіторією; вести діалог, полеміку чи дискусію з приводу проблем літератури та мистецтва.

Структура навчально-методичного посібника спрямована на допомо­ гу студентам в осмисленні навчальної, наукової та довідкової літератури при підготовці до модульних контрольних робіт, екзамену та подальшій самостійній орієнтації в історії та сучасному стані літератури та мистец­ тва. Посібник включає загальну схему та робочу програму дисципліни, основну та допоміжну навчальну, довідкову та наукову літературу до кожної теми, а також рекомендовану базову та довідкову літературу до всього курсу. Основні художні тексти указані в питаннях до кожної теми та до всіх модулів.

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Загальна схема та структура курсу

Теми

Лек­

К/р

Са-

Усьо­

Кре­

 

ції

 

мо-

го

дити

 

 

 

ст.

 

 

 

 

 

роб.

 

 

Семестр І

 

 

студ

 

 

 

 

 

 

 

І модуль

4

 

5

9

 

Література та мистецтво в системі культури

 

 

Від міфу до фольклору та літератури

2

 

3

5

 

Література та мистецтво Античності

2

 

3

5

 

Література та мистецтво Середньовіччя

2

 

3

5

 

Література Ренесансу

2

 

3

5

 

Література та мистецтво XVII ст. (бароко,

2

 

3

5

 

класицизм).

2

 

3

5

 

Література та мистецтво XVIII ст.

 

 

(просвітницький реалізм, сентименталізм)

 

2

6

8

 

Модульна контр. роб.

 

 

 

16

2

29

47

 

II модуль

2

 

3

5

 

Романтизм: філософсько-естетична та

 

 

жанрова системи, поетика, напрями та течії

 

 

 

 

 

в літературі та мистецтві XIX ст.

2

 

3

5

 

Реалізм 1 половини XIX ст.

 

 

Реалізм 2 половини XIX ст.

2

 

3

5

 

Література та мистецтво к. XIX - поч. XX ст.

2

 

3

5

 

Основні тенденції розвитку літератури та

2

 

3

5

 

мистецтва 1 половини XX ст.

2

 

3

5

 

Основні тенденції розвитку літератури та

 

 

мистецтва 2 половини XX ст.

2

 

3

5

 

Постмодернізм у літературі та мистецтві

 

 

Модульна контр. роб.

14

2

6

8

 

Усього

2

27

43

 

ЗО

4

56

90

2,5

4

Робоча програма навчальної дисципліни

Модуль І

Тема 1. Література та мистецтво в системі культури

Предмет, структура, мета та завдання курсу.

Специфіка та функції художнього образу. Література та мистецтво як пізнавальна діяльність. Література та мистецтво як створення естетич­ них цінностей. Література та мистецтво як образно-емоційний вияв творчості.

Види мистецтва, їх походження та класифікація. Місце і роль літератури на різних етапах розвитку мистецтва.

Взаємодія мистецтва з іншими сферами духовного життя та діяль­ ності (релігією, філософією, історією та ін. науками).

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1.Ткаченко А.О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства) : підручник для гуманітаріїв / Анатолій Ткаченко. - К. : Правда Ярославичів, 1998. - С. 24-54.

2.Введение в литературоведение: Литературное произведение: Основные понятия и термины : учеб. пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, С.Н. Бройтман и др. / Под ред. Л.В.Чернец. - М. : Высшая школа, 2000. - С. 5-11, 191-202, 209-220.

3.Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. / Авт.-уклад. Ковалів ЮЛ. - К. : Академія, 2007. - Т.1. - С. 564-565; - Т.2. - С. 139-140.

4.Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт научн. информации по общественным наукам РАН. - М. : Интелвак, 2001.- С. 454-458, 668-674.

5.Янсон Х.В. Основы истории искусств / Х.В. Янсон и Энтони Ф. Янсон; Меж­ дународная программа «Издательский Мост». - Первое издание на русском языке. - СПб. : ИКАР, 1996. - С. 9-27.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1.Хализев В.Е. Теория литературы : учеб. / В.Е. Хализев. - М. : Высш. шк., 1999. -

С.15-67, 79-105.

2.Теория литературы : учеб. пособие: В 2-х т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. - Т. 1:

Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. Теория художественного дис­ курса. Теоретическая поэтика. - 3-є изд., стер. - М. : Академия, 2008. - С. 16123.

3.Поэтика : словарь актуальных терминов и понятий / Гл. науч. ред. Н.Д. Тамар­ ченко. - М. : Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. - С. 115-117, 149-151.

4. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины : энциклопедический справочник / Науч. ред. и сост. И.П. Ильин, Е.А. Цурганова. - М. : Интрада-ИНИОН, 1999. - С. 109-110.

5

5.

Руднев В.П. Словарь культуры

XX века: Ключевые понятия и тексты /

 

В.П. Руднев. - М. : Аграф, 1999. -

384 с.

6.

Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Йохан Хейзинга ; пер.

