Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekzamen_pitannja_po_temam.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
81.92 Кб
Скачать

Питання до теми №1 «Витоки українського народу та його державності».

 1. Виберіть племена, на базі яких були утворені східнослов’янські племена. Зазначте, коли і за яких обставин утворилися східнослов’янські племена.

 2. Назвіть перші східнослов'янські державні утворення. Звідки відомо про їх існування, коли вони існували?

 3. Випишіть із нижче наведеного переліку кочових племен ті, з якими протягом свого князювання боровся Володимир Великий. Зазначте, коли і за яких обставин ці племена вперше напали на Київ.

 4. Випишіть східнослов'янські землі, що увійшли до Київської Русі за часів правління князя Володимира Святославовича, зазначте роки правління князя.

 5. Випишіть київського князя, який найвдаліше вів війни з Візантійською імперією й уклав найсприятливіші для Київської Русі мирні угоди з візантійським імператором. Зазначте роки правління князя, час укладення угод.

 6. Випишіть особисто невільні категорії населення, що існували в Київській Русі згідно з „Руською правдою" (що це, ким вона була прийнята), поясніть їх походження, ступінь залежності.

 7. Які східнослов'янські племена увійшли до складу Київської Русі за часів правління князя Володимира Святославича? Зазначте, коли і за яких обставин ці племена вперше напали на Київ.

 8. Зазначте, хто з київських князів прийняв християнство, коли це сталося і внаслідок чого.

 9. Випишіть, княжі династій, що правили в ХІ-ХІІ ст. у князівствах, розташованих на території сучасної України. Запишіть навпроти кожної династії відповідне князівство.

 10. Зазначте, які князівства охоплювали землі сучасної України і які династії у них княжили.

 11. Аргументи якої з теорій щодо походження Київської Русі, Ви вважаєте найбільш переконливими?

 12. Зазначте причини та наслідки впровадження християнства на Русі за Володимира Великого.

 13. Яку роль відіграло християнство у зміцненні статусу Великого князя Київського у ІХ-Х ст.?

 14. Яким чином „Руська Правда" сприяла витворенню соціальної структури у Київській Русі і який вигляд мала ця структура?

 15. Зазначте основні політичні тенденції за правління Ярослава Мудрого.

 16. Визначте причини та головні етапи розпаду Київської Русі на уділи і характер взаємин земель Південно-Західної Русі із Золотою Ордою.

 17. Чим галицьке боярство відрізнялося від волинського у взаєминах із князем у ХІ-ХІІ ст.?

 18. Зазначте причини та наслідки втрати Руссю політичної незалежності в середині XIII ст.

 19. Визначте основні етапи боротьби Данила Романовича проти монгольської навали та залежності від Золотої Орди.

 20. Як Ви вважаєте, позитивну чи негативну роль в історії Галицько-Волинської держави відігравало галицьке боярство? Відповідь обґрунтуйте.

 21. Чому Галицько-Волинську державу вважають правонаступницею Київської Русі?

Питання до теми № 2 «Україна у складі Литви та Польщі. Козацька доба. Визвольна війна українського народу середини хvіі ст.»

 1. Випишіть адміністративні одиниці, що увійшли до складу Польської Корони після утворення Речі Посполитої Обох Народів (зазначити, в якому році це сталося) в другій половині XVI ст.

 2. Випишіть литовських князів, під час правління яких були ліквідовані удільні князівства України-Руси, зазначте, які це були князівства, в якому столітті це сталося.

 3. Випишіть литовського князя, під час правління якого вперше було ліквідовано удільні князівства України-Руси, зазначте, які це були князівства, в якому столітті це сталося.

 4. Випишіть держави, що у XIV ст. вели боротьбу за спадщину королів із династії Романовичів. Зазначте, на які землі претендували нижче згадані держави і на якій підставі.

