Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ретроспективний епідеміологічний аналіз захворюваності на краснуху .rtf
Скачиваний:
168
Добавлен:
09.09.2014
Размер:
15.35 Mб
Скачать

1. Вступ.

Актуальність. Захворюваність на краснуху висока у всіх країнах. Щоб уявити собі у всьому обсязі актуальність цієї інфекції, можна послатися на пандемію в США у 1964—1965 pp., під час якої перехворіло понад 12 млн людей. Під час пандемії та після неї у США було зареєстровано близько 20 000 мертвонароджених дітей і таку ж кількість новонароджених з дефектами розвитку. Згадана пандемія завдала астрономічних економічних збитків цій країні.

Краснуха — це захворювання, що уражує в основному дітей. За даними американської статистики, ускладнення з боку ЦНС становить 1 випадок на 6000 хворих, а тромбоцитопенія — 1 ви­падок на 3000 хворих. У дорослих захворювання частіше має легкий перебіг. Але при захворюванні жінок у першому триместрі вагітності розвивається синдром конгенітальної краснухи і як наслідок народжуються діти з різними дефектами розвитку.

Етіологія. Збудник — вірус, який належить до родини Togaviridae роду Rubivirus. Репродукція вірусу у первинних клітинах нирок мавп не супроводжується цитопатичним ефектом. У лабораторних лініях клітин RK—13, SIRC, VERO репродукція вірусу супроводжується цитопатичним ефектом. Лабораторні тварини, за винятком деяких видів мавп, не заражуються і не хворіють на краснухоподібну інфекцію. Краснуха належить до антропонозних інфекцій, оскільки циркуляція збудника її забез­печується лише в людському суспільстві. Вірус термолабільний. За температури 56 °С інактивується протягом 60 хв, 37 °С — різко зменшується титр вірусу протягом 24 год. Добре зберігається за низьких температур. Додавання до живильного середовища теля­чої сироватки значно підвищує терморезистентність. Швидко інактивується спиртом, ефіром, розчином формаліну та хлорвміс-ними дезінфектантами.

Сприйнятливість до краснухи висока, особливо дітей. У старшому віці згадана інфекція має абортивний або інапарантний перебіг.

Імунітет. Після перенесеної хвороби створюється напруже­ний, довготривалий імунітет.

Патогенез. Вхідними ворітьми є верхні дихальні шляхи. Встановлено, що вірус за 6—7 діб до висипання виявляється у пробах слизу, взятого із верхніх дихальних шляхів, і у крові. Найчастіше вірусемія спостерігається в останні 3—4 доби перед висипанням і зникає на 2-гу добу після початку його.

Вірус проникає в організм плода через плаценту матері і спричиняє розвиток персистуючої інфекції та справляє терато-генний вплив. Патогенез природженої краснухи вивчений недос­татньо. Доведено, що вірус уражує ендотелій судин та лімфоцити плода. Патогенетичною особливістю природженої краснухи є відсутність вироблення інтерферону.

Джерело збудника — хвора людина, яка виділяє збудник у повітря уже в останні дні інкубації. Особливо інтенсивно збудник виділяється у період продроми, а вже на 4-ту добу висипання хворий не становить небезпеки для оточуючих. Поряд із мані-фестними формами інфекції можуть бути абортивні та інапа-рантні. Підтвердженням їх існування може бути той факт, що да­леко не в усіх людей в анамнезі звертають увагу на перенесену в дитинстві краснуху. Тим часом під час серологічного дослід­ження специфічні антитіла виявляють у 90—92 % дітей віком до 13—16 років. Допускають, що у дітей співвідношення маніфестних та інапарантних форм скаладає 1 до 2, а у старших вікових груп —1 до 6. Питання про епідеміологічну небезпеку інапарантних форм інфекції для оточуючих дискутується.

Період інкубації—7—24 доби, переважно 14—18 діб.

Механізм передачі збудника від людини до людини здійснюється через повітря. Вірус, розмножуючись в епітелії слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, зумовлює запа­лення. Останнє є причиною експіраторних актів, під час яких величезна кількість збудника потрапляє у повітря. Враховую­чи, що збудник, який потрапляє у повітря, в умовах кімнатної температури руйнується протягом кількох годин, передача йо­го через одяг або через забруднені збудником предмети побуту практично неможлива.

Лабораторна діагностика. Можливе виділення вірусу на первинних клітинах амніона людини, трипсинізованйк клітинах нирок зелених мавп та лабораторних лініях клітин нирок кроля, клітин VERO, ВНК-21.

Досліджують змиви із носової частини глотки в дні продроми або в перші 1—3 доби висипання.

Матеріалом для виділення вірусу можуть бути клаптики тка­нини, отримані під час штучного переривання вагітності (печінка, селезінка, око, мозкова тканина, нирки), але найчастіше вірус виділяється із плаценти і пуповини. Частота виділення вірусу із згаданого матеріалу у жінок, які перервали вагітність у зв'язку з краснушною інфекцією, сягає 90 %.

