Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЯ 5.rtf
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
227.51 Кб
Скачать

ДОВІДКА

Це документ, що засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи.

За змістом довідки поділяються на особисті (стосуються окремих осіб) та службові (щодо установи в цілому).

Найчастіше довідки оформляються на бланках установи, в них від руки заповнюються тільки індивідуальні відомості.

Р е к в і з и т и :

1. Назва виду документа.

2. Назва організації, що видає довідку.

3. Дата видання.

4. Номер.

5. Вихідний номер і дата письмового запиту про необхідність довідки (якщо такий існував).

6. Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видається довідка.

7. Текст.

8. Призначення (куди подасться довідка).

9. Підписи службових осіб.

10. Печатка.

З р а з о к :

Національний м. Київ

педагогічний університет

імені М. П. Драгоманова

" " _____________200_р.

№___________________ м. Київ

Д О В І Д К А

Видана___________________________________________________

в тому, що він (вона) є студентом курсу________________________

факультету________________________________________________

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Видано для _______________________________________________

Декан факультету (підпис) _____________-

Секретар (підпис) ______________

Доповідна записка

Це документ на ім'я керівника установи, у якому повідомляється про певний факт, подію, подається звіт про виконання службових доручень або взятих на себе зобов'язань.

Зміст доповідної записки повинен бути точним і лаконічним; для зручності поділяється на частини. У кінці подаються висновки й пропозиції.

Р е к в і з и т и :

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Посада, прізвище та ініціали керівника, якому вона подається. ,

4. Текст.

5. Посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку (може розташовуватися після адресата).

6. Дата складання.

7. Підпис.

З р а з о к ф о р м у л я р а :

Назва структурного підрозділу Доповідна записка №

про порушення

(приблизний зміст інформації)

Прізвище

Ім'я

По батькові

Посада

Структурний підрозділ

З якого часу працює в цій організації

Вид і дата порушення

Наявність письмового пояснення порушення

Пропозиції про дисциплінарне стягнення

Керівник структурного

підрозділу (підпис) Розшифрування підпису

З р а з о к :

Деканові фізико-математичного

факультету доц. Бойко В. Г.

старшого викладача кафедри теорії фізики

Рибникова Андрія Михайловича

Доповідна записка

Доводжу до Вашого відома, що протягом II семестру студентка Корнєєва С.Т. пропустила 26 академічних годин, має неатестації, численні зауваження. Прошу вжити заходів до студентки Корнєєвої С. Т.

26.05.02 Підпис пояснювальна записка

Цей термін використовується для назви двох документів:

1) вступна частина основного документа (плану, програми, звіту, проекту тощо), у якому обґрунтовуються мета його створення, структура, зміст, термін дії, функціональне призначення, актуальність і новизна;

2) документ особистого характеру, в якому пояснюються певні дії особи (найчастіше — порушення дисципліни, невиконання роботи).

Пояснювальна записка пишеться працівником на вимогу адміністрації, в деяких випадках — з ініціативи підлеглого.

Пояснювальна записка, яка не виходить за межі установи, оформляється на бланку або стандартному аркуші із зазначенням таких р е к в і з и т і в:

1. Адресат.

2. Посада, прізвище, ім'я, по батькові (при потребі домашня адреса) адресанта.

3. Назва виду документа.

4. Заголовок.

5. Текст.

6. Дата складання.

7. Підпис.

Якщо записка направляється за межі установи, її оформляють на бланку і реєструють.

З р а з к и :

Деканові педагогічно-індустріального

факультету доц. Васильченку О.К.

старости 11 групи педагогічно-

індустріального факультету

Пономаренка Василя Івановича

Пояснювальна записка

Студенти 11-ї групи педагогічно-індустріального факультету не з'явилися на заняття з праці (ІІ-ІІІ пари) тому, що відвідували виставку технічних засобів навчання, організовану кафедрою ТЗН.

20.10.02 Підпис

ЗВІТ

Це письмове повідомлення про виконання певної роботи за визначений період часу.

Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові. Статистичні звіти пишуться на спеціальних бланках, виготовлених друкарським способом; текстові —- на звичайному папері за встановленим зразком.

Р е к в і з и т и :

1. Штамп установи.

2. Назва виду документа.

3. Заголовок (вказуються установа, напрям діяльності, звітний період).

4. Текст, який має такі частини:

— вступ (вказуються завдання, які було поставлено перед установою за звітний період);

— основна частина (опис та аналіз виконаної роботи);

— висновки (пропозиції, зауваження, перспективи на майбутнє).

5. Підпис керівника установи або особи, відповідальної за складання звіту.

6. Дата складання.

7. Печатка.

Великий за обсягом звіт поділяється на частини, кожна з яких має свій заголовок.

У звітах, які не виходять за межі структурного підрозділу, печатка, штамп установи не ставляться.

З р а з к и :

ЗВІТ

про навчально-методичну, науково-дослідну та

організаційно-виховну діяльність з березня 1997 року

по березень 2002 року старшого викладача

кафедри культури української мови

Бойчук Олени Володимирівни

На посаді старшого викладача кафедри культури української мови працюю з березня 1997 року..:,За звітний період була виконана така робота:

1. Навчально-методична діяльність. Упродовж 1997-2002 років читала лекційні та практичні1 курси з українського правопису, практикуму на факультеті української філології, ділової української мови — на природничо-географічнйму, історичному, дефектологічному, соціально-гуманітарному факультетах та факультеті української філології. Для кожного факультету, враховуючи його специфіку, було складено робочі програми, розроблено курс лекцій, дібрано дидактичний матеріал, укладено екзаменаційну документацію. Для активізації та підвищення інтенсивності навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях було використано різноманітні форми роботи: експрес-опитування, індивідуальні завдання на картках, самостійна робота з підручником, творчі завдання, вправи з ключем, перфокарти "Код", програмовані диктанти, написання тематичних рефератів

тощо. Для студентів зазначених вище факультетів проводилися додаткові заняття у дні консультацій. Згідно з планом кафедри було проведено відкриті заняття та подано для обговорення плани-конспекти "Довідка. Прикметники в діловому мовленні", "Анотація. Іншомовні слова в діловому мовленні". За звітний період відвідувала практичні заняття та лекції колег-викладачів. Навчальне навантаження виконувала відповідно до індивідуального плану.

