Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тести з біології переделоно.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
248.32 Кб
Скачать

Тести з біології

1. Скільки полінуклеотидних ланцюгів має молекула днк?

А) один;

Б) два;

В) три;

Д) чотири.

2. Позначте, який із процесів не забезпечує комбінативної мінливості:

А) незалежне розходження хромосом;

Б) кросинговер;

В) випадкова зустріч гамет при заплідненні;

Г) модифікації. 3. Визначте фазу клітинного циклу, під час якої найкраще видно хромосоми:

А) інтерфаза;

Б) анафаза;

В) метафаза;

Г) телофаза.

4. Амінокислоти входять до складу:

А) білків;

Б) нуклеїнових кислот;

В) вуглеводів;

Г) ліпідів.

5. Двошоровий зародок має назву:

А) нейрула;

Б) гаструла;

В) зигота;

Г) бластула.

6. До складу ядра входять:

А) пластиди;

Б) рибосоми;

В) хромосоми;

Г) мітохондрії.

7. Позначте термін, який означає сталість внутрішнього середовища організму:

А) гомеостаз;

Б) симбіогенез;

В) морфогенез;

Г) коменсалізм.

8. Визначте орган, який продукує гормони:

А) печінка;

Б) надниркові залози;

В) нирки;

Г) шлунок.

9. Позначте, що із зазначеного є формою взаємодії алельних генів:

А) компліментарність;

Б) проміжне успадкування;

В) модифікації;

Г) супресія.

10. У жінок процес утворення яйцеклітин відбувається:

А) в ембріональному періоді;

Б) у період статевого дозрівання;

В) протягом усього життя;

Г) у період статевої зрілості.

11. Бері-Бері - це захворювання людини, викликане недостатністю або відсутністю в їжі вітаміну:

А) В1

Б) А

В) С

Г) Д.

12. Позначте, який із зазначених видових критеріїв є найбільш об’єктивним:

А) морфологічний;

Б) фізіологічний;

В) генетичний;

Г) еколого-географічний.

13. Оберіть визначення, яке відповідає поняттю «популяція»:

А) загальна кількість особин одного виду;

Б) група особин одного виду, що тривалий час живуть на певній території і вільно схрещуються між собою;

В) частина простору в екосистемі, населена популяціями даного виду;

Г) середнє число особин, що припадає на одиницю площі або об’єму.

14. У результаті фотосинтезу утворюються:

А) мінеральні речовини;

Б) органічні речовини;

В) фітогормони;

Г) мікроелементи.

15. До Плоских червів НЕ відноситься:

А) гострик;

Б) ехінокок;

В) печінковий сисун

Г) бичачий ціп’як.

16. Позначте науку, що вивчає спадковість та мінливість:

А) валеологія;

Б) ембріологія;

В) гістологія;

Г) генетика.

17. Зазначте, до якого класу органічних сполук відносяться вітаміни:

А) ліпіди;

Б) нуклеотиди;

В) різні органічні сполуки;

Г) амінокислоти.

18. Виберіть правильне твердження стосовно цитології:

А) цитологія вивчає спадковість та мінливість;

Б) цитологія вивчає прокаріотичні організми;

В) цитологія вивчає систематику прокаріот;

Г) цитологія вивчає будову та функціонування клітин.

19. Вкажіть, яка ДНК належить до позаядерної:

А) нуклеотидна;

Б) вірусна;

В) мітохондріальна;

Г) все зазначене.

20. Зазначте, яку функцію виконують рибосоми в синтезі протеїнів:

А) забезпечують синтез поліпептидів на тРНК з допомогою іРНК;

Б) забезпечують синтез поліпептидів на іРНК за рахунок транспортних послуг тРНК;

В) забезпечують синтез полінуклеотидів на іРНК за рахунок транспортних послуг тРНК;

Г) все зазначене.

21. Виберіть процес, що відбувається виключно при статевому розмноженні:

А) злиття гамет;

Б) відтворення собі подібних;

В) збільшення кількості особин;

Г) якість усіх живих істот.

22. Позначте, з якого зародкового листка формуються легені та травний тракт:

А) з різних листків;

Б) з ектодерми;

В) з мезодерми;

Г) з ентодерми.

23. Позначте, якими можуть бути алельні гени:

А) лише рецесивними;

Б) позаядерними;

В) лише домінантними;

Г) рецесивними та домінантними.

24. Позначте, чому чисельно дорівнює кількість груп зчеплення , яку має організм:

А) кількості алелів у гаплоїдному наборі самиць;

Б) кількість алелів у диплоїдному наборі самців;

В) кількості хромосом у диплоїдному наборі;

Г) кількості хромосом у гаплоїдному наборі.

25. Позначте, що є доказами еволюції:

А) палеонтологічні дослідження;

Б) дані генетики;

В) дані ембріології;

Г) усе зазначене.

26. Позначте особливість, яка відсутня у яйцеклітини:

А) джгутик;

Б) гаплоїдне ядро;

В) багато запасних поживних речовин;

Г) великі розміри.

27. Позначте, який з наведених таксонів існує в природі фактично:

А) тип;

Б) вид; В) клас;

Г) ряд.

28. Позначте основну функцію гемоглобіну:

А) моторна;

Б) транспортна;

В) захисна;

Г) ферментативна.

29. Позначте органелу, яка відмежована від цитоплазми двома мембранами:

А) мітохондрії;

Б) лізосоми;

В) ЕПС;

Г) рибосоми.

30. Позначте метод, що був основним у вивченні закономірностей спадковості, який розробив і вперше застосував Г. Мендель:

А) схрещування;

Б) близнюковий;

В) гібридологічний;

Г) ген еалогічний.

31. Позначте, скільки молекул АТФ синтезується під час анаеробного гліколізу:

А) 6

Б) 2

В) 18

Г) 30.

32. Позначте твердження, що відповідає терміну філогенез:

А) індивідуальний розвиток організму;

Б)виникнення надвидових таксонів;

В) фактичний еволюційний шлях таксону;

Г) дегенерація таксонів.

33. Позначте мономери білка:

А) гліколіпіди;

Б) амінокислоти;

В) моносахариди;

Г) полісахариди.

34.Виберіть правильне твердження стосовно фагоцитозу:

А) фагоцитоз є пасивним транспортом;

Б) фагоцитоз є поглинанням краплин рідини без затрат енергії;

В) фагоцитоз є активним поглинанням твердих часток;

Г) фагоцитоз є пасивним поглинанням твердих часток.

35.Позначте, що містить інформацію про структуру одного поліпептидного ланцюга:

А) геном;

Б) кодон;

В) ген;

Г) каріотип.

36.Позначте, у чому полягає гуморальна регуляція функцій організму:

А) отриманні з їжею поживних речовин;

Б) передачі нервового імпульсу органам тіла;

В) видаленні з клітин продуктів дисиміляції;

Г) регуляції через залози ендокринної системи при посередництві крові.

37.Органоїдами загального призначення є:

А) комплекс Гольджі;

Б) клітинний центр;

В) лізосоми;

Г) все перелічене вірно.

38.Позначте, яку кількість типів гамет може створювати особина з генотипом ААВв:

А) 2;

Б) 3;

В) 4;

Г) 1.

39.Стадія одношарового зародка має назву:

А) гаструла;

Б) бластула;

В) нейрула;

Г) зигота.

