Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БУХОБЛІК_Контр_робота.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
564.74 Кб
Скачать

Контрольна робота

ВАРІАНТ 13

1. Характеристика рахунків, що використовуються в обліку процесу виробництва

Характеристика рахунку 23 "В

иробництво". Характеристика рахунку 24 "Брак у виробництві". Характеристика рахунку 91 "Загальновиробничі витрати".

2. Тести

Запитання 1. Визначить фактичну собівартість матеріалів, витрачених на виробництво, відібрав лише потрібні дані:

витрачання матеріалів за договірними цінами – 15800 грн.;

надходження матеріалів за договірними цінами – 30000 грн.;

середній відсоток транспортно-заготівельних витрат – 2%

1. 16716.

2. 30600.

3. 16116.

4. 14200.

Запитання 2. Які підсумки розділів у балансі мають бути обов‘язково рівними?

1. Підсумки 1 розділу активу та 1 розділу пасиву.

2. Підсумки всіх трьох розділів активу і всіх п’яти розділів пасиву.

3. Сума підсумків 1 та 2 розділів активу має дорівнювати сумі підсумків 1 та 2 розділів пасиву.

4. Підсумки 2 розділу активу та 4 розділу пасиву.

Запитання 3. Підприємство одержало від страхової компанії страховку для відшкодування збитків. що пов'язані з стихійним лихом. Надходження цих коштів може бути прикладом:

1. Інвестиційної діяльності.

2. Надзвічайної діяльності.

3. Операційної діяльності.

4. Фінансової діяльності.

Запитання 4. Що таке кредитовий оборот?

1. Початковий залишок плюс оборот за кредитом, мінус оборот за дебетом.

2. Підсумок записів сум операцій на кредиті рахунку.

3. Підсумок записів сум операцій на дебеті рахунку.

4. Різниця між сумами, що проставлені на одному боці рахунку, та сумами, що вказані на іншому його боці.

Запитання 5. Який з перелічених нижче об’єктів входить до складу активів підприємства?

1. Статутний капітал.

2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

3. Нерозподілений прибуток.

4. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

3. Задача

На підставі наведених нижче вихідних даних:

- відкрийте синтетичні рахунки;

- відкрийте аналітичні рахунки;

- зареєструйте наведені господарські операції в журналі і складіть бухгалтерські проводки;

- на підставі складених проводок проведіть розноску сум на синтетичних та аналітичних рахунках;

- скласти баланс

Вихідні дані:

1) Баланс машинобудівного об‘єднання ВАТ “Кінап” на 1 квітня.

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума, грн.

Основні засоби:

- залишкова вартість

- первісна вартість (10)

- знос (131)

Запаси:

виробничі запаси (201)

незавершене виробництво (23)

готова продукція (26)

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті, у т.ч.

каса (301) - 7030

поточний рахунок (311) - 32200

198000

225000

27000

124000

27900

8100

39230

Статутний капітал (40)

Нерозподілений прибуток (441)

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (631)

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з оплати праці (66)

222000

18800

150530

5900

Усього

397230

Усього

397230

2) Із оборотної відомості з аналітичних рахунків до субрахунку 201 “Сировина і матеріали” рахунку 20 “Виробничі запаси” виходить, що залишок матеріалів на 1 квітня складається з:

№п/п

Види матеріалів

Од.вим.

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

1

2

Сталь смугова

Алюміній

тонни

тонни

40

300

100

400

4000

120000

Усього

124000

3) Господарські операції машинобудівного об‘єднання за квітень.

№ п/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Утримано з заробітної плати у Пенсійний фонд

Частково погашена заборгованість постачальникам

Відпущені зі складу матеріали:

- 5 т сталі смугової

- 5 т алюмінія

Випущена з виробництва та оприбуткована на склад готова продукція

Отриманий рахунок постачальника за 50 т алюмінія, що надійшов, у тому числі ПДВ - 4000 грн.

Наданий та затверджений авансовий звіт підзвітної особи про придбання 5 т сталі смугової, у тому числі ПДВ - 100 грн.

Виставлений рахунок покупцям за відвантажену їм готову продукцію за договірними цінами з ПДВ

Нараховано ПДВ по реалізованій продукції (суму розрахувати)

Списуються фактична собівартість готової продукції, відпущеної зі складу

В кінці звітного періоду списується чистий дохід від реалізації готової продукції на фінансовий результат (суму визначити)

В кінці звітного періоду списується собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат (суму визначити)

В кінці звітного періоду сизначається і списується фінансовий результат від діяльності підприємства на нерозподілений прибуток (збиток)

59

7130

500

2000

11200

24000

600

12000

?

5000

?

?

?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.