Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ККР_Ответы.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
389.12 Кб
Скачать

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

Варіант 1

Завдання 1. Теоретична частина

1. Соціологія (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) наука про суспільство, явища та процеси, що відбуваються в ньому

2. Історичні зміни з позитивними наслідками є (оберіть вірний варіант відповіді):

б) прогресом

3. До політичних інститутів потрібно віднести (оберіть вірні варіанти відповіді):

в) уряд

г) парламент

Завдання 2. Практична частина

 1. Розкрийте сутність і типологію соціальної мобільності.

Соціальна стратифікація. Від лат. ,,stratum” – верства. Виникла в стародавньому Римі (раби), в Індії – каста неприкасаємих: робітники, селяни, міщани, дворяни, священики, промисловці.

Найчастіше використовується стратифікація, яка дає можливість переходити з однієї страти в другу. Так виникла теорія ,,Соціальної мобільності” – теорія соціального пресування, тобто зміни індивідом або групи соціального статусу, місця у соціальній структурі. Доповнює дві попередні теорії.

Соціальна мобільність здійснюється у двох напрямках:

1. Вертикальному – переміщення індивіду або соціального об’єкту з одного соціального пласта в інший. Вища точка піднесення – пересування вгору, а точка падіння – пересування вниз.

2. Горизонтальному – перехід індивіда або соціального об’єкту із однієї соціальної групи в іншу, що знаходиться на одному і тому ж рівні.

В Україні активно іде процес соціальної диференціації ( буржуа, фермери, підприємці), що веде до соціальної поляризації – це небезпечно.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 2

Завдання 1. Теоретична частина

1. Соціологія як наука виникла в (оберіть вірний варіант відповіді):

а) 18 ст.

б) 19 ст.

в) 20 ст.

2. Підсистема суспільства, що забезпечує виробництво товарів, необхідних для задоволення потреб людини це (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) економічна підсистема

б) політична підсистема

в) правова підсистема

3. Дослідження одного й того ж або різних компонентів, яке проводиться декілька разів називають (оберіть вірний варіант відповіді):

а) груповим

б) трендовим

в) повторним

Завдання 2. Практична частина

 1. Визначте основні мотиви сімейних конфліктів та розлучень.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

Варіант 3

Завдання 1. Теоретична частина

1. Поняття «соціологія» в науковий обіг було введено (оберіть вірний варіант відповіді):

а) О.Контом

2. Афективна дія (оберіть вірний варіант відповіді):

а) ґрунтується на емоціях

3. Коли анкета в газеті чи журналі заповнюється читачем, цей метод опитування називають (оберіть вірний варіант відповіді):

б) пресове опитування

Завдання 2. Практична частина

 1. Назвіть і охарактеризуйте основні функції сім’ї.

Функції сім'ї відбивають систему взаємодії сім'ї і суспільства, з одного боку, і сім'ї й особи — з другого. Залежно від еволюції суспільства і зміни вимог, які ставляться до сім'ї як соці­ального інституту, змінювалися як зміст, так і її соціальні функції.

Під функціями сім'ї розуміється спосіб прояву активності, життєдіяльності сім'ї та її членів. Можна виділити функції сі­м'ї стосовно суспільства, функції суспільства щодо сім'ї, сім'ї стосовно особи й особи стосовно сім'ї. У зв'язку з цим функції сім'ї можна розглядати як соціальні (стосовно суспільства) й індивідуальні (стосовно особи). Функції сім'ї тісно пов'язані з потребами суспільства в інституті сім'ї і з потребами осо­бистості в належності до сімейної групи.

Залежно від сфер життєдіяльності можна виділити такі основні функції сучасної сім'ї:

Сфера сімейної діяльності

Суспільні функції

Індивідуальні функції

Репродуктивна

Біологічне відтворення суспільства

Прагнення мати дітей

Виховна

Соціалізація молодого покоління. Підтримка культурної безперерв­ності суспільства

Задоволення потреби в батьківстві, контактах з дітьми, їх виховання, саморсалізації в дітях

Господарсько-побутова

Підтримка фізичного здоров'я членів суспільства, догляд за дітьми

Одержання господарсь­ко-побутових послуг од­ним членом сім'ї від інших

Економічна

Економічна підтримка неповнолітніх і непра­цездатних членів суспільства

Одержання матеріаль­них засобів одними чле­нами сім'ї від інших (у випадку непрацез­датності або в обмін за послуги)

Сфера первісного соціального контролю

Моральна регламен­тація поведінки членів - сім'ї в різних сферах життєдіяльності, а також відповідальність і зобов'язання у відносинах між подруж­жям, батьками і дітьми, представниками старшого і середнього поколінь

Формування і підтримка правових і моральних санкцій за негативну поведінку і < порушення моральних норм взаємовідносин між членами сім'ї

Сфера духовного спілкування

Розвиток особистості членів сім'ї

Духовне взаємозбага­чення членів сім'ї. Зміцнення дружніх ос­нов шлюбного союзу

Соціально-статусна

Надання певного соціального статуса чле­нам сім'ї. Відтворення соціальної структури

Задоволення потреб у соціальному просуванні

Дозвільна

Організація раціонального дозвілля. Соціальний контроль у сфері дозвілля

Задоволення потреб у сумісному проведені дозвілля, взаємозбагачення дозвільних інтересів

Емоційна

Емоційна стабілізація, індивідів та їх психо­логічна терапія

Одержання індивідами психічного захисту, емоційна підтримка в сім'ї. Задоволення по­треб у особистісному щасті і любові

Сексуальна

Сексуальний контроль

Задоволення сексуаль­них потреб

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 4

Завдання 1. Теоретична частина

1. Об’єкт соціологічного пізнання це (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) суспільство

б) держава

в) індивідуальні якості людини

2. Соціальні взаємодії бувають (вибрати вірні варіанти відповіді):

а) фізичні

б) словесні

в) мисленні

г) жести

3. Моногамія це (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) союз одного чоловіка та однієї жінки

б) союз одного чоловіка та декількох жінок

в) союз однієї жінки та декількох чоловіків

Завдання 2. Практична частина

 1. Охарактеризуйте рольову теорію особистості і види ролей.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

Варіант 5

Завдання 1. Теоретична частина

1. Соціологія культури це (оберіть вірний варіант відповіді) –

б) спеціальна і галузева соціологічна теорія

2. Взаємозумовлені соціальні дії, коли дії одного суб’єкта є одночасно причиною і наслідком дій інших суб’єктів – це (оберіть вірний варіант відповіді)

а) соціальна взаємодія

3. Експеримент це (оберіть вірний варіант відповіді) –

в) зміна або відтворення явищ з метою вивчення його у сприятливих умовах

Завдання 2. Практична частина

 1. Розкрийте сутність і типологію соціальної мобільності.

Соціальна мобільність — перехід індивіда, соціального об'єкта або цінності, створеної або модифікованої завдяки людській діяльності, від однієї соціальної позиції до іншої. Поняття було введено П. Сорокіним у 1927 р.

У 1927 р. у Нью-Йорку П. Сорокін видав працю «Соціальна мобільність», у якій формулює завдання, основні поняття і принципи дослідження різноманітного руху індивідів у неоднорідному соціальному просторі. Мобільність П. Сорокін визначав як перехід, переміщення соціального об'єкта з однієї позиції на іншу. Соціальним об'єктом можуть бути індивід, група, радіо, автомобіль, мода, тобто всі продукти людської діяльності. У суспільстві з ними відбуваються найрізноманітніші метаморфози: вони старіють, занепадають, стають менш привабливими. Увесь цикл існування їх виявляється в мобільності.

В. Ільїн вважає, що в межах конструктивістсько-структуралістської концепції соціальної нерівності це визначення потребує уточнення. В силу того, що соціальний простір складається з статусних позицій, що заповнюються індивідами, соціальна мобільність виступає у двох основних формах:

1. Переміщення власне статусних позицій, що представляють одиниці соціальної структури(у Сорокіна мова йде лише про переміщення об'єктів між статусними позиціями).

2. Переміщення індивідів і груп індивідів з одних статусних позицій в інші.