40.Позначте визначення кросинговеру:

А) обмін ідентичними ділянками між гомологічними хромосомами;

Б) один з типів хромосомних мутацій;

В) об’єднання гомологічних хромосом;

Г) перебудова частин хромосом.

41.Позначте особливість, яка НЕ характерна для мікроеволюції:

А) призводить до утворення крупних таксонів;

Б) доступна для безпосереднього спостереження;

В) основним еволюційним чинником є природний добір;

Г) еволюційним матеріалом для неї слугують мутації.

42.Скільки аутосом і яку статеву хромосому одержує донька від батька:

А) 22 аутосоми та у-хромосому;

Б) 23 аутосоми та х-хромосому;

В) 23 аутосоми та у-хромосому;

Г) 22 аутосоми та х-хромосому.

43.Вимерлі організми досліджує наука:

А) еволюційне вчення;

Б) археологія;

В) палеонтологія;

Г) систематика.

44.До прокаріотів НЕ належить:

А) стафілокок;

Б) ехінокок;

В) стрептокок;

Г) диплокок.

45.Позначте клітини людини, здатні до фагоцитозу:

А) еритроцити;

Б) лейкоцити;

В) нейрони:

Г) усі клітини, крім нейронів.

46.Фенотип- це:

А) сукупність усіх ознак організму;

Б) сукупність генів, які відповідають за одну ознаку;

В) група особин зі зміненими ознаками;

Г) сукупність особин з однаковими ознаками.

47. Позначте сполуку, яка НЕ входить до складу ДНК: А) азотиста основа;

Б) фосфорна кислота;

В) дезоксирибоза;

Г) рибоза.

48. Рослинна клітина від тваринної відрізняється наявністю:

А) пластид;

Б) комплекса Гольджі;

В) ядра;

Г) мітохондрій.

49. У батька ІV група крові, у матері – ІІІ, гетерозиготна. Якої групи крові не може бути у їхніх дітей?

А) І групи крові

Б) ІІ групи крові

В) ІІІ групи крові

Г) ІV групи крові

50. Хромосоми в клітині перебувають у стані максимальної спіралізації і розташовані в ії екваторіальній площині. Якій фазі мітозу це відповідає?

А) Профазі.

Б) Телофазі.

В) Метафазі.

Г) Анафазі.

51. Який триплет утвориться на триплеті АТЦ, що є матрицею під час транскрипції?

А) АТТ.

Б) АЦГ.

В) УЦЦ.

Г) УАГ.

52. У клітині досліджували одномембранну органелу кулястої форми, що містить гідролітичні ферменти. Яка це органела?

А) Центросома.

Б) Лізосома.

В) Ендоплазматичний ретикулум.

Г) Апарат Гольджі.

53. Які структури і ознаки не властиві бактеріям?

А) Подразливість.

Б) Рибосома.

В) Ядро.

Г) Гомеостаз.

54. В результаті сперматогенезу з однієї клітини утворюється:

А) Один сперматозоїд.

Б) Чотири сперматозоїда.

В) Два сперматозоїда.

Г) Три сперматозоїда.

55. Каріотип людини становить:

А) 46 хромосом.

Б) 23 хромосоми.

В) 48 хромосом..

Г) 46 хромосом.

56. У жінки народилася мертва дитина з багатьма вадами розвитку. Яке протозойне захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плода?

А) Малярія.

Б) Амебіаз.

В) Токсоплазмоз.

Г) Лейшманіоз.

57. Під час мікроскопії мазка фекалій людини виявлено восьмиядерні цисти. Кому з найпростіших вони належать?

А) Балантидію кишковому.

Б) Амебі кишковій.

В) Лямблії.

Г) Трихомонаді кишковій.

58. Які з названих ознак організму людини зчеплені зі статтю:

А) Гемофілія.

Б) Колір очей.

В) Ластовиння.

Г) Колір волосся.

59. Одиницею відстані між генами є:

А) Нанометр.

Б) Відсоток кросинговеру.

В) Морганіда.

Г) Сантиметр.

60. Клітинний цикл – це:

А) Період життя клітини від одного поділу до наступного.

Б) Період поділу клітини.

В) Період життя клітини між двома послідовними фазами мітозу.

Г) Період життя клітини, який передує поділу.

61. Гетерозиготними називаються особини:

А) Які розвиваються з однієї зиготи.

Б) Які розвиваються з різним зигот.

В) Які мають домінантні та рецесивні алельні гени.

Г) Які мають два алельних домінантних гена.

62. Цитоплазматична спадковість зумовлена:

А) Хімічним складом цитоплазми.

Б) Кількісним вмістом цитоплазми.

В) Взаємовідносинами цитоплазми та структур клітини.

Г) Наявністю ДНК в органоїдах клітини.

63. Аналізуюче схрещування проводять з метою встановлення:

А) Генотипу особини, яка має домінантну ознаку.

Б) Фенотипу обох батьків.

В) Генотипу особини, яка має рецесивну ознаку.

Г) Генотипу обох батьків.

64. Під час мікроскопії з скрібка з періанальних складок у дитини виявлено безбарвні яйця, що мають форму несиметричних овалів. Якому гельмінту належать ці яйця?

А) Кривоголовці дванадцятипалій.

Б) Аскариді людській.

В) Гострику.

Г) Волосоголовцю людському.

65. Відомо, що деякі гельмінти на личинковій стадії паразитують у м’язах річкової риби. На який гельмінтоз може захворіти людина, вживаючи напівсиру річкову рибу?

А) Дифілоботріоз.

Б) Теніоз.

В) Теніаринхоз.

Г) Трихінельоз.

66. Розщеплення за фенотипом у нащадків у відношенні 9:3:3:1 може бути при генотипах батьків:

А) АаВв х АаВв

Б) ААвв х аавв

В) ааВв х ААвв

Г) АаВв х ААВВ

67. Білки виконують функції:

А) Захисну.

Б) Все перелічене вірно.

В) Транспортну

Г) Каталітичну.

68. Дитина поскаржилася на свербіж потиличної та скроневих ділянок голови. Під час огляду її голови лікар виявив поверхневі виразки внаслідок розчухувань і гниди білого кольору на волоссі. Який представник членистоногих паразитує у дитині?

А) Муха Вольфартова.

Б) Воша одежна.

В) Блоха людська.

Г) Воша головна.

69. У цитогенетичній лабораторії досліджували каріотип здорового чоловіка, було встановлено, що його соматичні клітини містять 46 хромосом. Яка кількість аутосом міститься в його соматичних клітинах?

А) 23

Б) 22

В) 44

Г) 46

70. На певному етапі ембріогенезу між кровоносними системами матері і плода встановлюється фізіологічний зв'язок. Який провізорний орган виконує цю функцію?

А) Амніон.

Б) Жовтковий мішок.

В) Плацента.

Г) Алантоїс.

71. Сперматозоїд людини має:

А) Акросому, гаплоїдний набір хромосом

Б) Акросому, диплоїдний набір хромосом

В) Пластиди, гаплоїдний набір хромосом

Г) Диплоїдний набір хромосом.

