Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вікова 18 тема.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
121.34 Кб
Скачать

Вінницький національний медичний університет

ім. М.І.Пирогова

Кафедра медичної психології та психіатрії

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО практичного заняття

для студентів 2 курсу медичного факультету спеціальність: 7.110110 - «медична психологія»

з дисципліни Вікова та педагогічна психологія

Модуль 1 «Вікова психологія»

Тема 18: Професійне та соціальне становлення особистості в ранній дорослості

Автор-укладач: доц. Н.Д.Корольова

Вінниця – 2010

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 1. Тема 18: Професійне та соціальне становлення особистості в ранній дорослості

 2. Кількість академічних годин – 2.

 3. Вид проведення заняття – практичне заняття.

 4. Місце проведення заняття – клас кафедри.

 5. Мета заняття: вирізняти та аналізувати анатомо-фізіологічні характеристики розвитку у дорослому віці, розкрити специфіку та характеристику спілкування в професійній діяльності в дорослому віці.

 6. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення:

6.1.Література:

6.1.1.Основна література:

 • Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001.

 • Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В.Гамезо и др. – М., 1984.

 • Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навч. Посібник. – К.: Академвидав, 2005, - 300с.

 • Поліщук В.М. Вікова та педагогічна психологія: Навч.-метод. Посібник. – Суми:ВТД «Універсальна книга», 2007. – 330 с.

6.1.2. Додаткова література:

 • Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2000.

 • Кулагина И.Ю., Колюцкий В.И. Возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М,: ТЦ Сфера, 2004.

 1. Основні питання, що підлягають вивченню на даному занятті:

 • Теорії розвитку дорослої людини.

 • Періоди дорослого розвитку.

 • Фізичний розвиток.

 • Засвоєння відносин між людьми та соціальної ролі в суспільстві.

 • Провідна діяльність. Особистість і професія, професійний цикл.

 • Статеві відмінності в соціальній поведінці.

 • Активна трудова діяльність, професійне навчання.

 • Психологічні чинники створення сім’ї. Створення сім’ї та народження дітей. Формування особистості, реалізація її в сім’ї та професійній діяльності.

 • Проблема професійного вигорання в період дорослості.

Дорослість є найтривалішим періодом життя люди­ни, протягом якого вона досягає найвищого рівня в розвит­ку Я-концепції, гармонії в собі й у взаємодії зі світом, у піз­нанні й реалізації своїх можливостей, самостверджується у професії, суспільстві, облаштовує сімейне життя, вияв­ляє піклування не тільки про себе, а й про своїх близьких. Неминучими стають для неї і різноманітні вікові кризи, спричинені послабленням психофізичних функцій, знижен­ням можливостей, зміною провідних видів діяльності, а також соціального статусу. Однак, попри немало пережи­вань і неприємних відкриттів, вона збагачується життє­вою мудрістю, знаходить собі достойне місце і обирає адек­ватні ролі в нових реаліях свого буття, розсудливо і зріло вдивляється у вічність.

Дорослість є найменш вивченим періодом онтогенезу, для якого характерні найвищий рівень розвитку духов­них, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей людини. На цьому етапі виникають специфічні особливості Я-концепції, спонукальної та емоційної сфер особистості, змінюється спосіб життєдіяльності (створення сім'ї, сімей­ні стосунки, батьківські функції, кар'єра, творчі досягнен­ня тощо).