Існують два основних види соціальної мобільності — міжгенераційна і внутрішньогенераційна, і два основних типи — вертикальна і горизонтальна. Вони в у свою чергу поділяються на підвиди і підтипи.

Під вертикальною мобільністю розуміють ті відносини, що виникають при переміщенні індивіда або соціального об'єкта з одного соціального прошарку в інший. В залежності від напряму переміщення вирізняють висхідну мобільність(соціальний підйом, рух вгору) і низхідну мобільність(соціальний спуск, рух вниз). Між ними існує певна асиметрія: всі прагнуть підніматися і ніхто не хоче опускатися соціальною драбиною. Як правило, висхідна мобільність — явище добровільне, а низхідна — вимушене.

Горизонтальна мобільність передбачає перехід індивіда з однієї соціальної групи в іншу, яка розміщена на тому ж рівні. Різновидом горизонтальної мобільності є географічна мобільність, що полягає не в зміні статусу або групи, а переміщення з одного місця в інше, зберігаючи при цьому попередній статус. Якщо до зміни місця додається зміна статусу, то географічна мобільність перетворюється в міграцію.

Класифікація може бути проведена і за іншими критеріями. Так, наприклад, розрізняють індивідуальну мобільність(переміщення індивіда відбуваються незалежно від інших) та групову мобільність(переміщення виникають колективно).

Внутрішньогенераційна мобільність (інтрагенераційна) — це висхідна чи спадна мобільність окремої людини протягом її життя. Інколи цей вид соціальної мобільності ще називають кар'єрою, котру визначають як зміну соціального статусу індивіда протягом власного життя.

Міжгенераційна мобільність (інтергенераційна) — це рух індивіда соціальною драбиною між різними поколіннями. Вивчаючи цей тип мобільності, можна з'ясувати, як змінилися соціальні позиції поколінь дітей порівняно з поколіннями батьків. Масштаб міжгенераційної мобільності свідчить про те, наскільки в тому чи іншому суспільстві нерівність переходить від одного покоління до іншого. Якщо міжгенераційна мобільність невелика, то це свідчить про укоріненість нерівності в даному суспільстві.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

Варіант 6

Завдання 1. Теоретична частина

1. Завершення дослідження виробленням і обґрунтуванням прогнозу щодо досліджуваного об’єкту виконує (оберіть вірний варіант відповіді):

а) прогностична функція

2. Прикладом великої соціальної групи можуть бути (обрати вірні варіанти відповіді):

б) сім’я

в) дружня компанія

3.Сім’я, яка складається з подружжя та дітей, що не перебувають у шлюбі називається (оберіть вірний варіант відповіді):

в) простою

Завдання 2. Практична частина

 1. Розкрийте стадії в розвитку конфліктів.

Будь-який конфлікт, як правило, реалізується у процесі свого розвитку за певними стадіями, серед яких за однією із класифікацій виділяють латент ну стадію та стадію зовнішнього вияву конфлікту.

Так, у низці випадків, виділяючи так звану латентну (приховану) стадію, спостерігаємо, що в цей період розвитку конфлікту наявні усі його елемен ти, за винятком зовнішніх дій: виникнення конфліктної ситуації, усвідом лення одним із суб´єктів своїх інтересів у ній і перешкод для їх задоволення; визначення персоніфікованого суб´єкта, який саме цьому перешкоджає; усвідомлення своїх інтересів і відповідних перешкод іншою стороною; на решті, стадія, коли ще не вчиняється конфлікт, але скоєно конкретні дії, що започатковують відкритий конфлікт — прийнято негативне для однієї зі сторін рішення (відмова у наданні квартири, невизнання права особи на власність, права нації на національний суверенітет тощо).

Наступною стадією є зовнішні дії: спрямовані на захоплення і (або) утри мання спірного об´єкта, створення завад, заподіяння непрямої шкоди, образ ливі слова і дії, підкорення і захоплення суб´єкта, нанесення прямої фізич ної шкоди (насильство).

Серед іншого, охарактеризуємо стадії конфлікту, запропоновані С.С. Фроловим.

• Передконфліктна стадія включає ідентифікацію, тобто визначення суб´єктів, які перешкоджають досягненню мети, вважаються винними тощо, яка може бути дійсною або неправильною, а також формування стратегії та тактики розвитку конфлікту.

• Інцидент, тобто здійснення дій, спрямованих на зміну поведінки су перників, їх блокування (затримання, переривання). Продовження дій, тоб то відступ (отримання — відмова від продовження дій, або придушення — припинення дій під тиском зовнішніх обставин) або агресивна поведінка, спрямована на інших суб´єктів, та їх відповідна агресивна реакція. Ці дії поділяють на ті, які мають відкритий характер, тобто безпосередньо спосте рігаються, усвідомлюються, оцінюються як ворожі, агресивні, шкідливі тощо, та приховані (латентні, таємні), які включають маскування власних дій, провокування необхідних дій супротивників, їх дезінформацію тощо.

• Досягнення у розвитку конфлікту критичної точки, тобто макси мальної гостроти, сили та напруженності.

• Розв´язання конфлікту внаслідок — зміни умов конфліктної ситуації, установок суперників, одно- або двосторонніх поступок, усунення суперни ка, втручання третьої сили.

За динамікою конфлікти багато в чому відрізняються один від одного — можуть припинятися досить швидко, але водночас чимало конфліктів набу вають тривалого характеру. Про це вже зазначалося з позицій класифікації конфлікту за ознакою часу, однак у цьому випадку слід звернути увагу на взаємозв´язок динаміки та часу розвитку конфлікту в ході визначення його основних параметрів. Розуміння такого взаємозв´язку дає можливість більш точно визначити ту чи іншу стадію у розвитку конфлікту, передбачити мож ливу послідовність подій, своєчасно застосувати превентивні заходи.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 7

Завдання 1. Теоретична частина

1. Дії, які базуються на звичках людей, є автоматичною реакцією та не потребують перевірки на істинність це (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) традиційні дії

б) ціннісно-раціональні дії

в) афективні дії

2. Позитивні санкції соціальних інститутів це (обрати вірні варіанти відповіді):

а) бойкот

б) державна премія

в) повага

г) арешт

3. Досягнутий статус це (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) статус, якого, досягає людина завдяки власним зусиллям, знанням

б) біологічно успадкований статус

в) характерний для індивіда статус, за яким його виділяють оточуючі

Завдання 2. Практична частина

 1. Наведіть функції соціальних конфліктів.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

Варіант 8

Завдання 1. Теоретична частина

1. Якщо держави змагаються за ринки збуту, дефіцитні ресурси мирним шляхом – це (оберіть вірний варіант відповіді)

б) конкуренція

2. Формальною соціальною групою називають (оберіть вірний варіант відповіді):

а) об’єднання людей на основі офіційного документу, норм, правил

3. Сім’ї, що характеризуються жорстким підкоренням дружини чоловікові, а дітей – батькам називають (оберіть вірний варіант відповіді):

в) авторитарними

Завдання 2. Практична частина

 1. Охарактеризуйте основні етапи проведення соціологічного дослідження.

У проведенні соціологічних досліджень виділяють чотири послідовних, логічно і змістовно взаємопов'язаних етапи:

1. Підготовчий. Полягає у виробленні програми та інструментарію – анкети, бланка інтерв'ю, бланка фіксування результатів спостереження, аналізу документів тощо.

2. Збір первинної соціологічної інформації. Відбувається за допомогою опитування, спостереження, аналізу документів, експерименту.

3. Упорядкування та обробка зібраної інформації.

4. Аналіз обробленої інформації, підготовка звіту, формулювання висновків, розробка рекомендацій [4].