72. Зигота утворюється при:

А) Злитті яйцеклітини та сперматозоїда

Б) Формуванні яйцеклітини

В) Формуванні сперматозоїда

Г) Поділі статевих клітин

73. Яка властивість генетичного коду відображає те, що у всіх живих організмів (від бактерій до ссавців) генетичний код однаковий:

А) Дискретність

Б) Виродженість

В) Специфічність

Г) Універсальність

74. До неорганічних речовин клітини належать:

А) глюкоза і глікоген

Б) вода і мінеральні солі

В) жири і білки

Г) Амінокислоти

75. Вкажіть гомозиготу ІІ групи крові:

А) |А|А

Б) |В|В

В) |В|О

Г) |А|0

76. Генеалогічний метод полягає у:

А) Аналізі хромосом

Б) Вивченні схожості близнят

В) Аналізі родоводу

Г) Аналізі амінокислотного обміну

77. Відомо, що клітинний цикл складається з кількох послідовних етапів. На одному з етапів відбувається синтез ДНК. Як називається цей період життєвого циклу клітини?

А) Пресинтетичний період інтерфази.

Б) Синтетичний період інтерфази.

В) Мітоз.

Г) Премітотичний період інтерфази.

78. Під час вивчення тонкої структури клітини виявлено органелу, яка містить гідролітичні ферменти. Відомо, що ця органела забезпечує внутрішньоклітинне травлення і захисні реакції клітини. Яка це органела?

А) Ендоплазматичний ретикулум.

Б) Центросома.

В) Лізосома.

Г) Рибосома.

79. Деякі триплети іРНК ( УАА, УАГ, УГА ) не кодують жодної амінокислоти, але є термінаторами в процесі зчитування інформації, тобто здатні припинити трансляцію. Як називаються ці триплети?

А) Оператори.

Б) Стоп-кодони.

В) Антикодони.

Г) Екзони..

80. На електронограмах клітин печінки щура добре помітні структури овальної форми, двомембранні, внутрішня мембрана яких утворює кристи. Які це органели?

А) Лізосоми.

Б) Рибосоми.

В) Мітохондрії.

Г) Центросоми.

81. У клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження сестринських хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина?

А) Телофази.

Б) Метафази.

В) Анафази.

Г) Профази.

82. Каріотип людини вивчають, коли клітина перебуває у стадії метафази. Як називається речовина, за допомогою якої можна зупинити процес поділу клітин на цій стадії?

А) Метанол.

Б) Йод.

В) Колхіцин.

Г) Калію хлорид.

83. Під час онтогенезу з віком у чоловіка з’явилися такі зміни: шкіра втратила еластичність, послабшали зір і слух. Як називається період індивідуального розвитку, для якого найбільш характерні такі зміни?

А) Старіння.

Б) Підлітковий.

В) Перший зрілий.

Г) Ювенільний.

84. Надмірне оволосіння вушних раковин (гіпертрихоз) визначається геном, локалізованим в У-хромосомі. Цю ознаку має чоловік. Яка ймовірність народження у нього сина з такою ознакою?

А) 75%

Б) 0%

В) 25%

Г) 100%

85. При завершенні мейозу набір хромосом в клітинах:

А) 25

Б) 46

В) 23

Г) 28

86. Ділянка хромосоми, в якій розташований ген, називається:

А) Антикодоном.

Б) Локусом.

В) Кодоном.

Г) Центромерою.

87. Співвідношення фенотипів у випадку схрещування двох гетерозигот за тим самим геном при повному домінуванні буде таким:

А) 1:1

Б) 1:2:1

В) 3:1

Г) 1:1:1

88. У фекаліях хворого на хронічний коліт виявлено кулеподібні цисти діаметром 10 мкм з 4-ма ядрами. Якому найпростішому вони належать?

А) Ротовій амебі.

Б) Кишковій амебі.

В) Дизентерійній амебі.

Г) Лямблії.

89. Модифікаційна мінливість пов’язана зі зміною:

А) Гена

Б) Генома

В) Генотипу

Г) Фенотипу

90. Мультифакторіальними хворобами є:

А) Гемофілія

Б) Гіпертонічна хвороба

В) Дальтонізм

Г) Альбінізм

91. Нервова система розвивається з:

А) Ектодерми

Б) Ендодерми

В) Мезодерми

Г) Мезодерми та ендодерми

92. Гамети в гонадах утворюються при поділі клітин:

А) Мітотичному

Б) Амітотичному

В) Мейотичному

Г) Всіма вказаними поділами.

93. Продуценти є:

А) Автотрофами

Б) Гетеротрофами

В) Міксотрофами

Г) Сапротрофами

94. Частина клітини, яка забезпечує передачу ознак від організму до організму:

А) Ядро

Б) Пластиди

В) Вакуолі

Г) Цитоплазма

95. Вкажіть три гібрид:

А) АаВвСс

Б) Аа

В) АаВв

Г) Вв

96. Норма реакції – це:

А) Межі мутаційної мінливості

Б) Межі, в яких змінюються фенотипові вияви генотипу

В) Реакція організму на мутагенний фактор

Г) Стан навколишнього середовища, який відповідає генетичній та фізіологічній нормі організму

97. Яка довжина сперматозоїда людини?

А) 10-20 мкм

Б) 50-70 мкм

В) 100-220 мкм

Г) 520-700 мкм

98. Які органоїди клітини не мають мембранної будови?

А) Мітохондрії

Б) Рибосоми

В) Комплекс Гольджі

Г) Лізосоми

99. Аеробний гліколіз – це:

А) Окислення глюкози в присутності кисню

Б) Утворення глюкози при відсутності кисню

В) Утворення глюкози в присутності кисню

Г) Розщеплення глюкози в безкисневому середовищі

100. Самоподвоєння хроматид відбувається в:

А) Мітозі

Б) Інтерфазі

В) Анафазі

Г) Телофазі

101. До лікаря звернувся пацієнт з приводу сильного свербежу шкіри, особливо між пальцями рук, внизу живота. На шкірі хворого лікар помітив звивисті ходи з вкрапленнями на кінцях. На яке захворювання вказують ці дані?

А) Педикульоз

Б) Коросту

В) Токсоплазмоз

Г) Демодекоз

102. Послідовність фаз мітозу:

А) Профаза–метафаза-анафаза-телофаза

Б) Метафаза-анафаза-профаза-телофаза

В) Телофаза-профаза-анафаза-метафаза

Г) Профаза-анафаза-метафаза-телофаза

103. Визначте, яка наука класифікує організми. А) екологія;

Б) морфологія;

В) систематика;

Г) палеонтологія.

104. До моносахаридів належать:

А) сахароза й лактоза;

Б) рибоза та фруктоза;

В) целюлоза та крохмаль;

Г) глікоген і глюкоза.

105. Визначте, як називається процес незворотного руйнування білків.

А) ренатурація;

Б) конфігурація;

В) денатурація;

Г) деструкція.

106. Укажіть, який з учених відкрив вітаміни.

А) Е.Фішер,1902;

Б) Казимір Функ,1912;

В) Ервін Чаргафф,1950;

Г) Микола Іванович Лунін, 1880.

107. Назвіть, що є мономером білка.

А) амінокислоти;

Б) глюкоза;

В) гліцерин;

Г) нуклеотид.

108. Укажіть, до якої групи органічних речовин можна віднести адреналін.

А) фітогормон;

Б) вітамін;

В) гормон;

Г) алкалоїд.

109. Назвіть життєвоважливу сполуку, до складу якої входить ферум.

