Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи економічної теорії-Феєр.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
212.99 Кб
Скачать

Методичні поради по виконанню контрольної роботи

 1. Контрольна робота виконується в учнівському зошиті у встановлені графіком строки і здається в заочний відділ студентом особисто;

 2. На титульній сторінці контрольної роботи вказується:

назва предмету;

група, спеціальність;

назва вузу;

варіант контрольної роботи;

прізвище, ім'я та по-батькові студента.

 1. Варіант контрольної роботи визначається у відповідності з шифром студента за таблицею варіантів. Шифр - це номер залікової книжки, а номер варіанту – дві останні цифри шифру.

 2. При виконанні контрольної роботи необхідно вказати питання і дати на нього ґрунтовну відповідь.

 3. Після відповідей на всі питання контрольної роботи подається перелік використаної літератури, оформлений у відповідності з бібліографічними вимогами.

 4. В кінці роботи ставиться дата та особистий підпис студента.

 5. В контрольній роботі необхідно залишити один чистий аркуш, на якому викладач пише рецензію.

 6. При не зарахуванні контрольної роботи студент повинен виконати її повторно і здати на перепровірку.

 1. Перевірена контрольна робота повинна зберігатися студентом до екзамену та здаватися під час його проведення екзаменатору (при необхідності в доопрацьованому вигляді).

 2. У разі невиконання контрольної роботи студент не допускається до складання іспиту з предмета.

Питання для контрольної роботи

 1. Предмет і визначення економічної теорії. Місце економічної теорії в системі економічних наук.

 2. Методи дослідження економічних процесів та явищ. Метод наукової абстракції. Індукція і дедукція.

3. Виникнення і розвиток теоретико-економічних знань. Основні етапи розвитку економічної теорії.

4. Сучасні економічні теорії.

 1. Розвиток економічної думки на Україні,

 2. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії як науки.

7. Визначення економіки. Поняття економічної системи

 1. Типи економічних систем.

 2. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин.

 3. Продуктивні сили і виробничі відносини. Власність і виробничі відносини.

 4. Виробництво та проблеми його організації.

 5. Види економічних ресурсів: земля, капітал, праця і підприємницький талант.

 6. Система економічних законів і категорій.

14. Структура системи економічних законів. Класифікація економічних законів.

15. Економічні категорії, їх суть та форми прояву. Співвідношення економічних законів та категорій.

16. Сутність і критерії економічного прогресу.

 1. Рушійні сили і фактори економічного прогресу,

 2. НТР та її роль в економічному прогресі. Розвиток сутнісних сил людини вирішальний фактор соціально-економічного прогресу.

 3. Товарне виробництво: умови виникнення, розвиток і форми.

 4. Форми суспільного виробництва.

 5. Товар і його властивості.

 6. Розвиток товару і товарного виробництва і сучасних умовах.

 7. Еволюція форм вартості і сутність грошей.

 8. Закони обігу грошей.

 9. Інфляція: її суть, причини та соціально-економічні наслідки.

 1. Закон вартості та його функції. 27. Історія українських грошей.

 1. Сутність ринкової, соціально ринкової і змішаної економіки.

 2. Поняття власності, суть відносин власності, право, економічний зміст власності. Різноманітність форм власності, індивідуальна і приватна власність.

 3. Економічні форми реалізації власності

 4. Необхідність роздержавлення і приватизації власності. Суть, форми, методи, принципи, джерела та межі роздержавлення приватизації.

 1. Сутність і структура ринку.

 2. Види ринків: ринок товарів, капіталів, цінних паперів, робочої сили, послуг.

 3. Інфраструктура ринку та її значення. Елементи інфраструктури ринку.

35. Проблеми формування ринку та його інфраструктури в Україні.

36. Ринок як саморегулююча система.

 1. Попит і пропозиція - ключові елементи ринку.

 2. Крива та закон попиту і пропозиції. Еластичність попиту і пропозиції.

 3. Ринкова ціна, фактори та методи її формування. Фактори вираження попиту і пропозиції.

40. Конкуренція - рушійна сила ринкової економіки. Форми та види конкурентної боротьби.