Отже cпецифіка кожного з етапів визначається конкретним видом соціологічного дослідження. їх виділяють залежно від узятих за основу критеріїв. Найважливішими з них є мета дослідження, глибина потрібного аналізу, метод збирання первинної соціологічної інформації, об'єкт дослідження, терміни проведення, відносини між замовником і виконавцем, сфера соціальної дійсності, яку вивчають.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 9

Завдання 1. Теоретична частина

1. Взаємодія – це (оберіть вірний варіант відповіді):

а) двосторонній процес обміну діями між людьми

б) дія одного суб’єкта для досягнення певної мети

в) засвоєні стереотипи поведінки

2. Прикладом формальної соціальної групи виступає (виберіть вірні варіантивідповіді):

а) учнівський клас

б) дружня компанія

в) студентська група

г) військовий підрозділ

3. Історично обумовлена, санкціонована і регульована суспільством форма стосунків між чоловіком і жінкою, що визначає їх права і обов’язки стосовно один одного та дітей називається (оберіть вірний варіант відповіді):

а) сім’єю

б) шлюбом

в) дружбою

Завдання 2. Практична частина

 1. Розкрийте основні види соціологічних досліджень.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

Варіант 10

Завдання 1. Теоретична частина

1. Соціальний інститут це (оберіть вірний варіант відповіді) –

в) система норм і правил, що забезпечує стабільність і розвиток суспільства

2. Мікросоціологія вивчає (оберіть вірний варіант відповіді):

а) спілкування та поведінку людей, їхні вчинки, мотиви їх поведінки

3. Вказати групи, які є носіями девіантної поведінки (виберіть вірні варіанти відповіді):

а) пенсіонери

в) алкоголіки

Завдання 2. Практична частина

 1. Визначте основні види сім’ї.

Сім’я протягом історії людства змінювала певні свої функції, форми, структуру. Деякі з них зникли, деякі продовжують існувати. З’являються і нові форми. Наш світ різнобарвний, конкретні суспільства в ньому знаходяться на різних рівнях розвитку, тому і форми сім’ї в них досить різноманітні.

За формою шлюбу розрізняють моногамну і полігамну сім’ї. Моногамна сім’я більш розповсюджена у сучасному світі, вона передбачає шлюб між однією жінкою і чоловіком. Тобто, вона складається з батька, матері та їх дітей. Полігамна сім’я заснована на шлюбі одного з декількома іншими індивідами. Полігамія має два різновиди: полі кількома жінками) і поліандрію або багатомуж гінію або багатоженство (шлюб між одним мужчиною і жя (шлюб між однією жінкою і декількома чоловіками). Отже, полігамна сім’я може складатися з одного батька, декількох жінок-матерів та їх дітей або з однієї жінки-матері, декількох чоловіків-батьків та їх спільних дітей. В історичному плані вважають, що сім’я розвивалась від групової (коли група чоловіків одного роду мали за жінок групу жінок з іншого роду), через парну (коли певні різностатеві пари мали спільних дітей, але не утворювали господарчої одиниці і не мали спільного майна), до моногамної, в якій подружжя (чоловік і жінка), крім спільних дітей, мають спільне господарство, майно і складають економічну одиницю суспільства.

З погляду вибору шлюбного партнера, шлюби поділяються на екзогамні (коли партнера обирають за межами своєї групи) й ендогамні (коли партнера обов’язково обирають у власній спільності). Відповідно до цього існують два види сімей: гомогенні (однорідні), коли, наприклад, чоловік і жінка є представниками одного етносу, і гетерогенні (різнорідні), коли чоловік і жінка належать до різних етносів. За деякими даними, поки що гомогенні сім’ї переважають над гетерогенними (відповідно 70% і 30%), але кількість останніх весь час збільшується. Гомогенність і гетерогенність можуть бути в межах різних культурних, соціальних груп, а також груп за освітою, професією тощо.

Відповідно до того, хто у сім’ї відіграє головну роль, розрізняють сім’ї егалітарні (рівноправні) й авторитарні, коли у сім’ї існує досить жорстке підкорення одному з подружжя. Егалітарну сім’ю ще називають демократичною, тому що в ній влада рівномірно розподіляється між жінкою і чо­ловіком. У розвинених країнах відмічається тенденція зростання кількості егалітарних сімей. Але ще є досить багато сімей авторитарних. Причому тут помічено певну закономірність: чим нижчий дохід сім’ї, тим частіше її очолює жінка. Так, наприклад, у США серед найбіднішого чорношкірого населення 40 % сімей головою мають саме жінку.

Типологію сім’ї можна продовжувати залежно від того, які ознаки будуть в основі цього поділу. Так, за місцем подружжя у соціальній системі суспільства можна виділити сім’ї робітників, селян, бізнесменів, інтелігентів, бомжів тощо.

За типом поселення можна виділити сільську сім’ю або сім’ю з міста. За національною ознакою – моноетнічну і поліетнічну. Хоча моноетнічні шлюби поки що переважають у світі, але поліетнічні мають тенденцію до збільшення. Так, наприклад, у СРСР на 1970 р. етнічно змішані шлюби становили 13,5 % всіх сімей, а на 1989 р. – вже 18 %. В Україні цей відсоток був дещо більшим (25,3 %). Треба зауважити, що як наслідок етнічно-змішаних шлюбів – посилення процесів асиміляції, що позначається в цілому на етнічній ситуації у конкретному регіоні.

За часом існування сім’ї поділять на: молодожонів (коли подружжя існує декілька місяців), молоді сім’ї (які існують до 3-х років), сім’ї середнього шлюбного віку (від 3 до 10 років), сім’ї старшого віку (від 10 до 20 рр.) та сім’ї похилого віку (більше 20 років).

За кількістю членів сім’ї їх поділяють на бездітні, однодітні, малодітні (в яких одна або дві дитини) та багатодітні (в яких троє і більше дітей). В Україні нараховують до 20 % бездітних сімей. Якщо мати на увазі, що лише 2 % з них дітей не мають з фізіологічних причин, а інші свідомо їх не бажають мати, то маємо досить складну соціальну проблему: чи треба вважати такі подружжя сім’єю? Однодітні сім’ї мають досить великий відсоток, але різний залежно від місця мешкання сім’ї. Так, у селі однодітні сім’ї становлять 30-40 % сімей, а у містах їх більше – 54 %.

Крім того, за кількістю членів сім’ї виділяють і різні їх форми. Сім’я, в якій з тих чи інших причин відсутній батько чи матір, вважаються неповною. Такі сім’ї множаться у часи лихоліть, але нажаль їх кількість збільшується і в наш час завдяки росту розлучень і проміскуітетних статевих зв’язків. Нуклеарна або елементарна сім’я (ще її називають малою, простою) – це сім’я, яка складається з батьків і дітей, що живуть окремо від діда і баби. У розвинених країнах такі сім’ї становлять переважну більшість. Вони мають повну самостійність і організують своє життя за своїм бажанням. У них найкращі умови для самовиразу, прояву здібностей, особистісних якостей кожного з подружжя. Але така сім’я має і певні вади, бо тут часто нема сил, які б могли стримувати самовпевненість, неохайність і, навіть, грубість подружжя.

Вказані негативні явища дещо стримуються у складній (розширеній) сім’ї. Така сім’я складається з представників декількох поколінь, тобто в неї входить нуклеарна сім’я, до якої додається хтось з родичів: чи тесть з тещею або свекруха зі свекром, або брат, сестра чоловіка чи дружини. Саме у таких сім’ях зараз проживають молоді подружжя. Сімей середнього віку в таких умовах близько 20 – 25%, але, як правило, разом з одним із батьків, а з двома разом – лише 5 – 6%. Це свідчить, перш за все, про існування в Україні економічних проблем і, в першу чергу проблеми житла. Попри певним позитивним рисам такої сім’ї, вона теж має і свої недоліки, в основному із-за можливого конфлікту між представниками двох поколінь або психологічної несумісності одного з подружжя із батьками другого.

Існує ще так звана велика сім’я, яка складається з трьох чи більше подружніх пар, з декількох нуклеарних сімей. В Україні таких сімей зараз практично нема, але подекуди вони збереглись у Росії, Білорусії, у Середній Азії. Для нашого часу такі сім’ї вважаються певним анахронізмом.

