Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БУХОБЛІК_Контр_робота.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
564.74 Кб
Скачать

Контрольна робота

ВАРІАНТ 8

1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і побудова. Активні і пасивні рахунки

Рахунки бухгалтерського обліку як елемент методу бухгалтерського обліку. Призначення, структура і приклади активних рахунків. Призначення, структура і приклади пасивних рахунків. Призначення, стурктура і приклади активно-пасивних рахунків

2. Тести

Запитання 1. Який зміст наступної бухгалтерської проводки:

Д - 23 “Виробництво”

К – 20 “Виробничі запаси”?

1. Випущена продукція основного виробництва.

2. Відпущені матеріали на виробничі потреби.

3. Відпущені матеріали на адміністративні потреби.

4. Відпущені матеріали на загальновиробничі потреби.

Запитання 2. У звітному періоді підприємство одержало дохід від реалізації продукції в розмірі 246000 грн. (у т.ч. ПДВ 41000 грн.). Собівартість реалізованої продукції дорівнювала 150000 грн. Адміністративні витрати склали 46000 грн., витрати на збут 12000 грн., загальновиробничі витрати 8000 грн. Визначить фінансовий результат діяльності підприємства за підсумками року:

1. Прибуток - 9000 грн.

2. Збиток - 3000 грн.

3. Збиток - 11000 грн.

4. Прибуток - 30000 грн.

Запитання 3. Що являє собою бухгалтерський рахунок?

1. Спосіб групування активів (господарських засобів).

2. Спосіб поточного обліку руху джерел формування активів підприємства.

3. Документ на оплату.

4. Спосіб групування, поточного обліку та контролю руху активів (господарських засобів) та їх джерел.

Запитання 4. Які зміни відбудуться в балансі під впливом операції з придбання матеріалів підзвітними особами?

1. Рівновеликі протилежні зміни двох статей в активі балансу.

2. Рівновеликі протилежні зміни двох статей в пасиві балансу.

3. Рівновелике збільшення однієї статті активу та однієї статті пасиву балансу.

4. Рівновелике зменшення однієї статті активу та однієї статті пасиву балансу.

Запитання 5. Визначить собівартість випущеної готової продукції, якщо відомо, що залишок незавершеного виробництва на початок місяця складав 5100 грн, на кінець місяця - 6200 грн., витрати за місяць - 24000 грн.

1. 22900 грн.

2. 24000 грн.

3. 29100 грн.

4. 25100 грн.

3. Задача

На підставі наведених нижче вихідних даних:

- відкрийте синтетичні рахунки;

- відкрийте аналітичні рахунки;

- зареєструйте наведені господарські операції в журналі і складіть бухгалтерські проводки;

- на підставі складених проводок проведіть розноску сум на синтетичних та аналітичних рахунках;

- скласти баланс

Вихідні дані:

1) Баланс машинобудівного підприємства ВАТ “Краян” на 1 квітня.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- первісна вартість (10)

- знос (131)

Запаси:

виробничі запаси (201)

незавершене виробництво (23)

готова продукція (26)

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті, у т.ч.

каса (301) - 530

поточний рахунок (311) - 21770

115000

119000

4000

11600

21300

8600

22300

Статутний капітал (40)

Нерозподілений прибуток (441)

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (631)

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом (641)

- з оплати праці (66)

128000

9330

35560

540

5370

Усього

178800

Усього

178800

2) Із оборотної відомості з аналітичних рахунків до рахунку 631 “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками” виходить, що заборгованість постачальникам складається з:

№ п/п

Постачальники

Сума, грн.

1

2

Завод № 2

Сталепрокатний завод

20000

15560

Усього

35560

3) Господарські операції машинобудівного підприємства за квітень.

№ п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Погашена заборгованість бюджету з поточного рахунку

Отримана короткострокова позика банку на поточний рахунок

Видано з каси під звіт на командировочні витрати

Погашена заборгованість сталепрокатному заводу з поточного рахунку

Наданий та затверджений авансовий звіт начальника відділу збуту про витрати з відрядження, пов’язані з пошуком покупців

Виставлений рахунок покупцям за відвантажену їм готову продукцію за договірними цінами з ПДВ

Нараховано ПДВ по реалізованій продукції (суму розрахувати)

Списуються фактична собівартість готової продукції, відпущеної зі складу

В кінці звітного періоду списується чистий дохід від реалізації готової продукції на фінансовий результат (суму визначити)

В кінці звітного періоду списується собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат (суму визначити)

В кінці місяця списуються витрати на збут на фінансовий результат (суму визначити)

В кінці звітного періоду сизначається і списується фінансовий результат від діяльності підприємства на нерозподілений прибуток (збиток) (суму визначити)

540

250000

520

15560

520

18000

?

8000

?

?

?

?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.