41. Причини виникнення і сутність монополій. Антимонопольна діяльність держави. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності".

42. Підприємство первинна ланка економіки. Організаційно-правові форми підприємств.

43. Суть підприємництва та умови його існування. Підприємство в системі підприємництва. Роль підприємництва у формуванні ринкової економіки України. Функції і причини підприємництва. Господарський кодекс України.

44. Акціонерний капітал і акціонерні товариства.

45. Акції. Організаційно-правові умови функціонування акціонерних товариств в Україні.

 1. Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності. Соціально-економічний зміст капіталу.

 2. Виробничі фонди підприємства і витрати виробництва, їх види.

 3. Собівартість - продукції, ціна і прибуток.

 4. Прибуток як економічна категорія і мета підприємництва. Теорії прибутку.

 5. Ринок праці, його сутність, функції та регулювання.

 6. Заробітна плата, її форми та функції. Форми та системи заробітної плати.

 1. Управління в ринковій економіці. Основна мета і принципи управління. Співвідношення різних рівнів управління.

 2. Менеджмент - система управління підприємством.

 3. Суть менеджменту та основні функції: планування, організація, керівництво, контроль. Роль менеджменту в зміцненні позицій на ринку.

55.Сутність аграрних відносин, їх специфіка і місце в економічній системі.

 1. АПК: його функції і структура.

 2. Земельна рента і її форми в сучасних умовах. Рента і орендна плата. Ціна землі і закономірності її зростання.

 3. Національне виробництво як об'єкт макроекономіки. Системи національних рахунків.

59. ВНП і методи його виміру.

60. Валовий внутрішній продукт. Відтворення суспільного продукту.

61. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція.

62. Форми і методи державного регулювання економіки. Формування системи державного регулювання економіки України.

63 .Економічна рівновага і циклічність. Види економічних циклів.

 1. Причини і механізм циклічних коливань.

 2. Структурні кризи їх причини і особливості. Причини економічної кризи в Україні і шляхи її подолання.

 3. Антициклічне державне регулювання, його необхідність. Фінанси в системі економічних відносин.

 1. Структура фінансової системи. Функції фінансів.

 2. Бюджетна система. Державні доходи. Державні витрати. Дефіцит бюджету.

 3. Фінансова політика в умовах переходу України до ринку.

 4. Податкова система. Види податків, їх функції. Крива Лаффера.

 5. Суть і основні види банків. Банківська та кредитна система.

 6. Види кредиту та принципи кредитування. Кредитна політика.

 7. Ринок робочої сили, як форма регулювання відтворення трудових ресурсів.

 8. Зайнятість та її основні форми. Безробіття та його причини.

 9. Типи безробіття. Закон Оукена.

76. Сутність соціального захисту і шляхи його досягнення. Соціальна політика сучасної держави.

77. Всесвітнє господарство, його суть і етапи розвитку. Характерні риси всесвітнього господарства. Закономірності розвитку світового господарства.

78. Особливості розвитку всесвітнього господарства на сучасному етапі.

79. Сучасні проблеми включення України в систему світового господарства.

80. Міжнародна торгівля, її сучасні форми та структура.

81. Валютні відносини та валютні системи.

82. Глобальні проблеми як відображення загальносвітових процесів.

83. Класифікація глобальних проблем. Економічна, демографічна, енергетична, сировинна, продовольча та інші глобальні проблеми сучасності.

 1. Основні шляхи розв'язання глобальних проблем. Міжнародне співробітництво у вирішенні загальнолюдських проблем.

 2. Світова інтеграція та глобалізація.

 3. Міжнародний поділ праці - причини виникнення та значення.

 4. Види цінних паперів. Фондова біржа.

 5. Міжнародна міграція робочої сили.

 6. Участь України в міжнародних організаціях та інститутах.

 7. Україна і світове господарство.

 8. Ринок товарів та послуг.

 9. Місце інформації в сучасному економічному житті суспільства.

 1. Реклама як головний фактор просування товарів та послуг на ринку.

 2. Світовий ринок. Складові світового ринку.