А) хлорофіл;

Б) ДНК;

В) гемоглобін;

Г) целюлоза.

110. Укажіть, завдяки яким зв'язкам стабілізується вторинна структура білка.

А) йонних;

Б) водневих;

В) дисульфідних;

Г) пептидних.

111. Назвіть органелу клітини, на якій синтезується білок.

А) рибосома;

Б) апарат Гольджі;

В) ядро;

Г) лізосома.

112. Назвіть процес, під час якого хромосоми обмінюються певними ділянками.

А) мітоз;

Б) амітоз;

В) кросінговер;

Г) реплікація.

113. Визначте, як називається набір хромосом, характерний для клітин певного виду живих організмів.

А) гаплоїдний набор;

Б) диплоїдний набор;

В) поліплоїдний набор;

Г) каріотип.

114. Укажіть назву реакції енергетичного обміну.

А) гліколіз;

Б) реплікація ДНК;

В) біосинтез білка;

Г) фотосинтез.

115. Визначте, який процес відбувається на внутрішній мембрані мітохондрій.

А) синтез і-РНК;

Б) синтез ДНК;

В) синтез т-РНК;

Г) синтез АТФ,

116. Вид поділу, під час якого відбувається редукція хромосомного набору.

А) мітоз;

Б) мейоз;

В) брунькування;

Г) множинний.

117. Визначте, яку назву мають парні хромосоми.

А) гомологічні;

Б) гетерохромосоми;

В) аутосоми;

Г) статеві.

118. Визначте, що відбувається з молекулами ДНК під час інтерфази.

А) транскрипція;

Б) трансляція;

В) елонгація;

Г) реплікація.

119. Визначте групу вірусів, які переносять членистоногі.

А) аденовіруси;

Б) арбовіруси;

В) ретровіруси;

Г) герпевіруси.

120. Російський учений Дмитро Йосипович Івановський довів існування:

А) бактерій;

Б) вірусів;

В) грибів;

Г) лишайників.

121. Назвіть науку, яка вивчає тканини тваринних організмів.

А) цитологія;

Б) мікробіологія;

В) гістологія;

Г) анатомія

122. Визначте, яка наука вивчає процеси старіння організму людини:

А) біогеографія;

Б) ембріологія;

В) анатомія;

Г) геронтологія.

123. Визначте, який рівень організації живого є основним об'єктом вивчення цитології.

А) клітинний;

Б) популяційно-видовий;

В) біогеоценотичний;

Г) біосферний.

124. Визначте, який із вуглеводів входить до складу стінок рослинних клітин.

А) фруктоза;

Б) крохмаль;

В) целюлоза;

Г) глюкоза.

125. Укажіть до якої групи органічних речовин можна віднести аскорбінову кислоту:

А) фітогормони;

Б) вітаміни;

В) гормони;

Г) алколоїди.

126. Вкажіть, яку кров у разі потреби теоретично можна переливати людям з другою групою крові.

А) виключно ІІ групи;

Б) І групи або ІІ групи;

В) ІІ групи або ІІІ групи;

Г) виключно І групи.

127. Позначте загальну характеристику поняття гемоліз.

А) склеювання еритроцитів;

Б) переливання крові;

В) очищення крові;

Г) руйнування еритроцитів.

128. Позначте особливість селекції, спільну для рослин і тварин.

А) вегетативне розмноження;

Б) масовий добір;

В) висока плодючість;

Г) гібридизація і штучний добір.

129. Чоловік-дальтонік одружується з нормальною жінкою, батько якої був дальтоніком. Позначте, чому дорівнює ймовірність того, що діти будуть дальтоніками.

А) 50%;

Б) 100%;

В) 75%;

Г) 25%.

130. Визначте органелу клітини, яка оточена двома біологічними мембранами.

А) ЕПС;

Б) комплекс Гольджі;

В) вакуоля;

Г) мітохондрія.

131. Визначте фазу клітинного циклу, під час якої відбувається формування екваторіальної пластинки.

А) інтерфаза;

Б) метафаза;

В) анафаза;

Г) телофаза.

132. У медико-генетичній консультації проаналізували хромосомний набір клітин зародка людини. Виявили зайву хромосому з 23 пари. Визначте хворобу, якій відповідає таке порушення каріотипу.

А) хвороба Дауна;

Б) синдром Клайнфельтера;

В) гемофілія;

Г) хвороба Боткіна.

133. Укажіть стадію гаметогенезу, під час якої відбувається збільшення числа диплоїдних клітин шляхом мітозу.

А) стадія дозрівання;

Б) стадія розмноження;

В) стадія формування;

Г) стадія росту.

134. Причина спадкових захворювань:

А) шкідливі чинники зовнішнього середовища;

Б) мутації;

В) тератогени;

Г) мутагени.

135. У пологових будинках України проводять масовий скринінг на:

А) галактоземію;

Б) фруктоземію;

В) фенілкетонурію;

Г) алкаптонурію.

136. Алель, що пригнічує дію іншого алеля:

А) локус;

Б) інтрон;

В) домінантний алель;

Г) рецесивний алель.

137. Перший етап біосинтезу білка:

А) реплікація;

Б) трансляція;

В) транскрипція;

Г) активація.

138.неклітинною формою життя є:

А) бактерії;

Б) віруси;

В) водорості;

Г) бактеріофаги.

139. Вчення про імунітет заснував:

А) С.Г.Навашин;

Б) І.І.Мечников;

В) В.І.Вернадський;

Г) І.В.Мічурін.

140. Активне захоплення твердих об'єктів клітиною:

А) дифузія;

Б) фагоцитоз;

В )піноцитоз;

Г) осмос.

141. Позначте число різних типів гамет, які утворює організм, генотип якого АаВвСС.

А) 4;

Б) 6;

В) 9;

Г) 12.

142. Нестатеве розмноження відбувається за рахунок:

А) розвитку з незаплідненої яйцеклітини;

Б) окремих нестатевих клітин;

В) копуляції;

Г) вегетативних органів рослин або їхніх частин.

143. У процесі гаметогенезу мейоз відбувається на стадії:

А) розмноження;

Б) росту;

В) дозрівання;

Г) формування.

144. Бластула складається з:

А) одного шару клітин;

Б) двох шарів клітин;

В) трьох шарів клітин;

Г) чотирьох шарів клітин.

145. Сукупність генів галоїдного набору хромосом називають:

А) генотипом;

Б) геном;

В) геномом;

Г) генофондом.

146. Схрещування особин, які відрізняються різними станами двох ознак, називають:

А) моногібридним;

Б) дигібридним;

В) полігібридним;

Г) аналізуючим.

147. Межі модифікаційної мінливості ознаки називають:

А) варіаційним рядом;

Б) варіаційною кривою;

В) модифікаціями;

Г) нормою реакції.

148. Мендель сформулював:

А) закон гомологічних рядів спадкової мінливості;

Б) хромосомну теорію спадковості;

В) закон розщеплення;

Г) закон чистоти гамет.

149. До моносахаридів належать:

а) крохмаль;

б) глікоген;

в) лактоза;

г) дезоксирибоза.

150.До полісахаридів належать:

а) сахароза;

б) мальтоза;

в) лактоза;

г) целюлоза.

151.Ліпіди виконують в організмі такі функції:

а) транспортну;

б) регуляторну;

в) каталітичну;

г) є джерелами ендогенної води.

