Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ukrainskii_Magistr.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.09.2019
Размер:
35.12 Кб
Скачать

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні Ради

Філологічного факультету ДонНУ

Протокол №___ від ___________2011 р.

Голова Ради

_____________ Є.С. Отін

ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ

ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ

«МАГІСТР»

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Українська мова та література»

ДОНЕЦЬК, 2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальним завданням сучасної освіти є перевірка набутих знань, умінь і навичок, приведення їх у відповідну цілісність. Важливим завданням фахових вступних випробувань постає відшук вступниками взаємозв’язків між різними лінгвістичними курсами ті уміння застосовувати набуті знання в різних лінгвістичних курсах при розкритті певного теоретичного, теоретико-прикладного чи суто прикладного питання або у суто практичному аналізі того чи іншого лінгвістичного явища.

Фаховий вступний іспит для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» охоплює всі розділи курсу сучасної української літературної мови та курсу історії української літератури.

Матеріал програми розподілено за такими розділами: «Українська мова» (Фонетика. Лексикологія. Словотвір, морфеміка, морфологія. Синтаксис. Стилістика і культура мовлення. Діалектологія. Методика викладання української мови. Історична граматика) та «Українська література»

Методика проведення фахових вступних іспитів передбачає не тільки уміння вступників розкривати ті чи інші теоретичні постулати, простежувати аналізоване мовне явище в його системно-структурному вимірі, а літературне в історико-культурному розрізі, але й розкривати специфіку його розгляду в шкільному курсі української мови та літератури. Це завдання відображене і в будові екзаменаційних тестів, в яких перші п’ятдесят питань присвячені певним теоретичним, теоретико-прикладним, навчально-методичним аспектам мовних одиниць. Наступні п’ятдесят питань стосуються певних теоретико-літературних, мистецьких та історико-культурних понять. При розкритті такого типу питань слід оперувати теоретичними знаннями, аналізувати ті чи інші ідеї, розкривати певні гіпотези і концепції. Ці питання орієнтовані на перевірку системи знань вступника та його уміння чітко будувати свою відповідь із використанням належної кількості фактів й аргументів, оперуванням відповідним ілюстративним матеріалом для доведення свого аргументу. Саме ці завдання зумовили постання пропонованого навчального посібника, використання якого значною мірою сприятиме систематизації набутих теоретичних, теоретико-прикладних знань та відтворенню, систематизації відповідних умінь і навичок.

ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ

ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ

«МАГІСТР»

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Українська мова та література»

ФОНЕТИКА

 1. Звуки мовлення і звуки мови. Поняття фонеми. Основні функції фонеми. Варіанти фонем. Нейтралізація фонем.

 2. Голосні фонеми, їх склад. Питання про кількість голосних фонем української мови в дослідженнях українських вчених. Диференційні ознаки голосних фонем. Система голосних фонем.

 3. Приголосні фонеми, їх склад. Питання про кількість приголосних фонем в українській мові. Диференційні ознаки приголосних фонем. Система приголосних фонем.

 4. Видозміни приголосних фонем: асиміляція, спрощення, дисиміляція.

 5. Чергування голосних фонем: ‹о›, ‹е› з фонетичним нулем; ‹о›,‹е› з ‹і›; ‹е› з ‹о› після шиплячих та ‹й›.

 6. Чергування приголосних фонем: ‹г›, ‹к›, ‹х› - ‹ж›, ‹ч›, ‹ш›; ‹г›, ‹к›, ‹х› - ‹з’›, ‹ц’›, ‹с’›; зубних з ясенними; однієї фонеми зі сполученням двох.

 7. Склад як одиниця фонетики. Основні теорії складу (сонорна, експіраторна, м’язового напруження). Структура складу і його компоненти. Типи складів: прикриті, напівприкриті та неприкриті; відкриті, закриті та напівзакриті. Складоподіл в українській мові.

 8. Словесний наголос, його функції. Місце наголосу в слові в українській мові. Рухомий і нерухомий наголос при словозміні і словотворенні.

 9. Орфоепічні норми і системі голосних і приголосних. Кодифікація орфоепічних норм.

 10. Орфографія. Розділи української орфографії. Принципи української орфографії: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференційний.

Лексикологія

 1. Лексичне значення слова. Структура лексичного значення: архісеми, диференційні семи, конотативні семи.

 2. Полісемія слова. Семантична структура полісемічного слова. Ієрархія значень і типи полісемії в українській мові.