 5. Випишіть законодавчі акти і постанови, що сприяли процесу закріпачення селян у Великому князівстві Литовському. Зазначте дату прийняття цих документів і юридичні положення, що свідчили про закріпачення: Руська Правда, Артикули Генріха Валуа, Перший Литовський статут, Люстрація замків, монгольська Яса, Другий Литовський статут, Нешавські статути, Устави на волоки, Судебник Казимира ІV Ягеллончика, Третій Литовський статут.

 6. Виберіть серед держав ту, що утворилася у 1449 р. і зазначте, яку політику щодо українських земель проводили її правителі у XVст., коли ця держава припинила своє існування.

 7. Політична діяльність кого з Великих князів литовських сприяла відродженню великих удільних князівств в Україні у XV ст. Вкажіть роки правління цих литовських князів, назви удільних князівств і чіткі хронологічні межі їх існування.

 8. Випишіть українські воєводства, що існували у складі Польської Корони на середину XVI ст. Поясніть, коли і за яких обставин вони були утворені.

 9. Випишіть князівства, що існували на території України у XV ст., зазначте, чим була зумовлена їх поява і скільки часу вони проіснували.

 10. Випишіть у хронологічній послідовності і зазначте дати козацьких повстань кінця XVI – початку XVII ст.

 11. Випишіть козацькі повстання, що сприяли зростанню козацького реєстру на початку XVIІ ст. Зазначте, у якому році ці повстання відбувалися і чим вони завершилися.

 12. Випишіть у хронологічній послідовності із зазначенням дат ті козацькі повстання кінця XVI – початку XVII ст., що призводили до заборони козацтва або скорочення кількості реєстровців і зміцнення влади уряду Речі Посполитої над козаками.

 13. Випишіть із перелічених соціальних верств ті, що існували у Великому князівстві Литовському в XV-XVI ст., які з них належали до непривілейованих і особисто невільних верств суспільства Великого князівства Литовського: князі, невільники, бояри, пани, ізгої, холопи, гості, міщани, смерди, купці, рядовичі, закупи, гридні.

 14. Зазначте причини та наслідки входження південно-західних руських земель до складу Великого князівства Литовського у XIV ст.

 15. Зазначте причини створення козацтва. Які теорій походження козацтва Вам відомі? Розкрийте зміст деяких з них.

 16. Зазначте запорізького гетьмана, який здійснював найбільш вдалі морські походи проти Османської імперії та сприяв відновленню Православної Церкви в Речі Посполитої (зазначте, коли це сталося). Наведіть основні фрагменти його біографії.

 17. Причини укладення та становище українських земель згідно з Люблінською унією (зазначте, коли це сталося).

 18. Зазначте причини та наслідки укладення Кревської унії (коли це сталося) для України.

 19. Напишіть причини, зміст та наслідки впровадження Берестейської унії.

 20. Зазначте причини та наслідки козацьких повстань першої половини XVIІ ст.

 21. Зазначте причини, основні етапи та наслідки Національно-визвольної війни середини XVIІ ст.

 22. Чи була Річ Посполита Обох Народів „матір’ю” чи „мачухою” українському козацтву наприкінці XVI – на початку XVII ст.?

 23. Чи можемо ми говорити про завоювання Литовськими князями Русі, чи варто говорити про мирне приєднання Русі до Великого князівства Литовського? Відповідь обґрунтуйте.

 24. Які позитивні і негативні наслідки, на Вашу думку, мала для України Люблінська унія?

 25. Що ріднить і що розрізняє між собою умови укладання між Польською Короною і Великим князівством Литовським Кревської унії та Люблінської унії? Які політичні наслідки ці унії мали для українських земель?

 26. Які події зумовили війну між Османською імперією та Річчю Посполитою Обох Народів на початку 20-х рр. XVIІ ст. і яку роль у цій війні відіграло українське козацтво?

 27. Яка держава слугувала моделлю для розбудови Б. Хмельницьким Гетьманату, і чим Гетьманат відрізнявся від свого „прототипу” ?

 28. Які існують історико-правові оцінки Переяславсько-Московських домовленостей 1654 р. і які з них, на Вашу думку, є найбільш точними? Відповідь обґрунтуйте.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]