 

с нидерл. и прим. В.В. Ошиса; общ. ред. и послесл. Г.М. Тавризян- М. :

 

Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. - 464 с.

7.Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек - текст - семиосфера - история / Ю.М. Лотман. - М. : Языки русской культуры, 1999. - 464 с.

Тема 2. Від міфу до фольклору та літератури

Теорії міфу. Структура, типологія та функції міфу. Від міфу до фольклору (казка, героїчний епос, легенда, переказ та ін.).

Літературні роди та жанри. Подальша взаїмодія міфу, фольклору та літератури. Основні етапи історичного розвитку європейського мистецтва та літератури. Поняття літературного процесу. Творчий метод, напрям, течія, школа в літературі та мистецтві.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1.Мифы народов мира : энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. - М. : Сов. Энциклопедия, 1991.- Т. 1. A- К .- С . 11-20.

2.Мелетинский Е.М. Поэтика мифа / Е.М. Мелетинский. - М. : Наука, 1976. - 406 с.

3.Ткаченко А.О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства) : підручник для гуманітаріїв / Анатолій Ткаченко. - К. : Правда Ярославичів, 1998. - С. 55-136, 411-435.

4.Введение в литературоведение: Литературное произведение: Основные понятия

итермины : учеб. пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, С.Н. Бройтман и др. / Под ред. Л.В.Чернец. - М. : Высшая школа, 2000. - С. 87-93, 133-141, 507-512.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1.История всемирной литературы: В 9 т./ Отв. ред. И.С. Брагинский; АН СССР,

Ин-т мир. лит. им. А.М. Горького. - Т. 1. - М .: Наука, 1983. - С. 23-52.

2.Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. - Т.2 / Авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. - К. : Академія, 2007. - С. 53-56.

3.Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт научн. информации по общественным наукам РАН. - М. : Интелвак, 2001.-С . 559-562.

4.Хализев В.Е. Теория литературы : учеб. / В.Е. Хализев. - М. : Высш. шк., 1999. - С .294-344.

5.Теория литературы : учеб. пособие: В 2-х т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. - Т.2 : Бройтман С.Н. Историческая поэтика. - М. : Академия, 2004. - С. 4-13.

6.Теория литературы : учеб. пособие: В 2-х т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. - Т. 1: Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. Теория художественного дис-

6

курса. Теоретическая поэтика. - 3-є изд., стер. - М. : Академия, 2008. -

С. 264-442.

7.Поэтика : словарь актуальных терминов и понятий / Гл. науч. ред. Н.Д. Та­ марченко. - М. : Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. - С. 123-126, 62-66, 69-71, 86-87, 109-112,307-309.

8.

Современное зарубежное

литературоведение (страны

Западной

Европы

 

и США): концепции, школы, термины : энциклопедический справочник /

 

Науч. ред. и сост. И.П. Ильин, Е.А. Цурганова. - М. : Интрада - ИНИОН,

 

1999.-С . 221-224.

 

 

 

 

Тема 3. Література та

мистецтво Античності

(X ст. до

н.е. -

V ст. н.е.): специфіка, періодизація, жанрово-родова система

Міфологія Давньої Греції та Риму. Архітектура та скульптура.

Від міфу до епосу («Іліада» та «Одіссея» Гомера, «Енеїда» Вергілія). Походження та розвиток трагедії (Есхіл, Софокл, Еврипід), комедії (Арістофан, Плавт); організація театральних вистав.

Лірика (Сапфо, Анакреонт, Горацій, Катулл). Формування прозаїч­ них жанрів (історіографія, біографія, буколіка, ідилія, метаморфози та ін.). Ораторське мистецтво (Перікл, Демосфен, Цицерон). Філософія та есте­ тика (Платон, Аристотель).

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1.Янсон Х.В. Основы истории искусств / Х.В. Янсон и Энтони Ф. Янсон; Международная программа «Издательский Мост». - Первое издание на рус­ ском языке. - СПб. : ИКАР, 1996. - С. 62-107.

2.Луков Вл. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Вл. А. Луков. - 3-є изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2006. - С. 33-58.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1.Мифы народов мира : энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. - М. : Сов. Энциклопедия, 1991.

2.История всемирной литературы: В 9 т./ Отв. ред. И.С. Брагинский; АН СССР,

Ин-т мир. лит. им. А.М. Горького. - Т. 1. - М. : Наука, 1983. - 581 с.

3.Пави П. Словарь театра / Патрис Пави; пер. с франц.; под ред. К. Разлогова. -

М.: Прогресс, 1991. - 504 с.

4.Картины мира в истории мирового искусства: (С древнейших эпох — к Новому

 

времени) / Сост. В.П. Толстой. - М., 1995.

5.

Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура / А.Ф. Лосев; под ред.

 

А.А. Тахо-Годи. - М. : Мысль, 1991. - 525 с.

7

6.Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифо­ поэтического: Избранное / В.Н. Топоров. - М .: Прогресс-Культура, 1995. - 624 с.