 3. Метафора й метонімія як способи семантичної деривації. Види метафор. продуктивні моделі метонімічних перенесень. Синекдоха як різновид метонімії.

 4. Лексичні омоніми, їх типи. Відмежування лексичних омонімів від випадків відносної омонімії. Проблема розмежування омонімії й полісемії.

 5. Лексичні синоніми. Абсолютна синонімія. типи синонімів за характером відмінностей. Синонімічний ряд і його домінанта. Поняття про квазісиноніми. Словники синонімів.

 6. Лексичні антоніми. структурні й семантичні типи антонімів. поняття про енаптіосемію. Стилістичні прийоми, побудовані на антонімії. Словники антонімів.

 7. Лексичні пласти української лексики за походженням. Питома українська лексика, її ознаки. Лексичні запозичення. Освоєння запозичених слів. Етимологічні словники. Словники іншомовних слів.

 8. Стилістична диференціація лексики української мови. Стилістично нейтральна лексика. Розмовна лексика, її види. Книжна лексика, її види.

 9. Динамічні потенції лексико-семантичної системи мови. Активна лексика. Застаріла лексика, її види. Неологізми, їх види. Оказіоналізми.

 10. Фразеологізм як одиниця мови (визначення, ознаки). Питання про обсяг фразеології. Семантичні типи фразеологізмів. Системні відношення у сфері фразеології. Фразеологічні словники української мови.

Морфеміка. Словотвір. Морфологія

 1. Способи словотвору і структурні класи слів.

 2. Поняття морфеми. Історичний характер морфемної структури слова.

 3. Морфологія як учення про граматичні форми слова і граматичні категорії.

 4. Питання про частини мови та їх класифікацію в мовознавчій літературі.

 5. Граматичні категорії іменника.

 6. Відміни іменників та їх історичне формування.

 7. Питання про місце числівників у системі частин мови.

 8. Місце займенника в системі частин мови. Особливості граматичних категорій займенника.

 9. Форми дієслова. Власне дієслівні граматичні категорії.

 10. Питання про частиномовний статус службових слів.

Синтаксис

1. Типологія синтаксичних зв’язків

2. Сучасна українська синтаксична класиологія.

3. Формально-граматичний аспект речення. Типологія головних членів речення

4. Традиційне та нове вчення про другорядні члени речення

5. Проблема односкладного речення в сучасній українській мові

6. Поняття про синтаксичне ускладнення простого речення. Семантична складність речення і формальне ускладнення простого речення.

7. Синтаксис складного речення. Визначальні структурно-семантичні ознаки складного речення в сучасній українській мові. Змістова та інтонаційна єдність частин складного речення. Засоби зв’язку частин складного речення.

8. Поняття про складносурядне речення, його структура та місце в системі мови. Засоби організації складносурядних речень як цілісної структури.

9. Поняття про складнопідрядне речення. Етапи становлення та еволюція поглядів. Основні класифікації складнопідрядних речень в українській мові.

10. Текст. Граматичні категорії тексту. Текст, контекст і текстуалітет. Функції тексту.

СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

 1. Стилістичні конотації. Загальна характеристика.

 2. Функціонально-стильові та емоційно-експресивні значення фразеологічних одиниць.

 3. Функціонально-стильові та емоційно-експресивні значення лексичних одиниць.

 4. Стилістичні конотації словотвірних засобів.

 5. Загальні характеристика стилів української мови.

 6. Поняття норми, нормалізації, кодифікації. Пуризм.

 7. Загальна характеристика комунікативних якостей мовлення.

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

 1. Основні напрямки діалектологічних досліджень (теоретичний, лінгвогеографічний, лексикографічний).

 2. Діалектні групи і говори української мови. Характеристика найважливіших мовних ознак.

 3. Українська діалектна лексика.

Методика викладання української мови

 1. Типи уроків з української мови: класифікація і характеристика.

 2. Уроки розвитку зв’язного мовлення: основні різновиди, структура. 

 3. Методи та прийоми навчання української мови: класифікація та характеристика.

 4. Аудіювання та читання як рецептивні види мовленнєвої діяльності: загальна характеристика, класифікація, методика перевірки аудіативних умінь учнів.

 5. Говоріння та письмо як продуктивні види мовленнєвої діяльності: загальна характеристика, класифікація, методика перевірки мовленнєвих умінь учнів.

 6. Типологія мовних і мовленнєвих учнівських помилок.

 7. Позакласна робота з української мови: форми, загальна характеристика. 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]