152.До складу молекули ДНК входять:

а) рибоза;

б) дезоксирибоза;

в) глюкоза;

г) фруктоза.

153.До полісахаридів належать:

а) рибоза;

б) глікоген;

в) глюкоза;

г) мальтоза.

154.Вуглеводи виконують такі функції:

а) сигнальну;

б) енергетичну;

в) каталітичну;

г) є джерелами ендогенної води.

155.Мікроелементами є:

а) Кобальт;

б) Калій;

в) Хлор;

г) Бром.

156.Макроелементами є:

а) Кобальт;

б) Калій;

в) Цинк;

г) Йод.

157.Органогенними елементами є:

а) Натрій;

б) Карбон;

в) Калій;

г) Бром.

158.До гексоз належить:

а) глюкоза;

б) фруктоза;

в) целюлоза;

г) дезоксирибоза.

159. До ліпідів належать:

а) стероїди;

б) сахароза;

в) глікоген;

г) хітин.

160. При повному окисненні 1 г жирів до вуглекислого газу і води:

а) виділяється 38,9 кДж енергії;

б) виділяється 8,9 кДж енергії;

в) виділяється 138,9 кДж енергії;

г) енергія не виділяється.

161. Амінокислотні залишки в молекулі білка з’єднуються між собою:

а) водневим зв’язком;

б) пептидним зв’язком;

в) ковалентним зв’язком;

г) йонними взаємодіями.

162. Процес руйнування первинної структури білків називають:

а) ренатурацією;

б) необоротною денатурацією;

в) деструкцією;

г) оборотною денатурацією.

163. Амінокислоти, які організм тварин не може синтезувати, називаються:

а) основними;

б) замінними;

в) незамінними;

г) сульфуровмісними.

164. Мономером нуклеїнових кислот є:

а) нуклеозид;

б) нуклеотид;

в) амінокислота;

г) нітратна основа;

165. До складу нуклеотидів молекули ДНК входять;

а) рибоза;

б) хітин;

в) урацил;

г) дезоксирибоза;

166. До складу нуклеотидів молекули РНК НЕ входить:

а) рибоза;

б) тимін;

в) урацил;

г) цитозин;

167. Укажіть, із яких органел утворюються лейкопласти:

А) із пропластид

Б) із хлоропластів

В) із хромопластів

Г) з амінопластів

168. Укажіть вуглевод, що є основним запасним вуглеводом у клітинах тварин:

А) крохмаль

Б) глікоген

В) глюкоза

Г) фруктоза

169.Укажіть компонентами якої структури є тилакоїди:

А) мітохондрій

Б) ядра

В) хлоропластів

Г) апарату Гольджі

170. Укажіть чим представлений спадковий матеріал прокаріотичної клітини:

А) гаплоїдним набором хромосом

Б) диплоїдним набором хромосом

В) кільцевою молекулою ДНК

Г) кільцевою молекулою РНК

171. Укажіть, як називається процем розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини:

А) партеногенез

Б) андрогенез

В) поліембріонія

Г) брунькування

172. Укажіть, яку функцію може забезпечувати личинкова стадія при непрямому розвитку:

А) раціональне використання ресурсів і функцію розселення

Б) захист від отрутохімікатів

В) теплостійкість

Г) холодостійкість

173. Укажіть, як називається перенесення пилку з тичинок на приймочку маточки:

А) запліднення

Б) запилення

В) подвійне запліднення

Г) гаметогенез

174. Укажіть, яке розщеплення характерне для моногібридного схрещування, якщо спостерігається неповне домінування:

А) розщеплення за фенотипом 3:1

Б) розщеплення за фенотипом 1:2:1

В) розщеплення за генотипом 1:1

Г) однаковість гібридів

175. Укажіть прізвище вченого, який відкрив процес кросинговеру:

А) Т.Г.Морган

Б) Б.Г.Мендель

В) Гуто де Фріз

Г) М.І.Вавилов

176. Укажіть чим визначається цитоплазматична спадковість:

А) ядро

Б) хромосомами

В) наявністю кільцевої молекули ДНК у мітохондріях і хлоропластах

Г) рибосомами

177. Укажіть, у чому проявляється множинна дія генів:

А) один ген впливає на формування станів кількох різних ознак

Б) багато генів впливають на формування станів однієї ознаки

В) багато генів впливають на формування станів кількох різних ознак

Г) один ген впливає на формування станів однієї ознаки

178. Укажіть, що називають генофондом:

А) це сукупність генів в організмі

Б) це сукупність генів популяції

В) це сукупність географічних характеристик

Г) це сукупність видів біогеоценозу

179. Укажіть що називають поліплоїдією:

А) перехрещування хромосом

Б) кратне збільшення числа хромосом

В) кратне зменшення числа хромосом

Г) соматичні мутації

180. Укажіть, яке розщеплення спостерігається при схрещуванні гетерозиготи та рецесивної гомозиготи:

А) 3:1

Б) 1:1

В) 2:1

Г) 9:3:3:1

181. Укажіть як називають чисту культуру мікроорганізмів:

А) вид

Б) сорт

В) штам

Г) порода

182. До недокрів’я призводить нестача вітаміну:

А) В12

Б) В1

В) В 6

Г) С

183. Асиміляція – це процес:

А) утворення органічних речовин

Б) розщеплення органічних речовин

В) розщеплення неорганічних речовин

Г) розщеплення органічних і неорганічних речовин

184. Вкажіть дигібрид:

А) АаВв

Б) Вв

В) АаВВ

Г) АаВвСс

185. Яка ймовірність появи потомства з генотипом ааВВ при схрещуванні АаВв х АаВв:

А) 6,25%

Б) 13%

В) 18,76%

Г) 25%

185. Вкажіть автора закону гомологічних рядів спадкової мінливості:

А) М.Вавилов

Б) Г.Мендель

В) Т.Морган

Г) Ч.Дарвін

186. Головний центр походження картоплі:

А) східноазійський

Б) південноамериканський

В) південноазіатський тропічний

Г) південно-західний азійський

187. Які етапи виникнення життя на Землі згідно з теорією О.Опатина обґрунтовані експериментально:

А) виникнення органічних речовин біогенним шляхом

Б) виникнення клітин

В) виникнення органічних речовин абіотичним шляхом

Г) всі відповіді вірні

188. Бінарну номенклатуру у систематику ввів:

А) Т.Морган

Б) Ж.Б.Ламарк

В) Ч.Дарвін

Г) К. Ліней

189. Елементарною одиницею еволюції є:

А) популяція

Б) вид

В) клас

Г) ряд

189. В якому періоді сформувалася людмила розумна:

А) палеоген

Б) антропоген

В) ніоген

Г) тріас

190. Роль зелених рослин в космічному кругообігу енергії ї речовин встановлена:

А) К.А.Тимирязевим

Б) І.Д.Чистяковим

В) С.С.Четрериковим

Г) В.М.Сукачовим

191. Екосистемою є:

А) степ

Б) океан

В) лука

Г) все перелічено вірно

192. Результат якої мінливості не успадковується:

А) визначеної

Б) невизначеної

В) корелятивної

Г) мутаційної

193.Як називаються організми, для яких паразитичний спосіб життя – єдина можлива форма існування

А) факультативні паразити;

Б) тимчасові паразити;

В) ектопаразити;

Г) облігатні.

