Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

безпека дор руху Курсовой методичка

.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
26.01.2020
Размер:
1.73 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Кафедра автомобільних доріг та аеродромів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з дисципліни «Безпека та організація руху на автодорогах» до виконання курсової роботи на тему «Оцінка та організація безпеки

дорожнього руху ділянки автомобільної дороги»

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи» освітнього рівня «Бакалавр»

Одеса – 2018

УДК 656.11

«ЗАТВЕРДЖЕНО» Вченою радою ІГБЦІ протокол № 9 від 11.04.2018р.

УКЛАДАЧІ: к.т.н., доц. Петричко С.М.

головний інженер проектів ТОВ «АвтомагістральПівдень» Шаповалов О.В.

РЕЦЕНЗЕНТИ: І. Опрятова, директор ПП «Ретроград-Плюс» С.Дмитрієв, к.т.н., доцент, доц.кафедри гідротехнічного будівництва ОДАБА

Відповідальний за випуск: зав. кафедрою автомобільних доріг та аеродромів проф. Мішутін А.В.

2

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

 

4

Склад курсової роботи

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до оформлення курсової роботи

 

5

Завдання на виконання курсової роботи

 

6

Вказівки до виконання окремих розділів пояснювальної записки

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Визначення режиму і стану безпеки дорожнього руху

 

 

8

2 Оцінка безпеки дорожнього руху методом

 

 

побудови графіка коефіцієнта аварійності

 

19

3 Організація дорожнього руху на транспортних розв’язках

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел________________________________26

 

Вказівки до виконання графічної частини

 

27

Література

 

28

Додаток А Технічні засоби організації дорожнього руху, які

 

застосовуються на транспортних розв’язках

 

29

Додаток Б Довжина перехідно-швидкісних смуг

 

42

Додаток В Основні умовні позначення на схемі ОДР

 

43

Додаток Г Приклад оформлення графічної частини

 

 

3

ВСТУП

Дані методичні вказівки складені на основі навчальної програми варіативної дисципліни «Безпека та організація руху на автодорогах» і являють собою основну методичну допомогу для студентів очної та заочної форм навчання при вивченні даної дисципліни та виконанні курсової роботи.

Метою дисципліни є формування у студентів знань про вплив дорожніх умов на безпеку руху транспортних засобів та пішоходів. Задачі, що вирішуються студентами при вивченні дисципліни, дозволяють сформувати у них уявлення про роботу дороги та умови її безпечного функціонування за різних умов. Викладання дисципліни націлене на засвоєння методів та засобів організації роботи з забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах та безпечної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту.

При вивченні дисципліни студент ознайомиться з головними причинами виникнення дорожньо-транспортних подій на автомобільних дорогах; впливом розмірів геометричних елементів доріг на кількість дорожньо-транспортних подій (ДТП); методами оцінки забезпеченості безпеки руху і т.д.

Після вивчення даної дисципліни студент зможе оцінювати безпечні умови будівництва та експлуатації автомобільної дороги та враховувати їх при проектуванні; оцінювати умови руху транспортних засобів і виявляти їх недоліки; прогнозувати можливу кількість дорожньо-транспортних пригод і на стадії проектування дороги вживати заходи по усуненню «вогнищ» аварійності; здійснювати вибір ефективних планувальних рішень та технічних засобів організації дорожнього руху; розробляти заходи з поліпшення умов руху; організовувати роботи по забезпеченню безпеки руху в процесі проектування.

4

СКЛАД КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота (КР) складається з двох частин: пояснювальної записки та графічної частини (креслення).

Пояснювальна записка складається з наступних розділів: Зміст Завдання на виконання КР

1 Визначення режиму і стану безпеки дорожнього руху

2 Оцінка безпеки дорожнього руху методом побудови графіка коефіцієнта аварійності

3 Організація дорожнього руху на транспортних розв’язках Список використаних джерел

Склад графічної частини:

1 Епюра середньої швидкості транспортного потоку

2 Графік коефіцієнту завантаження

3 Графік коефіцієнту аварійності 4 Схема організації дорожнього руху на транспортній розв’язці

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Пояснювальна записка до курсової роботи повинна складатися з титульного листа, змісту, завдання на виконання КР, тексту записки та списку використаної літератури.

