Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси tema 4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
135.17 Кб
Скачать

Податки залежно від об’єкта оподаткування поділяються на:

Прямі податки - це податки, які встановлюються на дохід та майно.

Непрямі податки - це податки, що визначаються обсягами споживання і виступають як надбавка до ціни товарів (робіт, послуг).

Податки залежно від каналу надходження поділяються на:

Державні. Надходять до державного бюджету.

Місцеві. Повністю надходять до місцевих бюджетів

Пропорційні. Розподіля­ються у пев­них пропор­ціях між дер­жавними і місцевим бюджетами.

Позабюджетні. Надходять до певних державних цільових фондів.

Податки залежно від терміну стягнення поділяються на:

Систематичні - стягуються регу­лярно через пев­ні проміжки ча­су протягом усього терміну володіння май­ном чи діяльності платника податку.

Разові - сплачуються один раз протягом певного терміну у разі виконання якихось дій (податок з власників транспорт­них засобів, податок з майна у разі передачі його в наслі­дування, курортний збір тощо).

 1. Основи побудови податкової системи та організація оподаткування.

Податкова система - це сукупність податків і зборів (обов'яз­кових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку.

Слід зауважити, що встановлення й скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною Ра­дою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до Закону України "Про систему оподаткування" та інших законів України про оподаткування.

Оподаткування - це процес установлення і справляння податків

Правова основа податкової системи - це відносини власності

 • Залежно від того, яка форма власності домінує у суспільстві, встановлюється відповідний метод формування доходів бюджету (податковий чи прямого вилучення)

 • Права власності дозволяють виділити об'єкт оподаткування і закріпити відповідного платника

 • Відносини власності впливають на умови формування доходів юридичних і фізичних осіб, які є джерелом сплати податків і об'єктом оподаткування.

Методи побудови податкової системи

 • Експериментальний це метод проб і помилок. Дія встановлених податків перевіряється на практиці.

 • Науково обґрунтований передбачає:

 1. встановлення визначальної бази оподаткування

 2. існування правової основи

 3. дотримання принципів оподаткування

 4. системність

 • На підставі досвіду зарубіжних країн.

Визначальною базою побудови податкової системи є обсяг видатків бюджету та цільових фондів.

Принципи побудови податкової системи взагалі залежать від прихильності уряду до тієї чи іншої економічної теорії, але вони но­сять загальний характер, хоча і мають в різних країнах відмінні риси.

Принципи формування податкової системи - це правила, якими керуються при встановленні кожного податку окремо та їх сукупності

Принципи оподаткування встановлені Законом України "Про систему оподаткування":

 1. Стимулювання НТП, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції.

 2. Стимулювання підприємницької діяльності й інвестиційної активності передбачає введення пільг з оподаткування прибутку, спрямованого на розвиток виробництва (як один із можливих варіантів стимулювання розвитку економіки).

 3. Обов'язковість всі суб'єкти економічної діяльності повинні сплачувати податки.

 4. Рівнозначність і пропорційністьподатки сплачують як фізичні так і юридичні особи залежно від рівня прибутків суб'єків економічної діяльності держави або розмірів майна.

 5. Недопущення податкової дискримінації однаковий підхід до всіх суб’єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб, включаючи нерезидентів)

 6. Соціальна справедливість забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених прошарків населення шляхом визначення економічно обгрунтованого неоподаткованого мінімуму прибутків громадян і використання диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які одержують високі і надвисокі прибутки.

 7. Стабільність забезпечення незмінності податків і зборів, і їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року.

 8. Економічна обгрунтованість забезпечення встановлення податків, їх ставок і термінів сплати.

 9. Рівномірність сплати встановлення термінів сплати податків і зборів, виходячи з необхідності забезпечення своєчасності надходження коштів у бюджет.

 10. Компетенція встановлення і скасування податків і пільг здійснюється відповідно до законодавства.

 11. Єдиний підхід до розробки податкового законодавства забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов'язковим визначенням платника податку, об'єкта оподаткування, джерела сплати податку, податкового періоду, ставок податку.

 12. Доступність порядок і механізм сплати податків має бути зрозумілий усім платникам.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.