Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
871.42 Кб
Скачать

Висновок

Під час виконання курсового проекту я створив програму, яка порівнює два масива и виводить елементи відповідно до завдання. При розробці цього проекту я використав знання здобуті на лекціях та практичних заняттях з дисципліни «Об’єктно - орієнтована технологія програмування» та при роботі з середовищем програмування і компілятором «Borland С++ 6».

Література

Group 30931 «Программирование в C++ Builder 6» А. Я. Архангельский. «Бином-Пресс» . Год: 2003. 308с

2 «C++Builder 6. Справочное пособие. Книга 2. Классы и компоненты».А. Я. Архангельский. Издательство: «Бином-Пресс». 2002. 108с.

3 http://uk.wikipedia.org/

4 http://www.google.ru

5 www.yandex.ru/

Додаток а

Лістинг модуля massiv

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "massiv.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

int n = 5,i,j; double *ax,*ay,*bx,*by;

void __fastcall TForm1::SpeedButton1Click(TObject *Sender)

{

int ind = RadioGroup1->ItemIndex, counter=0;

for(i=0;i<n;i++) {

ax[i]=StrToFloat(StringGrid1->Cells[0][i]);

ay[i]=StrToFloat(StringGrid1->Cells[1][i]);

bx[i]=StrToFloat(StringGrid2->Cells[0][i]);

by[i]=StrToFloat(StringGrid2->Cells[1][i]);

StringGrid3->Cells[0][i]="";StringGrid3->Cells[1][i]="";}

switch(ind) {

case 0: for(j=0;j<n;j++)

for (i=0;i<n;i++){

if (ax[i]==by[j]) counter++;

}

if (counter==0)ShowMessage("Вірних пар не знайдено");

else {

StringGrid3->RowCount=counter;

counter=0;

for(j=0;j<n;j++)

for (i=0;i<n;i++){

if (ax[i]==by[j]) {StringGrid3->Cells[0][counter]=FloatToStr(ax[i]);

StringGrid3->Cells[1][counter]=FloatToStr(ay[i]);

counter++;

} } }

counter=0;

break;

case 1:for(j=0;j<n;j++)

for (i=0;i<n;i++){

if (ax[i]==by[j] && ay[i]==bx[j]) counter++;

}

if (counter==0)ShowMessage("Вірних пар не знайдено");

else {

StringGrid3->RowCount=counter;

counter=0;

for(j=0;j<n;j++)

for (i=0;i<n;i++){

if (ax[i]==by[j] && ay[i]==bx[j]) {StringGrid3->Cells[0][counter]=FloatToStr(ax[i]);

StringGrid3->Cells[1][counter]=FloatToStr(ay[i]);

counter++;

} } }

counter=0; break;

case 2:

for (i=0;i<n;i++){

if (ax[i]<ay[i]) counter++;

} if (counter==0)ShowMessage("Вірних пар не знайдено");

else {

StringGrid3->RowCount=counter;

counter=0;

for (i=0;i<n;i++){

if (ax[i]<ay[i]) {StringGrid3->Cells[0][counter]=FloatToStr(ax[i]);

StringGrid3->Cells[1][counter]=FloatToStr(ay[i]);

counter++;

} } }

counter=0; break;

}

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)

{

Edit1->Text=IntToStr(n);

StringGrid1->RowCount=n;

StringGrid2->RowCount=n;

ax = new double[n]; ay = new double[n];bx = new double[n];by = new double[n];

randomize;

for (i=0;i<n;i++) {

StringGrid1->Cells[0][i]=FloatToStr(random(8)-3+i*(1./4));

StringGrid1->Cells[1][i]=FloatToStr(random(8)-3+i*(1./4));

StringGrid2->Cells[0][i]=FloatToStr(random(8)-3+i*(1./4));

StringGrid2->Cells[1][i]=FloatToStr(random(8)-3+i*(1./4));

}

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Edit1Change(TObject *Sender)

{

n=StrToInt(Edit1->Text);

if (Edit1->Text.Length()==0) n=1;

FormCreate(this);

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Edit1KeyPress(TObject *Sender, char &Key)

{

if (IsCharAlpha(Key) || Key=='-' || Key==',' || Key=='.') Key=0;

if (Edit1->Text.Length()==1 && Key==VK_BACK) Edit1->Text="1";

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::SpeedButton2Click(TObject *Sender)

{

delete[]ax; delete[]ay;delete[]bx;delete[]by;

Close();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::SpeedButton3Click(TObject *Sender)

{

ShowMessage("Всі поля були очищені або приведені в стан мінімального значення");

for(i=0;i<n;i++) {StringGrid3->Cells[0][i]="";StringGrid3->Cells[1][i]="";}

Edit1->Text="1";

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FormMouseDown(TObject *Sender, TMouseButton Button,

TShiftState Shift, int X, int Y)

{

long SC_DRAGMOVE = 0xF012;

if(Button == mbLeft)

{

ReleaseCapture();

SendMessage(Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_DRAGMOVE, 0);

}

}

//---------------------------------------------------------------------------

Соседние файлы в папке Курсовая работа