Пояснювальна записка оформлюється згідно [1] на аркушах формату А4 (210×297 мм). Обсяг пояснювальної записки – 25-30 сторінок.

Графічна частина (креслення) виконується за допомогою комп’ютерної техніки або вручну (олівцем або тушшю) на аркуші формату А1 (594×841 мм).

5

ПЕРША СТОРІНКА ЗАВДАННЯ

Одеська державна академія будівництва та архітектури Кафедра автомобільних доріг та аеродромів

Завдання

з дисципліни «Безпека та організація руху на автодорогах» на виконання курсової роботи на тему «Оцінка та організація безпеки дорожнього руху ділянки автомобільної дороги»

ПІБ студента _______________________________ група _________

Вихідні дані

1Інтенсивність руху N, авт./добу

2Склад транспортного потоку, %:

-легкові

-вантажні в/п до 2 т

-вантажні в/п 2-6 т

-вантажні в/п 6-8 т

-вантажні в/п 8-14 т

-автопоїзди в/п до 12 т

-автопоїзди в/п 12-14 т

-автобуси

3Ширина проїзної частини, м

4Тип розмітки

5Умови проходження по населеному пункту

6Дорожнє покриття

7Поперечний ухил проїзної частини, ‰

8Ширина узбіччя, м

9Лінійний графік автомобільної дороги

Кілометри

Розгорнутий план дороги

Стан покриття

Прямі та криві в плані (радіуси горизонтальних кривих Rг, м)

Радіуси

опуклих Rоп

вертикальних

 

кривих, м

увігнутих Rув

Поздовжні ухили

ухил, ‰

довжина, м

 

10 Інтенсивність руху на дорозі, що перетинається 11 Схема транспортної розв’язки в одному рівні № ________

6

ДРУГА СТОРІНКА ЗАВДАННЯ

Схеми перехрещення

 

 

 

 

 

 

1 – просте примикання

2 – примикання з накопичувальною

3 –

 

смугою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – перехрещення по типу

5 – перехрещення з

 

6 – перехрещення по типу

«лист конюшини»

накопичувальними смугами

 

«ромба»

 

 

 

 

 

7 – перехрещення по типу

8 – примикання по типу

 

9 – примикання

10 –

«листовидного»

перехрещення з

«розподільного кільця»

«труба»

 

типу

рухом по колу

 

 

 

Склад пояснювальної записки

Зміст Завдання на виконання КР

1 Визначення режиму і стану безпеки дорожнього руху

2 Оцінка безпеки дорожнього руху методом побудови графіка коефіцієнта аварійності

3 Організація дорожнього руху на транспортних розв’язках в одному

рівні

Список використаних джерел

Склад графічної частини

1 Епюра середньої швидкості транспортного потоку

2 Графік коефіцієнту завантаження

3 Графік коефіцієнту аварійності 4 Схема організації дорожнього руху на транспортній розв’язці

Завдання видав _____________________________ Дата ____________

7

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

1 ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМУ І СТАНУ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

1.1 Визначення швидкості руху автомобіля Для оцінки відповідності розмірів окремих елементів дороги вимогам

безпеки руху необхідно визначити швидкості руху на окремих ділянках дороги в залежності від параметрів поздовжнього профілю та плану без врахування обмежень, передбачених існуючими дорожніми знаками.

Ділянку дороги розбивають на однорідні ділянки, для яких характерні певні дорожні умови (рух по кривій в плані, в поздовжньому профілі, рух по прямолінійній ділянці). Для кожної ділянки визначають допустиму безпечну швидкість руху.

1.1.1 Визначення допустимої безпечної швидкості руху на опуклих переломах поздовжнього профілю

Допустима безпечна швидкість руху на опуклих переломах поздовжнього профілю (Vдоп.оп., км/год) визначається за формулою (1.1):

 

(

) (

)

 

 

 

 

(√

)

(1.1)

 

 

 

де φ1 – коефіцієнт поздовжнього зчеплення, приймається 0,5; і1, і2 – ухили ділянок доріг поздовжнього профілю, що сполучаються,

частини одиниці (част.од.), приймаються згідно з завданням;

kе – коефіцієнт експлуатаційних умов гальмування, який приймається в межах 1,2…1,8;

Rоп – радіус опуклої вертикальної кривої, м приймається згідно з завданням;

l0 – запас шляху, приймається 10 м.