У дітей, що народилися від матерів, які перехворіли на крас­нуху в перші місяці вагітності, можна виділити вірус із крові, сечі, кон'юнктивальної рідини та слизу верхніх дихальних шляхів. Найчастіше вірус виділяють у першому місяці після на­родження, а в окремих випадках — на першому році життя.

Із серологічних реакцій застосовують РЗК, реакції пре­ципітації та гальмування гемаглютинації. Діагностичне значення має наростання титру антитіл у парних сироватках у 4 і більше разів. За допомогою імунофлюоресценції визначають спе­цифічний антиген в інфікованих клітинах.

Особливості епідемічного процесу. Краснуха — це масове за­хворювання дітей, які після втрати материнського імунітету за-ражуються і хворіють ним. Хвороба переважно супроводжується температурною реакцією і висипанням. У разі зараження жінок, особливо у перші місяці вагітності, розвивається синдром кон-генітальної краснухи. Так, у разі зараження ембріона на 1-му тижні вагітності тератогенна дія спостерігається в 75—80 % ви­падків, на 1—4-му тижні — у 61 %, на 5—8-му тижні — у 26—30 %.

У разі тератогенного ураження ембріона можуть спостері­гатися викидні, народження мертвого плода. Великі спалахи за­хворювань були у США в 1935 та 1943 рр., а у 1964—1965 рр. там виникла пандемія. У наступні роки реєструвалося від 24 до 30 хво­рих на 100 000 населення. У 1970 р. розпочалася масова вакци­нація, що сприяла різкому зниженню захворюваності. Так, у 1972 р. захворюваність знизилася до 7, а в 1990 р. — до 0,5 на 100 000 населення. Із 576 випадків захворювань у США 338 випадків (58,7 %) припадало на дітей віком до 14 років, 219 (38,2 %) — на осіб віком від 15 до 39 років.

У останнє десятиліття в Україні на підставі існуючих офіційних даних також можна говорити про значну захворю­ваність. Наприклад, у 1988 р. показник на 100 000 населення ста новив 98,1, у 1989 р. — 94,7, а у 1990 р. — 118,6. Враховуючи стан діагностики, можна припустити, що захворюваність дещо вища. Розподіл хворих за віком свідчить про те, що переважно хворіють діти віком до 14 років.

Специфічна терапія поки що не розроблена.

Специфічна профілактика розроблена. Нині тривакцина, яка включає атенуйовані віруси кору, краснухи та паротиту, введена в календар щеплень у США, Канаді, країнах Західної Європи. Масове застосування її дало добрі наслідки. У нашій країні пла­нується також проводити планову імунізацію населення згаданою тривакциною в найближчі роки.

Протиепідемічні заходи є обмежувальними. Хворих дітей ізолюють удома і допускають у дитячі колективи не раніше 5-ї доби з моменту появи висипки. У дитячому колективі вводять ка­рантин на 21 добу після ізоляції останнього хворого. Оскільки у дітей, які спілкувалися з хворим, вірус виявляють у слизу верхніх дихальних шляхів з 11-ї до 21-ї доби, вони можуть відвідувати дитячі колективи до 10-ї доби, а з 11-ї до 21-ї доби їх ізолюють у домашніх умовах. Позаяк вірус не стійкий в умовах кімнатної температури, у приміщеннях дитячих закладів проводять звичай­не вологе прибирання. Заключну дезінфекцію не проводять.

Тератогенна дія вірусу може проявлятися у разі як маніфестних, так і інапарантних форм інфекції. У зв'язку з цим потрібно уважно стежити за вагітними, проводити лабораторне дослідження у разі підозри на краснуху, щоб своєчасно діагностувати цю хворобу. Такі обстеження особливо важливі у вагітних, які захворіли самі або доглядали за хворими дітьми. На­явність вірогідних даних про зараження вагітної краснухою у перші триместри після зачаття в усіх країнах є медичним пока­занням для штучного переривання вагітності.

Діти з природженою краснухою можуть бути джерелом збуд­ника, тому вони підлягають ізоляції в пологовому будинку, до­машніх умовах.

Епідеміологічний нагляд включає надсилання до СЕС термінового повідомлення про всі випадки краснухи. З огляду на важливе значення раннього виявлення вагітних в осередку крас­нухи обстеження осередків повинен проводити лікар-епідеміолог. Не допускається відвідування осередків краснухи жінками у перші 3 міс вагітності.

Відповідно до рекомендацій експертів ВООЗ, під час епідеміологічного нагляду за хворими з природженою краснухою треба враховувати такі аспекти.

І. Природжена краснуха у більшості випадків характери­зується комбінованими вадами розвитку і може бути діагно­стована на підставі клінічної симптоматики.

  1. Методи лабораторної діагностики в більшості випадків дозволяють підтвердити діагноз природженої краснухи.

  2. Організація епідеміологічного нагляду за хворими з при­родженою краснухою можлива за активної участі клініцистів різних профілів.

Реєстрація хворих з природженою краснухою має забезпе­чуватися єдиним загальноміським центром, у який будуть на­правлятися хворі, а також ті, хто під час вагітності спілкувався з джерелом збудника.

Соседние файлы в предмете Эпидемиология