Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Маркетинг.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.02.2015
Размер:
149 Кб
Скачать

Маркетинг

1.Дати визначення маркетингу …

Термін "маркетинг" походить від англійського "market" (ринок) і означає діяльність у сфері ринку збуту. Однак маркетинг як система економічної діяльності - більш широке поняття.

Головне в маркетингу - двосторонній і взаємодоповнюючий підхід. З одного боку, це ретельне і всебічне вивчення ринку, попиту, смаків і потреб, орієнтація на них виробництва, адресність продукції, що випускається. З іншого - активний вплив на ринок та існуючий попит, на формування потреб і запитів покупців.

Американські спеціалісти вважають, що маркетинг - це система взаємодії в бізнесі, розроблена для здійсненню планування, установлення цін, стимулювання збуту і поширення товарів і послуг організаціям і приватним особам.

Провідний американський вчений-маркетолог Ф.Котлер дає наступне визначення маркетингу:

Маркетинг - це соціальний і управлінський процес, спрямований на задоволення запитів і потреб як індивідів, так і груп споживачів за допомогою створення, пропозиції й обміну товарів.

Ми будемо розглядати маркетинг як ринкову концепцію керування виробничо-збутовою і науково-технічною діяльністю підприємств, спрямовану на вивчення ринку і конкретних запитів споживачів і орієнтацію на них вироблених товарів і послуг, а також на формування і стимулювання купівельного попиту з метою обґрунтованого прийняття рішень і планового розширення продажів, завоювання певної частки на ринку й одержання прибутків.

Робити те. що продається, а не продавати те, що виробляється. - основне гасло маркетингового підходу до керування науково-технічним прогресом, виробництвом і збутом. Тобто перш ніж почати виробництво, підприємство повинно провести детальне вивчення потреб конкретних споживачів і відповідно до отриманих даних розробити, доробити або удосконалити товар і потім вийти з ним на ринок.

Вихідною ідеєю, що лежить в основі маркетингу, є ідея людських потреб, де під терміном "потреба” розуміється відчуття нестачі людиною чого-небудь. Потреби людей різноманітні і складні. Це і фізичні потреби в їжі, одязі, теплі, безпеці, і соціальні потреби в духовній близькості, впливі і прихильності; і особисті потреби в знаннях і самовираженні. Вони є похідними складної природи людини.

Друга вихідна ідея маркетингу - запит, або побажання.

Запит - це потреба, що прийняла специфічну форму відповідно до культурного рівня й особистості індивіда.

Для задоволення потреб виробники починають цілеспрямовані дії для стимулювання бажання мати товари. Маркетолог не створює потребу, вона вже існує, наприклад, виробник інформаційних систем може вважати, що споживачу потрібна його інформаційна система, у той час як насправді споживачу потрібна інформація. Потреби людей безмежні, а от ресурси для їхнього задоволення обмежені. Тож людина буде вибирати ті товари, які доставляють їй найбільше задоволення в рамках її фінансових можливостей.

Попит - це запити, підкріплені купівельною спроможністю. Неважко визначити попит конкретного суспільства в конкретний момент часу. Однак попит - показник недостатньо надійний, тому що він змінюється. На зміну вибору впливають і зміни цін, і рівень доходів. Людина вибирає товар, сукупність властивостей якого забезпечує їй найбільше задоволення за дану ціну, з урахуванням своїх специфічних потреб і ресурсів.

Людські потреби і запити задовольняються товарами. Під товаром ми будемо розуміти те, що може задовольнити потребу або запит і пропонується ринку з метою привертання уваги, придбання, використання або споживання.

Виробники товару повинні відшуковувати споживачів, яким вони хочуть запропонувати товар, з'ясовувати їхні потреби, а потім створювати товар, який може найповніше задовольнити ці потреби.

Обмін - це основне поняття маркетингу як науквої дисципліни. Маркетинг тільки тоді має місце, коли люди вирішують задовольнити свої потреби і запити за допомогою обміну. Обмін - це акт одержання від кого-небудь бажаного об'єкта з пропозицією чого-небудь натомість.

Маркетинг - це завершальне поняття ринкового циклу, це робота з ринком для здійснення обмінів, метою якої є задоволення людських потреб і запитів.

2.4р,7р,4s.