194.Двомембранні органели це:

А)комплекс Гольджі;

Б)лізосома;

В) рибосома;

Г) мітохондрія.

195. Які ознаки характерні для найпростіших:

А) наявність пелікули;

Б) наявність кутикули;

В) наявність нуклеоїду;

Г) здатність утворювати цисти

196. Балантидіаз є:

А) антропонозом;

Б) антропозоонозом;

В) протозоонозом;

Г) зоонозом

197. Лямблія локалізуєтся в організмі людини в:

А) тонкій кишці;

Б) товстій кишці;

В) підшлунковій залозі;

Г) шлунку.

198. Який з цих процесів відноситься до процесів асиміляції?

А) гліколіз;

Б) розщеплення білків;

В)бродіння;

Г) біосинтез білка.

199. Наука, яка вивчає бактерії називається:

А) ботаніка;

Б) зоологія;

В) мікробіологія;

Г)анатомія.

200. Хромосоми переважно складаються з:

А) білків і ліпідів;

Б) білків і ДНК;

В) білка і РНК;

Г) ліпідів і РНК

201.Органогенним елементом є :

А. Гідроген

Б. Аурум

В. Калій

Г. Купрум.

202. До гексоз відносяться:

А. лактоза

Б .глюкоза

В. рибоза

Г. сахароза.

203. Аспарагін – це:

А. моносахарид

Б. амінокислота.

В. азотиста основа

Г. ліпід.

204. Живі організми, які мають в клітинах ядро, називаються:

А. прокаріотами

Б. вірусами

В. бактеріями

Г. еукаріотами.

205. Поверхневий шар тваринних клітин називається:

А. клітинна стінка

Б. кутикула

В. глікокалікс

Г. капсид.

206. Червоні, жовтогорячі і жовті пластиди називаються:

А. хлоропласти

Б. хромопласти

В. лейкопласти

Г. амілопласти.

207. Назвіть ученого, який відкрив явище фагоцитозу:

А. Т.Шванн

Б. О. Северцов

В. Р.Вірхов

Г. І. Мечников.

208. Тимін це:

А. моносахариди

Б. амінокислота

В. азотиста основа

Г. ліпід.

209. Укажіть, РНК якого типу найменше в клітині:

А. і-РНК

Б. т-РНК

В. Р-РНК.

210. Розмістіть вуглеводи у послідовності за кількістю атомів Карбону від найменшої до найбільшої:

А. глікоген

Б. рибоза

В. гексоза

Г. лактоза.

211. Вірним твердженням є:

А. Азот є структурним елементом усіх білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів

Б. Фосфор входить до складу всіх білків і АТФ

В. Крохмаль складається з решток глюкози

Г. Моносахариди не можуть існувати в циклічній формі.

212. До пентоз відноситься:

А. глюкоза

Б. лактоза

В. рибоза

Г. сахароза.

213. Вкажіть, які сполуки ліпідної природи є елементами клітинної мембрани:

А. жири

Б. стероїди

В. фосфоліпіди

Г. воски.

214. На одному з ланцюгів ДНК, який має наступну послідовність нуклеотидів: АЦЦ-АТА-ГТЦ-ЦАА-ГГА, синтезована і-РНК. Вкажіть послідовність нуклеотидів у ії молекулі:

А. ТГГ-ТАТ-ЦАГ-ГТТ-ЦЦТ

Б. АУГ-УАУ-ЦАЦ-ЦУУ-ЦЦУ

В. УГГ-УАУ-ЦАГ-ГУУ-ЦЦУ

Г. УГГ-УАУ-ЦУГ-ГУУ-ЦЦУ

215. Визначте, яка кількість води утворюється при спалюванні 10 г жирів:

А. 1,5 г

Б. 3,7 г

В. 5,7 г

Г. 1,1 г

216. Визначте, де у клітині еукаріот синтезується р-РНК:

А. в мітохондріях

Б. в ендоплазматичному ретикулумі

В. в апараті Гольджі

Г. в ядерці.

217. Вірним твердженням є:

А. Гормони регулюють обмін речовин та енергії

Б. Дисульфітні зв’язки не мають значення для стабілізації третинної структури білка

В. Валін є замінною амінокислотою

Г. Фосфоліпіди не входять до складу клітинних мембран.

218. Визначте, як називаються запасні сполуки або продукти обміну речовин, які розташовані у цитоплазмі у вигляді крапельок ліпідів, твердих гранул крохмалю або глікогену тощо:

А. рибосоми

Б. включення

В. цитоскелет

Г. компартаменти.

219. У ядерці відбувається формування:

А. білка

Б. хромосом

В. частинок рибосом

Г. ядерної оболонки

220. РНК є носієм генетичної інформації у:

А. бактерій

Б. еукаріот

В. прокаріот

Г. вірусів.

221. Лізосоми утворюються на:

А. дистальному кінці апарата Гольджі

Б. проксимальному кінці апарата Гольджі

В. гладенькому ЕПРі

Г. гранулярному ЕПРі.

222. Яка органела клітини має власну ДНК?

А. рибосоми

Б. мітохондрії

В. гранулярна ЕПС

Г. комплекс Гольджі.

223. Яке з нижчеперелічених тверджень є правильним?

А. Рибосоми – це одномембранний органоїд

Б. Рибосоми беруть участь у синтезі ліпідів

В. Рибосоми складаються з двох субодиниць

Г. Рибосоми знаходяться на агранулярній ендоплазматичній сітці.

224. У якій фазі мітозу або мейозу може відбутися не розходження хромосом?

А. у профазі

Б. у метафазі

В. в анафазі

Г. у телофазі.

225. У результаті дії колхіцину на клітину, яка ділиться, отримують:

А. двоядерну клітину

Б. клітину з новою комбінацією генів

В. поліплоїдну клітину

Г. клітину міжвидового гібрида.

226. Установіть послідовність процесів під час мітозу:

А. утворення метафазної пластинки

Б. розчинення ядерної мембрани

В. розходження сестринських хроматид

Г. розходження центріолей

Д. повне формування веретена поділу

Е. поділ цитоплазми.

227. Укажіть у якому віці спостерігається переважання процесів асиміляції:

А. дитячому

Б. юнацькому

В. зрілому

Г. старечому.

228. Зазначте, до яких організмів за типом живлення належать залізобактерії:

А. фототрофи

Б. хемотрофи

В. гетеротрофи.

229. Укажіть, яка кількість молекул АТФ утворюється при анаеробному окисленні:

А. 1

Б. 2

В. 3

Г. 4

230. Укажіть, у якому році Х.Кребс відкрив дихальний ланцюг:

А. 1915 р.

Б. 1937 р.

В. 1942 р.

Г. 1965 р.

231. Які структурні компоненти хлоропластів забезпечують світлову фазу фотосинтезу?

А. рибосоми

Б. зовнішня мембрана хлоропласта

В. строма пластиди

Г. мембрани тилакоїдів.

232. Укажіть, як називається тимчасове утворення, яке складається з іРНК і нанизаних на ній рибосом:

А. нуклеосома

Б. полісома.

В. лізосома

Г. папілома.

233. Першим етапом біосинтезу білка є процес:

А. редуплікації

Б. трансляції

В. транскрипції

Г. утворення функціонального центру рибосоми.