За умовами сімейного життя виділяють ряд типів сімей, таких, наприклад, як студентська, коли хоча б один з подружжя є студентом. Дистатна сім’я – це така, що юридично зафіксована, але одного з партнерів постійно нема вдома. Такою може бути сім’я моряка, геолога, відомого спортсмена тощо. Подібних сімей у нашому суспільстві не так вже й мало – 5 – 6 %.

За якістю відношень у сім’ї можна виділити багато різних типів, які можна сприймати досить умовно, тому що чітких відмінностей між ними нема. Це можуть бути благополучні або щасливі сім’ї, соціально неблагополучні, сталі, проблемні, конфліктні тощо.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 11

Завдання 1. Теоретична частина

1. Соціологія освіти це (оберіть вірний варіант відповіді)–

а) галузева соціологічна теорія

б) загальнотеоретична соціологія

в) конкретні соціологічні дослідження

2. Для постіндустріального суспільства визначальним чинником розвитку є (оберіть вірний варіант відповіді):

а) сільське господарство

б) промисловість

в) інформація, сфера обслуговування

3. Сім’ї, засновані на розподілі ролей згідно з особистісним якостями і здібностями подружжя, на рівній участі кожного з них у прийнятті рішень називають (оберіть вірний варіант відповіді):

а) авторитарним сім’ями

б) демократичними сім’ями

в) повними сім’ями

Завдання 2. Практична частина

 1. Розкрийте види соціальних конфліктів:

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 12

Завдання 1. Теоретична частина

1. Відносини в суспільстві, що сформувалися з приводу законів, це (оберіть вірний варіант відповіді):

а) духовні відносини

б) політичні відносини

в) правові відносини

г) економічні відносини

2. Формальні соціальні інститути (обрати вірні варіанти відповіді):

а) політична партія

б) сім’я

в) дружба

г) кровна помста

3. Підсумковим документом соціологічного дослідження може бути (оберіть вірний варіант відповіді):

а) аналітична записка

б) складання анкети

в) розробка програми дослідження

Завдання 2. Практична частина

 1. Розкрийте сутність і види шлюбу.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 13

Завдання 1. Теоретична частина

1. Соціальна група це (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) певна сукупність людей, що об’єднані загальними інтересами нормами та цінностями

б) система норм та правил, що забезпечує розвиток і стабільність суспільства

в) відносини між окремими індивідами

2. Формальні санкції це (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) покарання, що здійснюється поза офіційними інстанціями

б) неофіційне схвалення, компліменти

в) покарання, передбачені законом, урядовими постановами

3. Виберіть ознаки, які характеризують демократичні сім’ї (оберіть вірні варіанти відповіді):

а) розподіл ролей зо особистісними якостями між подружжям

б) жорстоке підкорення жінки чоловікові

в) добровільний розподіл обов’язків

г) справедливе виховання дітей

Завдання 2. Практична частина

 1. Підсумковий документ аналізу соціологічної інформації: специфіка та види.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 14

Завдання 1. Теоретична частина

1. Мала соціальна група це (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) об’єднання людей, в якому люди знаходяться в безпосередньому контакті один з одним

б) стала, значна сукупність значної кількості людей, що функціонує в межах країни, світу

в) об’єднання зусиль для досягнення спільної мети

2. Негативні санкції соціальних інститутів (виберіть вірні варіанти відповіді):

а) арешт

б) державна премія

в) штраф

г) звільнення з роботи

д) повага

3. За збирання, систематизацію соціологічної інформації, одержаної в результаті проведення соціологічних досліджень відповідає (оберіть вірний варіант відповіді):

а) інформаційна функція

б) прогностична функція

в) критична функція

Завдання 2. Практична частина

 1. Назвіть і розкрийте причини виникнення конфліктів:

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 15

Завдання 1. Теоретична частина

1. Соціалізація це (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) процес входження індивіда в суспільство

б) сукупність вимог до людини, що займає певний статус

в) сукупність рис, що відрізняють одного індивіда від іншого

2. Головний статус (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) сукупність статусів, які займає індивід

б) певна позиція індивіда в суспільстві

в) статус, характерний для індивіда, за яким його виділяють оточуючі

3. Виконуючи економічну функцію сім’я (оберіть вірний варіант відповіді):

а) підтримує неповнолітніх і непрацездатних членів сім’ї

б) виховує молоде покоління

в) зміцнює дружні основи шлюбного союзу

Завдання 2. Практична частина

 1. Назвіть і розкрийте основні ознаки розподілу суспільства на страти.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 16

Завдання 1. Теоретична частина

1. Вертикальна соціальна мобільність (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) перехід індивіда з однієї соціальної групи в іншу, яка розташована на одному рівні

б) переміщення одного індивіда з однієї верстви в іншу (професійний ріст)

в) переміщення людини в соціальному просторі

2. Особистісний конфлікт це (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) конфлікт, який відбувається у свідомості людини

б) конфлікт між двома і більше членами групи

в) конфлікт між двома і більше групами людей

3. До малих соціальних груп відносять (оберіть вірні варіанти відповіді):

а) расу

б) сім'ю

в) студентську групу

г) націю

д) групу друзів

Завдання 2. Практична частина

 1. Розкрийте сутність статусно-рольової концепції особистості.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

Варіант 17

Завдання 1. Теоретична частина

1. Первинна соціалізація це (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) безпосереднє оточення людини

2. Досягнутий статус це (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) статус, якого досягає людина завдяки власним зусиллям, знанням

3. Розвиток особистості, членів сім’ї, духовне взаємозбагачення її членів, зміцнення дружніх основ шлюбного союзу перебуває у (оберіть вірний варіант відповіді):

б) сфері духовного спілкування

Завдання 2. Практична частина

 1. Розкрийте поняття і типологію сім’ї.

Сім'я — це суспільний інститут і водночас мала соціальна група, що має історично означену організацію, члени якої пов'язані шлюбними або родинними відносинами, спільністю побуту та взаємною моральною відповідальністю, соціальна необхідність якої зумовлена потребою суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення.

Основними ознаками сім'ї є шлюбні зв'язки; зв'язки спорідненості; спільний побут та спільний сімейний бюджет.

Сьогодні за різними підходами і критеріями вчені нараховують понад 40 типів і форм сімей. В сучасних умовах сім'ю характеризують:

1. За кількістю і характером сімейних пар, які проживають разом і ведуть спільне господарство, виховують дітей:

• розширена (складна) сім'я — складається із сімейних пар та дорослих дітей, які проживають разом;

• нуклеарна (проста) — складається з однієї сімейної пари, можливо, з дітьми.

2. За наявністю батьків:

• повна сім'я (є обидва члени сімейної пари);

• неповна (один із батьків виховує дітей);

3. За кількістю дітей:

• бездітні;

• однодітні;

• малодітні (дві дитини);

• багатодітні (троє і більше дітей).

4. За тривалістю, віком:

• сім'я молодіжна

• молода сім'я

• сім'я, яка чекає дитину

• сім'я середнього подружнього віку

• сім'я старшого подружнього віку

• літня подружня сім'я.

5. За ієрархією влади:

• патріархальна або патернальна (влада чоловіків); - матріархальна або матеріальна (влада жінок);

• еквалітарна (рівність обох).

6. За типом главенства в сім'ї:

• егалітарні (демократичні)

• авторитарні.

7. За якістю взаємин і атмосфери в сім'ї:

• благополучна;

• стабільна;

• нестабільна;

• дезорганізована.

8. За характером розподілу домашніх обов'язків:

• традиційна (обов'язки в основному виконує жінка);

• колективістська (обов'язки виконують разом або по черзі).

9. За характером проведення вільного часу:

• відкрита (орієнтовані на спілкування та культурні заклади);

• закрита (орієнтовані на домашнє дозвілля).

10. За типом поселення:

• міська;

• сільська.

