Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_rekomendatsiyi.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
198.66 Кб
Скачать

18

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі

Методичні рекомендації з організації та проходження виробничої практики

для студентів денної та заочної форм навчання

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Розглянуто та затверджено

на засіданні методичної ради

ХІФ УДУФМТ

Протокол від 22.10.2010 р. № 1

Харків

2011

Укладач: Степаненко О.Б. – завідувач практики ХІФ УДУФМТ

Методичні рекомендації розроблені для встановлення загальних вимог щодо організації, проходження виробничої практики, підготовки та складання звітів, їх структури, змісту для студентів денної та заочної форм навчання галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Зміст

1. Загальні положення…...……………………………………………...………

4

2. Мета, завдання та зміст практики……………………………………...……

4

3. Обов’язки студентів-практикантів…………………………………...……..

6

4. Обов’язки керівника від навчального закладу……………….……….……

7

5. Підведення підсумків практики…….……………………………………….

7

6. Перелік літератури……………………………………………………...……

10

Додатки..…………………………………………………………………………

11

1 Загальні положення

Методичні рекомендації з організації та проходження виробничої практики студентів інституту складені з урахуванням вимог таких нормативних документів:

– Наказу Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»;

– Наказу Міністерства освіти України від 20.12.94 р. № 351 «Про внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»;

– «Положення про організацію та проведення практики студентів інституту». Наказ директора №203 від 31.08.2011р.

2 Мета, завдання та зміст практики

Виробнича практика проводиться згідно з навчальними планами підготовки фахівців за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та відповідно до вимог програм практики.

Практична підготовка студентів спрямована на:

 • закріплення, поглиблення, розширення і систематизацію знань з фахових навчальних дисциплін;

 • оволодіння сучасними методами і формами економічної, фінансової та облікової роботи в сучасних умовах;

 • освоєння нових інформаційних технологій;

 • формування і розвиток професійних умінь, навичок;

 • прищеплення умінь професійного мислення, організаторської і управлінської діяльності в умовах трудового колективу;

 • виховання потреби систематичного оновлення своїх знань для їх практичного застосування;

 • психологічну адаптацію до конкретних умов фахової діяльності.

Завданням виробничої практики є оволодіння студентами навиками професійної діяльності, закріплення, розширення та систематизація знань, отриманих при вивченні фахових дисциплін.

Перелік дисциплін, за якими студенти проходять виробничу практику визначаються рішенням відповідних кафедр та затверджуються розпорядженням директора інституту щороку.

Зміст і послідовність завдань виробничої практики визначається програмою, яка розробляється науково-педагогічними працівниками відповідної кафедри.

Базами виробничої практики повинні бути такі установи та підприємства:

 1. Головні фінансові управління обласних державних адміністрацій, фінансові управління районних державних адміністрацій, фінансові управління міських та районних в місті рад (за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»);

 2. підприємства різних організаційно-правових форм власності: державні, ЗАТ, ВАТ, ТОВ (за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит»).

Кожен студент відповідно до наказу про проходження виробничої практики отримує «Направлення» (додаток А), ознайомлюється з рекомендаціями щодо оформлення звіту з практики і отримує такі матеріали:

1. Програму виробничої практики, програму практики з охорони праці.

2. Бланк титульного аркуша звіту з виробничої практики (додаток Б, В).

 1. Бланк календарного плану проходження виробничої практики (додаток Г).

 2. Щоденник (складається студентами денної форми навчання) (додаток Д).

 3. Характеристику (додаток Ж).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]