З метою забезпечення підприємства необхідною інформацією про макро- та мікросередовище, ринок і власні можливості (докладніше про це йтиметься в розд. 2) на підставі результатів дослідження ринку розробляють комплексний маркетинг, який у світовій практиці дістав назву Marketing-mix.

Marketing-mix — комплекс практичних заходів впливу на ринок, пристосування діяльності компанії до ринкових ситуацій, швидкого та гнучкого реагування на їх зміни.

Комплексний маркетинг охоплює такі напрями політики: товарний, комунікаційний, збутовий, ціновий та кадровий.

Головна мета розроблення компанією комплексного маркетингу — забезпечити їй стійкі конкурентні переваги задля завоювання стабільних позицій на ринку. Сутність комплексного маркетингу полягає в оперативному реагуванні на зміни становища на ринку.

Зазначимо, що кожен з елементів комплексу маркетингу є формою задоволення потреб споживачів. Споживачеві не байдуже, який товар він купує, за якою ціною, в яких місцях і яким чином налагоджується система спілкування між ним та підприємством. Комплекс сучасного маркетингу включає всі заходи, які запроваджує підприємство для створення й активізації попиту на свій товар. Це планування та розробка продукції, забезпечення цінової політики, формування каналів розподілу продукції, інформаційне супроводження продукції, створення товарних знаків та брендів, забезпечення відповідної упаковки, налагодження та підтримування взаємовигідних стосунків із партнерами, клієнтами тощо. Як універсальний маркетинговий інструментарій комплекс маркетингу слугує «ключем» практично до будь-якого ринку.

Комплекс маркетингу — це набір маркетингових засобів (інструментів), певна структура яких забезпечує досягнення поставленої мети і вирішення маркетингових завдань на цільовому ринку. Поєднання таких засобів формує маркетингові зусилля підприємства на цільовому ринку. В кожному окремому випадку маркетингові засоби підбираються таким чином, щоб забезпечувався їх оптимальний вплив у рамках обраних маркетингових цілей.

З кінця 1950-х pp. система засобів маркетингу визначається як «маркетингова суміш» — marketing-mix (маркетинг-мікс). Наприкінці 1970-х pp. засоби маркетингу були об´єднані Джеромом Маккарті в чотири групи і система отримала назву «концепція 4 Р»— від початкової букви англійської назви кожного елемента, а саме: product (товар), place (місце), promotion (просування) і price (ціна).

Товар (product) — набір виробів і послуг з певними властивостями, і особливостями створення, які підприємство пропонує цільовому ринку.

Ціна (price) — грошова сума, яку споживачі повинні заплатити для отримання товару.

Місце, розподіл (place) — дії підприємства, спрямовані на збільшення доступності його товарів для цільового споживчого сегмента.

Просування (promotion) — діяльність фірми з інформування споживачів про переваги свого товару і їх переконання в необхідності його придбання.

Чотири складові маркетингу-мікс, з погляду продавця, є інструменти маркетингу, якими здійснюється вплив на покупців. З точки зору покупців, призначення кожного маркетингового інструменту — збільшити вигоди споживача. Роберт Лотерборн вважає, що чотири «Р» продавця відповідають чотирьом «С» споживача (рис. 1.4). Концепція «4С» споживача включає такі елементи: нестатки і потреби споживача (consumer needs and wants), витрати споживача (consumer cost), зручність (convenience), комунікація, обмін інформацією (communication).

Сравнительная таблица основных моделей комплекса маркетинга

Модель

Английская расшифровка

Русская расшифровка

Примечание

4P

Product, Price, Place, Promotion

Продукт, Цена, Дистрибуция/Место, Продвижение

Джерри Маккарти (Jerry McCarthy), 1964

5P

Product, Price, Place, Promotion, Personnel

Продукт, Цена, Дистрибуция/Место, Продвижение, Персонал

Product, Price, Place, Promotion, Package

Продукт, Цена, Дистрибуция/Место, Продвижение, Упаковка

Product, Price, Place, Promotion, Publicity

Продукт, Цена, Дистрибуция/Место, Продвижение, Связи с общественностью

7P

Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence

Продукт, Цена, Дистрибуция/Место, Продвижение, Люди, Процесс, Физический аттрибут

Б.Бумс и Дж.Битнер (Bitner, J. and Booms, B.), 1981

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.