Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Fondovy_rinok_metodichka (1).docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
462.55 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФОНДОВИЙ РИНОК»

підготовки молодшого спеціаліста

галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”

за спеціальністю 5.03050801 “Фінанси і кредит”

Чернівці

2012

Розробники: Черновська М.М., викладач другої категорії

Воронюк В.М., викладач

Рецензенти: Грешко Р.І., к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту

Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича

Мирко А.В., в.о. керуючого Чернівецького відділення Вінницької філії

ПАТ «Кредитпромбанк»

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 4 від 16 жовтня 2012 року

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Сутність, функції та роль фондового ринку в економіці

Тема 2. Цінні папери та похідні інструменти фондового ринку

Тема 3. Основи методики визначення курсової вартості та

управління портфелем цінних паперів

Тема 4. Суб’єкти фондового ринку та його інфраструктура

Тема 5. Організаційно оформлені фондові ринки та

позабіржовий обіг цінних паперів

Тема 6. Професійна діяльність на фондовому ринку

Тема 7. Державне регулювання фондового ринку в Україні

Тема 8. Сучасний стан, проблеми та стратегічні перспективи розвитку

фондового ринку України

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Передмова

В умовах ринкової економіки цінні папери займають важливе місце в платіжному обігу кожної держави. Завдяки випуску й обігу цінних паперів забезпечуються інвестиційні процеси, автоматичний перелив коштів у найбільш ефективні галузі народного господарства, насамперед, й на ринкових умовах кошти можуть отримати найбільш життєздатні й прибуткові ринкові структури.

У фінансовій системі держави фондовий ринок займає важливе місце, є її складовою частиною зі своєю організаційно-функціональною специфікою, зі своєю інфраструктурою. Фондовий ринок з відповідною йому інфраструктурою – це та галузь, в якій можуть формуватися й розподілятися інвестиційні ресурси, завдяки якій можуть утворюватися фінансові джерела економічного зростання.

Навчальна дисципліна «Фондовий ринок» сприяє засвоєнню теоретичних принципів та методології фондового ринку, що є підґрунтям професійної підготовки фахівців у оволодінні складними функціями випуску цінних паперів, організації процесу їх обігу, забезпечення розвитку фондового ринку, вдосконалення його регулювання.

Метою дисципліни є формування системи знань щодо змісту, принципів, закономірностей та вимог функціонування фондового ринку, значення, ролі цінних паперів, фондових бірж, інших суб’єктів фондового ринку в умовах розвитку ринкової економіки.

Предметом вивчення є сукупність відносин цивільно-правового та фінансового характеру, що пов’язанні з кредитними відносинами і відносинами з співвласності при допомозі цінних паперів і їх похідних, конкретні форми прояву економічних законів у сфері функціонування фондового ринку, коли відбувається розподіл і використання частки ВВП через систему обігу цінних паперів.

Теми навчальної дисципліни про сутність фондового ринку, його учасників, про роль цінних паперів, специфіку біржового, позабіржового обігу цінних паперів, про зміст, технологію професійної діяльності на фондовому ринку, методику визначення курсової вартості і доходності цінних паперів державне регулювання фондового ринку в Україні, сучасний стан, проблеми та стратегічні перспективи розвитку фондового ринку України доповнять базові знання для успішної фахової діяльності в сфері фінансових відносин, для розуміння проблем і перспектив розвитку фондового ринку в Україні і для можливої практичної діяльності фахівців в майбутньому на самому ринку і за допомогою ринку, вирішуючи питання формування і використання фінансових ресурсів.

Самостійна робота студентів займає провідне місце у системі сучасної вищої освіти. З усіх видів навчальної діяльності, самостійна робота значною мірою забезпечує формування самостійності як провідної риси особистості студента. Самостійна робота завершує завдання усіх інших видів навчальної діяльності. Адже знання, що не стали об’єктом власної діяльності, не можуть вважатися дійсним надбанням людини. Тому самостійна робота студента має навчальне, особисте та суспільне значення.

Навчальна діяльність характеризується суб’єктністю, активністю, предметністю, цілеспрямованістю, наявністю структури та змісту. Особливими ознаками самостійної навчальної діяльності є такі:

– зміни самого суб’єкта;

– залежність від рівня розвитку студента та опора на досягнутий рівень розвитку;

– засвоєння загальних способів дій та наукових понять;

– передування загальних засобів дій вирішенню завдань;

– залежність змін психічних властивостей та поведінки тих, хто навчається, від результатів їх власних дій.

Самостійна робота студентів – це діяльність, що організовується тим, хто навчається, в силу його пізнавальних мотивів у найбільш зручний, раціональний, з його точки зору, час та контролюється ним самим на основі опосередкованого системного управління з боку викладача.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]