Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бодька.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
101.28 Кб
Скачать

1. Вивчення структури управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу (ккп) Комбінат Комунальних Послуг та його структура

Головне управління є правонаступником управління охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Корсунської міської ради. Основними завданнями Головного управління є: Реалізація екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої на забезпечення збереження навколишнього природного середовища м. Корсуня. Забезпечення виконання вимог природоохоронного законодавства. Реалізація рішень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади міста Корсуня щодо охорони навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного стану м. Корсуня, раціонального використання природних ресурсів місцевого значення та забезпечення екологічного благополуччя населення міста.

Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу /ККП\ складається з наступних відділів:

- відділ екологічної експертизи та регулювання зелених насаджень;

- відділ формування екологічної політики щодо водних ресурсів, атмосферного повітря та поводження з відходами управління формування екологічної політики, контролю та стратегічних програм.

- відділ контролю, стратегічних програм та роботи з громадськістю;

- відділ регулювання зелених територій управління екологічної експертизи та регулювання зелених насаджень.

1.1 Відділ екологічної експертизи землевпорядної документації управління екологічної експертизи та регулювання зелених насаджень

Відділ екологічної експертизи землевпорядної документації управління екологічної експертизи та регулювання зелених насаджень Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Корсуня міської ради є структурним підрозділом управління екологічної експертизи та регулювання зелених насаджень Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу ККП і підпорядковується першому заступнику начальника Головного управління – начальнику управління екологічної експертизи та регулювання зелених насаджень Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу ККП.

У своїй роботі відділ керується законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Корсунської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Корсунської міської ради, Корсунського міського голови, Положенням про Головне управління затвердженого рішенням Корсунської міської ради від 18.06.2009р. № 632/1688, Інструкцією з діловодства в структурних підрозділах виконавчого органу Корсунської міської ради ,районних державних адміністрацій, затвердженою розпорядженням Корсунської міської державної адміністрації від 16.12.1997 № 2047 ( із змінами та доповненнями) та іншими актами в галузі роботи з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання земель, і цим Положенням.

Керівництво роботою відділу здійснює начальник відділу, який призначається та звільняється наказом Головного управління. Начальник відділу повинен мати вищу освіту і стаж роботи за фахом в державній службі на посадах головного спеціаліста не менш 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш 5 років.

Особовий склад відділу призначається та звільняється начальником Головного управління за погодженням з начальником відділу.

Обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які розробляються начальником відділу та затверджуються начальником Головного управління.

Основними напрямами роботи відділу є:

-впровадження нових наукових та законодавчих впроваджень в галузі охорони навколишнього природного середовища;

-організаційне забезпечення робіт по розробці екологічного обґрунтування та оцінки впливу на оточуюче середовище до матеріалів попереднього погодження місця розташування, відведення земельних ділянок з наданням погоджень;

-визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності вимогам екологічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і правил при підготуванні висновків щодо погодження місця розташування об'єктів;

-забезпечення належного оформлення погоджень матеріалів щодо можливості відведення земельних ділянок та проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, погодження розміщення зовнішньої реклами та до дозволу (ордеру) на порушення благоуcтрою, погодження схем планування території, детальний план території, інша містобудівна документація;

-здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки для встановлення режиму використання природних ресурсів при розгляді з матеріалі відведення;

-прийняття участі в роботі комісій з питань приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

-розгляд доручень, листів, заяв, скарг з питань, що належать до компетенції відділу;

-здійснення організаційно-методичного керівництва та надання допомоги підприємствам, установам та організаціям міста з питань, що входять до компетенції відділу;

-організація роботи з підвищення кваліфікації працівників відділу;

-забезпечення використання нової оргтехніки, електронного обладнання та здійснення інших заходів з удосконалення організації в відділі;

-сприяє у реалізації вимог природоохоронного законодавства, рішень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади міста Корсуня щодо охорони навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного стану міських територій, раціонального використання місцевих природних ресурсів та забезпечення екологічного благополуччя населення міста в межах своєї компетенції.

-здійснює надання пропозицій в межах своєї компетенції до державних екологічних програм та участь у їх реалізації.

Функції відділу:

-визначає ступінь екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності вимогам екологічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і правил при підготуванні висновків щодо погодження проектів відведення;

-підготовка об’єктивних, всебічно обґрунтованих погоджень щодо надання у постійне користування, передачі в оренду, продажу або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок.

-погодження проектів відведення земельних ділянок.

-організація розробки екологічного обґрунтування та оцінки впливу на оточуюче середовище до матеріалів попереднього погодження місця розташування, відведення земельних ділянок, проектів нового будівництва та реконструкції існуючих об’єктів з наданням висновків.

-затвердження проектів планування і забудови міста, його генерального плану та схеми розвитку промислових вузлів в частині екологічної ємності територій, додержання вимог охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки для встановлення режиму використання природних ресурсів з наданням висновків.

-погодження розміщення зовнішньої реклами та до дозволу (ордеру) на порушення благоуcтрою.

-організація в разі необхідності проведення громадської та іншої екологічної експертизи (крім державної).

-прийняття участі в роботі комісій з питань приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

-надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям міста з питань, що входять до компетенції відділу.

-розглядає доручення, листи, заяви, скарги з питань, що належать до компетенції відділу.

-сприяє організації екологічної освіти та екологічного виховання громадян.

-узагальнює матеріали про хід виконання контрольованих доручень керівництва Головного управління, аналізує стан виконавської дисципліни в відділі;

-здійснює комплектування справ з документів, що підлягають зберіганню;

-здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

Обов'язки, права та відповідальність начальника відділу:

Начальник відділу зобов'язаний:

-здійснювати керівництво відділом, організовувати його роботу;

-розподіляти обов'язки працівників відділу;

-забезпечувати затверджений Інструкцією з діловодства в структурних підрозділах виконавчого органу Корсунської міської ради , районних державних адміністрацій порядок роботи з документами у відділі;

- виконувати вказівки і доручення керівництва Головного управління;

-забезпечувати ефективний контроль за своєчасністю виконання відділом доручень керівництва Головного управління вхідних документів;

-взаємодіяти з керівниками інших відділів Головного управління, з питань, що входять до сфери діяльності відділу;

-забезпечувати дотримання працівниками відділу внутрішнього трудового розпорядку Головного управління, виконання ними вимог посадових інструкцій.

Для виконання обов'язків начальнику відділу експертиз надається право:

-взаємодіяти у межах своїх повноважень з державними органами в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів.

-одержувати безоплатно від міністерств, відомств, установ і організацій екологічну інформацію та статистичну звітність, необхідні для виконання покладених на відділ функцій.

-направляти запити та отримувати від підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Корсуня, інформацію щодо обсягів викидів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення та розміщення відходів, наявності планів охорони довкілля і стан їх виконання, стану будівництва (реконструкції) природоохоронних об'єктів, а також іншу інформацію екологічного характеру.

-перевіряти виконання рішень Корсунської міської ради та її виконавчого органу, розпоряджень Корсунського міського голови, вносити на розгляд Корсунської міської ради та її виконавчого органу пропозиції, спрямовані на усунення виявлених недоліків.

-здійснювати співробітництво з громадськими екологічними організаціями, скликати та приймати участь у проведенні семінарів, нарад та інших заходів з питань, що входять до компетенції відділу.

-візувати документи в межах своєї компетенції.

-користуватись іншим правами, що обумовлені Положенням про Головне управління, а також чинним законодавством України.

Начальник відділу несе відповідальність за здійснення покладених на відділ завдань і визначених цим Положенням функцій, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку Головного управління і службової дисципліни, використання прав, передбачених Положенням.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.