Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практична робота 5-15 ф.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
106.27 Кб
Скачать

Практична робота № 5

Тема: Розрахунок відносних показників в загальній сумі доходів та видатків

бюджету.

Мета: Закріпити теоретичні знання та отримати практичні навики,

виховувати відповідальність за розрахунки по визначенню

відносних показників в загальній сумі доходів та видатків бюджету.

Література : Оспіщев В.І. « Фінанси »

Вхідний контроль:

 1. Державний бюджет – це:

а) система економічних відносин, що виникають у суспільстві в процесі формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів держави;

б) грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами у зв’язку зі створенням централізованих фондів.

2. Бюджет є:

а) тільки у держави;

б) у держави та підприємств реального сектору економіки;

в) в усіх економічних суб’єктів;

г) у важливих державних структурах

Методичні вказівки:

Метою бюджету є визначення та обґрунтування обсягу коштів, необхідних на бюджетний рік для виконання держав­них завдань. Державний бюджет є основним фінансовим планом дер­жави на рік, який має силу закону. Він затверджується зако­нодавчими органами влади. За матеріальним змістом держав­ний бюджет є централізованим фондом грошових коштів дер­жави, а за соціально-економічною суттю - це основний засіб розподілу та перерозподілу ВВП і національного доходу.

Завдання 1.

На підставі умовних даних (табл.1) про державний бюджет країни за попередній і поточний роки:

 • розрахуйте відносні показники, що дають змогу визначити частку кожної статті доходів і видатків бюджету в загальній сумі доходів та видатків. Результати розрахунків занесіть у таблицю;

 • зробіть висновки про структурні зміни у складі доходів та видатків бюджету і найвагоміших статтях доходної та видаткової частин державного бюджету в абсолютних і відносних величинах;

 • для ілюстрації структури та структурних змін побудуйте секторні діаграми.

Таблиця 1

Відомості про державний бюджет країни

Показники

Попередній рік

Поточний рік

Відхилення

млн.. грн..

%

млн.. грн..

%

млн.. грн..

%

Д о х о д и

Податкові надходження в т.ч.

21 958,0

28 934,8

податок на прибуток підприємств

6 163,1

8 161,9

прибутковий податок із громадян

-

-

податок на додану вартість

10 348,4

13 471,2

акцизний збір

2 383,2

3 887,5

інші платежі

3 063,3

3 414,2

Неподаткові надходження

14 244,0

12 624,7

Цільові фонди

426,3

189,1

Інші

570,7

776,4

В и д а т к и

Промисловість, енергетика та будівництво

2 866,5

2 468,4

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство та мисливство

1 058,7

1 367,6

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації й інформатика

600,8

1 120,6

Житлово–комунальне господарство

1,6

51,4

Соціально-культурні заходи

9 256,1

14 269,9

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

115,7

527,8

Національна оборона

3 038,9

3 536,4

Державне управління

2 968,0

6 872,3

Громадський порядок, безпеки та судова влада

3 981,0

4 676,6

Інші видатки

9 282,7

639,1

Вихідний контроль:

До даних термінів доберіть єдине правильне визначення серед тих, що наведені нижче.

Терміни

 1. Бюджет.

 2. Бюджетне планування.

 3. Бюджетний процес.

 4. Бюджетне регулювання.

 5. Бюджетна система.

 6. Бюджетний устрій.

 7. Дотації вирівнювання.

 8. Запозичення.

 9. Зведений бюджет.

 10. Секвестр бюджету.

Визначення

А. Послідовність заходів і дій зі складання, розгляду і за­твердження проекту бюджету, яка визначається Бюджетним кодексом.

Б. Перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів.

В.Сукупність усіх бюджетів, які формуються і діють на території певної країні згідно з її бюджетним устроєм.

Г. Міжбюджетні трансферти на вирівнювання дохідної спро­можності бюджету, який їх отримує.

Д. Сукупність економічних відносин з приводу формуван­ня, розподілу та використання централізованого фонду гро­шових коштів держави.

Ж. Запровадження пропорційного скорочення бюджетних видатків, що затверджені, щомісячно за всіма статтями бюджету, крім статей, що потребують захисту, до кінця бюджетного року.

З. Операції, пов'язані з отриманням бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких виникають зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування перед кредиторами.

І. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура і взаємозв'язок між бюджетами в процесі забезпечення виконання єдиної загальнодержавної фінансово-бюджет­ної політики.

К. Сукупність показників усіх бюджетів, що використову­ються для аналізу і прогнозування економічного та соціально­го розвитку держави.

Л. Регламентований законом порядок складання, розгляду та затвердження бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням, а також затвердження звітів про виконання бю­джетів, що входять до бюджетної системи України.

Після виконання практичного завдання студент повинен:

Вміти:

 • здійснювати необхідні розрахунки по визначенню відносних показників в загальній сумі доходів і видатків бюджету;

Знати :

 • діючий порядок визначення відносних показників.

Висновки:_________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Арк

Снігур Т.Г.

Змін

Арк..

Прізвище

Підпис

Дата

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.