Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Палеогеограф. раб. пр..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
148.99 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра геології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________________________

“______”_______________20___ р.

Робоча програма навчальної дисципліни методи палеогеографічних досліджень

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.040103

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності 6.070701 Геологія

(шифр і назва спеціальності)

геолого – географічного факультету

(назва факультету)

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

Харків – 2009

Методи палеогеографічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6.040103 «Геологія», спеціальністю 6.070701 Геологія „25” серпня, 2009 - __ с.

Розробники: Тхоржевський Едуард Станіславович, кандидат геолого-мінералогічних наук,

доцент, завідувач кафедри геології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри геології

Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

Завідувач кафедрою доц Е.С.Тхоржевський

_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р

Схвалено методичною комісією

_______________________________________________________________

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.

“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

Напрям підготовки

_______________

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________

Рік підготовки:

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

6 -й

7 -й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

54 год.

год.

Практичні, семінарські

18 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

год.

год.

ІНДЗ: год.

Вид контролю:

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.