Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БУХОБЛІК_Контр_робота.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
564.74 Кб
Скачать

Контрольна робота

ВАРІАНТ 4

1. Класифікація джерел формування активів підприємства

Сутність джерел формування активів підприємства і загальний підхід до їх класифікації . Визначення і склад власного капіталу. Визначення і склад зобов'язань .

2. Тести

Запитання 1. Які зміни відбудуться у балансі, якщо підприємство отримає позику банку сумою 5000 грн.?

1. Рівновеликі протилежні зміни двох статей активу балансу.

2. Рівновеликі протилежні зміни двох статей пасиву балансу.

3. Збільшиться валюта балансу на 5000 грн.

4. Валюта балансу зменшиться на 5000 грн.

Запитання 2. Для чого використовуються пасивні рахунки?

1. Для обліку руху основних засобів.

2. Для відображення виробничих витрат.

3. Для відображення стану та руху джерел формування активів.

4. Для відображення стану та руху активів (господарських засобів).

Запитання 3. Якою проводкою відображається недостача матеріалів, що виявлена під час інвентаризації?

1. Д – 375 «Розрахунки з відшкодування спричинених збитків»

К – 20 «Виробничі запаси»;

2. Д – 20 «Виробничі запаси»

К – 947 «Недостачі та втрати від псування цінностей» ;

3. Д – 947 «Недостачі та втрати від псування цінностей»

К – 20 «Виробничі запаси»;

4. Д – 20 «Виробничі запаси»

К – 375 «Розрахунки з відшкодування спричинених збитків»

Запитання 4. Визначить суму транспортно-заготівельних витрат, що відносяться до витрачених матеріалів, відібрав лише потрібні дані:

  • процент транспортно-заготівельних витрат – 6;

  • надійшли матеріали за місяць – 170000 грн.;

  • собівартість витрачених матеріалів в оцінці за договірними цінами – 150000 грн.

1. 9000.

2. 250.

3. 10200.

4. 720.

Запитання 5. За якою вартістю нематеріальні активи включаються до валюти балансу?

1. За первісною.

2. За залишковою.

3. До валюти балансу включається сума зносу.

4. За ринковою

3. Задача

На підставі наведених нижче вихідних даних:

- відкрийте синтетичні рахунки;

- відкрийте аналітичні рахунки;

- зареєструйте наведені господарські операції в журналі і складіть бухгалтерські проводки;

- на підставі складених проводок проведіть розноску сум на синтетичні та аналітичні рахунки;

- складіть баланс

Вихідні дані:

1) Баланс шкіргалантерейної фабрики ВАТ “Антей” на 1 січня.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- первісна вартість (10)

- знос (131)

Запаси:

виробничі запаси (201)

незавершене виробництво (23)

готова продукція (26)

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті, у т.ч.

каса (301) - 3607

поточний рахунок (311) - 352007

Інша поточна дебіторська заборгованість (підзвітних осіб) (372)

1090000

1165000

75000

41600

15400

10000

355610

1120

Статутний капітал (40)

Нерозподілений прибуток (збиток) (441)

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (631)

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом (641)

- з оплати праці (66)

1002600

90000

324520

9530

87080

Усього

1513730

Усього

1513730

2) Із оборотної відомості з аналітичних рахунків до рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами” виходить, що заборгованість підзвітних осіб на 1 січня складається з:

№ п/п

Підзвітні особи

Сума, грн.

1

2

Смирнов В.П. – бухгалтер

Короткова Є.І. - агент постачання

650

470

Усього

1120

3) Господарські операції шкіргалантерейної фабрики за січень.

№ п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва

Утриманий з заробітної плати прибутковий податок

Перерахована заборгованість бюджету по податках

Наданий авансовий звіт бухгалтера Смирнова В.П. про витрати по відрядженню

Залишок підзвітної суми внесений Смирновим В.П. до каси

Виставлений рахунок покупцям за відвантажену їм готову продукцію за договірними цінами з ПДВ

Нараховано ПДВ по реалізованій продукції (суму розрахувати)

Списуються фактична собівартість готової продукції, відпущеної зі складу

В кінці звітного періоду списується чистий дохід від реалізації готової продукції на фінансовий результат (суму визначити)

В кінці звітного періоду списується собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат (суму визначити)

В кінці звітного періоду списуються адміністративні витрати на фінансовий результат (суму визначити)

В кінці звітного періоду визначається і списується фінансовий результат від основної діяльності підприємства на нерозподілений прибуток (збиток)

109600

9700

9530

600

?

24000

?

10000

?

?

?

?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.