Виконуючи Закон про мови, було проведено "круглий стіл" зі студентами факультету української філології: "Живий український правопис: так чи ні?" (2001).'

За звітний період вийшла друком така навчально-методична література:

1. Бойчук 0. В., Малик С. В. Етикет спілкування вчителя-словесника: Навч. посіб. для вищ. та серед, спец. навч. закладів. — К.: Альянс, 1998. —173 с.

2. Контрольні роботи з ділової мови: Для вищих навчальних закладів / Уклад.: Бойчук. 0. В., Черевенко І. В. та ін,— К.: НПУ, 1998. —32 с.

3. Бойчук 0. В., Малик С. В. Етикет спілкування вчителя-словесника: Навч. посіб. для вищ: та серед, спец. навч. закладів.— 2-ге вид,— К.: Альянс, 2000,—174 с.

4. Український правопис: Програма / Уклад. О. В. Бойчук,— К.: НПУ, 2001.-18 с.

5. Бойчук О. В., Малик С. В. Етикет спілкування вчителя-словесника: Навч. посіб. для вищ. та серед, спец. навч. закладів.— 3-тє вид., перероб. і допов.—К.: Альянс, 2001.—400 с.

Були написані рецензії на посібник Тимченко С. М. "Довідник службовця" (К.: Наука, 2000.—416 с.) та на магістерську роботу студентки V курсу факультету української філології (спеціальність: українська мова і література) Марченко Юлії Анатоліївни "Склад і структура лексико-семантичної групи прикметників кольористичної гами "чорний — білий — темний"' (травень 2001р.).

Окрім цього, підготовлені й подані до друку контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів (у співавторстві), а також тести І й II рівнів. Триває робота над навчальним посібником з українського правопису.

У 2001 році працювала в складі методичних комісій із перевірки викладання дисциплін українознавчого та соціально-гуманітарного циклів на факультеті української філології.

2. Науково-дослідна діяльність. З березня 1997 року працюю над дисертаційним дослідженням з теми "Структурно-семантична організація словотвірних гнізд з коренями на позначення металів", що затверджена Науковою радою Інституту української мови НАН України 29 травня 1997 року.

З 01.09.98 по 30.06.99 перебувала на стажуванні у відділі історії та граматики української мови НАН України. Відповідно до програми стажування був складений кандидатський іспит зі спеціальності.

На час звітування завершений робочий варіант дисертаційного дослідження "Структурно-семантична організація словотвірних гнізд з коренями на позначення металів", який доопрацьовую, враховуючи зауваження та побажання.

Матеріали дослідження було виголошені на звітно-наукових конференціях викладачів університету (1998—2002 рр.) та укладені в статті:

1. Словотвірна парадигма кореня золот- у сучасній українській мові / / Система і структура східнослов'янських мов:, Міжкафедральний збірник наукових праць.— К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1998.—С. 178-183.

2. Словотвірна активність кореня мід- у сучасній українській мові / / Система і структура східнослов'янських мов: Збірник наукових праць.— К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000,— С. 50-56.

3. Словотвірний потенціал кореня цинк- у сучасній українській мові / / Наукові записки: 36. наук, статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.— К.: НПУ, 2001,— Випуск 40,— С. 169-173.

4. Семантико-словотвірні зв'язки між компонентами словотвірного гнізда з вершиною свинець у сучасній українській мові / / Система і структура східнослов'янських мов: До 200-річчя з дня народження В. І. Даля: 36. наук, праць.— К.: "Знання", 2001.— С. 31-36.

Упродовж звітного періоду керувала науковими студентськими роботами, на основі яких було виголошено доповіді на студентській науковій конференції у квітні 2001 року (тези Кондратюка С. було подано до збірника тез наукової

студентської конференції 2000—2001 н.р.), організувала й провела (разом із Виноградовою Ю. Д.) конференцію, присвячену Дням української мови в університеті, на природничо-географічному факультеті (листопад 2001 р.), підготувала студентів (Плоткіна Я. (11 х/б). Судима М. (33 у/р)) до участі в читацькій конференції, присвяченій Дню слов'янської писемності (грудень 2001 р.).

3. Організаційно-виховна робота. Відповідно до графіка чергувань викладачів чергувала в гуртожитку у 1997 р., 1998 р., 1999 р., у вересні 2000 р. та в святкові дні січня 2001 р. (були проведені бесіди "Пам'ятки української мови", "Ознайомлення з бібліотечним фондом університету та бібліотеками м. Києва", "Про звичаї та побут українського народу").

Упродовж 1999—2002 рр. виконувала обов'язки куратора 33 у / р е д групи, здійснювала контроль за навчанням та відвідуванням студентів, вирішувала нагальні питання. Згідно з планом куратора, поданим до деканату, проводилися години куратора, а також бесіди з виховною та інформаційною метою. Про результати заліково-екзаменаційних сесій доповідалося на засіданнях кафедри.

У травні 1998 р. та 2001 р. працювала в складі робочої групи на Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури, що проводилася на базі нашого університету.

15 лютого 2002 року

Звіт

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]