7.Косарев А.Ф. Философия мифа: Мифология и ее эвристическая значимость / А.Ф. Косарев. - М. : Per Se - ПЕРСЭ; Университетская книга, 2000. - 303 с.

Тема 4. Література та мистецтво Середньовіччя (V— XV ст.)

Перебудова всієї європейської культури в результаті поширення християнства. Біблейсько-євангельські ідеї, образи та мотиви в літературі та мистецтві. Архітектура (готичний і романський стилі) та живопис.

Система жанрів середньовіччя: героїчний епос, агіографія, літургічна поезія та ін.; народна «сміхова» культура та лірика вагантів; куртуазна лірика та лицарський роман.

Література та мистецтво Київської Русі: проблематика, система жанрів та стилів. «Слово о полку Ігоревім»: історична основа та художній світ.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1.Луков Вл. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Вл. А. Луков. - 3-є изд., испр. и доп. - М .: Академия, 2006. - С. 59-83.

2.Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве»: историко-литературный очерк /

Д.С. Лихачев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Просвещение, 1982. - 176 с.

3.Янсон Х.В. Основы истории искусств / Х.В. Янсон и Энтони Ф. Янсон; Международная программа «Издательский Мост». - Первое издание на русском языке. - СПб. : ИКАР, 1996. - С. 108-216.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1.Культура и общество средневековой Европы глазами современников:(Exempla XIII века) / А.Я. Гуревич. - М. : Искусство, 1989. - 366 с.

2.Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства / А.Я. Гуревич. - М. : Искусство, 1990. - 396 с.

3.Хейзинга Й. Осень Средневековья: Исследование форм жизненного уклада

иформ мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах / Й. Хейзинга;

 

пер. Д. В. Сильвестрова, ст. А.В. Михайлова, коммент. Д.Э. Харитоновича, отв.

 

ред. С.С. Аверинцев. - М. : Наука, 1988 . -

540 с.

 

 

 

 

4.

Умберто Эко. Искусство и красота в средневековой эстетике/ Умберто

Эко:

 

пер. с итал. А.П. Шурбелева. - СПб.

: Алетейя,

2003. -

256

с.

(Серия

 

«Библиотека средних веков»).

 

 

 

 

 

5.

Пиккио Р. Древнерусская литература /

Риккардо

Пиккио;

пер.

с

итал.

 

М.Ю. Кругловой и др.; отв. ред. Д.С.Менделеева. -

М. : Языки славянской

 

культуры, 2002. - 352 с.

 

 

 

 

 

6.Лихачев Д.С. Смех в Древней Руси / Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, Н.В. Понырко. - Л. : Наука, 1984. - 294 с.

7.Гаспаров Б.М. Поэтика «Слова о полку Игореве» / Б. Гаспаров. - М. : Аграф,

2000. - 608 с.

8.Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Джеймс Холл: пер. с англ.

ивступ, статья А. Майкапара. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1997. - 656 с.: ил.

Тема 5. Література та мистецтво Відродження (XIV-XVI ст.)

Основні тенденції розвитку філософської думки та мистецтва епохи Ренесансу.

Специфіка проблематики та жанрової поетики лірики (Петрарка, Данте), «Божественної комедії» Данте, новел («Декамерон» Боккаччо), романів («Гаргантюа та Пантагрюель» Рабле, «Дон-Кіхот» Сервантеса), комедій (Шекспір «Комедія помилок», «Приборкання норовистої» та ін.; Лопе де Вега «Собака на сіні», «Вчитель танців» та ін.), трагедій (Шекспір «Ромео та Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лір», «Макбет» та ін.).

Особливості південного та північного Відродження. Живопис та скульптура Ренесансу (Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель, Дюрер, Брейгель та ін.).

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1.Луков Вл. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Вл. А. Луков. - 3-є изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2006. - С. 84-146.

2.Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья

и Ренессанса / М.М. Бахтин. - 2-е изд. - М. : Худож. лит., 1990. - 543 с.

3.Янсон Х.В. Основы истории искусств / Х.В. Янсон и Энтони Ф. Янсон; Международная программа «Издательский Мост». - Первое издание на рус­ ском языке. - СПб. : ИКАР, 1996. - С. 217-257, 273-285.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1.История всемирной литературы: В 9 т./ Отв. ред. Н.И. Балашов; АН СССР,

 

Ин-т мир. лит. им. А.М. Горького. - Т. 3. - М .: Наука, 1985. - М., 1985. - 816 с.

2.

Мелетинский Е.М. Историческая поэтика

новеллы / Е.М. Мелетинский;

 

АН СССР, Ин-т лит. им. А.М. Горького -

М. : Наука; главная редакция

 

восточной лит., 1990. - 275 с.

 

3.Карасев Л.В. Философия смеха / Л.В. Карасев. - М. : РГГУ, 1996. - 224 с.

4.Рюмина М.Т. Эстетика смеха: Смех как виртуальная реальность / М.Т. Рюми­ на. - М .: Едиториал УРСС, 2003. - 320 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]