Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Перв.сусп.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
205.31 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології____

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

__________________________

Робоча програма навчальної дисципліни

Історія первісного суспільства

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки історія 6.020302____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності історія України 07.00.01, всесвітня історія 07.00.03

(шифр і назва спеціальності(тей))

спеціалізації історія_____________________________

(назва спецпалізації)

факультет історичний_________________________________

(назва факультету)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Харків

Історія первісного суспільства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки історія___, спеціальністю __історія України, всесвітня історія____

____ _ХІ______ , 2009 - ________ с.

Розробник Скирда Валерій Владимирович Канд. істор. наук, доцент____

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історіографії, джерелознавства та археології______

Протокол № _______ від ” ______”_____ХІ_____ 2009___ р.

Завідувач кафедри ____________ історіографії, джерелознавства та археології______

______ (Посохов С.І.)___

(підпис) (прізвище та ініціали)

” ______” _____ХІ_______ 2009 р.

Схвалено методичною комісією

історичного факультету__________________________

Протокол № _______від ” _____” _______ХІ______ 2009 р.

”­­­______” _____ХІ_______ 2009 р. Голова _______________ (Тумаков О.І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів - 3

Галузь знань

історія

(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підтоговки

історія

(шифр і назва)

Модулів - 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

історія

Рік підготовки:

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

курсова робота

(назва)

1-й

Семестр

Загальна кількість годин - 108

1

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 4

самостійної роботи студента-

- 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр”

Л е к ц і ї

72 год.

Практичні , семінарські

Самостійна роботи

36 год.

ІНДЗ: год.

Вид контролю: іспит

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.