Сім'я не тільки задовольняє потреби людей, які створюють сімейний союз, а й виконує цілу низку соціальних функцій:

1) репродуктивна функція, тобто функція дітонародження, відтворення населення;

2) господарсько-побутова

3) економічна

4) виховна

5) функція соціалізації

6) комунікативна

7) регулятивна

8) функція взаємодопомоги

9) дозвільна.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

Варіант 18

Завдання 1. Теоретична частина

1. Галузеві соціологічні теорії це (вибрати вірні варіанти відповіді):

б) соціологія молоді

г) соціологія сім’ї

д) соціологія конфліктів

2. Соціальна роль це (оберіть вірний варіант відповіді) –

б) тип поведінки особистості відповідно до статусу, який вона займає

3. Якщо суб'єкти конфлікту змогли досягти згоди, одностайності, врахували інтереси обох сторін, то мова йде про (оберіть вірний варіант відповіді):

а) компроміс

Завдання 2. Практична частина

 1. Охарактеризуйте поняття і види соціальних статусів.

Соціальний статус - досить чітко визначене положення індивіда в соціальній ієрархії групи або групи у взаємостосунках з іншими групами.

Стосовно статусу можна сформулювати принаймні три ряди трактувань:

1. Соціальний статус як обсяг політичних та юридичних прав, обов'язків, можливостей, зафіксований законодавчо, а в окремих випадках — у неписаних нормах і традиціях.

2. Соціальний статус як соціальний вимір: рівень доходу, рівень освіти, стать, етнічне походження (національність), місце в структурі влади.

3. Соціальний статус як визнання й оцінка з боку інших індивідів чи певних формальних інстанцій. За Вебером, статус визначається як позитивна чи негативна оцінка честі й слави груп, індивідів або позицій. Статус — це певний ранг, приписуваний індивідами або громадською думкою.

Прийнято відрізняти приписуваний статус від досяжного статусу. Стосовно приписуваного статусу мається на увазі сукупність характеристик, що зумовлені обставинами та перебувають поза контролем окремого індивіда: ми не вибираємо стать, національність, вік чи статус батьків (соціальне походження). Досяжних статусів ми можемо набути внаслідок здобутих освіти, знань та навичок, професіоналізму. Сучасні суспільства трактуються як суспільства досяжного статусу, оскільки багато що в них залежить від індивідуальних зусиль.

Відрізняють також:

 • Політичний соціальний статус — місця людини у політичній партії, суспільній організації, доступ до влади.

 • Економічний соціальний статус — кількість майна у людини, розмір її заробітної плати, доступ до ресурсів.

 • Професійний соціальний статус — посада людини на підприємстві, престиж обраної роботи, професіоналізм, доступ до керівних ланок підприємства.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

Варіант 19

Завдання 1. Теоретична частина

1. Етносоціологія це (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) галузь соціології, яка вивчає сутність, функції, розвиток етносів, міжетнічні стосунки

2. Досягнутий статус це (оберіть вірні варіанти відповіді) –

б) депутат

в) професор

д) чемпіон світу

3. Цілеспрямована бесіда, мета якої отримати відповіді на питання, передбачені програмою дослідження – це (оберіть вірний варіант відповіді):

б) інтерв’ю

Завдання 2. Практична частина

 1. Розкрийте сутність теорії соціальної стратифікації і критерії розподілу.

Соціальна стратифікація — диференціація суспільства на соціальні класи та верстви населення. Стратифікація — це розташування індивідів і груп зверху вниз горизонтальними шарами (стратами) за ознакою нерівності в доходах, рівня освіти, обсягу влади, професійному престижі.

Дослідження соціальної структури суспільства — соціальна стратифікація — є однією з теоретичних галузей сучасної соціології

Стратифікація відображає соціальну неоднорідність, розшарування суспільства, неоднаковість соціального положення його членів і соціальних груп, їхню соціальну нерівність. Термін показує відмінності між формами соціального ранжування і нерівності, котрі характеризують суспільства або що існують в рамках одного з них. У історичній та порівняльній перспективі, наприклад, — між рабом, кастою, станом і сучасним «класово відкритим» суспільством, а також між соціальними характеристиками, котрі диференціюють нерівність. Соціальна стратифікація означає як сам процес, що безперервно триває в суспільстві, так і його результат. Вона засвідчує не просто різне становище в суспільстві індивідів, родин чи цілих країн, а саме їх нерівне становище. Вона є не лише методом виявлення верств конкретного суспільства, а й портретом цього суспільства. Простратифікувавши населення країни, можна виділити страти (верстви), з яких воно складається. Тому стратифікація — риса будь-якого суспільства.

У сучасній соціології існують різні підходи до визначення критеріїв стратифікації. Однак можна виокремити ті, які с спільними: дохід, обсяг влади, престиж професії (заняття), рівень освіти тощо.

 • Дохід — це сума грошових надходжень особи або сім'ї за певний період. Доходом називають суму грошей, яку отримують у вигляді зарплати, пенсії, гонорарів, відрахувань із прибутку тощо. Доходи або витрачаються на підтримання життя або перетворюються на багатство. Багатство і є не що інше, як кількість власне грошей або завдяки їм здобуте майно. В останньому випадку вони (гроші) постаютьу вигляді рухомості (машина, літак, пінні папери і тому подібне) і нерухомості (будинок, скарби, твори мистецтва). Багатство, як правило, передається у спадок.

 • Влада— це здатність нав'язувати свою волю, нерідко всупереч бажанням інших людей. Ті люди, які володіють тим чи тим видом влади (політичної, економічної, релігійної), становлять еліту суспільства, яка має величезні можливості для визначення політики держави.

 • Престиж — повага, якою в громадській думці користуються та чи та професія, посада, різновид занять. Пам'ятаєте, у дитинстві багатьом із вас хотілося бути письменником, космонавтом, розвідником... Люди, які займали згадані позиції, вражали вашу уяву і цінувалися набагато вище, ніж будь-які інші. Щось подібне існує і в світі дорослих. Люди різних професій і занять по-різному цінуються о суспільстві, або, інакше кажучи, мають неоднаковий престиж. Наприклад, сьогодні престижно бути менеджером. А от робота двірника, сторожа, хоч вона і необхідна, проте у громадській думці високого визнання не має. Усі професії, посади і заняття можна розташувати згори вниз на сходинках професійного престижу, який вимірюють за допомогою спеціальних методик.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 20

Завдання 1. Теоретична частина

1. Переміщення індивідів між різними рівнями соціальної ієрархії називають

а) соціальною мобільністю

б) соціальною стратифікацією

в) соціальними змінами

2. Основною категорією соціології є (оберіть вірний варіант відповіді):

а) свідомість

б) особистість

в) соціальне

3. Якщо розвиток суспільства йде по низхідній лінії, від вищого то нижчого, то в цьому суспільстві відбувається (оберіть вірний варіант відповіді)::

а) прогрес

б) регрес

в) трансформація

Завдання 2. Практична частина

 1. Розкрийте сутність соціалізації особистості, етапи, види.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 21

Завдання 1. Теоретична частина

1. За збирання, систематизацію соціологічної інформації, отриманої в результаті проведення досліджень виконує (оберіть вірний варіант відповіді):

а) критична функція

б) інформаційна функція

в) прогностична функція

2. Природжений статус (вказати вірні варіанти відповіді):

а) раса

б) президент країни

в) стать

г) національність

д) депутат

3. Масове опитування це (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) думка неспеціалістів, групи людей з тої чи іншої теми

б) опитування спеціалістів з проблеми, що вивчається

в) спостереження за групою людей з метою отримання певної інформації

Завдання 2. Практична частина

 1. Визначте особливості соціологічного підходу соціальної структури особистості.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 22

Завдання 1. Теоретична частина

1. Теорія розподілу суспільства на класи була введена в науковий обіг (оберіть вірний варіант відповіді):

а) Карлом Марксом

б) Питиримом Сорокіним

в) Максом Вебером

2. Девіантна поведінка (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) поведінка особистості, яку від неї очікують оточуючі в залежності від її статусу

б) поведінка людини, чи групи людей, що не відповідає офіційно встановленим в певному суспільстві нормам, правилам

в) становище людини, яке вона стримує з моменту народження

3. Науковий документ, який регламентує всі етапи, стадії підготовки, організації та проведення соціологічного дослідження називається (оберіть вірний варіант відповіді):

а) соціологічним дослідженням

б) звітом про науково-дослідну роботу

в) програмою соціологічного дослідження

Завдання 2. Практична частина

 1. Охарактеризуйте соціальні потреби, інтереси, цінності як регулятори поведінки особистості.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

Варіант 23

Завдання 1. Теоретична частина

1.Агенти вторинної соціалізації це (оберіть вірні варіанти відповіді) –

а) церква

б) держава

г) засоби масової інформації

2. Економічним конфліктом називають (оберіть вірний варіант відповіді):

б) конфлікти за різні блага, з приводу розподілу цих благ, за різні матеріальні цінності

3. Питання в соціологічній анкеті, які передбачають вільну форму відповіді називають (оберіть вірний варіант відповіді):

а) відкритими запитаннями

Завдання 2. Практична частина

 1. Розкрийте поняття і типологію соціальних груп.

