Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsiya_1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
879.1 Кб
Скачать

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Валовий внутрішній продукт (ввп). (лк.02)

Анотація

Макровеличини як найбільш загальні агрегати макроекономіки. Статистичні показники вимірювання макровеличин. Система макроекономічних показників. Обсяг національного виробництва (національний продукт). Методи обчислення ВВП. Показники, похідні від ВВП. Тіньова економіка. Загальний рівень цін (рівень інфляції). Індекс цін кінцевої продукції. Індекс споживчих цін. Переваги та недоліки цінових індексів при вимірюванні інфляції. Рівень зайнятості (рівень безробіття). Повна зайнятість. Фактичний і потенційний ВВП та зв’язок між ними. Ставка процента. Види процентних ставок. Чистий економічний добробут як підсумковий показник макроекономічного розвитку.

План

 1. Макровеличини, їх види та способи вимірювання

 2. Національний обсяг виробництва його зміст та показники

 3. Динаміка загального рівня цін. Номінальний і реальний ВВП

 4. Зайнятість населення та її показники

 5. Ставка процента, її види та значення

Питання для самостійного ознайомлення

 1. Показники, похіді від ВВП (валовий випуск, національний дохід, чистий внутрішній продукт, особистий дохід, наявний дохід, використовуваний дохід)

 2. Недоліки обрахунку ВВП. Тіньова економіка

 3. Переваги та недоліки цінових індексів при вимірюванні інфляції

 4. Чистий економічний добробут

2.1 Макровеличини: сутність, види, одиниці вимірювання

У процесі вивчення економічних реалій макроекономіка спирається на використання макровеличин.

Макровеличини - це найбільш узагальнюючі агрегати економіки. До них належать:

 • національний обсяг виробництва або національний продукт;

 • загальний рівень цін або темп інфляції;

 • рівень зайнятості (безробіття) населення;

 • ставка банківського процента.

Перші дві макровеличини характеризують ситуацію в реальному секторі економіки. Третя макровеличина визначає стан ресурсного ринку. Четверта є провідною для фінансового ринку.

Кожна макровеличина характеризується системою макроекономічних та статистичних показників. Наприклад, національний продукт виражається показниками макроекономіки такими, як ВВП, ВНП та інші.

Використовувані статистичні показники

Всі статистичні показники можна класифікувати за наступними ознаками:

 1. ступінь охоплення одиниць:

 • індивідуальні – показники, що характеризують один об’єкт (індив. доход)

 • зведені – характеризують частину статистичної сукупності (агрегат – національний доход)

 1. форма вираження:

 • абсолютні - характеризують загальну величину економічного параметру, виражаються в натуральних або фізичних (тонни), часових (роб дні, місяць, рік), вартісних (в грош. один), трудових (людиногодини, людинодні) або умовно-натуральних одиницях (тонно-кілометр, пасажиро-км).

 • відносні, є результатом ділення одного абсолютного показника на інший до яких належать, відносні показники є безвимірними:

 • відносний показник структури (ВПС) - характеризують питому вагу частини у цілому. Наприклад, 72 % зовнішньоекономічних операцій в Україні здійснюються в доларах;

 • відносний показник динаміки (ВПД) – характеризує зміну економічного параметру з часом (коефіцієнт росту, темп росту, темп приросту):

коефіцієнт росту, який показує у скільки разів економічний параметр зміниться у поточному періоді у порівнянні з базисним.

(2.1)

темп росту, що показує процент зростання економічного параметру.

% (2.2)

коефіцієнт приросту, що свідчить про відносне зростання економічного параметру в частках одиниці.

(2.3)

темп приросту – це відсоткова зміна економічного параметру.

(2.4)

 • відносний показник координації (ВПК) свідчать про співвідношення двох частин одного цілого. Наприклад, міського населення вдвічі більше, ніж сільського.

 • відносний показник інтенсивності (ВПІ) - характеризують розвиток об’єкта у певному середовищі і виражаються в інтегральних одиницях. Наприклад, фондовіддача, виробництво продукції на душу населення.

 • відносний показник порівняння (ВПП)

 • відносний показник плану (ВПП), та відносний показник виконання плану (ВПВП)

 • індекси – відносний показник, що виражає співвідношення величини певного явища в часі, просторі, чи порівняно з певним еталоном, індекс показує у скільки разів рівень досліджуваного явища в даних умовах відрізняється від рівня того ж явища за інших умов (індекс цін);

 • середні – являє собою узагальнену характеристику ознаки у статистичній сукупності в конкретних умовах місця та часу і виражає типові риси та дає узагальнену характеристику за ознакою, що варіює (середній рівень заробітної плати);

 1. просторова визначеність:

 • загальнотеріальні, характеризують досліджуваний об’єкт чи явище вцілому по країні,

 • регіональні, в межах певного регіону,

 • місцеві (локальні) – в межах окремо взятого об’єкту,

 1. ряд динаміки (часовий фактор):

 • інтервальні – характеризують явища за певний період часу,

 • моментні (точечні) характеризують явище на певний момент часу, на певну дату.

Джерела макроекономічної інформації :

 • статистичний облік, що здійснюється органами державної статистики, узагальнюється і надається для подальшого аналізу;

 • господарський облік, який проводять окремі підприємства, міністерства і відомства за галузями економіки;

 • експертні оцінки, що здійснюються авторитетними фахівцями в тій чи іншій конкретній галузі економіки і стосуються показників, котрі не обраховує статистичний облік.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]