Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ДРЕ ІСПИТ

.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.02.2022
Размер:
45.58 Кб
Скачать

1. товари і послуги, призначені для задоволення колективних потреб, які неможливо визначити у грошовій формі, й через це їх не може дати ринок, і які не можна вилучити зі споживання – це: 

товарні блага

колективні блага

суспільні блага

2. прогноз, що базується на умовному перенесенні на майбутнє тенденцій розвитку об'єкта, що склалися у минулому та діють нині, абстрагується від факторів, здатних змінити ці тенденції: 

пошуковий прогноз

директивний прогноз

нормативний прогноз

3. Допомоги, які виплачуються з державного бюджету з метою підтримки населення, а також певних видів підприємницької діяльності, сфер і галузей національної економіки – 

Субсидії

Субвенції

Асигнування

4. кількісне обмеження імпорту або експорту певної категорії товарів – це: 

ліцензування

квотування

балансування

5. Заходи держави щодо мобілізації фінансових ресурсів, їх розподілу та використання на базі фінансового законодавства для реалізації соціально-економічних цілей розвитку суспільства - це: 

Фінансова політика держави

Маркетингова політика держави

Стратегічна політика держави

6. Визначити національний доход, якщо автономне споживання 250 грн., гранична схильність до заощадження s/ = 0,3, податкова ставка t = 25 %, трансферти становлять 170 грн., заощадження 100 грн., а держава здійснює активну фіскальну політику? 

981

1086

881

7. Один з видів державної фінансової допомоги центральним або місцевим органам виконавчої влади, що надається на конкретні цілі, а також для санації підприємств, яким загрожує банкрутство 

Асигнування

Субвенції

Субсидії

8. Обчислити, чому дорівнює мультиплікатор витрат у відкритій економіці, якщо гранична схильність до заощадження 0,2, граничний коефіцієнт податків 0,3 гранична схильність до імпорту 0,1. 

2,273

1,852

1,985

2,125

9. співвідношення між валютними надходженнями у країну та зарубіжними платежами, які держава зобов'язана сплачувати протягом певного часу – це: 

баланс платежів

платіжний баланс

бюджет країни

10. Система формалізованих співвідношень, які описують основні взаємозв'язки елементів, що утворюють економічну систему – це 

Сітьова модель

Структурна модель

Економіко-математична модель

Факторна модель

11. система планування бюджетних коштів у середньостроковій перспективі, спрямована на розроблення бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий результат- це: 

програмно-цільовий метод

директивний метод

індикативний метод

12. Уряд ухвалив рішення знизити податки на 850 млн. грн.; гранична схильність до заощадження дорівнює 0,4, а граничний коефіцієнт податків 0,2. Як змінився ВВП країни: 

Скоротився на 510 млн. грн.

Збільшився на 980,8 млн. грн.

Збільшився на 510 млн. грн.

Скоротився на 980,8 млн. грн.

13. Яка модель регулювання спрямована на усунення перешкод для конкуренції, стимулювання малого бізнесу, зростання зайнятості і продуктивності праці, соціальної підпорядкованості дій ринку: 

американська

німецька

західноєвропейська

шведська

14. політика вбудованих регуляторів (стабілізаторів): податки, соціальні виплати, ефект надійності компаній, інертність схильності до споживання тощо – це: 

аналітична фінансова політика

дискреційна фінансова політика

автоматична фінансова політика

15. Хто першим обґрунтував необхідність і роль державного регулювання економіки, описав основні засоби та інструменти впливу держави на економіку: стимулювання сукупного попиту шляхом заохочення інвестицій, зменшення ціни кредиту, розширення державних закупок, підвищення рівня зайнятості, проведення ефективної фіскальної політики 

Дж.М.Кейнс

К. Маркс

Д.Рікардо

А.Сміт

16. Обчислити, чому дорівнюють втрати приросту ВВП під впливом імпортних закупівель? Маємо умови: гранична схильність до заощадження - =0,25, граничний коефіцієнт податків = 0,2; гранична схильність до імпорту = 0,15 . Державні закупівлі за кордоном зросли на = 320 грн. 

582 грн.

325 грн.

800 грн.

217,6 грн.

17. Першим етапом державного регулювання економіки вважається: 

кейнсіанська

фізіократи

класична теорія

меркантилізм

18. вид структури економіки, який відображає внесок підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм підприємництва у відтворення ВВП, диференціацію доходів різних верств населення і т .п. 