Поняття соціальна група виступає як родове щодо понять "соціальний клас", "прошарок", "нація", "колектив" "верства", а також стосовно етнічних, релігійних, демографічних та інших спільнот, тому що фіксує соціальні відмінності між спільнотами, що виникають у процесі поділу праці та діяльності на основі ставлення до засобів виробництва, характеру праці, професії, освіти, національності, місця проживання тощо. Методикою стратифікації було виділено 12 укрупнених соціально-економічних груп:

1. Політичні керівники республік і регіонів;

2. Політичні керівники крупних сфер суспільного життя;

3. Середні партійні, радянські і військові керівники у всіх сферах;

4. Нижчі партійні, радянські і військові керівники в сферах;

5. Керівники організацій та структурних підрозділів в сферах;

6. Спеціалісти у сферах;

7. Кваліфіковані службовці у сферах

8. Кваліфіковані працівники;

9. Некваліфіковані працівники;

10.Зайняті переважно кооперативним або індивідуально-сімейним підрядом;

11. Сім'ї, що не мають в своєму складі працюючих і знаходяться на утриманні держави;

12.Декласовані елементи.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 24

Завдання 1. Теоретична частина

1. Теорія, яка поділяє суспільство на основі доходу, освіти, престижу професії, впливу на поведінку інших називається (оберіть вірні варіанти відповіді):

а) теорією класів

б) теорією стратифікації

в) соціальною структурою суспільства

2. Політичні інститути це (оберіть вірні варіанти відповіді) –

а) сім’я

б) школа

в) уряд

г) парламент

д) церква

3. Соціалізація особистості триває (оберіть вірний варіант відповіді):

а) до моменту закінчення школи

б) до моменту припинення трудової діяльності

в) триває все життя

Завдання 2. Практична частина

 1. Розкрийте види соціальних груп, навести приклади.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

Варіант 25

Завдання 1. Теоретична частина

1. Наука про тенденції, закони функціонування і розвитку соціальних систем, про соціальні групи, інститути називається (оберіть вірний варіант відповіді):

в) соціологією

2. Агенти первинної соціалізації це (оберіть вірні варіанти відповіді):

а) батьки

б) друзі

3. Політичний конфлікт це (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) конфлікт з приводу досягнення, утримання, розподілу влади

Завдання 2. Практична частина

 1. Охарактеризуйте основні підсистеми суспільства (не менше 5-ти підсистем).

Каждая из сфер общественной жизни охватывает определенный круг общественных отношений и социальных институтов, соответствует тем или иным функциям, которые приходится выполнять обществу.

Экономическая сфера охватывает отношения, связанные с производством, распределением, обменом и потреблением материальных благ. Важнейшая функция здесь - взаимодействие общества как системы с внешней природной средой: приспособление к ней (адаптация) и ее преобразование.

Социальная сфера включает отношения между различными социальными общностями и группами. Она призвана объединять, интегрировать общество на основе соотнесения и учета интересов различных групп.

Политическую сферу образуют отношения гражданского общества, политических партий и государства. Назначение сферы политики - осуществлять руководство и управление.

Духовная сфера охватывает отношения, складывающиеся в процессе создания, распространения, сохранения и освоения духовных ценностей. Через нее осуществляется такая важная функция общества, как поддержание определенных ценностей, норм человеческого общежития.

Основанием для разграничения сфер общественной жизни служат базовые потребности человека.

Деление на четыре сферы общественной жизни условно. Можно назвать и другие сферы: наука, художественно-творческая деятельность, расовые, этнические, национальные отношения. Однако именно эти четыре сферы традиционно выделяются как наиболее общие и значимые.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

Варіант 26

Завдання 1. Теоретична частина

1. Прогностична функція соціології – це (оберіть вірний варіант відповіді):

в) обґрунтування обґрунтованої перспективи розвитку суспільства, особистості, соціальної спільності і т.д.

2.Соціалізація особистості, як процес засвоєння нею встановлених у суспільстві норм, цінностей і зразків поведінки забезпечується (оберіть вірний варіант відповіді):

б) сім’єю, школою

3. Група осіб, які пов’язані зв’язками спорідненості називається (оберіть вірний варіант відповіді):

а) сім’я

Завдання 2. Практична частина

 1. Наведіть типологію суспільств, дайте основну їх характеристику.

За кількістю рівнів управління й мірою диференціації суспільства поділяються на: прості, де немає керівників і підлеглих, бідних;

складні, де існують кілька рівнів управління і соціальних прошарків.

Поштовхом до появи складних суспільств було зародження держави.

За способом здобування засобів до існування розрізняють: суспільство первинних мисливців і збирачів; аграрне (традиційне) суспільство, з яким зв’язують зародження держави, класів, появу міст, писемності тощо; індустріальні та постіндустріальні суспільства.

Постіндустріальні суспільства (в них переважає не промисловість, а інформатика і сфера обслуговування) прийшли на зміну індустріальним у найрозвинутіших країнах (США, Японія).

За радянських часів науковою вважалася топологія за способом виробництва і формою власності (Карл Маркс) — первіснообщинна, рабовласницька, феодальна, капіталістична і, у майбутньому - комуністична.

Сучасна соціологія використовує синтетичну модель типології, запропоновану Д. Беллом. Він поділив усесвітню історію на три стадії:

доіндустріальну;

індустріальну;

постіндустріальну.

У доіндустріальному суспільстві, яке ще називають традиційним, визначальним чинником розвитку було сільське господарство, а головними інститутами — церква та армія. В індустріальному суспільстві — промисловість з корпораціями і фірмами на чолі, а в постіндустріальному — інформація, теоретичні знання з вищою школою як місцем формування і зосередження цих знань.

З переходом від індустріального до постіндустріального суспільства економічна сфера (виробництво товарів) перетворюється на обслуговуючу, а це означає, що сфера послуг починає домінувати. Власність як критерій соціальної нерівності втрачає свою значущість, вирішальним стає рівень освіти і знань. Відбуваються зміни в соціальній структурі, де класові відмінності поступаються місцем професійним.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

Варіант 27

Завдання 1. Теоретична частина

1. Рівень соціології, на якому проводяться соціологічні дослідження називається (оберіть вірний варіант відповіді):

б) конкретні соціологічні дослідження

2. Найбільш значимі цілі життя та діяльності особистості це (оберіть вірний варіант відповіді):

а) соціальні інтереси

в) ціннісні орієнтації

3. Інцидент, ескалація конфлікту – є елементами такої стадії розвитку конфлікту: (оберіть вірний варіант відповіді):

б) конфліктної стадії

Завдання 2. Практична частина

 1. Розкрийте поняття суспільства, основні ознаки суспільства.

Суспільство — багатогранне поняття. Це світове співтовариство, світова система як ціле, сукупність людей, які живуть на певній території, створюючи свою культуру і політичну систем. Суспільство — це товариство, асоціація. Суспільство — це населення країни, об'єднане для спільної праці Все це враховує соціологія, але шукає більш точного визначення.