234. Назвіть органоїди, які здійснюють кисневий етап енергетичного обміну:

А. комплекс Гольджі

Б. мітохондрії

В. рибосоми

Г. лізосоми.

235. Гліколіз здійснюється:

А. у тилакоїдах

Б. у стромі

В. у цитоплазмі.

236. Визначте, на якому етапі енергетичного обміну утворюється і запасається найбільше енергії:

А. підготовчому

Б. безкисневому

В. кисневому.

237. Укажіть, яку роль виконує функціональний центр рибосоми:

А. є місцем з’єднання малої і великої субодиниць рибосоми

Б. забезпечує активацію іРНК

В. є місцем здійснення трансляції

Г. забезпечує аналіз правильності синтезу білкової молекули.

238. Зазначте, який фермент здійснює розщеплення подвійного ланцюга ДНК на одиничні при транскрипції:

А. ДНК-аза

Б. РНК-аза

В. полімераза

Г. синтетаза.

239. Визначте групу вірусів, які переносять членистоногі:

А. аденовіруси

Б. арбовіруси

В. ретровіруси

Г. герпевіруси.

240. Першим відкрив бактерії:

А. Р.Гук

Б. А.Левенгук

В. Л.Пастер

Г. Д.І.Івановський.

241. Паличкові бактерії:

А. спірили

Б. бацили

В. вібріони

Г. стафілакоки.

242. Назвіть об’єкт дослідження, на якому в 1892 р. було відкрито віруси:

А. амеба

Б. пеніцил

В. пальма

Г. тютюн.

243. Визначте групу вірусів, у яких носієм спадкової інформації виступає молекула РНК:

А. аденовіруси

Б. арбовіруси

В. ретровіруси

Г. герпевіруси.

244. Оклуглі бактерії:

А. спірили

Б. бацили

В. вібріони

Г. стафілококи.

245. До складу клітинної оболонки бактеріальної клітини входить:

А. крохмаль

Б. муреїн

В. хітин

Г. глікоген.

246. Укажіть до якої форми відтворення відноситься розмноження спорами:

А. статевої

Б. вегетативної

В. нестатевої

Г. партеногенетичної

247. Укажіть, що таке спора:

А. яйцеклітина рослини

Б. насінина

В. мікроскопічний зачаток

Г. вегетативна брунька

248. Укажіть, за якого способу нестатевого розмноження утворюються клони:

А. партеногенезу

Б. вегетативного розмноження

В. спороношення

Г. самозапліднення

249. Укажіть, який із зазначених процесів не є статевим:

А. запліднення

Б. копуляція

В. кон’югація

Г. фрагментація

250. Укажіть назву зменшення кількості хромосом під час гаметогенезу:

А. реплікація

Б. регенерація

В. редукція

Г. кросинговер

251. Укажіть спосіб розмноження, за якого у гідри утворюються бруньки:

А. партеногенез

Б. самозапліднення

В. вегетативне

Г. поділ клітини

252. Вірним є твердження:

А. Нестатеве розмноження відбувається за рахунок сперматозоїдів

Б. В інфузорії-туфельки в клітині є генеративне ядро

В. Яйцеклітина курки оточена хітиновою шкарлупою

Г. На зовнішній поверхні яйцеклітини утворюється акросома

253. Укажіть, у якому випадку не відбувається запліднення:

А. самозапилення

Б. перехресного запилення

В. партеногенезу

Г. гермафродитизму

254. Укажіть, який період визначають як онтогенез:

А. від зиготи до народження

Б. від зиготи до зиготи

В. від зиготи до смерті

Г. від народження до статевого дозрівання

255. Укажіть, для якої із зазначених груп тварин не характерні личинкові стадії:

А. губки

Б. членистоногі

В. земноводні

Г. птахи

256. Ектодермальне походження має орган:

А. скелет

Б. головний мозок

В. м’язи

Г. нирки

257. У ході дробіння клітини діляться:

А. мітозом

Б. мейозом

В. амітозом

Г. шизогонією

258. Непрямий розвиток з неповним метаморфозом характерний для:

А. двокрилих

Б. тарганів

В. клопів

Г. твердокрилих

259. Укажіть правильну послідовність етапів ембріонального розвитку:

А. гаструляція

Б. бластула

В. гаструла

Г. дробіння

Д. нейрула

Е. органогенез

260. Укажіть, як ще називають однояйцевих близнюків:

А. монозиготними особинами

Б. полізиготними особинами

В. лінійними особинами

Г. напівсибсами

261. На якій стадії ембріонального розвитку утворюється двошаровий зародок:

А. дробіння

Б. бластули

В. гаструли

Г. нейрули

262. Укажіть, яке з визначень відповідає поняттю локус:

А. місце гена на хромосомі

Б. одиниця спадковості

В. те саме, що й ген

Г. статева клітина

263. Для визначення невідомого генотипу здійснюють схрещування:

А. моногібридне

Б. дигібридне

В. аналізуюче

Г. гомозиготне

264. Яку хворобу успадкує син, якщо батько його дальтонік, а мати є носієм гемофілії:

А. дальтонізм

Б. гемофілію

В. обидва захворювання

Г. буде здоровим

265. Генетична інформація в клітині подвоюється в процесі:

А. транскрипції

Б. реплікації

В. трансляції

Г. денатурації

266. Ген чорного забарвлення великої рогатої худоби домінує над геном червоного забарвлення. З’ясуйте , яке потомство виникне від схрещування чорного гомозиготного бика з червоними коровами:

А. 100% - чорні телята

Б. 100% - червоні телята

В. 75% - чорні телята, 25% - червоні

Г. 50% - чорні телята, 50% - червоні

267. Хромосоми однакові за формою і розміром, які несуть однакові гени, називають:

А. сестринські

Б. альтернативні

В. гомологічні

Г. алельні

268. Схрещування двох організмів називають:

А. розмноженням

Б. заплідненням

В. відтворенням

Г. гібридизацією

269. Інформація, яка передається нащадкам, про:

А. кількісний склад білка

Б. якісний склад білка

В. кількісний та якісний склад білка

Г. послідовність амінокислотних залишків у білку

270. Незалежне успадкування двох ознак пов’язане з тим, що:

А. гени знаходяться в одній хромосомі

Б. гени знаходяться в гомологічниї хромосомах

В. гени знаходяться в різних парах гомологічних хромосом

Г. дані гени є алельними

271. Укажіть значення одиниць кросинговеру, перебільшення якого вказує на те, що гени успадковуються незалежно:

А. 25

Б. 50

В. 75

Г. 100

272. Ген чорного забарвлення великої худоби домінує над геном червоного забарвлення. Схрестили чорного гомозиготного бика з червоними коровами. Визначте, яке потомство виникне від схрещування гібридів першого покоління між собою:

А. 100% - чорні телята

Б. 100% - червоні телята

В. 75% - чорні телята, 25% - червоні

Г. 50% - чорні телята, 50% - червоні

273. Вірним є твердження:

А. генеалогічний метод полягає у схрещуванні різних організмів

Б. ген дальтонізму у людини розташований на Х – хромосомі

В. Самки кішок ніколи не мають черепахового забарвлення

Г. Домінантний алель ніколи не пригнічує дію рецесивного.