Регіональна структура економіки

Соціальна структура економіки

Структурна політика держави

19. балансовий розрахунок, який характеризує обсяг і структуру споживання населенням (або його окремими суспільними верствами) матеріальних благ та споживчих послуг – це: 

прожитковий мінімум

споживчий бюджет

споживчий кошик

20. наукове передбачення на рівні загальної теорії, тобто якісної характеристики досліджуваного об'єкта, яка відображає загальні закономірності (причинно-наслідкові зв'язки) його функціонування: 

модель

гіпотеза

пошуковий прогноз

план

21. Потенційний ВВП України в 2014 р. становив 1500 млрд. грн., фактичний = 1250 млрд. грн., середній коефіцієнт податків = 0,2, державні закупівлі = 210 млрд. грн., трансферти = 70 млрд. грн. Чому дорівнює циклічне бюджетне сальдо? 

50 млрд. грн.

110 млрд. грн.

160 млрд. грн.

- 50 млрд. грн.

22. комплекс економічних, організаційно-правових та інших заходів держави, спрямованих на впровадження результатів НТП у виробництво, стимулювання і підтримку інноваційних процесів в економіці – це: 

державна інноваційна політика

наукова політика

технічна політика

23. система державних заходів щодо забезпечення достойного матеріального і соціального становища громадян – це: 

соціальні гарантії

соціальні субвенції

соціальний захист

24. Принцип багатоваріантності (альтернативності) означає: 

що прогноз як теоретична модель (узагальнення) має достатньо повно і точно відображати реальні процеси національної економіки

розробку не одного, а кількох (мінімум трьох) варіантів майбутнього розвитку національної економіки, оскільки хоч її розвиток і детермінований конкретними умовами чи певними закономірностями, але відбувається за різними траєкторіями

що прогнозування базується на системних знаннях про закономірності розвитку економіки; враховує реалії економічного, політичного і соціального життя країни, вітчизняний та світовий досвід, а також використовує систему наукових методик і методів.

25. У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: дохід становить 1000 млн. грн., інвестиції = 120 млн. грн., споживання = 700 млн. грн., державні заощадження = - 20 млн. грн. Чому дорівнюють чисті податки? 

320 грн.

200 грн.

160 грн.

26. ініціативна, самостійна господарсько-фінансова діяльність суб'єктів на свій ризик, під власну фінансову та майнову відповідальність у межах чинного законодавства, спрямована на досягнення комерційного успіху (отримання прибутку) – це: 

підприємництво

господарство

факторинг

27. діяльність держави, спрямована на забезпечення економіки повноцінною і стабільною національною валютою та регулювання грошового обігу відповідно до потреб економіки з метою стимулювання економічного зростання при низькому рівні інфляції і безробіття, вирівнювання платіжного балансу країни – це: 

кредитно-грошова політика

структурна політика

інфляційна політика

28. Визначте величину сукупного доходу при якій сальдо державного бюджету відповідає 8000 гр.од., ставка податку 32%, а державні закупівлі товарів та послуг 45000 гр. од. 

145287 (гр.од.)

165625 (гр.од.)

53000 (гр.од.)

29. спосіб регулювання економічних процесів за допомогою постановки певних цілей, визначення пріоритетів розвитку національної економіки і застосування державних фінансових та інших стимулів для їх реалізації 

індикативне планування

програмно-цільовий метод

директивне планування

30. Резервна норма = 0,4, коефіцієнт готівки = 0,2; інфляція 12%. Чому дорівнює грошовий мультиплікатор? 

2,61

2,33

3

2,45

31. політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції – це: 

протекціонізм

фритредерство

лобізм

32. система освіти, бібліотеки, музеї, автомобільні дороги, пожежна охорона, каналізація відносяться до 

загальних суспільних товарів і благ

ринкових товарів і благ

квазісуспільних товарів і благ

33. система активних законодавчих, адміністративних і економічних заходів і важелів впливу, які використовують державні органи різного рівня для примушування забруднювачів навколишнього середовища обмежити викиди шкідливих речовин у природні й техногенні середовища, а також для матеріального стимулювання сумлінних природокористувачів – це: 

природнє регулювання

природоохоронна діяльність

екологічне регулювання

34. Витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування капітальних вкладень; фінансування структурної перебудови економіки; субвенції та інші витрати, пов'язані з розширеним відтворенням – це: 

видатки перспективні

поточні видатки

видатки розвитку

35. У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: ВВП = =2500 грн., інвестиції = 350 грн., обсяги приватного споживання = 900грн., державні заощадження = - 25 грн. Чому дорівнюють чисті податки. 