Основні ознаки суспільства:

- територія на якій відбувається консолідація соціальних зв’язків;

- універсальність, тобто всеоб’ємлючий, різносторонній його характер, що дозволяє включати всю багатоманітність соціальних зв’язків, відносин, всі соціальні інститути та спільноти в рамках певного територіального простору;

- автономність, тобто спроможність існувати самостійно, що досягається за рахунок рівня внутрішньої саморегуляції, що забезпечує підтримку та постійне відтворення складної системи соціальних взаємин;

- інтегративність, тобто цілісність, єдність загальної системи цінностей (традицій, норм, законів тощо), яку називають культурою.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 28

Завдання 1. Теоретична частина

1. Соціальна санкція це – (оберіть вірний варіант відповіді):

а) засіб соціального контролю

б) засіб соціальної інтеграції

в) засіб узгодження соціальних інтересів

2. Переміщення індивідів з нижчої страти у вищу і навпаки називається (оберіть вірний варіант відповіді):

а) горизонтальною мобільністю

б) вертикальною мобільністю

в) соціальною стратифікацією

3. Головним підсумковим документом, який завершує проведення соціологічного дослідження є (оберіть вірний варіант відповіді):

а) звіт про науково-дослідну роботу

б) аналітична записка

в) інформаційна записка

Завдання 2. Практична частина

 1. Розкрийте поняття, об’єкт і предмет соціології.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

Варіант 29

Завдання 1. Теоретична частина

1. Умови, за яких люди мають різний доступ до соціальних благ називають (оберіть вірний варіант відповіді):

в) соціальним класом

2. Під соціальною групою ми розуміємо (оберіть вірний варіант відповіді):

а) будь-яка сукупність індивідів, які об’єднані спільними інтересами і знаходяться у взаємодії

3. Соціальні взаємодії бувають (вибрати вірні варіанти відповіді):

а) фізичні

б) словесні

в) мисленні

г) жести

Завдання 2. Практична частина

 1. Охарактеризуйте основні функції соціології.

Основна з гносеологічних функцій соціології -

теоретикопознавательная, критична. Мова йде про оцінку пізнаваного світу

з позицій інтересів особистості. Реалізуючи критичну функцію, соціологія

диференційовано підходить до дійсності. З одного боку показує,

що можна і потрібно зберегти, зміцнити, розвинути адже не все треба міняти

перебудовувати, тощо. З іншого боку виявляє те, що дійсно

вимагає радикальних перетворень. Теоретико-пізнавальна, критична

функція, звичайно, полягає в тому, що соціологія отримує знання,

організовує їх, прагне скласти найбільш повну картину соціальних

відносин і процесів в сучасному світі. До теоретико-пізнавальної

функції соціології відносяться об'єктивні знання про основних соціальних

проблеми розвитку сучасного суспільства. Що ж стосується прикладної

соціології, то вона покликана забезпечити надійну інформацію про різних

процеси, що відбуваються в різних соціальних сферах суспільства, а саме, про

зміну соціальної структури, сім'ї, національних відносин тощо.

Очевидно, що без конкретних знань про процеси, що відбуваються всередині

окремих соціальних спільнот або об'єднань людей, забезпечити

ефективне соціальне управління неможливо. Ступінь системності та

- конкретності знань соціології визначає ефективність її реалізації

соціальної функції.

Описова функція соціології - це систематизація, опис

досліджень у вигляді аналітичних записок, різного роду наукових звітів,

статей, книг і т. п. У них є спроби відтворити ідеальну картину

соціального об'єкта, його дія, взаємозв'язку т. п. При дослідженні

соціального об'єкта потрібна висока моральна чистота і порядність

вченого, тому що на основі даних, фактів і документів робляться

практичні висновки і приймаються управлінські рішення. Ці матеріали

є точкою Відліку, джерелом порівняння для майбутніх поколінь

людства. Соціологія не тільки пізнає світ, вона дозволяє людині

внести до нього свої корективи. Але людина повинна завжди пам'ятати, що

перетворення суспільства - не самоціль, І перетворення потрібні лише тоді,

коли відповідають потреби і цінностей людей, ведуть до поліпшення

добробуту і суспільства і людей. Як би не була гарна отримана

соціологами соціальна інформація, вона автоматично не перетворюється в

рішення, рекомендації, прогнози. Пізнавальна функція соціології знаходить

продовження у прогнозах і перетворювальної функції.

Прогностична функція соціології - це видача соціальних прогнозів.

Зазвичай соціологічні дослідження завершуються освітою короткострокового

або довгострокового прогнозу досліджуваного об'єкта. Короткостроковий прогноз

спирається на приховану тенденцію розвитку соціального явища, а також на

зафіксовану закономірність у відкритті чинника, який вирішально

впливає на прогнозований об'єкт. Відкриття такого чинника - складний

вид наукового дослідження. Тому в соціологічної практиці найчастіше

використовуються короткострокові прогнози. У сучасних умовах розвитку

України, коли наукового обгрунтування соціальних проблем надається велике

значення, соціальний прогноз займає важливе місце в дослідженнях про

розвиток соціального об'єкта. Коли ж соціолог вивчає реальну проблему і

прагне визначити оптимальні шляхи її вирішення, природно, спонукуваний

бажанням показати перспективу і кінцевий результат, що за нею стоїть.

Отже, так чи інакше, прогнозується хід розвитку соціального

процесу.

Суть перетворювальної функції соціології в тому, що висновки,

рекомендації, пропозиції соціолога, його оцінка стану соціального

суб'єкта служить підставою для вироблення і ухвалення певних рішень.

Вже всім ясно, що при реалізації великих інженерних проектів потрібно не

тільки техніко-економічний, але і соціально-економічного обґрунтування. Ось

тут і згадують про процесах. Але соціологія як наука, її функція -

розробка практичних рекомендацій. Що ж стосується їх впровадження

реалізації - це прерогатива органів управління, конкретних керівників.

Саме так і пояснюється та обставина, що багато доволі цінні та

корисні рекомендації, розроблені соціологами по перетворенню

сучасного суспільства, так і не знайшли на практиці реалізації. Більш того,

нерідко органи управління надходять всупереч рекомендаціям вчених, що

призводить до тяжких наслідків у розвитку суспільства. Ширше і глибше

розкрити основні напрямки оновлення суспільства і дає можливість

виявлення відхилень від загальноцивілізаційного розвитку. Суть реформування

в Україні, а точніше, трансформація суспільства полягає у створенні умов і

можливостей для свідомої, цілеспрямованої Діяльності особистості

соціальних спільнот. Проблема полягає у подоланні відчуження людини від

раціональної діяльності, оптимізації та якісному підвищення її

ефективності. Завдання соціології теоретично забезпечити успішне

перебіг процесу реформації і демократизації суспільного життя

Україні. Процес трансформації суспільства в Україні йде від одного

якісного стану до іншого якраз у зв'язку з свідомим

Перетворенням цілей результат, а результатів у передумови, умови і

засоби розгортання свідомої діяльності, демократизації суспільства.

Ігнорування соціологічних рекомендацій пояснюється не стільки

недостатньою кваліфікацією соціологічних кадрів (хоча і це має місце,

оскільки професійна підготовка їх в країні розпочато лише кілька років

тому), скільки несформованою у більшості управлінських кадрів

потреби в соціологічному обґрунтування управлінських рішень.

Інформаційна функція соціології є збір, систематизації та

накопичення інформації, отриманої в результаті досліджень.

Соціологічна інформація - найбільш оперативний вид соціальної інформації. У

великих соціологічних центрах вона концентрується в пам'яті ЕОМ. Її можуть

використовувати соціологи, керівники об'єктів, де проводилися

дослідження. В установленому порядку інформацію отримують державні та

інші управлінські та господарські установи.

Світоглядна функція соціології випливає з того, що

об'єктивно, бере участь у соціально-політичному житті суспільства і своїми

дослідженнями сприяє прогресу суспільства. Світоглядна функція

соціології виражається у використанні дійсно коректних вивірених

кількісних даних, фактів, які тільки і здатні в чомусь переконати

сучасної людини. Адже що таке ідеологія? Це один з рівнів

суспільної свідомості, система ідей, що виражає інтереси, світогляд

якого-або, соціального шару, соціальної спільності. Історія

свідчить, що в більшості соціальних реформ і революцій,

реконструкцій, трансформацій саме соціологічні концепції того або

іншого роду виступали провідними в суспільному розвитку. Соціологічні

погляди Джона Локка зіграли важливу роль у революції 1688 р. при

встановлення ліберально-демократичної режиму в Англії, праці Франсуа

Вольтера, Жан Жака Руссо і інших энциклопедистов зіграли перетворюючу

роль у Франції і т. п.; Тривалий період ідеологія марксизму виступала

провідним інтелектуальним напрямом в Росії. Расистська ідеологія стала

основою нацистського путчу і третього рейху в Німеччині.

