Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kursova_bank_operatsiyi.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
138.24 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Харківський торговельно-економічний коледж

Циклова комісія обліку, фінансів та інформаційних технологій

Методичні рекомендації та завдання

До виконання курсової роботи

З дисципліни «Банківські операції»

для студентів денної та заочної форм навчання

Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

Напрям підготовки 030508 Фінанси і кредит

Спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит

Харків

укладач: Кашкіна К.В., викладач банківських операцій

Методичні рекомендації обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії обліку, фінансів та інформаційних технологій

Протокол № 1 від 31 серпня 2013 року

Зав. цикловою комісією Кунічева Т.П.

ЗМІСТ

Стор.

1. Загальні положення………………………………………………….

4

2. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання……

4

3. Основні вимоги до оформлення курсової роботи…………………

5

4. Підбір та вивчення літератури………………………...

8

5. Структура курсової роботи………………………………………….

9

6. Керівництво і контроль виконання курсової роботи………………

10

7. Надання і рецензування курсової роботи……………

11

Додатки………………………………………………………………

12

І. Загальні положення

Курсова робота з дисципліни «Банківські операції» це наукова праця, що виконується в процесі навчання і має за мету навчити студентів самостійно застосовувати отримані знання для вирішення конкретних практичних завдань в області банківських операцій.

Курсова робота з дисципліни «Банківські операції» один із видів індивідуальної, самостійної роботи студентів науково-дослідного і творчого характеру.

Курсова робота надає можливість студенту розширити, поглибити теоретичні знання і практичні навички, сприяє розвитку його творчих здібностей.

Курсова робота виконується на основі матеріалу, зібраного у комерційних банках і містить елементи наукових досліджень. У випадку незадовільної рецензії курсова робота до захисту не допускається і повертається студенту на доробку. Після усунення всіх недоліків курсова робота здається на повторне рецензування.

Після того, як курсова робота була допущена до захисту, студент повинен ознайомитися зі змістом рецензії і підготуватися до захисту.

Захист курсової роботи студент повинен здійснювати в такому порядку: мета роботи; зміст і результати виконаної роботи; відповіді на питання членів комісії.

II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання

Процес виконання курсової роботи і підготовки її до захисту включає наступні етапи:

  1. вибір теми курсової роботи і її закріплення за студентом;

  2. вивчення методичних рекомендацій з виконання курсової роботи;

  3. вивчення необхідної літератури і складання плану роботи;

  4. написання тексту і оформлення графічних матеріалів;

  5. передача повністю оформленої курсової роботи на перевірку науковому керівникові;

  6. надання курсової роботи керівникові і одержання дозволу на захист;

  7. захист курсової роботи відповідно до графіка.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]