1225 грн.

700 грн.

800 грн.

1100 грн.

36. спосіб управління економікою країни за допомогою розробки обов'язкових для виконання завдань щодо виробництва і розподілу продукції та послуг 

індикативне планування

програмно-цільовий метод

директивне планування

37. Яка модель регулювання передбачає досить високий рівень керованості господарства, створення сприятливих умов для розвитку приватного сектора економіки, повне державне фінансування інноваційної діяльності та поміркований рівень бюджетної централізації національного продукту 

шведська

німецька

японська

західноєвропейська

38. обмеження державного втручання у діяльність підприємців шляхом проведення організаційно-правових, адміністративних та економічних заходів – це: 

дерегуляція економіки

регулювання економіки

оптимізація економіки

39. складова частина загальної політики, головне завдання якої полягає в розробці та здійсненні необхідних заходів щодо збереження і зміцнення наявного суспільного та державного ладу – це: 

суспільна політика

соціальна політика

громадська політика

40. Фактичний ВВП = 220 млрд.грн., ставка прибуткових податків = 25 %. Державні закупівлі товарів 45 млрд.грн., державні трансферти 7 млрд.грн. Знайдіть сальдо державного бюджету 

15 млрд.грн.

10 млрд.грн.

17 млрд.грн.

3 млрд.грн.

41. Попит і пропозиція на грошовому ринку дорівнюють відповідно Md = 810 і Ms =750 грн.; резервна норма 0,15; коефіцієнт готівки 0,25; На яку величину потрібно початково змінити грошову базу, щоб урівноважити грошовий ринок без зміни відсоткової ставки? 

25

30

19,2

42. Яка концепція розглядає економіку переважно як саморегулюючу систему; визнає, що інфляція, спад, безробіття, криза платіжного балансу є результатом незадовільної грошової політики держави; рекомендує для оздоровлення економіки застосовувати жорстке регулювання приросту грошової маси, зниження рівня податків і кредитів, зменшення соціальних витрат: 

монетаризму

марксизм

лібералізм

кейнсіанство

43. політика держави щодо формування умов, сприятливих для ефективного науково-технічного розвитку країни, зокрема цілі, форми та методи діяльності держави у науково-технічній сфер – це: 

інноваційна політика

політика потенціалу

науково-технічна політика

44. політика вільної торгівлі з метою лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, вільного доступу на національний ринок товарів, капіталів, робочої сили тощо – це: 

лобізм

протекціонізм

фритредерство

45. Тип структурної політики, коли держава широко застосовує державні важелі для прискорення прогресивних структурних зрушень. 

Галузева структура економіки

Активна структурна політика

Відтворювальна структура економіки

46. Система соціально-економічних відносин з домінуванням ринкових регуляторів і мінімальним державним втручанням. До країн її панування можна віднести США, Канаду, Велику Британію, Австралію, в яких державний сектор не перевищує 10 %: 

Економічний лібералізм

Європейсько-кейнсіанська модель

Економічний дирижизм

47. Гранична схильність до заощадження дорівнює 0,3, а граничний коефіцієнт податків 0,25. Складний мультиплікатор витрат та мультиплікатор податків становлять відповідно: 

1,29 та 0,9

1.29 та 0,387

2,105 та 1.474

48. Уряд ухвалив рішення знизити податки 900 млн. грн.; гранична схильність до заощадження дорівнює 0,15, а граничний коефіцієнт податків 0,2. На яку величину уряд повинен зменшити державні закупівлі, щоб у короткостроковому періоді реальний ВВП не змінився? 

на 675 млн.грн.

на 2390,6 млн.грн.

на 765 млн.грн.

49. Перевищення доходів над державними витратами – це: 

внутрішній борг держави

дефіцит державного бюджету

профіцит державного бюджету

50. зміни рівня та диференціації ставок товарних податків; пільгове оподаткування та кредитування; зміни ставок державного ввізного мита – відносяться до: 

прямого регулювання цін

непрямого регулювання цін

опосередкованого регулювання цін

Соседние файлы в предмете Государственное регулирование экономики