Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПМП_2012_1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
349.18 Кб
Скачать

Міністерство освіти і наукиУкраїни

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки

До курсового проекту

З дисципліни

"Цифрові пристрої"

для студентів інституту радіоелектроніки та телекомунікацій

Рівень підготовки - бакалавр

Напрям - 6.0509, радiотехніка.

Затверджено

на засіданні кафедри

радіотехнічних систем

Протокол № 1 від 29.08.2012

Одеса онпу 2012

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Цифрові пристрої" для студентів інституту радіоелектроніки та телекомунікацій.

Рівень підготовки – бакалавр.

Напрям - 6.0509, радiотехніка./Укл. І.В.Цевух. Одеса: ОНПУ, 2012. - 14 с.

Укладач: І.В.Цевух, канд. техн. наук, доц.

  1. Мета курсового проекту

Основна мета курсового проекту - придбання студентами практичних навиків в розробці апаратних і програмних засобів мікропроцесорних пристроїв різноманітного призначення.

2. Завдання по курсовій роботі і графік її виконання

У цьому розділі приведений зразковий зміст завдання по курсовій роботі і зразковий графік її виконання. Завдання і графік виконання курсової роботи щорічно переглядаються на кафедрі і можуть коректуватися. Всі ці зміни доводяться до студентів на першому тижні занять.

У загальному випадку в завданні указується призначення пристрою, технічні вимоги до його вихідних параметрів, обмеження на внутрішні параметри і діапазони зміни зовнішніх параметрів. При учбовому проектуванні завдання містить тільки призначення пристрою і технічні вимоги до його основних вихідних параметрам.

Зразок завдання по курсовій роботі для всіх варіантів має наступний вигляд.

Розробити мікропроцесорну систему (МПС), апаратна частина якої включає:

- однокристальний мікроконтролер типу MCS-51: напр. I8051, AT89S8251, ADuC812 та інші;

- однокристальний мікроконтролер фірми Microchip: напр. PIC16F84, PIC16F72, та інші;

- однокристальний мікроконтролер фірми ATMEL: напр. AT90S2313, ATMEGA8;

- пристрій вводу інформації: напр. клавіатура на К клавіш, датчики температури, тиску, та інші, залучений до порту Р1 мікроконтролера МК2;

- пристрій виводу інформації : напр. індикатор семисегментний або матричного типу, та інші, залучений до порту Р2 мікроконтролера МК3;

- а також за потребою можливе використання зовнішніх М розрядних АЦП, ЦАП, постійних та оперативних запам’ятовуючих пристроїв.

Програмне забезпечення МПС.

Провести ініциалізацію мікроконтролерів.

Після рестарту мікроконтролери працюють в режимі генерування відеоімпульсів с періодом Т мс і тривалістю мс. Усі мікроконтролери використовують для цього свої таймери-лічильники.

Мікроконтролер МК2 отримує по перериванню кодову інформацію з клавіатури - номер натиснутої клавіші N (N = 1…K) і пересилає її до мікроконтролерів МК1 та МК3.

Мікроконтролер МК3 виводить на індикатор номер натиснутої клавіші N.

На МК1 реалізован один з наступних алгоритмів цифрової обробки вхідного сигналу(А): обчислення середньго значення з N відліків, пошук максимального або мінімального значення з N відліків. Результат обчислювань з МК1 виводиться до ЦАП.

Після цого всі мікроконтролери повинні знову перейти в режим генерування відеоімпульсів.

Варіанти значень параметрів К, Р1 ,МК2, Р2, МК3, МК1, Т, , N,M вибираються з таблиці 2, приведеної в п.3 у відповідність з номером студента в академічному журналі групи.

Курсова робота виконується в 3 етапи.

1-й етап. (1-3 тиждень. Термін здачі – 4 тиждень.)

Розробити функціональну схему мікропроцесорної системи. Обгрунтувати застосування тих або інших інтегральних мікросхем, що будуть використані в мікропроцесорній системі, призначеної для рішення сформульованої за даною темою задачі, а також описане її функціонування.

2-й етап. (4-5 тиждень. Термін здачі – 6 тиждень.)

Розробити принципову схему мікропроцесорної системи. Описати її особливості. Звернути увагу на обгрунтування необхідної ємності памяти програм і памяти даних мікроконтролерів, вибір типу мікросхем ПЗП і ОЗП (у залежності від необхідної ємності і швидкодії), на вибір протоколів обміну даних для використовуваних у схемі контролерів.

3-й етап. (6 - 8 тиждень. Термін здачі всієї роботи – 9 тиждень.)

Розробка алгоритму і програми функціонування мікропроцесорної системи.

Привести методику рішення задачі, докладну схему алгоритму і текст програми.

Текст програми має бути приведений на асемблері або С.

4-й етап. (9 - 11 тиждень. Термін здачі всієї роботи – 12-14 тиждень.)

Моделювання роботи мікроконтролерної системи в середовищі «Proteus».

Оформлення пояснювальної записки.

Терміни виконання етапів визначаються графіком виконання курсової роботи.

Захист кожного етапу проводиться в терміни, вказані в графіку, під час консультацій, які призначається керівником курсової роботи. Для захисту студент повинен представити керівнику матеріали етапу, оформлені а відповідності, з вимогами, висловленими в розділі 7.

Графік виконання курсової роботи. Таблиця 1

Планована робота

Об'їм самост. роботи студента, година.

Терміни виконання (тижні)

Терміни захисту етапів (тижні)

Виконання 1-го етапу

10

1-3

4

Виконання 2-го етапу

12

4-5

6

Виконання 3-го етапу

15

6-8

9

Виконання 4-го етапу

15

9-11

12

Оформлення, підго-товка до захисту і захис-ту курсового проекту

8

12-14

15-16

Курсовий проект захищається студентом перед комісією з участю керівника. Оцінка по курсовому проекту виставляється на підставі оцінок, одержаних студентом при здачі етапів з урахуванням якості захисту перед комісією.

Графік захисту курсових робіт на комісії повідомляються студентам керівником. Студенти зобов'язані прибути на захист у вказаний в графіку час.

При отримання студентом незадовільної оцінки по курсовій роботі він допускається до повторного захисту з дозволу декана факультету.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]