Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ДРЕ простые тесты

.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.02.2022
Размер:
26.9 Кб
Скачать

1. Систематичний збір інформації про об'єкт прогнозування шляхом опитування експертів та узагальнення даних – це: 

Метод "Кейнса"

Метод "Дельфі"

 Метод "Стингера"

 

2. Яка модель регулювання спрямована на усунення перешкод для конкуренції, стимулювання малого бізнесу, зростання зайнятості і продуктивності праці, соціальної підпорядкованості дій ринку: 

американська

західноєвропейська

шведська

німецька

 

 

3. Яка модель регулювання передбачає досить високий рівень керованості господарства, створення сприятливих умов для розвитку приватного сектора економіки, повне державне фінансування інноваційної діяльності та поміркований рівень бюджетної централізації національного продукту 

шведська

західноєвропейська

німецька

японська

 

 

4. спосіб регулювання економічних процесів за допомогою постановки певних цілей, визначення пріоритетів розвитку національної економіки і застосування державних фінансових та інших стимулів для їх реалізації 

індикативне планування

 директивне планування

програмно-цільовий метод

 

5. Принцип багатоваріантності (альтернативності) означає: 

що прогноз як теоретична модель (узагальнення) має достатньо повно і точно відображати реальні процеси національної економіки

розробку не одного, а кількох (мінімум трьох) варіантів майбутнього розвитку національної економіки, оскільки хоч її розвиток і детермінований конкретними умовами чи певними закономірностями, але відбувається за різними траєкторіями

 що прогнозування базується на системних знаннях про закономірності розвитку економіки; враховує реалії економічного, політичного і соціального життя країни, вітчизняний та світовий досвід, а також використовує систему наукових методик і методів.

 

6. система планування бюджетних коштів у середньостроковій перспективі, спрямована на розроблення бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий результат- це: 

програмно-цільовий метод

 директивний метод

індикативний метод

 

7. Яка концепція розглядає економіку переважно як саморегулюючу систему; визнає, що інфляція, спад, безробіття, криза платіжного балансу є результатом незадовільної грошової політики держави; рекомендує для оздоровлення економіки застосовувати жорстке регулювання приросту грошової маси, зниження рівня податків і кредитів, зменшення соціальних витрат : 

лібералізм

марксизм

монетаризму

 кейнсіанство

 

8. спосіб управління економікою країни за допомогою розробки обов'язкових для виконання завдань щодо виробництва і розподілу продукції та послуг 

програмно-цільовий метод

індикативне планування

директивне планування

 

 

9. Система соціально-економічних відносин з домінуванням ринкових регуляторів і мінімальним державним втручанням. До країн її панування можна віднести США, Канаду, Велику Британію, Австралію, в яких державний сектор не перевищує 10 %: 

Європейсько-кейнсіанська модель

Економічний дирижизм

Економічний лібералізм

 

 

10. Яка модель регулювання має на меті забезпечення максимально сприятливих умов для суспільності кожного суб'єкта. Вона характеризується розгалуженою державною соціальною сферою і високим рівнем бюджетної централізації національного продукту 

Західноєвропейська

шведська

 німецька

японська

 

11. Система формалізованих співвідношень, які описують основні взаємозв'язки елементів, що утворюють економічну систему – це 

Структурна модель

Сітьова модель

Економіко-математична модель

 Факторна модель

 

12. Яка модель регулювання ґрунтується на максимальному рівні самозабезпечення фізичних і самофінансування юридичних осіб з низьким рівнем бюджетної централізації національного продукту 

шведська

німецька

західноєвропейська

американська

 

 

13. Яка теорія стверджує, що суб´єкти господарювання без держави приймають оптимальні рішення: 

теорія "економіки пропозиції"

теорія раціональних очікувань

 кейнсіанство

монетаризм

 

14. Науково обґрунтоване судження, що дає випереджаючу інформацію про розвиток об'єкта у майбутньому; науково обґрунтоване передбачення можливого етапу об'єкта у майбутньому, можливих шляхів і строків його досягнення: 

модулювання

перспектива

план

прогноз

 

 

15. До форм державного регулювання економіки НЕ відносять: 

планування

прогнозування

програмування

фінансування

 

 

16. наукове передбачення на рівні загальної теорії, тобто якісної характеристики досліджуваного об'єкта, яка відображає загальні закономірності (причинно-наслідкові зв'язки) його функціонування: 

Гіпотеза

пошуковий прогноз

план

модель

 

17. активний, творчий процес обговорення конкретної актуальної проблеми групою висококваліфікованих спеціалістів і оперативне вироблення продуктивних рішень – це: 

прогноз

гіпотеза

план

мозкова атака

 

 

18. прогноз, що базується на умовному перенесенні на майбутнє тенденцій розвитку об'єкта, що склалися у минулому та діють нині, абстрагується від факторів, здатних змінити ці тенденції: 

нормативний прогноз

директивний прогноз

пошуковий прогноз

 

 

19. Хто першим обґрунтував необхідність і роль державного регулювання економіки, описав основні засоби та інструменти впливу держави на економіку: стимулювання сукупного попиту шляхом заохочення інвестицій, зменшення ціни кредиту, розширення державних закупок, підвищення рівня зайнятості, проведення ефективної фіскальної політики 

А.Сміт

Дж.М.Кейнс

 Д.Рікардо

К. Маркс

 

20. Першим етапом державного регулювання економіки вважається: 

кейнсіанська

фізіократи

класична теорія

меркантилізм

Соседние файлы в предмете Государственное регулирование экономики