Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Приклади на лекції Статистика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
86.53 Кб
Скачать

Як приклад використовуємо дані про розподіл населення за рівнем среднедушових витрат у 1999 році.

Населення, зі середньодушовими витратами на місяць, грн

Питома вага в структурі домогосподарств, %

Накопичені частоти

До 30,0

5,7

5,7

30,1-60,0

18,6

24,3

60,1-90,0

23,5

47,8

90,1-120,0

18,1

65,9

120,1-150,0

12,0

150,1-180,0

7,5

180,1-210,0

5,2

210,1-240,0

3,1

240,1-270,0

1,8

270,1-300,0

1,4

Більш 300,0

3,1

Усього

100

Медіанний інтервал знаходиться як: 100/2=50. Послідовно складаючи частоти до значення 50 знаходимо медіанний інтервал (90,1-120,0).

Модальний інтервал - це інтервал з найбільше що часто зустрічається показником - 60,1-90,0 (23,5% домогосподарств):

Т аким чином, серед домогосподарств найбільш поширені среднедушові витрати 74,3 грн., а витрати 93,6 грн. поділяють розглянутий ряд на дві рівні частини.

Задача 1

Маються наступні дані про продаж товару магазином.

Товар

Ціна, грн.

Обсяги реалізації, од

лютий (p0)

березень ( p1)

лютий(q0)

березень (q1)

А

8,0

8,5

250

400

В

9,0

10,0

500

700

Всього

Х

Х

750

1100

Визначити:

  1. індивідуальні індекси цін, фізичного обсягу і товарообігу для товару В , загальні індекси цін, фізичного обсягу і товарообігу;

  2. індекси змінного, постійного складу і структурних зрушень;

  3. провести факторний аналіз середньої ціни

  4. провести факторний аналіз товарообігу двома способами.

На основі даних, про розміри вкладів в ощадні установи міським та сільським населенням визначити:1) чи існує зв'язок між місцем проживання вкладчика та розміром його вкладу; 2) чи існує зв'язок між часткою вкладу розміром понад 10 000 грн і місцем проживання вкладчика.

№вкладчика

Розмір вкладу групи населення, грн.

Розрахункові дані

Розрахунок дисперсії

Розрахунок показників оцінки звязку

 

міське(Х1)

сільське(Х2)

(x1-x`1)2

(x2-x`2)2

σ21=

12400000

η2=

0,273038

1

5000

7000

9000000

9000000

σ22=

3600000

η=

0,52253

2

7000

2000

1000000

4000000

σ`i2=

9466666,667

Fфакт=

4,882629

3

6000

2000

4000000

4000000

δi2=

3555555,556

Fкрит

(0,05;1;13)=4,67

4

10000

5000

4000000

1000000

σ2=

13022222,22

13022222

5

10000

4000

4000000

0

6

5000

-

9000000

 

Середні величини

7

10000

-

4000000

 

міське (x`1)=

8000

8

10000

-

4000000

 

сільське (x`2)=

4000

9

15000

-

49000000

 

по сукупності (x`)=

6666,6667

10

2000

-

36000000

 

ВСЬОГО

80000

20000

124000000

18000000

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теорія статистики. Статистичне спостереження.

Тема 1. Методологічні засади статистики. Статистичне спостереження.

Статистика як галузь суспільних наук. Предмет дисципліни та його характерні особливості, задачі курсу. Сутність основних статистичних категорій. Поняття статистичної методології та характеристика статистичних методів за стадіями статистичного дослідження. Характеристика рівнів статистики. Державна статистична діяльність.

Етапи статистичного спостереження та їх сутність. Програмно-методологічні та організаційні аспекти спостереження. Характеристика форм, видів та способів статистичного спостереження.

Тема 2. Зведення і групування статистичних даних.

Сутність статистичного зведення та характеристика його видів. Метод групування та його місце у системі статистичних методів проведення дослідження. Класифікація видів групування. Основні категорії методу групування. Побудова рядів розподілу як один з етапів методу групування. Характеристика рядів розподілу. Графічне зображення рядів розподілу за допомогою полігону, гістограми, кумуляти та огіви. Вторинне групування. Сутність методу об’єднання початкових інтервалів та дольового перегрупування даних.

Тема 3– Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти.

Поняття статистичної таблиці, характерні риси. Основні елементи таблиці та їх характеристика. Види статистичних таблиць за структурою підмета і групування одиниць у ньому та структурною розробкою присудка. Основні правила побудови статистичних таблиць. Поняття таблиці взаємної спряженості. Застосування графічного методу в статистиці. Поняття статистичного графіку, характеристика елементів графіку. Класифікація графіків та їх характеристика. Графіки просторового розміщення явищ і поширення їх в часі. Правила побудови графіків.

Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники.

Статистичний показник та система статистичних показників. Поняття конкретного статистичного показника та показника-категорії. Класифікація статистичних показників. Абсолютні величини, їх значення для проведення статистичного дослідження. Сутність, значення і види відносних величин. Суть і умови використання середніх величин, значення середніх показників. Види середніх величин: середня арифметична; геометрична, гармонійна, квадратична; хронологічна – проста та зважена форми розрахунку. Клас середніх структурних величин.

Тема 5. Аналіз інтенсивності динаміки. Аналіз тенденцій розвитку та коливань.

Поняття про динамічні ряди, їх застосування у аналізі змін показника в часі. Класифікація рядів динаміки та їх характеристика. Співставність рівнів ряду, причини неспівставності та їх запобігання. Ланцюговий та базисний метод розрахунку показників динамічних змін. Середні показники динаміки – економічних зміст та методика розрахунку.

Основні прийоми аналізу рядів динаміки. Сезонні коливання їх вимірювання, графічне відображення сезонних коливань. Прогнозування та інтерполяція. Характеристика методів прогнозування.

Змістовний модуль 2. Статистичний аналіз даних.

Тема 6. Індексний метод.

Суть індексів та їх роль у проведенні статистичного аналізу. Методологічні принципи побудови індексів. Класифікація індексів. Основні індивідуальні та агрегатні індекси. Середньозважена форма індексів як похідна від агрегатних індексів. Індекси середнього рівня інтенсивного показника: індекси змінного, постійного складу та структурних зрушень, їх економічний зміст та застосування. Взаємозв’язок індексів. Індекси Ласпейреса, Пааше, Фішера. Застосування індексного методу у аналізі ринку цінних паперів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.