Отже, основні функції соціології визначають не тільки завдання, але і

місце соціології в системі суспільних наук.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 30

Завдання 1. Теоретична частина

1. Соціальна стратифікація це - (оберіть вірний варіант відповіді):

а) будь-яка сукупність індивідів, які об’єднані спільними інтересами і знаходяться у постійній взаємодії

б) умови, за яких люди мають різний доступ до соціальних благ

в) ієрархічно організована структура соціальної нерівності, що є у кожному суспільстві

2. Суспільство, яке має кілька соціальних статусів, які базуються на родинних зв’язках, вікові, статі називають (оберіть вірний варіант відповіді):

а) індустріальним суспільством

б) постіндустріальним суспільством

в) протосуспільством

3. Коли анкета в газеті чи журналі заповнюється читачем, цей метод опитування називають (оберіть вірний варіант відповіді):

а) поштове опитування

б) пресове опитування

в) телетайпне опитування

Завдання 2. Практична частина

 1. Розкрийте структуру соціологічного знання.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

Варіант 31

Завдання 1. Теоретична частина

1. Соціологія (оберіть вірний варіант відповіді) –

а) наука про суспільство, явища та процеси, що відбуваються в ньому

2. Історичні зміни з позитивними наслідками є (оберіть вірний варіант відповіді):

б) прогресом

3. До політичних інститутів потрібно віднести (оберіть вірні варіанти відповіді):

в) уряд

г) парламент

Завдання 2. Практична частина

 1. Розкрийте сутність і типологію соціальної мобільності.

Кожна людина переміщується в соціальному просторі, в суспільстві, в якому вона живе. Іноді ці переміщення людина сприймає відчутливо і ідентифіковано, наприклад, переїзд із Києва у Львів, або перехід із православної в греко-католицьку церкву, або з однієї сім'ї в іншу. Все це змінює позицію індивіда в суспільстві і свідчить про його переміщення в соціальному просторі. Протер існують такі переміщення людини, які важко визначити як соціальні не лише оточуючим її людям, але й їй самій. Наприклад, дуже складно визначити зміни становища індивіда у зв'язку із зростанням (або падінням) престижу, збільшенням або зменшенням можливостей використання влади, змінами доходу. Разом з тим, такі зміни в позиції людини в кінцевому підсумку відбиваються на її поведінці, системі відносин в групі, потребах, установках, інтересах і орієнта­ціях. У зв'язку з цим важливо визначити, як здійснюються переміщування індивідів в соціальному просторі, які в соціології прийнято називати процесами мобільності.

Поняття соціальної мобільності було введено в соціологічний обіг П.Сорокіним у 1927 р. З того часу воно активно використовується в соціологічних Дослідженнях нерівності і буквально означає переміщення індивідів між різними рівнями соціальної ієрархії, яка визначається зазвичай з точки зору широких професійних і соціально-класових категорій. Ступінь соціальної мобільності часто використовується як показник рівня відкритості і рухомості суспільства і, навпаки, його консервативності, замкнутості. Існує два основних типи соціальної мобільності: горизонтальна і вертикальна.

Під горизонтальною соціальною мобільністю або переміщенням розуміється перехід індивіда або соціального об'єкта з однієї соціальної групи в іншу, яка розташована на одному й тому ж рівні.Під вертикальною соціальною мобільністю розуміються ті відносини, які виникають при переміщенні індивіда або соціального об'єкта з однієї соціальної верстви в іншу. В залежності від напрямку переміщення існує два типи вертикальної мобільності: висхідна і низхідна, тобто соціальне піднесення і соціальний спуск. У відповідності з природою стратифікації є низхідні і висхідні течії економічної, професійної і політичної мобільності, не говорячи вже про інші, менш важливі, типи. Висхідні течії існують в двох основних формах:

• проникнення індивіда з нижньої верстви в існуючу більш вищу верству,

• утворення такими індивідами нової групи і проникнення всієї групи в більш вищу верству на рівень з вже існуючими групами цієї верстви. Відповідно і низхідна течія також має дві форми:

• перша полягає в падінні індивіда з більш високої соціальної позиції на більш низьку, не руйнуючи при цьому вихідної групи, до, якої він належав,

• друга форма проявляється в деградації соціальної групи в цілому, в пониженні її рангу на фоні інших груп або в руйнуванні її соціальної єдності.

Для оцінки соціальної мобільності використовуються показники її швидкості та інтенсивності. Під швидкістю мобільності П. Сорокін розумів число страт, які проходив індивід за певну одиницю часу. Під інтенсивністю соціальної мобільності розуміється кількість індивідів, втягнутих у соціальне переміщення. Загальну кількість, втягнутих в процес соціальної мобільності, визначають поняттям "абсолютної інтенсивності", а їх, частка стосовно загальної кількості людей, що становлять ту або іншу верству, визначається поняттям "відносної інтенсивності" соціальної мобільності. За допомогою поняття "сукупний індекс мобільності", яка визначається поєднанням показників швидкості і інтенсивності, соціологи порівнюють явища мобільності, які відбуваються в різних суспільствах. Концепція конвергенції, згідно якої всі індустріальні суспільства в міру свого економічного розвитку рухаються в напрямку єдиної моделі, вказує на такі особливості мобільності у різних індустріальних суспільствах:

• її високий рівень,

• переважна направленість знизу вверх в силу постійного розвитку струк­тури зайнятості,

• рівність можливостей для мобільності індивідів з різним соціальним по­ходженням завдяки зміцненню егалітаризму,

• зростаючі рейтинги мобільності і зростаюча рівність можливостей. При цьому уявляється, що відмінності між окремими країнами віддзеркалюють відмінності в рівні економічного розвитку і з часом повинні зменшитися.

До факторів соціальної мобільності, на які вже вказувалось, соціологи відносять також такі, як професійна підготовка, система суспільного устрою (відкритий чи закритий тип суспільства), приналежність до політичних партій, до нових релігій, різний рівень народжуваності в різних стратах.

Для подолання культурного бар'єра і бар'єра спілкування існують такі способи (або канали), до яких так або інакше вдаються індивіди в процесі соціальної мобільності:

• зміна способу життя, зокрема, прийняття нового матеріального стандарта, який сприяв би засвоєнню нового статусного рівня (обладнання квартири, придбання машини, дачі і т. д.),

• розвиток типової статусної поведінки - такої, яка б сприяла прийняттю особистості в більш вищу соціально-класову верству. Скажімо, аспірант, ста­ючи поступово професором, або виконавець, трансформуючись в директора фірми, повинен змінити свою поведінку, щоб бути прийнятим в новому для себе, середовищі. Зразки одягу, словесні звороти, манера спілкування, форми дозвіл­ля - все підлягає перегляду,

• зміна соціального оточення, що передбачає встановлення контактів з інди­відами тієї статусної верстви, в якій соціалізується мобільний індивід,

• шлюб з представником більш високої статусної верстви (мабуть всі пам'ятають про швидку вертикальну мобільність Попелюшки в найвищі верстви суспільства).

Отже, поняття соціальної мобільності виявляється виключно важливою ха­рактеристикою суспільства. За його критеріями можна порівнювати різні типи суспільства з точки зору динамічності чи задубілості його соціальних струк­тур, вводити поняття відкритого чи закритого суспільства, демократичного або тоталітарного режиму і т. д.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З «Cоціології»

(назва дисципліни)

до акредитації напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Курсант

Курс

Група

Початок роботи год. хв.

Завершення роботи год. хв.

Питання контрольного завдання:

Варіант 32

Завдання 1. Теоретична частина

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.