Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TP_Modulna_programa_LOZP.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
363.01 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА

Інститут лідерства та соціальних наук

Кафедра суспільно-політичних дисциплін і правознавства

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ТРУДОВЕ ПРАВО

для спеціальності «Історія. Спеціалізація Правознавство»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА

Інститут лідерства та соціальних наук

Кафедра суспільно-політичних дисциплін і правознавства

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор з навчально-методичної роботи

_________________ О.Б. Жильцов

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Інституту лідерства, освітнього законодавства і політики

Протокол № ___ від ____________ 20__ р.

Робоча навчальна програма трудове право

для спеціальності «Історія. Спеціалізація Правознавство»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакаравр»)

«УХВАЛЕНО»

на засіданні кафедри суспільно-політичних дисциплін і правознавства

Протокол № ____ від ____________ 20__ р.

Київ 2011

УДК 349.2

ББК ---

Трудове право. Робоча навчальна програма. – К.: Видавництво «Університет» КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2011. – 31 с.

Укладач:

Байталюк Ольга Михайлівна, викладач кафедри суспільно-політичних дисциплін та правознавства, Інститут лідерства, освітнього законодавства і політики КМПУ імені Б.Д.Грінченка.

Рецензенти:

УДК 349.2

ББК ---

© Байталюк О.М., 2011 р.

© КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2011 р.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

Робоча навчальна програма з дисципліни «Трудове право» (далі – Програма) є нормативним документом КУ імені Б.Д. Грінченка, який розроблено кафедрою суспільно-політичних дисциплін і правознавства Інституту лідерства та соціальних наук на основі ОПП «Історія» відповідно до затвердженого навчального плану.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.).

Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання в КУ імені Б.Д. Грінченка відповідно до вимог ОКХ, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни.

Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.

Навчальна дисципліна «Трудове право» є складовою частиною циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки нормативної частини блоку навчальної програми.

Мета.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань з трудового права України з урахуванням особливостей правового регулювання трудових правовідносин у сучасних умовах; сформувати у студентів уміння на практиці застосовувати здобуті знання з трудового права; сформувати навички самостійної роботи, що уможливить безперервно поглиблювати, поповнювати й оновлювати знання в галузі трудового законодавства; сприяти формуванню правничого світогляду, правосвідомості, правової культури і правового мислення.

Завдання:

  • набуття студентами таких знань:

коло суспільних відносин, що регулюються трудовим правом;

норми чинного трудового законодавства, практику його застосування;

проблеми й напрямки вдосконалення трудового законодавства в ринкових відносинах.

Навчальні результати / досягнення:

орієнтуватися в системі джерел трудового законодавства України, знати їх особливості;

аналізувати, узагальнювати та правильно застосовувати норми трудового законодавства у практичну діяльність;

розрізняти правовідносини, що регулюються трудовим правом і правовідносини, що регулюються іншими галузями;

застосовувати на практиці норми трудового законодавства;

складати і оформлювати документи правового характеру з трудових відносин; обгрунтовано вирішувати питання реалізації норм трудового права на практиці; керуватися у практичній діяльності та в поведінці правовими знаннями і переконаннями.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 72 год., із них:

  • лекції - 16год.;

  • семінарські заняття - 12 год.;

  • індивідуальна робота - 8 год.;

  • мкр – 4 год.;

  • самостійна робота - 25 год.;

  • підсумковий контроль (у формі іспиту) з розрахунку 0,33 год. на особу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]