274. Укажіть, якому поняттю відповідає визначення « модифікаційна мінливість ознак, укладена у певний діапозон мінливості, зумовлений генотипом»:

А. норма реакції

Б. варіаційний ряд

В. дисперсія

Г. варіаційна крива

275. Укажіть, що є найбільш точною оцінкою ступеня фенотипової мінливості:

А. межі мінливості

Б. середнє значення

В. дисперсія

Г. варіаційний ряд

276. Укажіть, хто з учених увів у науковий обіг поняття мутація:

А. Мендель

Б. де Фріз

В. Коржинський

Г. Вавілов

277. Укажіть, як називаються мутації, що виникають на рівні первинної структури ДНК:

А. точковими

Б. геномними

В. хромосомними

Г. спонтанними

278. Укажіть, який із зазначених факторів не вважають фізичним мутагеном:

А. гамма-випромінювання

Б. ултрафіолетові промені

В. ультразвук

Г. висока температура

279. Укажіть фактор біологічного мутагенезу:

А. вірусні інфекції

Б. похідні азотистих основ

В. підвищена температура тіла

Г. бактеріальні та вірусні інфекції

280. Укажіть, як називаються ділянки, що вирізаються під час дозрівання іРНК:

А. екзони

Б. інтрони

В. транспозони

Г. кластери

281. Укажіть, яка із зазначених ознак людини є полігенною:

А. колір очей

Б. кучерявість

В. схильність до раннього облисіння

Г. стійкість до інфекцій

282. Як називають схрещування осіб близькоспоріднених:

А. аутбридингом

Б. інбридингом

В. методичним добором

Г. штучним добором

283. Укажіть, яка з властивостей не відноситься до модифікаційної мінливості:

А. оберненість

Б. спрямованість

В. спадкоємність

Г. індивідуальність

284. Укажіть тип мутацій, якщо в особини, яка в нормі має 22 хромосоми, виявлено 25 хромосом:

А. поліплоїдія

Б. анеуплоідія

В. хромосомна перебудова

Г. тетраплоїдія

285. Укажіть, яка речовина синтезується в ядерцях:

А. гістони

Б. іРНК

В. рРНК

Г. тРНК

286. Укажіть, який із вчених сформулював положення про гомологічні ряди спадкової мінливості:

А. Карпеченко

Б. Вавілов

В. Шмальгаузен

Г. Вернадський

287. Укажіть поняття, що за своїм сенсом можна вважати тотожним поняттю неспрямована мінливість:

А. модифікаційна мінливість

Б. групова мінливість

В. індивідуальна мінливість

Г. генотипова мінливість

288. Укажіть, який генетичний метод неможливо застосувати під час вивчення генетики людини:

А. гібридологічний

Б. цитогенетичний

В. складання родоводу

Г. молекулярно-генетичний

289. Укажіть, у чому полягає ефект гетерозису:

А. у різкому підвищенні життєвої сили у гібридів першого покоління

Б. у підвищенні життєздатності у гібридів усіх поколінь

В. у зниженні життєздатності гібридів

Г. у стерильності гібридів

290. Укажіть, який учений уперше запропонував термін « екологія»:

А. Дарвін

Б. Геккель

В. Рульє

Г. Ломоносов

291. Укажіть, який із зазначених факторів є лімітуючим за законом Лібіха:

А. температурний

Б. наявний у мінімальній кількості

В. наявний у максимальній кількості

Г. або той, що в мінімальній, або той, що в максимальній

292. Укажіть, які із зазначених ритмів є циркадними:

А. місячні

Б. сезонні

В. багаторічні

Г. добові

293. Укажіть, який показник характеризує стан популяції:

А. популяційні хвилі

Б. біомаса

В. швидкість колообігу речовин

Г. чисельність

294. Укажіть, якою мусить бути біомаса консументів четвертого порядку, якщо біомаса продуцентів становить 10 тис.т:

А. 1000т

Б. 100т

В. 10т

Г. 1000кг

295. Укажіть, як називається процес розвитку екосистеми в місцях, де на певний час життя повністю зникло:

А первинна суксеція

Б. вторинна суксеція

В. відродження екосистеми

Г. стан клімаксу

296. Укажіть групу організмів, які утворюють органічні речовини з неорганічних:

А. редуценти

Б. продуценти

В. консументи 1 порядку

Г. консументи 2 порядку

297. Укажіть, що є сигналом до сезонних змін у тварин:

А. зміна температури

Б. зміна тривалості світового дня

В. зміна кількості поживних речовин

Г. зміна взаємозв’язків у екосистемі

298. Вірним є твердження:

А. Ареал виду – це однорідні умови живлення

Б. До абіотичних чинників належить діяльність сапрофітів

В. Паразитизм – форма взаємозв’язків між особинами різних видів

Г. Екологічна ніша – це місце виду в біогеоценозі, зумовлене його зв’язками та вимогами до абіотичних факторів

299. Укажіть, який саме напрям сучасної екології займається питаннями популяційного рівня організації:

А. демекологія

Б. синекологія

В. ауекологія

Г. прикладна екологія

300. Укажіть, до складу яких екосистем більш високого рівня безпосередньо входять біогеоценози:

А. біомів

Б. біот

В. біосфери

Г. екологічних ніш

301. Укажіть, яка з екосистем є найбіднішою:

А. клімаксна

Б. агроценоз

В. вологий тропічний ліс

Г. екотон

302. Укажіть, якою має бути маса зоопланктону Чорного моря, якщо загальна кількість дельфінів, які є консументами третього порядку, в цьому морі становить 3 млн особин ( вага одного дельфіна дорівнює 50кГ:

А. 1,5 млн т

Б. 15 млн т

В. 150 млн т

Г 200 млн тонн

303. Укажіть групу організмів, які руйнують рештки загиблих організмів:

А. редуценти

Б. продуценти

В. консументи 1 порядку

Г. консументи 2 порядку

304. Укажіть характеристику популяції, котра дорівнює середній кількості особин, що припадає на одиницю площі або об’єму:

А. чисельність

Б. густота

В. біомаса

Г. народжуваність

305. Укажіть ученого, який створив учення про біосферу:

А. Ч. Дарвін

Б. В. Вернадський

В. В. Сукачов

Г. С. Навашин

306. Укажіть стан біосфери, який створює людина своєю діяльністю:

А. атмосфера

Б. гідросфера

В. літосфера

Г. ноосфера

307. Біосфера –це:

А. маса живих організмів на одиницю площі

Б. частина оболонок Землі, населена живими організмами

В. ланшафтно-географічна зона

Г. сукупність тваринних і рослинних організмів

308. Літосфера –це :

А. частина тропосфери

Б. частина стратосфери

В. газова оболонка Землі

Г. верхня тверда оболонка Землі

309. Червона книга –це:

А. відомості про цінні види

Б. відомості про зниклі види

В. опис видів рослин і тварин

Г. опис видів, які перебувають під загрозою зникнення

310. Установіть відповідність між назвами структур білка та їхніми характеристиками:

1) первинна; а) кількість і послідовність амінокислот у

поліпептидному ланцюзі;

2)вторинна; б) спосіб упаковки первинної структури

в альфа спіраль або бета-шар;

3) третинна; в) спосіб упаковки альфа-спіралі в

просторому глобулу;

4) четвертинна. г) спосіб спільної упаковки декількох

поліпептидних ланцюгів;

д) спосіб відновлення втрачених

раніше водневих зв’язків.