Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦЗ МУ гуманит 2011 А5.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
1.3 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Кафедра …………..………...…Охорони праці та БЖД……………..……………….….

Контрольна робота

з дисципліни ……………..….……Цивільний захист…………..…………………….…..

Студент ………….….Стеценко М.Д.….……...………. ……….….………….

(прізвище, ініціали) (підпис)

Група …………ЕКз-181……………… Варіант …..…7…..…

Керівник роботи ………ст. викл. Гуляєв В.П.………….…….………………..………..

(посада, прізвище, ініціали)

Дата подання на кафедру на рецензію ………………………………….……………….

Реєстраційний номер …………………….……..….. Реєстратор ……..………………...

(підпис)

Захищена з оцінкою ………………………..

Викладач ………..… ст. викл. Гуляєв В.П.…………………… ……..…...…………

(посада, прізвище, ініціали) (підпис)

Дата …………………………….

Література

1. Конституція України – К. Юрінком. 1996 р.

2. Про цивільну оборону України, Закон України №2974 – ХІІ від 3 лютого 1993р. зі змінами і доповненнями внес. Законом України від 24 березня 1999р., № 555 – ХІV – К.:1999. – 76 с.

3. Про захист населення і території в надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру, Закон України № 1809-III від 8 червня 2000 р., зі змінами, внесеними згідно із Законом №1419-IV від 03. 02. 2004 р.

4. Про правові засади цивільного захисту, Закон України № 1859-IV від 24 червня 2004 р.

5. Про правовий режим надзвичайного стану, Закон України №1550 – ІІІ від 16 березня 2000р.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. №1198. Про єдину державну систему попередження і реагування на НС техногенного і природного характеру.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. №368. Про затвердження порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями.

8. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения / Демиденко Г.П., Кузьменко Е.П., Пролыгин В.А., Сидоренко Н.А., - К.: Высш. школа. 1987. – 256 с.

9. Шубин Е.П. Гражданская оборона. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.

10. Депутат О.П., Коваленко И.В., Мужик И.С. Цивильна оборона. Навчальний посібник / За ред. полковника В.С. Франчука - Львів, Афіша, 2000 - 336с.

11. Демиденко Г.П. Повышение устойчивости роботы объектов народного хозяйства в военное время. Учебник. Киев, 1984.

12. Касьянов М.А., Гуляєв В.П., Друзь О.М. Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю, газоаналізатори. Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – 188с.

13. Касьянов М.А., Гуляев В.П., Колібабчук О.О., Сало В.І., Медяник В.О., Друзь О.М., Тищенко Ю.А. Цивільний захист. Навчальний посібник – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 291 с.

14. Методика прогнозування наслідків викиду небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і на транспорті. Наказ Міністерства з питань НС і в питаннях захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 73 від 27.03.2001 р.

15. Шоботов В.М. Цивильна оборона. Навчальний посібник - Київ: «Центр навчальної літератури»,2004 - 439с.

16. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів гуманітарних напрямків підготовки заочної форми навчання ) / Укл.: М.А. Касьянов, В.М. Мальоткiн, О.М. Друзь, В.П. Гуляєв, І.Є. Голяєв, І.М. Арнаут, В.В. Некрутенко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 46 с.

Зміст

Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Завдання на контрольну роботу відповідно до обраного варіанту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Теоретичні питання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Задача 1. Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту до дії урагану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Варіанти вихідних даних до задачі 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Задача 2. Визначення дози опромінення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Варіанти вихідних даних до задачі 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Задача 3. Визначення тривалості роботи на радіоактивно забрудненій місцевості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Варіанти вихідних даних до задачі 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Задача 4. Прогнозування обстановки при аварії на хімічно-небезпечному об’єкті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Варіанти вихідних даних до задачі 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Задача 5. Оцінка інженерного захисту робітників та службовців промислового об'єкту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Варіанти вихідних даних до задачі 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Додаток А Приклад оформлення титульного аркуша . . . . . . . . .

42

Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

з дисципліни

«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

(для студентів гуманітарних напрямків підготовки заочної форми навчання)

Укладачі:

Касьянов Микола Анатолійович

МАЛЬОТКИН Валерій Миколайович

Друзь Олег Миколайович

Гуляєв Віктор Павлович

ГОЛЯЄВ Ігор Євгенійович

Арнаут Ілля Миколайович

Некрутенко Віктор Віталійович

Техн. редактор Т.М. Дроговоз

Редактор З.І. Андронова

Оригінал-макет І.Є. Голяєв

Підп. до друку ________

Формат 60х841/16. папір типогр. Гарнітура Times.

Офсетний друк. Умов. друк. арк.___ Обл. вид. арк. ______

Тираж ______екз. Вид. №_____. Замовлення №____. Ціна договірна.

Видавництво

Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

Свідоцтво про реєстрацію: серія ДК №1620 від 18.12.2003 р.

Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Телефон: 8 (0642) 41-34-12, факс. 8 (0642) 41-31-60

E-mail: uni@snu.edu.ua http: www.snu.edu.ua

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]