Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kontrolnye_raboty_igprb_1kurs_ozo_2012-13.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
80.38 Кб
Скачать

Тэматыка кантрольных работ па гiсторыi дзяржавы I права беларусi

(Варыянт кантрольнай работы вызначаецца па апошняй лiчбе залiковай кнiжкi)

Вучэбная і спецыяльная літаратура

 1. Вішнеўская, І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі : дапамож / І.У. Вішнеўская. – Мiнск, 2004.

 2. Вішнеўскі А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах / А.Ф. Вішнеўскі, Я.А. Юхо. – Мiнск, 1998, 2003.

 3. Вишневский А.Ф. История государства и права Беларуси / А.Ф. Вішнеўскі, Т.И. Довнар. – Мiнск, 1996.

 4. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі XVI – XVIII ст. : хрэстаматыя / аўт. - склад. Т.І. Доўнар, Ю.П. Доўнар, Л.Л.Голубева. – Мiнск, 2004.

 5. Довнар Т.И., Государство и право Беларуси в XIV– XVI вв. / Т.И. Довнар, В.А. Шелкопляс. – Мiнск, 1993.

 6. Довнар Т.И. История государства и права Беларуси : учеб.пособие / Т.И. Довнар, Н.М. Юрашевич. – Мiнск, 2005.

 7. Доўнар Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў 1 курса юрыд. фак. : у 2 ч. / Т.І. Доўнар. – Мiнск, 2002, 2005.

 8. Доўнар, Т.І. Помнікі права Беларусі феадальнага перыяду / Т.І. Доўнар. – Мiнск, 2001.

 9. Ермаловіч, М. Старажытная Беларусь / М. Ермаловіч. – Мiнск, 1990.

 10. Ігнатоўскі, У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У.М. Ігнатоўскі. – Мiнск,1992.

 11. Круталевіч, В.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі / В.А. Круталевіч, Я.А. Юхо. – Мiнск, 1998.

 12. Нарысы гісторыі Беларусі : у 2-х ч. – Мiнск, 1994,1995.

 13. Очерки истории государства и права БССР. Вып. 2. - Мiнск, 1969.

 14. Очерки истории философской и социологической мысли Белоруссии. – Мiнск, 1973.

 15. Сільчанка, М. Беларуская дзяржаўнасць / М. Сільчанка, I Басюк. – Гродна. 1997.

 16. Сільчанка, М. Асноўныя этапы беларускай дзяржаўнасці / М. Сільчанка, I. Басюк. – Гродна, 1996, 1997.

 17. Сокол, С.Ф. История государства и права Беларуси / С.Ф. Сокол, В.А. Владимиров : курс лекций. – Минск, 2007.

 18. Философская и общественно-политическая мысль Белоруссии и Литвы. – Мiнск, 1987.

 19. Хрестоматия по истории южных и западных славян. – Мiнск, 1987.

 20. Шалькевіч, В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В.Ф. Шалькевіч. – Мiнск,1999.

 21. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мiнск, 1993–2003.

 22. Юхо, Я.А. Гістарыяграфія гісторыі дзяржавы і права феадальнай Беларусі : у 2-х ч. / Я.А. Юхо. – Мiнск1999, 2003.

 23. Юхо, Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі / Я.А. Юхо . - Мiнск, 2000.

 24. Юхо, Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі / Я.А. Юхо. – Мiнск, 1992.

Варыянт 1 тэма: «беларуская дзяржаунасць у раннiм сярэднявеччы»

 1. Дзяржавы-княства на тэрыторыі Беларусі ў 9–13стст. Грамадскі і палітычны лад Полацкага і Тураўскага княстваў. Паходжанне назваў “Русь”, “Літва”, “Белая Русь”.

 2. Асноўныя рысы раннефеадальнага права Беларусі. Дагавор 1229 года.

Дататковая літаратура

 1. 100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. – Мiнск, 1993.

 2. Аквін, І.Ў Сферы дзейнасці і функцыі звычаевага права на Беларусі / І.Ў. Аквін // Весці нацыян. Акад. Навук Беларусі. Сер.3. – 2002. – №3.

 3. Арлоў, У. Таямніцы полацкай гісторыі / У.Арлоў. – Мiнск, 1994.

 4. Еремян, В.В. О некоторых особенностях возникновения древнерусских государств: от общины родовой к общине территориальной / В.В. Еремян // Право и политика. – 2002. – № 7.

 5. Ігнатоўскі, У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У.М. Ігнатоўскі.- Мiнск, 1991.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]