Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
пппг моё 01,12,2011.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
2.55 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Харківський національний університет

будівництва та архітектури

Кафедра ТГВ і ТВЕР

Розрахунково-пояснювальна записка

до курсового проекту з курсу ППППГ:

«Розробка та розрахунок технологічної схеми. Установка укпг»

Виконав: ст.гр. ТВГ-45

Кубишкін М.О.

Перевірив: Паккі В.І.

Харків 2011

1.Вступ

Зважаючи на те, що природний газ транспортують на великі відстані бід місця видобутку до споживача газопроводами, особливого значення набуває "питання якісної його обробки до точки роси" що виключає конденсацію вологи із газу.

Наявність у газі вологи, рідких вуглеводнів, агресивних та механічних до­мішок зменшує пропускну здатність газопроводів, підвищує витрати інгібітора, посилює корозію, суттєво ускладнює роботу компресорних агрегатів, контрольно-вимірювального та регулюючого обладнання.

Все це знижує надійність роботи технологічних систем, підвищує ймовір­ність аварійних ситуацій на компресорних станціях та газопроводах. Крім того, пил га механічні домішки сприяють стиранню металу та, накопичуючись на по­верхнях теплообмінників, погіршують їх теплові характеристики.

Якщо при транспортуванні газу падає тиск, то підвищується питома воло­гоємність, таким чином, газ стає менш насиченим. При постійній температурі скраплена рідина не виділяється з такого газу.

Якщо під час транспортування газу знижується його температура, то пито­ма вологоємність при постійному тиску зменшується, газ стає перенасиченим. У цьому випадку частина крапельної вологи конденсується та випадає в трубі.

Таким чином, можна стверджувати, що в процесі надходження природно­го газу від свердловини до УКПГ відбуваються фазові перетворення, і до тієї рідини, яка виноситься разом із газом зі свердловини, може додаватись рідина, що випадає в шлейфах. При дроселюванні та охолодженні газу в теплообмінни­ках теж може випадати волога. Тому головним завданням УКПГ є вилучення з газорідинного потоку рідини та механічних домішок таким чином, щоб при по­дачі газу споживачеві або при подальшому транспортуванні магістральним га­зопроводом у потоці не було рідини у вільному стані.

Для забезпечення безаварійного транспортування-природного газу магістраль­ними газопроводами, беручи до уваги кліматичні умови, в яких перебувають трубопроводи, були розроблені технічні умови ТУ У 11.1-00158764.007-2002.

Саме цим документом обумовлена технологія підготовки газу до дальнього транспорту.

З усього вищенаведеного зрозуміло, що підготовка природного газу після свердловини та шлейфу перед подачею його до магістрального трубопроводу або до будь-якого споживача є найважливішою ланкою в усьому ланцюзі газо­добувної галузі.

Виконання курсової роботи зі спеціальності "Процеси підготовки природ­ного газу" дозволило мені закріпити та узагальнити знання з. цього курсу, нада­ло можливість самостійно розрахувати кінцеві параметри технологічного про­цесу, запропонувати відповідний технологічний режим, що забезпечить ці-па­раметри, та розробити належну технологічну схему підготовки газу в промис­лових умовах.

В процесі виконання було розраховано типову технологічну схему устано­вки комплексної підготовки природного газу (УКПГ).