Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
plt_9155.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
30.08.2019
Размер:
180.74 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра історії та теорії держави і права

Курсова Робота

на тему: «Реалізація норм права»

Виконав:

Студент ІІ курсу

Бізнес-коледжу

Групи 026/2

Абдуллаєв Олег

Науковий керівник:

Боярська Зоя Іванівна

Київ 2012

ЗМІСТ

Вступ

1. Поняття реалізації норм права

1.1. Поняття норм права

1.2. Ознаки норм права

1.3. Поняття форм реалізації норм права

1.4. Класифікація форм реалізації норм права

1.5. Поняття і ознаки правозастосування

2. Форми реалізації норм права та особливості їх застосування

2.1. Форми реалізації норм права

2.2. Стадії та особливості застосування норм права

2.3. Застосування норм права – як одна з форм реалізації норм права

3. Реалізація норм права і правомірна поведінка. Акти застосування норм права

3.1. Поняття і ознаки акта застосування норм права

3.2. Види актів застосування норм права

Список використаних джерел

ВСТУП

Проблеми реалізації права завжди були в центрі уваги юридичної науки, але це не робило їх простішими. Навпаки, проникнення в цей процес, його всебічний аналіз ставили перед науковцями дедалі важчі завдання.

Реалізація норм права – це втілення положень правових норм у фактичній поведінці (діяльності) суб’єктів права. Інакше кажучи, реалізація норм права – це втілення виключно правомірної поведінки, різноманітний процес практичного здійснення правових вимог у діяльності тих або інших суб’єктів. Саме через реалізацію норм права досягається результату, зміст якого був закладений законодавцями при виданні норми права. Тому своєчасна і точна реалізація правових норм – це найважливіша передумова додержання та зміцнення правопорядку.

Актуальність теми цієї курсової роботи пов’язана з тим, що формування правової держави передбачає повагу до закону, права, суворе додержання юридичних норм. В цьому зв’язку теоретичні проблеми реалізації права набувають особливого практичного значення. Необхідний аналіз право реалізаційної діяльності в різних аспектах, адже шлях від створення закону до втілення його приписів у фактичну поведінку людей є дуже складним, він залежить від багатьох чинників. Ці різні умови й чинники стали предметом дослідження в цій курсовій роботі. При її написанні було поставлено зокрема завдання виявити, що являють собою різні форми реалізації права.

Теоретичні основи дослідження проблеми реалізації права були закладені у працях правників Ю.І.Гревцова, В.О.Котюка, В.Н.Кудрявцева, В.В.Лазарева, П.Є.Недбайла, В.В.Оксамитного, П.М.Рабиновича.

Мета дослідження: розкриття змісту таких форм реалізації юридичних норм, як використання, дотримання й виховання. Особлива увага в курсовій роботі приділяється такій формі реалізації права, як його застосування.

Ставиться завдання зясувати, які основні вимоги забезпечують правильне застування норм права, в чому виявляється законність і обґрунтованість цього процесу, які його активні стадії.

Об’єкт дослідження: реалізація норм права як втілення положень правових норм у фактичній діяльності суб’єктів права.

Предмет дослідження: норми права, форми реалізації норм права, стадії реалізації норм права.

Методологічними основами дослідження є застосовані в ній сучасні методи пізнання. В роботі використовуються як загальнонаукові, так і спеціальні юридичні методи наукового пізнання. До загальних методів належать діалектичний метод, метод системного аналізу, формально-логічний, емпіричний, функціональний та комплексний методи, а до спеціальних методів дослідження – метод тлумачення правових норм.

Нормативна та емпірична база дослідження. Нормативною базою написання курсової роботи стала Конституція України та нормативно-правові акти різних галузей законодавства України.

Емпірична база дослідження – вироки, рішення та ухвали суду, що набрали законної сили.

Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, у кожному з яких є підрозділи, висновків та списку використаних джерел.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]