Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Етика_і_естетика_ПО_ДО.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
88.58 Кб
Скачать

Орієнтовна тематика індз з навчальної дисципліни «Етика і естетика»

 1. Мораль як об’єкт етики, її сутність та функції.

 2. Співвідношення етики, моралі та моральності.

 3. Історичне зародження морально-етичних норм людського життя.

 4. Співвідношення моральних, релігійних та юридичних норм.

 5. Релігійна та світська мораль.

 6. Конфуціанська мораль в культурі далекосхідного регіону.

 7. Моральні принципи буддійського віровчення.

 8. Моральні настанови ісламу.

 9. Моральні цінності християнського віровчення.

 10. Моральні традиції українського народу.

 11. Основні концепції моралі в історії європейської культури.

 12. Сенс життя і щастя: основні аспекти співвідношення.

 13. Любов як основа морального життя людини.

 14. Проблема добра і зла у світовій етичній думці.

 15. Чесноти і вади як характеристики моральності людини.

 16. Проблема людського щастя у вченні Григорія Сковороди.

 17. Моральний зміст патріотизму.

 18. Біблія як джерело моральних цінностей і норм християнської етики.

 19. Професійна етика.

 20. Поняття етикету: історичні корені і сучасні форми.

 21. Морально-психологічні аспекти спілкування.

 22. Проблема самотності у сучасному світі.

 23. Сучасна етика ділової людини.

 24. Етика службового конфлікту.

 25. Діалогізм як риса людської особистості та його етичні засади.

 26. Етика в некласичній культурі.

 27. Молодіжна етика: поняття, особливості, проблеми.

 28. Особливості моральних аспектів молодіжного спілкування.

 29. Сімейні цінності в етиці українського народу.

 30. Етика в контексті ідей постмодернізму.

 31. Співвідношення понять краси, прекрасного та естетичного.

 32. Особливості естетики як філософської науки.

 33. Провідні концепції естетичного в європейській культурі.

 34. Взаємовпливи релігії та мистецтва.

 35. Художні стилі класичного мистецтва.

 36. Художні стилі некласичного мистецтва.

 37. Художній авангард та його естетична оцінка.

 38. Естетичне як цінність.

 39. Діалектична єдність етичного і естетичного, їх взаємозв’язок.

 40. Проблема прекрасного і потворного в житті і художній творчості.

 41. Трагічне в естетиці екзистенціалізму.

 42. Мистецтво як соціальний і культурний феномен.

 43. Мистецтво як засіб гармонізації природи і культури.

 44. Основні парадигми сучасної мистецької творчості.

 45. Етико-естетичні аспекти життєвого вибору особистості.

 46. Життєва мудрість та етика.

 47. Етичні проблеми спілкування поколінь.

 48. «Краса врятує світ» – Що це означає?

 49. Етико-естетичні аспекти кохання.

 50. Етика та естетика в гендерному вимірі.

Література:

Основна:

 1. Етика. Навч. посіб. За ред. В.О.Лозового. – К., 2002.

 2. Этика и эстетика. Сост. Пальм Н.Д. – Харьков. ИД «ИНЖЕК», 2004.

 3. Блощинська В.А. Етика. Практикум. – К., 2005.

 4. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.,1999.

 5. Гах Є.М. Етика ділового спілкування. – К.,2005.

 6. Малахов В. Етика. Курс лекцій. – К.,2002.

 7. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена. – К.,2004.

 8. Левчук Л.Т. Естетика. Підручник. – К., Вища школа, 1997.

 9. Левчук Л.Т., Оніщенко Р.І. Основи естетики. Навч. посіб. – К.,2000.

 10. Естетика. Навч. посіб. За ред. Лозового В.О. – К.,2003.

 11. Борев Ю.Б. Эстетика.: В 2-х т. 5-е изд., доп. – Смоленск, 1997.

 12. Эстетика: Словарь / Под общ. Ред. А.А. Беляева и др..- М.,1989.

 13. Сморж Л.О. Естетика: Навч. посіб. – К., Кондор, 2005.

Додаткова:

 1. Апресян Р.Г. Добро и польза // Этическая мысль. – М.,1990.

 2. Борев Ю.Б. Эстетика: В 2-х т.: 5-е изд. , доп. Смоленск, 1997.

 3. Бычков В. Эстетика. – М.: Гардарики, 2005.

 4. Вінкельман Й. Про художній ідеал прекрасного. К.,1990.

 5. Войтила К. Иоанн Павел П. Любовь и ответственность.- М.,1993.

 6. Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.

 7. Герет Т.М., Клоноскі Р. Дж. Етика бізнесу / Пер. з англ. О.Ватаманюк. Киев, Основи, 1999.

 8. Гусейнов А.А. , Апресян Р. Этика. М., 1998.

 9. Естетика. Навч. Посіб. / За заг.ред. Л.Левчук. К., 1991.

 10. Естетика: Словарь / Под общ. Ред. А.А. Беляева и др. – М.,1989.

 11. Етика. Навч. Посіб. / Аболіна Т.Г., Єфименко В.В. та ін. – К., 1992.

 12. Этика: Учебник для студентов философских факультетов вузов // А.А. Гусейнов, Е.Л. Дубко, С.Ф. Анисимов и др.. – М.,1999.

 13. Этическая мысль: Науч.-публицист. чтения. – М.,1992.

 14. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія: Підручник. – К.,1999.

 15. Зеленкова И.Б., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и Практикум.- Минск,1997.

 16. Каган М.С. Эстетика как философская наука. Университетский курс лекцій. – СПб., 1997.

 17. Каст М. Шлях до успіху. – Львів. 1994.

 18. Кондратов В., Чичина Е. Этика. Эстетика. – Ростов-на-Дону,1998.

 19. Кравченко С.М., Костецький М.В. Екологічна етика і психологія людини. – Львів, 1992.

 20. Левчук Л. Зарубіжна естетика ХХ ст. – К., 2001.

 21. Макинтайр А. После добродетели. – СПб., 2000.

 22. Малахов В. Етика. Курс лекцій. Навч. посіб. – К., 2002.

 23. Мартинов В. Философия красоты. – М., Минск, 1999.

 24. Меднікова Е. Українська та зарубіжна культура ХХ століття. – К., 2001.

 25. Ненасилие: философия, этика, политика. – М., 1993.

 26. Ортега–и-Гассет Х. Этюды о любви. // Эстетика. Философия культуры. – М.,1991.

 27. Попов Л.А. Этика. – М., 1998.

 28. Проценко О.П. Модуси етикету: добро, краса, користь. – Харків, 1994.

 29. Руднев М. Словарь культуры ХХ века. – М., 2003.

 30. Степаненко В.Ф. Етика в проблемних і аналітичних задачах: Навч. Посіб. – К., 1998.

 31. Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. Почерк истории эстетической аксиологии. – М.,1994.

 32. Сущность и диалектика этических и эстетических категорий. - К., 1990.

 33. Хагарт У. Аналіз краси. – К., 1991.

 34. Шрейдер Ю.А. Этика: Введение в предмет. – М., 1998.

 35. Яковлев Е.Г. Эстетика: Учеб. пособ. – М.,1999.

Малахов В. Етика. Курс лекцій. Київ «Либідь» 2006

http://freelib.in.ua/blog/viktor_malakhov_etika/1-0-6

http://www.librarium.110mb.com/suspil/etyka/09/etyka.html

http://sovita.ucoz.ua/load/besplatnye_uchebniki/etika/etika_kurs_lekcij_viktor_malakhov/36-1-0-111

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.