1.1.2 Визначення допустимої безпечної швидкості руху на увігнутих кривих в поздовжньому профілі

Допустима безпечна швидкість руху на увігнутих кривих в поздовжньому профілі (Vдоп.ув., км/год) визначається за формулою (1.2):

 

(1.2)

8

де Rув. – радіус увігнутої вертикальної кривої, м, приймається згідно з завданням;

а – допустиме відцентрове прискорення, приймається 0,4 м/с2.

1.1.3 Визначення допустимої безпечної швидкості руху на кривій у плані (на горизонтальній кривій)

Допустима безпечна швидкість руху на кривій у плані (Vдоп.г.кр., м) визначається за формулою (1.3):

(

)

(1.3)

де Rг – радіус горизонтальної кривої, м, приймається згідно з завданням; µ – коефіцієнт поперечної сили, що приймається 0,15; іп – поперечний ухил проїзної частини, приймається згідно з завданням.

1.1.4 Визначення допустимої безпечної швидкості руху на ділянках з поздовжнім ухилом більше 20‰

Допустима безпечна швидкість руху на ділянках з поздовжнім ухилом більше 20‰ (Vдоп.ух., м) визначається за формулою (1.4):

Vдоп.ух. = V0ух × qух

(1.4)

де V0ух – гранично допустима швидкість на похилій ділянці, що приймається з умови керованості автомобіля і залежить від дорожнього покриття: для асфальтобетонного та цементобетонного – 90 км/год; з чорного щебеню та способом просочення – 70 км/год; необроблене – 60 км/год;

qух – коефіцієнт, що враховує вплив поздовжнього ухилу:

поздовжній ухил, ‰

20

30

40

50

60

70

80

 

 

 

 

 

 

 

 

qух

0,92

0,84

0,76

0,68

0,56

0,45

0,34

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 Визначення допустимої безпечної швидкості руху при проходженні по населеному пункту

Допустима безпечна швидкість руху при проходженні по населеному пункту (Vдоп.нас.п., м) визначається за формулою (1.5):

Vдоп.нас.п. = V0 × qн.п.

(1.5)

де V0 – допустима швидкість руху на горизонтальній ділянці, приймається 90 км/год;

9

qн.п. – коефіцієнт, що враховує умови проходження по населеному пункту:

Умови проходження по населеному пункту

qн.п.

 

 

відстань до забудови 15-20 м

0,9

відстань до забудови 6-10 м

0,8

відстань до забудови 5

м, наявні тротуари

0,7

відстань до забудови 5

м, тротуари відсутні

0,6

 

 

 

Допустима безпечна швидкість руху на інших однорідних ділянках, в межах яких не відбувається змін яких-небудь характеристик дорожніх умов, приймається рівній середній швидкості руху автомобіля на прямолінійній горизонтальній ділянці дороги з проїзною частиною шириною 7,5 м, крайовими смугами шириною 0,75 м та допустимою швидкістю V0 = 90 км/год.

1.2 Визначення середньої швидкості руху транспортного потоку Середня швидкість змішаного потоку автомобілів з урахуванням

дорожніх умов та інтенсивності руху (Vсер.пот., м) визначається для кожної певної ділянки за формулою (1.6):

Vсер.пот. = Vдоп.і × qскл × qд.у – aскл × Kа ×Nф

(1.6)

де Vдоп.і допустима безпечна швидкість руху на певній ділянці, км/год; qскл – коефіцієнт, який враховує склад транспортного потоку:

Кількість легкових автомобілів в

100

70

 

50

 

40

20

10

 

0

потоці, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qскл

 

 

1,0

0,9

 

0,8

 

0,78

0,75

0,67

 

0,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qд.у коефіцієнт, який враховує вплив дорожніх умов та засобів

організації дорожнього руху:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип розмітки

Коефіцієнт qд.у при ширині проїзної частини, м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

7

 

 

7,5

 

9

 

 

10,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без розмітки

0,7

 

0,9

 

 

1,0

 

1,05

 

 

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крайова

0,64

 

0,87

 

0,98

 

1,08

 

 

1,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осьова переривчата

0,68

 

0,89

 

 

1,0

 

1,05

 

 

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осьова + крайова

0,55

 

0,74

 

0,92

 

1,08

 

 

1,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суцільна осьова

0,59

 

0,75

 

0,78

 

1,04

 

 

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.